Latest News

6 ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್: ನವೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

Budkulo Media Network

Posted on : June 19, 2024 at 4:49 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭರಾನ್ ವಾವುರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನೂತನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಕಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಜೂನ್ 18ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಂಧ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮರ್ಥ್ ಪಂಗಡ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೊಕಾಚಿ, ಹೊ ಹುದ್ದೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವಾವುರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟಾಪ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರುನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾಕ್ ಎದೊಳ್ 3 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಲಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಐವಜ್ ಜಾಯ್. ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಭವನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪವ್ನ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿ ಭಿತರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸಾನ್. ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ದುಡು ಜೊಡುಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್, ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐವನ್ ಸೊಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಅನುದಾನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಖಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಮಜತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಆಪುಣ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರಾನ್ ನವ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಭರ್ಮ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ವಾವ್ರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸಾ ಸವೆಂ ಧಾ ಜಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊ, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜೇಮ್ಸ್ ಲೊಪೆಜ್, ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಭಟ್, ದಯಾನಂದ್ ಮಡ್ಕೇಕರ್ ಆನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಂಟೊ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಕೋರ್ಪರೇಟರ್, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ನೂತನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್, ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಲೇಖಕ್, ಕಲಾಕಾರ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಜೇಶಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Latest News