MAIN ARTICLES

ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್, ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್!

ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 17ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಕ್ ಚುನಾವ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಪವ್ನ್ ಮತದಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ...

Read more

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 26: ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 26 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಇಷ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಅಸಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಖೊನ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಎಕಾ ಕದಮಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಧರ್ಲೊ....

Read more

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿತ್ ನೆಕೆತ್ರ್ – ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಏಕ್ ಝಳಕ್

‘ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಗಾದ್ ಭೋವ್‍ಶಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ 88 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 25: ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 25 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 24: ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಬಲಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 24 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಟ್ಲೊ ಖರೊ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಕಸಲೊಗೀ ದುಬಾವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಛತ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 23: ಆಶೆಚ್ಯೆ ತಡಿರ್ ಲಾಗಿಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 23 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಪುಣ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 22: ಆದೇವ್ಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 21: ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪರಿಶೀಲನಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮನಾಂ...

Read more

MSC Lirica: ಮಜ್ಭೂತ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿಲಾಸಿ ಸಂಸಾರ್; ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆ, ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

Read more

Kareena Kapoor Khan in Bikini! Read Her Epic Reply for Troll Slamming Saif Ali Khan

Kareena Kapoor Khan has always been comfortable in her skin, whether she has been size zero or double-sized. Though the actress looks stunning when she wears a bikini, her sultry...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 20: ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಪುಣೀ ಚುಕಜಾಯ್...

Read more

ರಗ್ತಾಳ್ ಇತಿಹಾಸ್: ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ

ಆಜ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್. ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 19: ಫಾರಿಕ್ – ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ...

Read more

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Who will form the next government at Centre?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

EDITORIAL

ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್, ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್!

ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 17ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಕ್ ಚುನಾವ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ....Read more

STORIES