ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಜಯಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ: ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Budkulo Media Network

Posted on : March 1, 2023 at 9:43 PM

ವರ್ದಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾತೆಂಭರ್ ಫುಲಾಂನಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಭಾಂಗಾರ್-ಶಿಂಗಾರಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಮೊತಿಯಾಂ ಮಾಣ್ಕಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಕಿರ್ಗಿ ಸಾಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಗುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಮಾಸ್, ರೋಸ್, ರೂಚ್ ಆನಿ ಸುವಾಸ್ ಭರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಎಕ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ರಾಶಿಂನಿ ಕಳೆ, ಶೆಲೆ, ಝೆಲೆ ಆನಿ ಆಲ್ಪುಲೆ ಫುಲ್ಲೆ. ತಿಚೆರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಬುಳ್ಬುಳೆ ಗಾಜ್ಲೆ…”

ಅಶೆಂ ವರ್ಣಿಲೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್. ಸಾಹಿತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿರಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಶಿಂಕೆಂ ಫುಲಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ತ್ರಿವೇಣಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ತಾಣೆಂ, “ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆಶೆಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಶೆಂ ಉದೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವಾಲ್‍ಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಉದಂಡ್ ಉಮೆದಿಚೊ ಸಳ್ಸಳೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಉದೆಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ತಸಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ರಚುನ್ ಉದಂಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಶಿಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗೊಂಡೆ ಫುಲ್ಲೆ. 60ವ್ಯಾ-70ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಾಣಿ’ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಪರ್ಜಳ್‍ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ‘ಸಂದೇಶ’ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25ವೆರ್, ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎನ್. ಬೆಳ್ಳೂರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. “ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪ್ಲೇಟೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಚೊ ಶಿಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಕಲಾ ವಾಸ್ತವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂಯೀ ಸತ್, ವಾಸ್ತವ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ವಿವರುನ್.

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್ ಉದ್ಧರುನ್, “ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ, ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಚಲ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ, ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಅನುಭವ್ ವೆಗ್ಳೊ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳಾಂ ತಾಣೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಆನಿ ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಲಾಭಯ್ತಲೊ – ವೆಗಿಂಚ್.

2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ (ದುಸ್ರ್ಯಾ) ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾನ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಸವೆಂ ರು. 25 ಹಜಾರಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧಿನ್ವಾಶಿ ಮನಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಐರಿನಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. “ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾದ್ಲೆಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಐರಿನಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತಿಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಜಿವಾಳ್ ತಶೆಂ ನಾಟಕೀಯತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿವೇಣಿಪರಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಿಣೆಂ ರಚ್ಲಾಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ನೈಜತಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಶರತ್’ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಐರಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ” ಮ್ಹಣ್ ಐರಿನಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣಾಚೆರ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲೊ.

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಸಂಘ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗೀತ್ ಗಾವುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ಮಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಭಗವಾನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಿ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಹಿ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ), ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ (ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ), ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೋ (ಸಂದೇಶ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್) ಹಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಗುಮಾನಾಕ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಬ್ರೌಸ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ.

ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಳ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *