MAIN ARTICLES

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 22: ಆದೇವ್ಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 21: ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪರಿಶೀಲನಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮನಾಂ...

Read more

MSC Lirica: ಮಜ್ಭೂತ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿಲಾಸಿ ಸಂಸಾರ್; ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆ, ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

Read more

Kareena Kapoor Khan in Bikini! Read Her Epic Reply for Troll Slamming Saif Ali Khan

Kareena Kapoor Khan has always been comfortable in her skin, whether she has been size zero or double-sized. Though the actress looks stunning when she wears a bikini, her sultry...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 20: ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಪುಣೀ ಚುಕಜಾಯ್...

Read more

ರಗ್ತಾಳ್ ಇತಿಹಾಸ್: ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ

ಆಜ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್. ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 19: ಫಾರಿಕ್ – ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ...

Read more

ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣಿಂ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 2019 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, 6.00 ವರಾಂಚೆರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್-ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಸಲಿಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಂವ್, ಝುಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನಹಿಂ. ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 16: ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಹಾದುರಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತವಳ್ಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಲಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತಾರಿಪೆಚೆಂ...

Read more

ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ – ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಸಾಂತ್

ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕಾಲೆತ್‍ಚ್ ತಶಿ. ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಧಯ್ರ್, ಭುಜಾವಣ್, ಭರ್ವಸೊ, ಆಶ್ವಾಸನ್, ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್, ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 15: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ತಿಕಾ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ. ಖಂತಿನ್ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಪುರ್ತೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್...

Read more

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್!

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ತಶೆಂ...

Read more

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಸೌಹಾರ್ದತಾ

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018’ ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಶೈಲೆಚೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ತೆಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ 30 ಫುಟಿ ಪಂದಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಕ್ರೇನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

EDITORIAL

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್!

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ, ತೊ...Read more

STORIES