MAIN ARTICLES

ದಾದಾ, ಮ್ಹಾವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೇವ್ – ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್!

ಕುರ್ಪಾ: ಬಿಬಿಸಿ.ಕೊಮ್ (BBC.com), ಮೂಳ್ ಬರವ್ಪಿ: ಗ್ಯಾವಿನ್ ಹೇಯ್ನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್, ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಗ, ಭಗ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾತ್ರಿಂಚ್ಯಾ (ದೇವ್ ಆಂಗಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ...

Read more

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್

ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ತರ್, ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್. ಜಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣಿ-ಶ್ಯಾಥೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ...

Read more

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗಡ್ ಜಿಕಜೆ: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ,...

Read more

ಬರಿ ಖಬರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್/ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ವಿಷಯ್ ತಜ್ಞ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿತೆಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ, ‘ಗಿನ್ಯಾನಿ-ಆಸ್ತಿ...

Read more

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ

ಮೂಳ್: ರೋಆಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಬಾತ್ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್, ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ವೈಭವಾನ್...

Read more

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಟಪ್ಪಾಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್ಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ...

Read more

ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಪಯ್ಣ್: ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ?

ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರೀ ಖುಷಿ. ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿಂಪರಿಂ ಚರಿತ್ರಾಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್. ಇಸ್ಕೊಲ್-ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡೆ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 21: ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ (ನಿಮಾಣೊ ಅಧ್ಯಾಯ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಸೊವೊ, ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್, ಹಾಂತುಳ್… ಹಾಂತುಳಲಿ ಸೂಸಿ; ಮಾಣಿಕ್, ಮಾಣಿಕ್ ನಿಪಜಾಲಾಂ, ವ್ಹೊರೆತಾ, ವ್ಹೊರೆತಾ ದಾವ್ಯೆ ಕುಶಿನ್.” ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾಚೊ ತೊ ಗಿಮಾಳೊ ಮಹಿನೊ...

Read more

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ನಾಟಕ್ ಕಲೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, 15 ಥಾವ್ನ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಯುವಕ್/ಯುವತಿಂಕ್ 2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್, ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್,...

Read more

ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೊ ಸಂಬಂಧ್ (ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ) ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪರತ್, ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾ ಮಧೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ತಶಿಚ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿ. ಎರಿಕಾನ್...

Read more

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ! ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣೀ ನಾ, ತರೀ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುಟ್ವನಾ. ಹಕೀಗತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಎಜ್ಯುಕೇಟೆಡ್, ಡೀಸೆಂಟ್, ರಿಚ್,...

Read more

ಸತ್ V/s ಫಟ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಝಗಡ್‍ಲ್ಲೆಗಿ?

ಸಂಗೀತಾಕ್ ಭುಲನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ಆಸಾಗೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್? ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಧಲ್ತಾ, ನಾಚ್ತಾ. ಹಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ತಾಂಕ್. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಬಾಷೆಚಿ ಗಡ್‍ಯೀ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್...

Read more

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಘನತಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ 200ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬಾರಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್, ತ್ಯಾ...

Read more

ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರಿನಾಂವ್: ಎರಿಕ್

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 200’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್. ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್, ವಾ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ...

Read more

ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲೋಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಜರ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಂಗ್‍ಮಂದಿರ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ವಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

EDITORIAL

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ! ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣೀ ನಾ, ತರೀ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುಟ್ವನಾ. ಹಕೀಗತ್...Read more

STORIES