ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧ್ಯಾನ್: ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು

Posted on : April 12, 2014 at 5:08 AM

Tony Ferros Jeppu 1ಪಡ್ದೊ ಉಗ್ತಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ….

ಸಿನೆಮಾ…
ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್.
ರಂಗ್‍ರಂಗಾಳ್ ಸಂಸಾರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಂಸಾರ್.

ಸಿನೆಮಾ…
ಕಲಾ-ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಗಮ್.  ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ವೆದಿ.
ಲಾಕೊಂ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಪೊಟಾಚಿ ಪೋಡ್.

ಸಿನೆಮಾ…
ಭಾರತಿಯಾಂಚಿ ಕ್ರೇಜ್. ಹಾಂಗಾ ಖುಷ್ಬೂಕ್ ದೀವ್ಳ್ ಬಾಂದ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖ್ಖೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್.  ರಜನಿಕಾಂತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಖಡ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಜೂನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತರ್ನೊ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ.
ಅಸಲೆ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆ ಭಾಯ್ರೀ ಸಿನೆಮಾ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿಷಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಿನತೆಕ್ ಮಣಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಸಿನೆಮಾ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನ್ಹಯ್; ಸಿನೆಮಾ ತಜ್ಞ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ್; ಸಿನೆಮಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಮಿತಿ ಭಿತರ್, ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಹಾಂವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಲೊಂ.   ತುಮಿ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚುಕಿಚೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ಜರೂರ್ ಕಳಯಾ.

ಹಾಂವ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ಆತಾಂಚಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂ ತರೀ, ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದ್ಲಿಂಚ್ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್ (ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ). ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಹ್ಯಾಂಗ್‍ಓವರ್.  ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್.

ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂ ಸವೆಂ ಪರ್ನಿಂ ಪದಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚಿಂ (ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಡಾಖಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ). ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ ಲಗ್ತಿಂಚ್. ಬದ್ಲ್ಲ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಟ್ರೆಂಡಾವಿಶಿಂ ಸರ್ವ್‍ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾಂ. ರಿಮಿಕ್ಸಾವಿಶಿಂ ಊಂಚ್ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬಾಚೊ ಶಿಣ್ ಕಸಲೊ, ತೆಂಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ.

– ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು

…………………………………………………………………………………………………

ಆತಾಂಚೆಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬದ್ಲಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಶಾ ತಾಯಿ. ಗವ್ರವಾನ್ ತಿಕಾ ‘ತಾಯಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ. ಅಸಲೊ ಗವ್ರವ್ ತಿಕಾ ಜರೂರ್ ಫಾವೊ. 1943ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಬಾರಾ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಜೂನ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಬದಲ್ಲಾಂ ತರ್ ಕಶೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ?

Asha Bhosle 1

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಕಲ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ಚೆ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಆನಿ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತಿಂ ಆದಿಂ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಆನಿ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಆಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಸಂಗಿತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಿರ್ಮುಟುನ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಶಾಜಿ.

`ಆತಾಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. `ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್’ ಫಿಲ್ಪಾಂತ್ ಪಂಚಮಾನ್ (ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್) ಮ್ಹಜೆಕರ್ನಾ `ತೆರೀ ನಜರ್ ಹೆ ಮುಜ್ ಪೆ’ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಶಯ್ಲೆಚೆಂ ಮೆಳಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಪದ್ ತೆಂ. ತಶೆಂಚ್ `ತೀಸ್ರಿ ಮಂಝಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ `ಆಜಾ ಆಜಾ ಮೆಂ ಹೂಂ ಪ್ಯಾರ್ ತೆರಾ’ ಪದ್‍ಯೀ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್.  ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಆತಾಂ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ.

ಮದನ್ ಮೋಹನಾಚೆಂ `ಮೆರಾ ಸಾಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ `ನೈನೊ ಮೆ ಬದ್‍ರಾ ಚಾಹೇ’ ವಾ `ಹಂಸ್‍ತೆ ಝಕಮ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ `ತುಮ್ ಜೊ ಮಿಲ್ ಗಹೆ ಹೊ’ ವಾ ಒ.ಪಿ. ನಯ್ಯರಾಚೆಂ, ಖುದ್ ಆಶಾಜಿನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ `ಮೆರೆ ಸನಮ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ `ಜಾಯಿಯೆ ಆಪ್ ಕಹಾಂ ಜಾಯೆಂಗೆ’ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ನಾ.

ಆತಾಂ ರಿಮಿಕ್ಸಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಜಾಯ್‍ಗಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಯುವಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಆತಾಂಚೆಂ ಜನರೇಶನ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ. ಆಸೊಂ. ರಿಮಿಕ್ಸಾವಿಶಿಂ ಆಶಾಜಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ?

`ಹಾಂವ್ ರಿಮಿಕ್ಸಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿರೋಧ್ ನ್ಹಯ್. ರಿಮಿಕ್ಸ್, ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ವಿಬಾಡ್ಚೆಂ ವಾ ತ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಅರ್ದಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ನಾಚವ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ಪದಾಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿತಾಚೆಂ ತೀರ್ಲ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಆಶಾಜಿ.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1990ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಶಾಜಿನ್‍ಯಿ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಯ್ಯಾಮ್ ತಸಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ದುರ್ಸೊಣ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ತಿಣೆ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತೀ `ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ’ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂತ್ ಆರ್.ಡಿ.ನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಆಶಾಜಿನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಹಿಟ್ ಪದಾಂ ಆಸೊನ್, ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಖಿಣಾಂಸವೆಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾವಿಶಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ.

ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಸಂಗಿತಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, `ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆತಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಬೊವ್ ವೆಗಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ದೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ವಚೊನ್ ಗಾಯನಾಚೊ ಆಪಾಪ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೆಟ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾ. ಆದಿಂ ಆಮಿ ಕಂಪೋಸರಾ ಸವೆಂ ಘಂಟೆಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ರಿಹರ್ಸಲಾ ವೆಳಾರ್ ನಟ್-ನಟಿ ಸಯ್ತ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಆಮಿ ಹೀರೊಯಿನಾಂ ಸವೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ, ಕೊಣಾ ವಯ್ರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕಳನಾ. ಪುಣ್ ನಟಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಸವೆಂ ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಸಯ್ತ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ತಾಚೆ ಶಯ್ಲೆರ್ ಗಾಯ್ತಾಂ.’

ಮುಕಾರುನ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, `ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧ್ಯಾನ್. ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಸವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡಯ್ತಾ; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಗಮನಾರ್ಹ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ. ಸಂಗಿತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ರುತಾ ಕೆಲಾಂ.’

‘ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ’

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಶಾಜಿ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ತಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಲಗ್ನ್ ತಿಚೆಂ.

Asha n Rahul D Burman

16 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿಕಾ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರಾಚೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ 31 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಣಪತ್‍ರಾವ್ ಭೋಂಸ್ಲೆಕಡೆ ಲಗೀನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ.ಕಡೆ, 1980-ಂತ್. ಆಶಾಜಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ತಿಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆರ್.ಡಿ.

ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, `ಹಾಂವ್ ಸದಾಂನೀತ್ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೆವರ್ನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ `ಅರ್ಮಾನ್’ (1951) ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ತೊ ಶಿಕ್ತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಡಿesಣಟess ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ; ಕಂಪೋಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ತವಳ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಆಟೊಗ್ರಾಫ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಾವುರ್ಲಿಂ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಿಸ್ವಲ್ಲೊ; ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತೊ ಬೊವ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿಂ.’

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಆಶಾಜಿ ಆನಿ ಬರ್ಮನ್‍ದಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗೀನ್ ತಶೆಂ ಬೊವ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಪದಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಕ್ಯಾಬರೆ, ಡಿಸ್ಕೊ, ರೊಕ್, ಗಝಲ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್… ಅಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂನಿ ಆಶಾಜಿಥಾವ್ನ್ ಆರ್.ಡಿ.ನ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪದಾಂ ಗಾವಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂನಿ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲಿ. `ತೀಸ್ರಿ ಮಂಝಿಲ್’ (1966) ಥಾವ್ನ್ ಬೊವ್‍ಶಾ ಹಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿತಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ `ಆಜಾ ಆಜಾ ಮೈ ಹೂ ಪ್ಯಾರ್ ತೇರಾ’, `ಒ ಹಸೀನಾ ಝುಲ್ಫೊಂವಾಲೀ’  ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾಂ ಕೊಣೀ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಸರ್ಚೆನಾಂತ್.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ `ಪಿಯಾ ತೂ ಅಬ್ ತೊ ಆಜಾ’, `ದುನಿಯಾ ಮೆ ಲೋಗೊ ಕೊ’, `ದಮ್ ಮಾರೊ ದಮ್’, `ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಹೆ ತುಮ್ ನೆ ಜೊ ದಿಲ್ ಕೊ’, `ಜಾನೆ ಜಾ’ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಆಜೂನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕಿ ಪಸಂದೆಚಿಂ.

`ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್’

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚೊ ಊಂಚ್ ಗೀತ್‍ಕಾರ್, ಕತಾಕಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್.
ಜೈಪುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಂತ್ `ಗೀತ್ ಗಾತಾ ಚಲ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ತಾಣೆ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

Gulzar

ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್, `ಬೀಡಿ ಜಲೈಲೊ’, `ಕಜ್ರಾ ರೆ’ ಅಸಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಬರವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ 74 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಗುಲ್ಝಾರ್, ಆಪುಣ್ ಆದ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲಾ ದೆಕುನ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಹಾಂವ್ ರಿಮಿಕ್ಸಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಪದಾಂ ಫಕತ್ ನಾಚಾಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಚೆಂಗೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ  ರಚನ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ತುಮಿ ಕೋಣ್?’’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಿನೆಮಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದುರ್ಸತಾಂ. ಹೆಂ ಎಕೆ ರಿತಿರ್ ಅಜಂತಾ ಆನಿ ಎಲ್ಲೋರಾಕ್ ಪರತ್ ರಂಗ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ತಾಂಕಾಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ನ್ಹಯ್;  ಫಕತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ನಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಜಾತಾ.’’

(Originally published on February 19, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *