Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 8: ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : May 31, 2024 at 11:08 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮೇ-ಜೂನ್ 2024 ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆಚಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. (ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲಾಂ).

‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಇ-ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಲ್‍ಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ:

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ರೆಡೆ ವಿಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 2 ಅಂಕ್.

2. ಎ. ಜೊನಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ? ಬಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1+1 ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

3. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ರೆಡೆ ಆನಿ ಸಾಗೊಳಿಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1 ಅಂಕ್.

4. ಎ. ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚೊ ಜಾಗೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಬಿ. ತೊ ಕಶೆಂ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1+2 ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

5. ಜೊನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಕ್ ಕೊಣಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 2 ಅಂಕ್.

6. ರೆಡೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ (ಸಕಾಳಿಂಚಿ) ದಿನಚರಿ ಕಸಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 2 ಅಂಕ್.

7. ಮಿಂಗೆಲಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 2 ಅಂಕ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ 7 ಸವಾಲಾಂಕ್ (2+2+1+3+2+2+2) ಒಟ್ಟುಕ್ 14 ಅಂಕ್.

ದುಸ್ರೊ (ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ವಿಭಾಗ್:

1. ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಪುತಾ ವರ್ವಿಂ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಕಸಲೆ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 5 ಅಂಕ್.

2. ರೆಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಎಟ್ಯಾಚ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 5 ಅಂಕ್.

3. ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ರೆಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ, ತುಮ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಸಲೊ ಆಸ್ತೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 3 ಅಂಕ್.

4. ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 3 ಅಂಕ್

ದುಸ್ರ್ಯಾ (ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ 4 ಸವಾಲಾಂಕ್ (5+5+3+3) ಒಟ್ಟುಕ್ 16 ಅಂಕ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ 30 ಅಂಕ್.

ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,750 ಐವಜಾಚಿಂ ಖಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್ ಆನಿ ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,550 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್ ಆನಿ ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ರು. 400 ಐವಜಾಚಿಂ ಖಚಿತ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಭರ್ತಿ ರು. 8,500 ಐವಜಾಚಿಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ! (ಅಂಕ್ ಬರೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಜಾಪಿ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್).

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ನಿಬಂಧನಾಂ:

1. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ದೊನೀ ವಿಭಾಗ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಕೋಣ್ ಜೊಡ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಟೈ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶಿಸ್ತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಭಾಶೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೋನಸ್ ಅಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತೆಲಿ.

2. ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾ ಮುಖಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಲಿಖಿಜೆ. ಹರ್ ಪಾನಾಚೆರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ಗಾಂವ್, ಘರ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಪಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ವಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಬರಯ್ಜೆ.

3. ಜಾಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಮೈಲಾಕ್ budkuloepaper@gmail.com ಧಾಡಿಜೆ. ಇಮೈಲ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ್ಯೆತ್. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಆನಿ repeatedly ಧಾಡಿನಾಕಾತ್.

4. ಜಾಪಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಇಮೈಲಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾರ್ Kala Sampath Quiz 8 Answers ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಸೂಚನ್ 1: ಟೈಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸೂಚನ್ 2: ತುಮಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಉದಾ: ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಇಮೈಲ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಲಗ್ತಿ ಕರಾ.

5. ಜಾಪಿ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ಸೊಮಾರ್, ಜುಲೈ 15, 2024. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸೊಮಾರಾ, ಜುಲೈ 29, 2024ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

6. ಮುಖ್ಯ್ ಸೂಚನ್/ಕಳವ್ಣಿ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಿರ್ಬಂಧ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಇರಾದ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿಚ್ ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಡ್ವಾರಿನಾಂವ್. ಖಂಡಿತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಕಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಜೊ. ಸ್ವಂತ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

7. ಸ್ಪರ್ಧಿಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೂಚನಾಂ, ಪೂರಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಟಣಾಂ, ಕಳವ್ಣ್ಯೊ, ಆಕರ್ಷಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ದಿತಾಂವ್. ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತಾ; ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ತಶೆಂ ಕ್ಲೂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಮೋಘ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಮುಖಾರಿಂ ಆನಿಕೀ ಬರೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆಂ ವಾಂಟೆಲಿಪಣ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್.

ಗುಮಾನಾಕ್ (Disclaimer): ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಚೆವಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ವಾ/ಆನಿ ಸಂವಹನಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆಚಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ (ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ)

‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ Click to Read

ಆಮಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Latest News