Latest News

ಅಬ್ ಕೀ ಬಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್!? ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : May 28, 2024 at 7:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

18ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಹಂತ್ ಜೂನ್ 1ವೆರ್ ಸಂಪ್ತಾ ಆನಿ ಜೂನ್ 4ವೆರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಬಿಲಿಯಗಟ್ಲೆ ಲೋಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕೀ ಹೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 19ವೆರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 6 ಹಂತಾಂಚೊ ಚುನಾವ್ ಸಂಪ್ಲಾ. ತರ್ ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆರ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಲಾಂ? ಚುನಾವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೋದಿಕ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜನಾದೇಶ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ 400 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಎಕಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಮಿತ್ರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಸರ್ವ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ 6ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ) ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ 400 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭಜೆ ತರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಚರ್ಯಾಂ ಘಡಜೆ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಅಚರ್ಯಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ತಾತ್ಪರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಾಬರ್ ಅಚರ್ಯಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್! ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್!! ತಿಂ ಅಚರ್ಯಾಂ ಖಂಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಲೇಖನ್ ಜಾಯ್ತ್. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ‘ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್’ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಚರ್ಯೆಂ ತರ್, ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ನಿರ್ದೇಶನಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಅಚರ್ಯೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಾಚೆಂ ‘ಸೆಕ್ಸ್’ ಹಗರಣ್‍ಯೀ ತಸಲೆಂ ಏಕ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ, ಅಚರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಅಚರ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸೆಟ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ತಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ಫೋಕಸ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶ್‍ವಾರ್ ವಿಂಗಡಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗಜೆ, ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚುನಾವಾಕ್ ದೇಶ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಚುನಾವ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಶಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲ್ಯೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಹೆ ಒಪೀನಿಯನ್ ಪೋಲ್, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಡಾವತ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತೆಂಯೀ ಥೊಡೆ ಹಜಾರ್ ವಾ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. 96.8 ಕೊರೊಡ್ ಮತದಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಫಕತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಖರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ತರೀ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾ ಮೂಡ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಿಂಟ್ ದಿತಾತ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 19ವೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಮತದಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಆಧಾರಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ 272 ಮಿಕ್ವನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ (ಬಿಜೆಪಿಚೆ ಆರಾಧಕ್‍ಚ್) ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ 250 ಥಾವ್ನ್ 220 ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನ್ಯೇಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಎನ್‍ಡಿಎಚೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಚುನಾವ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

ತರ್ ಹೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ, ಬಿಹಾರ್ – ಮಹಾ ಪರಿವರ್ತನಾಚಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂ

ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ (2019) ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಜಾಕ್‍ಪಾಟ್‍ಚ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸವೆಂ, 90% ಥಾವ್ನ್ 100% ಸ್ಥಾನಾಂ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಣೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ 350 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕಜೆ. ಬಿಜೆಪಿಚಿ ದಿಶಾ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂತುಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಹಾಂಗಾ 28 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 25 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರಿಗತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂ. ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲಾ. ಸವೆಂ ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ನಾಯಕತ್ವ್ ಶಿಥಿಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಫಕತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂ.ಪಿಂಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಚರಿಶ್ಮಾ ನಾ; ತಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಶೂನ್ಯ್. (ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲಾಂ). ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ-ಡಿಕೆಶಿ ಆನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ‘ತಿರುಕನ ಕನಸು’ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 12 ಥಾವ್ನ್ 15 ಸ್ಥಾನಾಂಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ 10-13 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ 15-18 ತಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಲಾಭ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ನಷ್ಟ್.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ 41 (ಒಟ್ಟುಕ್ 48) ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಸಮೀಕ್ಷಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಲ್ವಣಿ ಫುಡ್ ಜಾತೆಲಿ. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ನ್, ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಅನೈತಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶಾರೆ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಬಿಜೆಪಿ-ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಖಚಿತ್.

ಹರಿಯಾಣ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ತರೀ ಥಂಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ್ ಲೋಕ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲಾ. ರೈತಾಂಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಹರಿಯಾಣ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಖೊಟಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ 7 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್-ಎಎಪಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ತಶೆಂಚ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್‍ಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪೂರಕ್ ನಾ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿಂ, ಆನಿ, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚಿ ಖಂಡಿತ್.

ಬಿಹಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಲಾಲೂಚ್ಯಾ ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ. ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್‍ಪಣಾಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್ ಮತದಾನಾಂತ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದಖೊ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಬಳ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಸಿಂಹಾಸನ್!

80 ಸ್ಥಾನಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜೀಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ, ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನಿಂಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಚುನಾವಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಬುಲ್ಡೋಜರಾಪರಿಂ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಧಯ್ರ್ ನಾ. ರಾಮ್ ಮಂದಿರಾಚೊ ಫಳ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಭುಕ್ ಆನಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಚಡ್ ಕಠಿಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾ.

ಯು.ಪಿಂತ್ ಮಾಯಾವತಿಚೆಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಸಮಾಜ್‍ವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಫೈಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್.ಪಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆಂ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಉಣಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಬಿಜೆಪಿಚಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಮಹಾಝುಜ್!

ಬಿಜೆಪಿನ್ ಲಿಟರಲ್ಲಿ ಝುಜ್‍ಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಂತ್ ಟಿಎಂಸಿಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 18 ಎಂಪಿ ಥಂಯ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿಕೀ ಕರಾಳ್ ಜಾಲಾ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ 20-22 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣೆ ಮುಖಾರ್ ಹೆಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಜಯ್ತ್. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಟಿಎಂಸಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಮಹಾಘಾತ್ ಜಾತಲೊ.

ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಮೋದಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಸತತ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಯ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್‍ಘಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಮ್ ತಸಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಚ್ಯಾ ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲಿಂ.

ಆಂಧ್ರಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಗೇಟ್‍ಪಾಸ್!

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹಂಕಾರಿ ಜಗನ್‍ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಲ್ವಣಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪರತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಥಂಯ್ ಟೊನಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್. ಗೊಂಯಾಂ, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಲಡಾಖ್ ಆನಿ ಈಶಾನ್ಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಒರಿಸ್ಸಾಂತ್ ಬಿಜೂ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಆಜೂನ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್.

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ – ‘ಇಂಡಿಯಾ’ಚೆಂ ಕುಳ್ವಾರ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವಾಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ್ ಜಾತಲೊ. ಕೇರಳ ಆನಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಶೆಂಯೀ 95% ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಖಚಿತ್ (100% ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತಮಿಳುನಾಡುಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ). ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ತೆಲಂಗಾಣಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎನ್‍ಡಿಎಚಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆನಿಕೀ ಕುಸ್ಕತೆಲಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸೆಟ್‍ಬ್ಯಾಕ್!

ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಶಕಾಂನಿ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. (2013 ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಜೆಪಿ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ). 33 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆಚ್ ಎಂಪಿ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ (ದ.ಕ. & ಉಡುಪಿ) ವಾತಾವರಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಪೂರಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಭರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಲ್ವಣಿಚ್ ವೆಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಣೆಂ ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ..! ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಜಿಕಜೆ ತರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂನಿ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ವೋಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಳ್ಳೆ-ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆ ಥರ್ಥರ್ಲ್ಯಾತ್. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತೆಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಹಾಂಗಾ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕುಸ್ಕೊಂಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡೊನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಂಕ್ ವೆಂಗುನ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಅಂಶಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ಧಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚಿ ಜೀಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜೂನ್ 4ವೆರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ.

ವೋಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್

ವಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್, ಅಂದಾಜ್ ಆನಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಇನ್‍ಪುಟ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತಿಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಧರುನ್ ಸರ್ವ್ ಕಡೆನ್ ಜೆಂ ವಾರೆಂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಮತದಾನಾಂತ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ 1 ಆನಿ 2 ಲಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಮತಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಚಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ದ.ಕ. ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಪ್ರಾಸ್ 6 ಲಾಕಾಂ ವಯ್ರ್ ವೋಟ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆ. ಇತ್ಲೊ ಅಗಾಧ್ ಅಂತರ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ದೇಶ್‍ಭರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್ ಜರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಅಪಾಯ್ ಖಚಿತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಏಕ್‍ದಮ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂಚ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ವಂತ್‍ಗೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಭೋವ್ ದುರ್ಬಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮತಾಂಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಉಣ್ಯಾ ಮತಾಂಚೆಂ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಲಾಭತ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಲ್ವಣಿ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ ವಾ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜನಾದೇಶಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ರಾಕಜೆ. ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸ್ವತಃ ವಾ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಬಹುಮತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಲಿಷ್ಠ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೇಶಾಕ್ ಬರೆಂಚ್. ಜರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಾಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಜ್ಭೂತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಉಣಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ 150-175 ಸ್ಥಾನಾಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂಚ್. (ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮಹಾನ್ ಅಚರ್ಯೆಂಚ್ ಸಯ್!).

ಏಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಸಲೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮತದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್‍ಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಜೂನ್ 1ವೆರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್

ಅಂತಿಮ್ ಫಲಿತಾಶ್ ಜೂನ್ 4 ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚುನಾವಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೂನ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಚುನಾವ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮತದಾನೋತ್ತರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಂಚಿ ಸುನಾಮಿ ಆಪ್ಟತೆಲಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ನಿಖರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾ ತರೀ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮೀಕ್ಷಾಂ, ವರ್ದಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಖಬರ್, ಅಂದಾಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ತೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ನಿಖರ್ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಶಕಾಂತ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸುಧ್ರಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತರೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲಾಂನಿ ಖರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕಶೆಂ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಹೊಯೀ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ.

ಅಂತಿಮ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜೂನ್ 4ವೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಮುಖ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೋಣ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Watch our TV Interviews – Click Here

Latest News