MAIN ARTICLES

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಶಿ, ತಿ, ಝಗಡ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಫಾವೊ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ...

Read more

ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್; ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಭಾ?! ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ವ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಪ್‍ಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫೈಸಲ್...

Read more

‘ಅಸ್ತಿತ್ವ’ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ‘ಹೋಂ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಂ’ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟಕ್

ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಿಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ವಾಡ್ಲಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಸವೆಂ ಆಧುನಿಕ್...

Read more

ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ – ಏಕ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಿನೆಮ್

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ನಟ್, ನಟಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಳಾಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್...

Read more

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ರಾವಯ್ಜೆ: ಡೊಲ್ಲಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊಲ್ಲಾ! ಹ್ಯಾ One and Only ಡೊಲ್ಲಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ!...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಹೊರೆತ್ ಜಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ...

Read more

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – www.Budkulo.com ಖೆಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಾಪಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ. ರಷ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್‍ಕಪ್ಪಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ....

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹಯ್. ಅನ್ಯಾಯ್, ದಗಲ್ಬಾಜ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಪಟ್ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಿತೂರೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಆನಿ...

Read more

ಫುಲ್ ಕೊಮೆಡಿ: ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಫಾಮಾದ್. ಇಂಡಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್‍ಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ‘ರಾಜಕುಮಾರ್’ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ....

Read more

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಚೆಂ ಭಾಷಣ್

ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂ ಬರವ್ನ್,...

Read more

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 14: ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೇಜಾ ಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಫೌಜೆನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ತ್ಯೆ ಫೌಜೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ತಾಣಿಂ...

Read more

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ: ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಉತ್ಸಾಹಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್: ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್...

Read more

ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್! ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮ್ಜಯಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಬರಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಚನ್ ಜಾತಾ. ಜರ್...

Read more

ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್!

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣಾಂತರ್ ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಮತಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಉಬ್ಜೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಚಿಂತನ್ ಮಂಥನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್,...

Read more

Daily Opinion Poll

  • Do you like time wasting stage programmes in Konkani Cultural programmes?

    View Results

    Loading ... Loading ...

KANNADA SPECIAL

EDITORIAL

ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್; ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಭಾ?! ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ವ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಪ್‍ಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆ...Read more

STORIES

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್...Read more