MAIN ARTICLES

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ: ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಉತ್ಸಾಹಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್: ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್...

Read more

ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್! ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮ್ಜಯಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಬರಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಚನ್ ಜಾತಾ. ಜರ್...

Read more

ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್!

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣಾಂತರ್ ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಮತಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಉಬ್ಜೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಚಿಂತನ್ ಮಂಥನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್,...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 13: ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತಶೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಂತ್, ಥೊಡೆ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಚೊವ್ಗಾಂಯೀ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯೆ ಅನುಮತೆನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ವತ್ತಾಯೆನ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಗಸ್ಪಾರ್...

Read more

ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ – ಖೆಳ್

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ – ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ದೈಹಿಕ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 25 (ನಿಮಾಣೊ ಅವಸ್ವರ್): ಹಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 25; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯೆಚಿಂ, ಕಾವ್ಜೆಣೆಚಿಂ, ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಭರ್ಶಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರೆಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಪಳೆಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ...

Read more

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ’ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜೂನ್ 3ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 24: ಸತ್ ಸಲ್ವಲೆಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 24; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತ್ಯಾ...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 23; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ತುಂ ಘರಾ ವಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್. ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿನಾ. ಘುವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್‍ಯೀ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ವ್ಹಯ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ತುಂ-ತುಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಣೆಂ...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 22; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “…ತುಕಾ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾ…...

Read more

ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ: ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಣ್‍ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್, ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮೇಟ್...

Read more

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

INTERVIEW

STORIES

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್...Read more