MAIN ARTICLES

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆದ್ಲೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ತೊ ಪುರ್ತೊ...

Read more

ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್: ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕವ್ಯೆತ್!

Budkulo Logo_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ (ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ, ದೊಮ್ ಫಿದಾಲಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ. ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್! ನೊವ್ರೊ, ಎಸ್ತೆಪಾನಿಯೊ ಅಬುಂದಿಯುಸ್, ಪೂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್,...

Read more

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್

VJP Saldanha_Khadap_T
ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್! ವ್ಹಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ. ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಪಾಸೊತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ,...

Read more

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
“ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್? ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್… ಪಾಂಚ್ ಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್” ರೆಮೆಜ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ದೋನ್ ಹಾತ್...

Read more

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್, 10 ಸಾಧಕಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

Catholic Sabha Womens Convention_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್’ಚ್ಚ್ ಜಮ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್. ಆಟಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ನ್ಹಂಯೊ ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಪರಿಂ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್‍ಚ್ಚ್ ಜಮ್ಲೊ ಆನಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್...

Read more

ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್: ಪಿ.ಜೆ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Peter Jerry Rodrigues_T
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಜೆರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ – ಏಕ್ ಸಾಧೊ, ಖಾಲ್ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ‘ಪ್ರಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್’ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತರ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಿ.ಜೆ....

Read more

ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ

Pilgrimage Tours
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್...

Read more

ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಆನಿ ಉದೆಲೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’

Konkani Lekhak Sangh start_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ಚರ್ಚಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಆತಾಂ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ...

Read more

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕುಟಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕ್!

William DSuza Globe Travels_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಪಯ್ಣಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್...

Read more

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳೊಂದಿ

Dr Gerald Pinto T
ಪಾಂಚ್ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಖಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ದೀವ್ನ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಆನಿ ಆಪ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ...

Read more

ಹೆಂಚ್‍ಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್? ಫಕತ್ ವಿದೇಶೀ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ನಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?

Christianity_T
ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಉಲೊ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಂಕಾಂ. ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್...

Read more

ಶಾಭಾಸ್! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ

Ln Austin DSouza_T
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಯನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 39 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ...

Read more

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್

Infant Jesus Shrine_T
ಪರತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೆಂ! ಜಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆನ್ ಯುಗಾದಿ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ‘ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ, ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ, ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ’...

Read more

ಉಡುಪಿಂತ್ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ

Ron Roche Cascia_T
ದುಬೈ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Professor Stephen Hawking dies. Who was best scientist?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

INTERVIEW

ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್: ಪಿ.ಜೆ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Peter Jerry Rodrigues_T
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಜೆರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ – ಏಕ್ ಸಾಧೊ, ಖಾಲ್ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗ್ರಾರ್... Read more

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್

Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas T
2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್... Read more

STORIES

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

Budkulo_Story_T 2
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್...Read more