ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಯ್ ವ್ಹಯ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 18, 2014 at 11:20 AM

ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಾದಿಂಗೀ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಜಿಣಿ ಆಸಾ, ಕಾಣಿಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಬರವ್ಪಿ. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪದಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ರುಜು ಜಾತಾ. ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಸಾದೆಪಣ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್ – ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಂವ್, ಪದಾಂ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಜಾಂವ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾದ್ಯೊ. ಉತ್ರಾಂ, ಶಯ್ಲಿ ಸಾದಿ ತರೀ, ಚಡಿತ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್.

Wilfy Rebimbusಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ತರೀ ತೆಂ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಪುರ್ತಿ ದುಬ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕೀ ಫಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ವಾಡಾವಳೆಕೀ ಆಧಾರ್. ಬೊವ್‍ಶಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪದಾಂಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ತರೀ, ಬೊವ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ‘ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೊಗುಳ್’ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪ್ರಗÀಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಜಗವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಘಾಟಾಚೆಂ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’, ಮನ್ಶಾಮನಾಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ‘ಪಿಂತ್ರಾಂ’ ಆನಿ ‘ನಿತಳ್ ಖತಾಂ’, ತಶೆಂಚ್ ನಗರೀಕರಣ್ ಸಂಸ್ಕøತೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್/ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಪೆÇ್ಡನ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಕ್ರೂರತೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ‘ಮೂಗುತಿ’ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಕೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ (ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಗವ್ರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್). ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಅಪುಟ್ ಆನಿ ನಿತಳ್, ಬರಪ್ ಖತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ತರ್ ಶಯ್ಲಿ ಸಾದಿ, ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಸುಂದರ್. ಬೊವ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿಚೆಂ ಬರಪ್, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಜರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಪದಾಂ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರತಾ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ರಚುಂಕೀ ಥೊಡೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಥೊಡೆಂ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ, ಬೊಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ತೊ ಧಯ್ರಾನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾವುರ್ತಾಲೊ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ತಾಲೊ ತೆಂ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ನಾಟಕ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಫುಗಾರ್ತೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ, ಸಾದೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂವಿಶಿಂ, ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರಿನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ವರ್ತಿ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಪ್ರಮುಖ್. ವರ್ತ್ಯಾ ದುಖಾಚಿ ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ವಾ ತೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕೀ ಪಡೊನ್‍ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಉಲಂವ್ಚೆ, ಭಾಶಣಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್, ತೆಂ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಕಾಳೊಕ್ ಭರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಫುಡೆಂ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್, ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕೀ ಪುರೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸತೆಲೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರ್ಯಾನ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಂಣಿ ರಚ್ಲಾಂ. ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಸಿರಿವಂತ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂಕಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಂಣಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಭರ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕಾನ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಹತಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಣೆ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಮಟ್ಟ್ ಬೊವ್ ಊಂಚ್. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂಯೀ ಊಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ.

ಆಜ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಜಿವಂತ್ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ರಚುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ತೆ ವಿಶಿಂ ಪದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಜಾಣಾಂತ್. ವ್ಹಯ್, ಖರೆ ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಚ್. ಜೆ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಪಾರ್ಕಿತಾತ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೆಂ ಉಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ ಬರೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ನದ್ರೆಚೊ ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಾ ವಯ್ಜ್‍ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ನಾಟಕಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಸಮಾಜೆಕ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾತ್; ಆನಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಜಶೆಂ ತಾಂತುಂ ಚರಿತ್ರಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ವೇಳ್, ಕಾಳ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ – ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬೊವ್ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ. ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪದಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಬೊವ್ ಊಂಚ್ ದಾಯ್ಜ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ತೊ ಅಮರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್‍ಯಿ ಅಮರ್ ಉರ್ತೆಲಿ.

ಕುರ್ಪಾ:
ವೆರ್ ….ವೆಳಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “…..” ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತಿರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *