MAIN ARTICLES

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 24: ಸತ್ ಸಲ್ವಲೆಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 24; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತ್ಯಾ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ವ್ಹಯ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 23; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ತುಂ ಘರಾ ವಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್. ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿನಾ. ಘುವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್‍ಯೀ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ತುಂ-ತುಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಣೆಂ...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 22; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “…ತುಕಾ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾ…...

Read more

ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ: ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಣ್‍ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್, ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮೇಟ್...

Read more

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಕತ್ ಧಮ್ಕಣೆಚಿ ದಾವ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ....

Read more

100% ವೋಟಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾವುರ್ತಾ: ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊಚೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್,...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 21; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಪೊಲಿಸ್” ಆಕಾಂತೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಹ್ಯೆ ರಾತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ…? ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?” “ದಾರ್ ಕಾಡ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂ...

Read more

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ: ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿರ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಪಾಡ್ತಿನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. 19 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಫುಡೆಂ ಕಸಲಿಯೀ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಲಿ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್, ಮಾನ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಷೇಕ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 20; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್‍ಯೀ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ದುಡು ಆಸಾ. ಪಯ್ಶೆ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಪರ್ಬುನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲೆ ಜಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯೆ ತಾನ್-ಭುಕೆಚಿ ತಾಂಕಾಂ...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 19; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್….. ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಯೇ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. “ತೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಗುತ್ತಿಗೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

INTERVIEW

ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ: ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಣ್‍ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್... Read more

100% ವೋಟಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾವುರ್ತಾ: ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊಚೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್... Read more

STORIES

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್...Read more