Latest News

ದಿಸಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ: ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್

Posted on : April 12, 2014 at 5:19 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಯಾ ಮಾನಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊ ಖರ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ. ಆನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಹೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಬೊವ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ತಿಂ ಅರ್ಹ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸಾಂವ್. ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಾಹಿತಿ, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ ಮೀನಾ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

Meena bai talks copy

ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕೀ ಪುರೊ, ಮೀನಾ ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಕಸಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಸಗ್ಳೆ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆ ಜಶೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮೀನಾ ಬಾಯೆಕ್ ಒಳ್ಕತಾತ್? ಯಶಸ್ವಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದೆಣೆಂ, ವರ್ತೆಂ ದಾಯ್ಜ್, ಆಮೊಲಿಕ್ ಮಾಣಿಕ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ, ರಗ್ಳೆ, ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ಅಕ್ಮಾನ್, ದೂಖ್, ಘಾತ್ ಇತ್ಲೆ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಗಿ? ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಜರ್ ತರ್ ಮೀನಾ ಬಾಯೆನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಆಧಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಅಸೊ ಉಬೊ ಆಸ್ತೊಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಿಚೊ ತೊ ಮೋಗ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್, ಖರೊ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಭರಿತ್. ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸರ್ ನಾ. ಜರ್ ತರ್ ಮೀನಾ ಬಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಒಳ್ಕೊಂಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ಲಾಬ್ತೊಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ದುಸ್ರೊಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ತಿ ಏಕ್ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಿಕಾಯಿ ತಿಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾ. ಪತಿ ವಿಲ್ಫಿಪರಿಂ ತಿಕಾಯಿ ಸಂಗೀತ್‍ಚ್ ಜೀವನ್, ತೆಂಚ್ ಧ್ಯಾನ್. ಉತ್ತೀಮ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್, ಸವೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪ್ರೇರಕಿ. ತಿಚೆವಿಶಿಂ, ತಿಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಸಂಗಿಂ ತಿಣೆ ಸಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲಿ ತಿಣೆ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ತಿಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೊ ತುಮ್ಚೆಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಸಗ್ಳೆ ಆಮ್ಚೆ ಮುಲಾಖತೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೃತಕತಾ ನಾತ್ಲಿ. ವಿಲ್ಫಿವಿಣೆಂ ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಸಲೆಂ, ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಸಲಿಂ, ಉಡಾಸ್ ಕಸಲೆ…? ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಿಣೆ ಸುಡಾಳ್‍ಪಣಿ ಉಚಾರ್ಲಾಂ. ತಿಣೆ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ – “ಆಮ್ಕಾಂ ದುಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ. ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತುಮಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂಯಿ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ, ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ, ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತುಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಾ….” ಕಸಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಮನ್ ತಿಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?

ತರ್ ವಾಚಾ, ತಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ….

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಶಿ?

3 Mom copyಮೀನಾಬಾಯ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ.  ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂ ಗಿತಾರಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಬಾರೊಸ್ ತಶೆಂ ಮಾವ್ಶಿ ಲೂಸಿ ಬಾರೊಸ್‍ಯೀ ಗಾಯನಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  ತೆರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಂತಿಗೊ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆ `ಪದ್ಯಾವಳಿ’ ಬೂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ ತೆ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ. ತವಳ್ ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಯರಾಂತೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ತವಳ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲಿಂ.

ಮ್ಹಜೆ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಲುವಿ ನೆಟ್ಟೊಚ್ಯಾ `ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತುಳು ನಾಟಕಾಂತ್ ಪದ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಕೆದಾಳಾ?

4 meena single 2 new copyಮೀನಾಬಾಯ್: 1961ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಯ್ಜೆ, ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ `ದೋತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ’ ನಾಟಕಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  ತವಳ್ ತೊ ಜೆಪ್ಪು ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಂತ್ (ಆತಾಂ ಸಾಂ ಜುಜೆ ನಗರ್) ವಸ್ತಿ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮರಿಯನಗರ ಆಸಾ ಪಳೆ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸಾಂ ಜುಜೆ ನಗರಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ.  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ `ದೋತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ.  ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.


ಬುಡ್ಕುಲೊ:
ತುಮಿ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಸಂಗಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಖಂಚೆಂ?  ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ (ದೋತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ) ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂಚ್ – `ದೀಸ್ ಆಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‘. `ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ’ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಚಿಂತಾತ್. `ದೀಸ್ ಆಯ್ಚೊ’ ಪದ್ ಕೆಸೆಟಿಂತ್ ನಾ. ಪುಣ್ 8 ಭಾಗಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ `ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂ’ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಸಂಗಿಂ ಸಾರ್ಲೆಲಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಬೊವ್ ಖುಶೆಚಿ ಘಡಿ ಖಂಚಿ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಹರ್ ಘಡಿ ಸಂತೊಸಾಚಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸಂಗಿತಾಚೊ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.  ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಏಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಯನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್.  2006ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಹಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ – ವಿಲ್ಫಿನ್, ಹಾಂವೆಂ, ವೀಣಾ-ಆರ್ಥರಾನ್, ವಿಶು-ಶರ್ಲಿನಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂನಿ ಆರ್ವಿನ್ – ಆನ್ನಾನ್  ಸಾಂಗಾತಾ  ಗಾಯ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ `ಸಂಗೀತ್ ಕುಟಮ್’ (34ವಿ ಕೊವ್ಳಿ) ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳಿಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿ.

Bhramavar Nite copy
ಬುಡ್ಕುಲೊ:  ತುಮಿ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆಂ ಪದ್ ಖಂಚೆಂ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: `ಸಂಗೀತಾ’. ಹೆಂ ಇಮೋಶನಲ್ ಸೊಲೊ ಪದ್ ತಿಸಾವೆ (30th) ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಟ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊವ್ ಪಸಂದ್. ಉಡ್ತ್ಯಾಂವರ್ನಿ ಇಮೋಶನಲ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ಡ್ಯೂಯೆಟಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ `ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ’ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ಆಮಿ ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪದ್‍ಯಿ ಹೆಂಚ್. ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 248ವ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾವೆಳಿಂ ಹೆಂ ಆಮಿ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಕೋಣ್?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯಿ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿಶೊರಾಚಿಂ ಇಮೋಶನಲ್ ಪದಾಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರಾಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ಗುಣ್ಗುಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ?  ತುಮ್ಕಾಂ ತವಳ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಕಸಲೊ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ತವಳ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ವೆದಿರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಂವ್ಕ್. ತವಳ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ್ ದಾದ್ಲೆಚ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ.
ಹಾಂವ್ ಕೊಯರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಫಾದರ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾಲೊ. ಫಾದರ್ ಒಸ್ವಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‍ಯಿ ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಬೀರಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಪ್ರೇರಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಸಬಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮಾವ್ಶೆನ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. `ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಉಚ್ಚಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ, ಸಾರ್ಕೊ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಆಮಿ ತವಳ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಶೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕೆಕಾ ಪದಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಾತಾ.

ಆತಾಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಸೊಫ್ಟ್‍ವೇರಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಳೊ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

7 Wilfymeena new copy
ಬುಡ್ಕುಲೊ: `ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲೊಂ’ – ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆಂ ಬೊವ್ ಫಾಮಾದ್ ಪದ್. ಆಜೂನ್ ಎವರ್‍ಗ್ರೀನ್. ಹೆಂ ಪದ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ. 1971ವೆಂ ವರಸ್ ತೆಂ. ವೀಣಾ ತವಳ್ ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ. ಸಂಗಿತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾನ್-ಸಮ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬೊವ್ ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಗ್ರೇಶನ್, ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆವ್ಶಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ನಾ. ತೆಣೆ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೊಡುಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ.  ಹೆಚ್ ನಿರಾಶೆನ್ ತೊ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ನವೆಂ ತೋಟ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ವಿಲ್ಫಿ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಚ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ `ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲೊಂ’ ಘಡ್ಲೆಂ. `ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್’, `ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ’ ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಉದೆಲಿಂ. `ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಾಣಿಯ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಘಾಟಾರ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್.

ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ವಿಲ್ಫಿ ಘಾಟಾರ್ ಉರ್ಲೊ. `ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆ.  ಆಮಿ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣಿ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರ್ಯಾಂ. ನೀಸ್ ಪೆಜ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ’ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.
ಘಾಟಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಶೊ ಕರುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ವೊಡ್ಣಿ ಯೆತಾಲಿ.
ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುದ್ರಾಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಕಾ ಪದಾ ರಚ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ಕಸೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: `ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೊ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್’ ಪದ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಎಕೆಚ್ ರಾತಿಂ ಭಿತರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯಿ ಆಸಾ.  ಥೊಡಿಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಬಸೊನ್ ತಾಳೊ ಘಡ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಉಟೊನ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಸಲೊಯ್ ವಿಶಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹರ್ ಪದ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ತಾಚಿಂ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಗಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಪದಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ತಾಳೆ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಚಡ್ ಕೊಣೆಯಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾ. ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ವಿಲ್ಫಿನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ತೊ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ವೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಅರ್ಧ್ಯೊ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆ.
ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ಫಕತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆ ವಿಂಚುನ್, ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಗೀತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಗಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ರ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆರ್ ತುಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ (ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್: ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ?) ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

5 Wilfy & Meena Wedding copy 2 Wilfymeena_veena new copy 1 Wedding copy

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಫೊರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ತಾಲೆಂ – ಏಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೊಂಗ್, ಏಕ್ ಉಡ್ತೆಂ ಪದ್, ಏಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸೊಂಗ್, ಏಕ್ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಪದ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ/ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆಂ, ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲಾ – ಅಶೆಂ.  ಹೆಂ ಕ್ಲಿಕ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ.  ಹಿ ಐಡಿಯಾ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕಶಿ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ವಿಲ್ಫಿ ಲೊಕಾಚಿ ರೂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಬರಿ ತೊ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಮೂಡಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೊ. ದುಖಾಳ್ ಪದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡ್ತೆಂ ಪದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಶೆಂ…

ನಾಯ್ಟಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತೆ ಆಯ್ಲೊ. ಸುರು ಸುರು ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್‍ಚ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೆಂಬೊರಾವ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾ ವೆಳಾರ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ `ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚೆಲ್’ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪದಾಂ ಸವೆಂ ನಾಚ್‍ಯಿ ಸುರು ಕೆಲೆ.

ಸಿ.ಡಿ. ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪದಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಲೀಸ್. ಕಿತ್ಲೆ ಆವ್ದೆಚಿಂಯ್, ಕಿತ್ಲಿಂ ಪದಾಂಯ್ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಸ, ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿನ್ ಸ ಪದಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಆವ್ದಿಯ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಹರ್ ಪದಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಸ-ಸ ಪದಾಂ ಬಸ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ manually ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕರ್ನಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಯಿಲ್ಲೆಂ, ಗಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಅಸಲೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ನವೊಚ್ ನ್ಹಯ್…?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಮುಂಬಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚ್ಯಾ ಭರತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೊ ಮುಖೆಶಾಚೊ ಅಕೊರ್ಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಈಷ್ಟ್ ವಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಜಾನ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಾನ್‍ಯೀ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನ್ `ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ `ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲೊ’ ಪದ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಜೇಸುದಾಸಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಡಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

6 Wilfy & Meena during 100th Wilfy Nite copy

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ವೆತಾ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕಸಲೊ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮದ್ರಾಸ್ ವಾ ಮುಂಬಯ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಕೊವ್ಳಿ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗಣೇಶ್ ಪೈ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ತಾಕಾ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಬಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ವಚುನ್ ಯೇವ್ನ್, ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪದಾಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ವಿಶುಕ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ಚವ್ತಿ ಕೊವ್ಳಿ ಹಾಂಗಾ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ರಿಣಾರ್ ಉರಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ತುಮಿ ಆತಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆ-ಚವ್ತೆ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ-ತಿಸ್ರೆ ಕೆಸೆಟಿಂಚೆ ಸಾಂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಫರಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ-ತಿಸ್ರಿ ಮುಂಬಯ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಕಿ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪದಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ ನಾಯ್ಟಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಲೈವ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರ್ಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೇಪ್‍ರೆಕೊರ್ಡರಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಪಿ ಕರ್ನ್, 75 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಥೊಡೆ ಪದಾಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಡ್ಯುಪ್ಲಿಕೆಟ್ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕೆಲಿ.
ದುಸ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಚಾರ್ ಪದಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾಚ್ ದುಡು ಖಾಲಿ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಪರ್ಸಿ ಡೆಸಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೆಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್’. ಉರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಟ್ ಪದಾಂಯ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಹಿ ಕೆಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಲಿ.
ಹೆ ಕೆಸೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಾಬಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಹಾಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪುಣ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಜೂನ್ ರುಣಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಯ್ ತುಮಿಚ್ ನ್ಹಯ್…?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ವ್ಹಯ್. ತವಳ್ ಸಿ.ಡಿ. ಬೊವ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಿ. ಎಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾನಿನ್ (ಶ್ರೀಮತಿ ಗರ್ಟಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಚಾಚೊ  ಪೂತ್) ಆಮ್ಕಾಂ ಸಿ.ಡಿ. ಧಾಡುನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ. ಸಿ.ಡಿ.ಚೆಂ ಮೊಲ್ 250 ರುಪಯ್ ದವರ್ನ್ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲೆ…

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಲೆ ಕೊವ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಚಾಳಿಸಾವೆ ಸಿ.ಡಿ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‍ಯೀ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೆಚ್ ಉತ್ಪತ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ತ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಕೊಣಾಕಿ ಮೋಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ತ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ತಸೊ ದುಡು ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಾಂದ್ಯೆತೊ.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ಫಿವಿಶಿಂ ವಾಚುನ್, ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಥೊಡೆ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ.  ಘರ್ ಪಳೆವ್ನ್ `ಹೆಂಚ್‍ಗಿ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಘರ್!?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತವಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನ್-ಪತ್ರಾಂಕ್, ಪದಕಾಂಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್  ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: `ಹೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ತೃಪ್ತ್‘. ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫರಕ್ ಪಡನಾ.

8 Dad & Mom copy 10 With dad

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಆಸಾ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಆತಾಂ ಸಬಾರಾಂ ಬರಿಂ ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಿಶಯಾಧಾರಿತ್ ಪದಾಂ ಬೊವ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂ ರಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಿನತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಆತಾಂ ಮಸ್ತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ, ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಪದಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ.
ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಪದಾಂ ಆತಾಂ  ಹಿಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.   ಫಕತ್ ಸಂಗಿತಾಚೆರ್ ಮಾತ್. ಹೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಕೊಲವೆರಿ ಪಳೆಯಾ. ತಾಂತುಂ ಉತ್ರಾಂ ಬೊವ್ ಸಾದಿಂ. ಪುಣ್ ಪದ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಫಾಮಾದ್.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಪದಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ರಚ್ತೆಲೆ ಉಣೆ ಆಸಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಅಧುರಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪುಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂಗಿ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ಸಪ್ಣಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. 250ವಿ ನಾಯ್ಟ್ ಬೊವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಪನ್ನಾಸಾವೊ ಆನಿ ಸಾಟಾವೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಮಿ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರಿಲ್ಲೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರಿಕೆಕ್ ತಾಕಾ 70 ಭರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊಚ್ ನಾ. ವಯ್ರ್ ಸರ್ಗಾರ್ ತೊ ಆಸಾ.

Donald Tony with Meena bai
ಮೀನಾಬಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್
ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಮೀನಾಬಾಯ್: ವಿಲ್ಫಿ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್‍ಯೀ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಾ. ದಿಸಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ತರ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್. ತಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ನಾತು ರೋಜರಾ (ವಿಶು-ಶರ್ಲಿನಾಚೊ ಪೂತ್) ಸಂಗಿಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂಖ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ.

ವೀಣಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಾಪುಯ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾನಾ `ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚೆಂ ಪದ್?’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ; ತಿತ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ ತಾಕಾ. ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾ, ಬಾಪುಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ತಾ, ತಾಳೊ ಬಸಯ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲಾಂ. 41ವೆ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ತಾಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ. ವಿಶುಯೀ ಮುಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

Umallo cover`ಉಮಾಳ್ಯಾ’ಚೆ ಉಮಾಳೆ

“ಶೆಂಬೊರಾವ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ `ಉಮಾಳೊ’ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಕೆರಿಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಚ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಸಮರ್ಥ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಪತ್ರ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.”

-ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಡ್ಲೊಂ ಮೊಗಾರ್

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ‘ಘಾಟಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ’ ಪದಾಂತ್ ಗಾಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಪದ್ ಚಾಳಿಸಾವೆ ಸಿ.ಡಿ.ಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಘಾಟಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಹೆಂ ಪದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ತವಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಶೊ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ರಾತಿಂ ರಾವಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಾವ್ಶೆನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ವಿಲ್ಫಿನ್, ‘ಮೀನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಲೊಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮೀನಾ ಬಾಯ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾ ಗಾಯ್ತಾನಾ ತಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ಮುಕಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಂಗಿತಾವರ್ವಿಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿರಾಶಿ ಕರ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಗಾಯ್ತಾ, ದೂಖ್ ಲಿಪವ್ನ್, ಖುಶಾಲಿ ಜಾವ್ನ್:

ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಟೆರಿಲಿನ್ ಪೆಂಟಾಂ
ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಾತ್ ಆತಾಂ ತಾಚಿಂ ಸುತಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪದಾಂ
ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಪಾಶಿಂ ಸದಾಂ

ಪದಾಚೆ ಆಕೆರಿಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

ಹಾಂವ್ ಘಾಟಾರ್ ಜಿಯೆತಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಪಾಯೆತಾಂ
ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಾಂವಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ ಘಾಟಾರ್
ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಪಿಯೆತಾಂ

Meena bai with first cashಬೋಣಿ

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಕೊವ್ಳೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಂಬರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಮೀನಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಣೆ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ತಿಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಎದೊಳ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕ್ಯಾಸೆಟಿಚೆಂ ಮೊಲ್ ರು. 60 ಘೆವ್ನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ರು. 40 ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತೆ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ‘ತೊ ನೋಟ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ದವರ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್…’ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪಣಿ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ.

(Originally published on March 09, 2012)

2 comments

  1. For me there is no greater love than Wilfy’s songs. Fortunately, some tech-savvy connoisseur of Wilfy’s songs have been put in YouTube Music in 5 Volumes. I thank 🙏🌹❤them. I listen to Wilfiabs’ songs through YouTube Music which is great repertoire.

  2. It is so lovely interview. Sir I am Wilfy’s big fan. Meena mam so kind and her voice is so sweet. May Almighty God bless them all With long life.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News