MAIN ARTICLES

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆ, ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆನಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ನಾ (ಹೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಿಚಿತ್ರ್ ಶರ್ತಾಂಚೊ, ಪುಣ್ ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್ ಬಸವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲೊ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹೊ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ...

Read more

ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಹ್ಯಾ...

Read more

ರಿಲೀಫ್: ಹ್ಯಾ 5 ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಜ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯ್‍ಬದ್ಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಸವೆಂ, ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಮುಖ್ಯ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ನ್ಯಾ. ದೀಪಕ್...

Read more

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣಿ – ರೆಡೆ

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡೊ....

Read more

ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ವೈಭವ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಿ ಏಕ್...

Read more

ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ‘2018’: ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್, ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ!

ಚರಿತ್ರಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ! ವ್ಹಯ್. ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಕಾಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ ನಾ, ಆಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್...

Read more

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ರಾವಜೆ: ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಆಲನ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಪಿರೇರಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಲನ್ ಸಿ.ಎ. ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಥಿಕ್. ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಲನ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಕುಲ್ಶೇಕರ್...

Read more

ಮಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ನಿವೃತ್ತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಮುಲಾಖಾತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಎಡಿ...

Read more

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ

M.C.C. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವ್ 2018 ಚುನಾವ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ – ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪತ್ರಾವೊ  ಪಂಗಡ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (M.C.C.) ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ (Dynamic), ಸ್ಥಿರ್ (Stable) ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ (best performing) ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸ್ನೇಹಿ (customer...

Read more

ದಾದಾ, ಮ್ಹಾವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೇವ್ – ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್!

ಕುರ್ಪಾ: ಬಿಬಿಸಿ.ಕೊಮ್ (BBC.com), ಮೂಳ್ ಬರವ್ಪಿ: ಗ್ಯಾವಿನ್ ಹೇಯ್ನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್, ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಗ, ಭಗ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾತ್ರಿಂಚ್ಯಾ (ದೇವ್ ಆಂಗಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ...

Read more

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್

ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ತರ್, ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್. ಜಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣಿ-ಶ್ಯಾಥೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ...

Read more

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗಡ್ ಜಿಕಜೆ: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ,...

Read more

ಬರಿ ಖಬರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್/ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ವಿಷಯ್ ತಜ್ಞ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿತೆಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ, ‘ಗಿನ್ಯಾನಿ-ಆಸ್ತಿ...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

EDITORIAL

ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ‘2018’: ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್, ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ!

ಚರಿತ್ರಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ! ವ್ಹಯ್. ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಕಾಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ...Read more

INTERVIEW

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆ, ದೆಖಿಭರಿತ್... Read more

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ರಾವಜೆ: ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಆಲನ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಪಿರೇರಾ,... Read more

STORIES