ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ – ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : February 14, 2023 at 1:50 PM

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್” – ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಐಕಾನಿಕ್ ಪದ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪದ್. ತೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಪದ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮಧುರ್, Lovely ಪದ್ ವೀಡಿಯೊ ರುಪಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಗುಂತುನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರುನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಂಕಾಂತ್ ತೆಂ ತುಮಿ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಯೆತ್.

https://youtu.be/k3oUzsoae94

ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಹೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಅದ್ಭುತ್ ಪದ್, ನವ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್, ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರುಪಾನ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್‍ಯೀ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತಾಣಿಂ ಎಕೀನ್ಪಣಿಂ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಅರ್ಪಿಲಾಂ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ರಚುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್!

ಹೆಂ ನಾಂವ್‍ಚ್ ಪುರೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಕರುಂಕ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಸಾಂಗಾ?! ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಅಭಿಮಾನ್. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವಾಂತೀ ನಾ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತೀ ನಾ, ದುಬಾಂಯ್ತ್‍ಯೀ, ಬೊಂಬೈಂತ್‍ಯೀ ನಾ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್, ಸಾತ್ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ! ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.

ತರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಇತ್ಲೊಯೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಆಜ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸೊನ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್?

ವ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್, ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆತಾಂಯೀ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆನಿ ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್. ತೆಂ ಕಶೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಕರ್ಯೆತ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಚೆಂ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಪದ್ ‘ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್’ ವೀಡಿಯೊ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ಪರತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂಯೀ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಪದ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್. ತೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ, ತಿ ಮ್ಹಜಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಮತಿಂತ್ ದವರಿಜೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ ಅತೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ. ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಜಾಂವ್, ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಚಿಂಯೀ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಅಕ್ಷರಾಚೆರೀ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೊ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ ಜಿವಾಳ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್.

‘ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್’ ಪದ್‍ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಪದ್. ಹೆಂ ಪದ್ ವಿಲ್ಫಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಶಿಜ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಶೆಂ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಮಹಾ ಕಥಾ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಸೊಭ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಭಾವಿ, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆನಿ ವರ್ತೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪದ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಿತಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಬೋಳ್‍ಬೆಪ್ಪಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ, ಕೀ, ಹೆಂ ಪದ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೊ ದಾವ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸರಳ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್‍ಯೀ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ. ವಿರಹ ವೇದನೆ ವಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಠಿಣ್. ಅಸಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯಾಚಿ ಸಂಗತ್‍ಯೀ ಕಶೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಡಾಳ್, ಸಲೀಸ್ ಆನಿ ಸರಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ವಿಶೇಷತಾ.

ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ಲೆಂ. ದುಖಾಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ವಿಲ್ಫಿ ಕಶೆಂ ರಮ್ಯ್ ಆನಿ ರೊಸಾಳ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಬದ್ಲಿತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಅವ್ವಲ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ನ್ಹಯ್. ವಿಲ್ಫಿ ಕಶೆಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಸಲಿಂ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಪದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ.

ಮೋಗ್ ಹೊ – ಫಕತ್ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧ್ಲೊ

ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂ, ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪದ್ ರಚುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ವರ್ದಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಲೊಕಾನ್ ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪದಾಂಪರಿಂ ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂಯೀ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ತಿಂ ಫೇವರಿಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.

ಮೋಗ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಬಂಧಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಊಬ್, ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಬದಲ್ತಾ. ಆವಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ವೆಗ್ಳೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿ ಮಧ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಭಾಂವ್ಡಾಂ, ಇಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ರೊಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಹರ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಘಡ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ಬರ್ಪಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್, ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಪದ್‍ಯೀ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಪದ್.

ಮೊಗಾ ವಿಶಿಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಬಾರ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ/ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊವ್ಳಿ (ಕ್ಯಾಸೆಟ್) ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಂಚ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್‍ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಆಸಾ. ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ. ಆವಯ್ಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಪದಾಂ ಸಬಾರ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿಚ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಪಳೆಯಾ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ‘ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವಯ್‍ಪಣಾ’ ಆವಯ್ಕ್ ಅರ್ಪಿಲಾಂ ತರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಪದ್ ‘ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್’ ಪತಿ-ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಭೆಟಯ್ಲಾಂ. ಹೆ ದೊನೀ ಮೋಗ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್‍ಚ್, ಪುಣ್ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚೊ. ಇತ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಸ್ಪಷ್ಟತಾ + ಬದ್ಧತಾ + ಸಂಕಲ್ಪ್ = ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್
ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಖಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್
ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್

ಪದಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಪಳೆಯಾ. (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಕಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ). ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಖಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್” ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ “ಪುಸುಂಕ್” ನ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂಚ್ ಕಳ್ತಾ ವಿಲ್ಫಿ ಕಿತ್ಲೊ Determined ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಉತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿತಾಲೊ. (ಸಕ್ಕಡ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಅಶೆಂಚ್).

ಜೆರಾಲ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ‘ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ‘ರಾವಂವ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್‍ಪಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ವಿಲ್ಫಿ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ, ತೊ ಏಕ್ ಕಡೆನ್; ತಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದುಡು ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್, ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಕಿತ್ಲಿ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಸ್ವತಃ ತೊಯೀ ಕರ್ಗತಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರಡ್ತಾಲಿ ತರ್ ಘೊವ್ ಘಾಟಾರ್ ಕಡ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ದುಖಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪದಾಂತ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಖಾಂ ‘ಪುಸ್ಚ್ಯಾಕ್’ ಆನಿ ‘ರಾವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್’ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಚೆಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್, ಪುಣ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಕ್ರಮ್. ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಯೆತ್. ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್? ದುಖಾಂಕ್ ಫುಲ್‍ಸ್ಟಾಪ್ ನಾ. ತೆಂ ಜಾಣಾಂಸೊನ್‍ಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆನಿ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖಚಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂಕಲ್ಪ್ (Determination) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆನಿ ನಾಕಾ ಹೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್, ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ದುಖ್, ನಿರಾಶಾ ಆನಿ ರಡ್ಣೆಂ – ಹಿಚ್ ತಾಚಿ ಬದ್ಧತಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಟ್ ಸೊಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಶಾಶ್ವಿತ್‍ಪಣಿ ನಿವಾರುಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾವಂವ್ಕ್!

ಮೆಟ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ದವರ್ತಾಂ
ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ

ಪದಾಚಿಂ ಹಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಘಟ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ, ಹಟ್ ತಾಂತುಂ ಝಳ್ಕತಾ, ನ್ಹಯ್ವೇ?

ಯೆಸ್. ಹಿಚ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆನಿ ತಾಂಕ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಆಂವ್ಡೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾತೊಚ್ ನಾ. (‘ವಿಲ್ಫಿನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕುಲೆರ್’ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಜರೂರ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅನುಭವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಕೀ ಅಗಾಧ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ಚ್ಯಾಕೀ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಿಚ್ಚೆಲಾಂನಿ ಶಿಕಜೆ).

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಪೂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಹೆಂ ಯಾದ್‍ಗಾರ್ ಪದ್ ವೀಡಿಯೊ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ವಿಲ್ಫಿಚಿ ತವಳ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಘುಂವ್ಡಿ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತರೀ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಶ್ಲಾಘನೀಯ್ ಕಾಮ್ ಹೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊ ಸಾದರ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದ್ ತೆಂ ಲೆಜೆಂಡರಿ, ಕೊಣಾಚೆಂಯೀ ತೆಂ ತರೀ. Original is always ultimate, nothing can match it. ದೆಕುನ್, ಮೂಳ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಗಾಯನಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಜಿಣಿ ಪುನರ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮೀನಾ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕುಟಮ್

ವಾಚುಂಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ರಾವಾ, ಮುಖ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ:

1. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಮೊಲಿಕ್, ಚೂಕ್ ಉಚ್ಛಾರ್ ನಜೊ

2. ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಫರಕ್ ನೆಣಾಸ್ಚೆ ಪಿಡೇಸ್ತ್!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ವಾಚಾ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಸಂಗಿಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನ್

ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಅದ್ಭುತ್ ನಾಟಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್

ವಿಲ್ಫಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯೊ

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಯ್ ವ್ಹಯ್

ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಘಾಟಾರ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲಯ್ತಾ

Max Rasquinha’s interview in English

1 comment

  1. The Beautiful and Heart Touching Lyrics of Our Dearest WilfyAab and the Excellent Tones and Music Really cannot be Forgotten from the Minds and Heart’s of All Konkans All over the World. May the Almighty Lord Grant Eternal Rest to his Soul and Give Strength and Courage to his Family , Meena Bai, Veena/Arthur , Vishwas/Charleen , Arvin/Anna/Rojer to Bear the Loss and Keep the Hard Work Alive.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *