MAIN ARTICLES

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್

Literary Competition_T
ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನ್, ವಿಡಂಬನ್ ಆನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ...

Read more

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’; ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಸಮಾ ಆಸಾತ್!

Konkni Natakanchi Gazal_T
ಅಕ್ತೋಬರ್ 29ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್...

Read more

ಸ್ಪರ್ಧೊ

Poetry_T
ಸ್ಪರ್ಧೊ ತುಂ ಏಕ್ ಖಣಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಯ್ ತೋಡ್ ಜಾತಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಾಡ್ತಾಂ ತುಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾಯ್ ವ್ಹಾಳ್ ಜಾತಾಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಿಶಾಲ್ ಜಾತಾಂ ತುಂ ಖುಬಾಳ್ತಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾತಾಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್...

Read more

ಬರಿ ಖಬರ್: ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಉದೆಲಾ ಪಂಗಡ್ ನವೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ

Ami Konkani Baravpi_Logo
ಬರಿ ಖಬರ್, ಬರಿ ಖಬರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಖರ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್,...

Read more

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ – ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣಿ

Story_Farikponn_T
ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಬೋರ್ನಿಯೊ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಫಿಯರ್, ಡೊಗ್ ಡೆತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್’ ತಾಚ್ಯಾ The Second...

Read more

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾರಣ್ (ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ)

Short Story_Thumb 1
“ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಯ್ ರಾಯಾ… ಸದಾಂ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ನೆ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸುಂ… ದೆವಾ! ಕೊಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಜಿಯೊಂ..?!” ದೊನೀ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿ. ತಾಚಿ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ...

Read more

ಸೊಡ್ವಣ್

Short Story_Sodvonn
1948 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಗಾಂವಾಂನ್ ಕಾರ್ಕಳ್-ನಕ್ರೆಚೊ. ಮುಂಬಯಿಂತ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಸ್ವ-ನಿವ್ರತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಲಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ್) – ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್...

Read more

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ – ಏಕ್ ಝಳಕ್ (ರೇಡಿಯೊ ಭಾಷಣ್)

Radio Talk on Konkani Novels
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 24ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.15 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಹೆಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ, ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾದಂಬರಿ – ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ...

Read more

ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಜೆ ತರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಜೆ: ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Fr Melwyn Pinto SJ
ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್...

Read more

ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Edward Nazareth
Listen to Dr Edward Nazareth’s talk on benefits of reading ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ, ಹಾಡಾಂ ಗಾಂಟಿಂಚೊ ತಜ್ಞ್ ಡೊ....

Read more

ತುರ್ತ್ ಕರಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್

Holy Land Tour_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 9 ರಾತಿಂ 10 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. 1970ವ್ಯಾ...

Read more

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೊ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Khandi Khuris_T
ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೊ, ಜೋನ್ ಎಂ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾನ್ ನಾಟಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮೈಸೂರ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್, ‘ರಂಗ್-ತರಂಗ್’...

Read more

ಸಂವಹನ್ – ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಬೆಸಾಂವ್

Communication_T
“ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಪಾಡ್ ಜಾತೊ ನಾ…”, “ತಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾ…”, “ಹಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಬಜೀ ಪಾಡ್…”, “ತೊ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತಾಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್‍ಕ್ಲಾಸ್”… ಅಶೆಂ ಆಮಿ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ....

Read more

ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್

Mysuru_JR Lobo Sanman_T
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬೊ.ಮಾ.ದೊ. ಕೆ.ಎ. ವಿಲಿಯಂ ಹಾಣೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜುಲಾಯ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಾಸಕ್ ಲೋಬೊ ನವ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್...

Read more

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವಿ 50 ದೀಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ

Budkulo_Sophiya 50 days_T
ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ಮೇ 12...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Taj Mahal - what you see it as?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

INTERVIEW

STORIES

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ – ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣಿ

Story_Farikponn_T
ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್,...Read more

NOVELS

ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 12 “ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ….. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ,...Read more