MAIN ARTICLES

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

Nirmonnem-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 19; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್….. ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಯೇ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. “ತೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಗುತ್ತಿಗೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ...

Read more

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್!

Open Challenge
ಹಿ ತಮಾಷ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಮ್ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ‘ದೂದ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್

Sovo Surngarun_T1
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಆಸಾ?” ವೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಸವಾಲೆ ಕೆಲೆಂ. “ತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

Nirmonnem-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 18; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ ತುಂ….. ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾಂ….. ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

Read more

ಚತ್ರಾಯ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಂಪ್‍ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್!

Comedy Show
ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್, ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್...

Read more

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1: ಅಸಲೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಣಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

Cinema Review_T1
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಸರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದೆತಾ ತರ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉತ್ತೇಜನ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”

Sovo Surngarun_T1
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ, ವೀರೋಚಿತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್...

Read more

ದ.ಕ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಸಂದರ್ಶನ

Ramanath Rai Interview_T Budkulo
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ: ರಮಾನಾಥ್ ರೈ Click above link to read Ramanath Rai’s Interview or visit www.janavahini.com

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 17; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ರಾಗ್, ಹಂಕಾರ್, ಗರ್ವ್ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ....

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

Sovo Surngarun_T1
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಾಂವಾನ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಭಾಷೆನ್ ತಶೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಾಂವಾನ್, ತಸಲ್ಯೆ ಆಯಿನ್ನ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 16; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖರಸ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ...

Read more

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

Interview_Fr Alwyn Serrao_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಬರೆಂಚ್ ಫುಲ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್, ಏಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್ – ತೆ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 15; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ದೆವಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್’ಗೀ…..” ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಚರಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಪುಣ್‍ಯಿ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಪಾಯಾಚಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಫರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಶಿಪಾಯ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಏಕ್ ಅಪಶಕುನಾಚೆಂ...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

INTERVIEW

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

Interview_Fr Alwyn Serrao_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್... Read more

ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್: ಪಿ.ಜೆ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Peter Jerry Rodrigues_T
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಜೆರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ – ಏಕ್ ಸಾಧೊ, ಖಾಲ್ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗ್ರಾರ್... Read more

STORIES

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

Budkulo_Story_T 2
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್...Read more