MAIN ARTICLES

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ...

Read more

ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣಿಂ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 2019 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, 6.00 ವರಾಂಚೆರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್-ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಸಲಿಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಂವ್, ಝುಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನಹಿಂ. ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 16: ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಹಾದುರಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತವಳ್ಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಲಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತಾರಿಪೆಚೆಂ...

Read more

ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ – ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಸಾಂತ್

ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕಾಲೆತ್‍ಚ್ ತಶಿ. ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಧಯ್ರ್, ಭುಜಾವಣ್, ಭರ್ವಸೊ, ಆಶ್ವಾಸನ್, ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್, ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 15: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ತಿಕಾ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ. ಖಂತಿನ್ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಪುರ್ತೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್...

Read more

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್!

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ತಶೆಂ...

Read more

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಸೌಹಾರ್ದತಾ

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018’ ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಶೈಲೆಚೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ತೆಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ 30 ಫುಟಿ ಪಂದಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಕ್ರೇನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 14: ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಧರ್ಣ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾಶಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್...

Read more

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಜಾತ್ರೆ: ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಡಗರದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ

ಮಂಗಳೂರು: ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಂತಹದ್ದು. ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ದೇವರೆಂಬ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು ದೈವೀ ಇಚ್ಛೆಯ ಎದುರು ತೃಣ ಸಮಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿ,...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 13: ನಿತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಯೀ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ...

Read more

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನೊ, ಯೆಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್, ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ. ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಗಿಮಾಚ್ಯಾ ಉಬೆಂತ್ ಶಿಜೊನ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್, ಥಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಚ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 15ವೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್...

Read more

ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ‘ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್’, ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‍ಸೆನ್ಸ್!

ಮಂಗಳೂರು: ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜನವರಿ 5ರಂದು ದ.ಕ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ...

Read more

ಸೆನ್ಸೇಶನಲ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಎಂಎಲ್‍ಎಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್! ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್! ಟಿವಿ99ಚೆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸಾಚೊ ಆವ್ರ್‍ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ. ರಾಜ್‍ಧಾನಿಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಾರಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ! ತಿಣೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲಾಂ,...

Read more

ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿ ‘ರೆಡೆ’

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ರಚನ್/ಉತ್ಪನ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಶೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಭಾರಿಚ್ ಉಣಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

EDITORIAL

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್!

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ, ತೊ...Read more

STORIES