Latest News

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್: ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 12, 2014 at 4:29 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ? ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯೊ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ, ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕತಾ, ಮಾನ್ತಾ, ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾ. Totally ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ವಳ್ಕಿಚೊ – ಪದಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ರಚುನ್, ತಾಳೊ, ಸಂಗೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಆಲ್‍ರೌಂಡರ್. ಸವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ನಾಟಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ added ingredients ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ತೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ (ತಾಕಾ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಿ ಕೂಸ್ – ಪ್ರಮುಖ್ ತಿ – ಕೊಣೆಂಚ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ವಿಶೇಸ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ಂಚ್ ಸಯ್). ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾ ವೆಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೊ, ‘ರಾಕ್ಣೊ’ರ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್/ವಿಮರ್ಸೊ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸನಾ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ – ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿಯಾಳುಂಕ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್, ಅದ್ಭುತ್ ಫಿಲೊಸೊಫರ್ ಆನಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ – ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಹೆಂ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್. ತೊ ಗಾಂವ್ ಕಸಲೊಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ಹಳ್ಳಿ, ಶ್ಹೆರ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ. ಪಳೆಯಾಂ, ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ‘ತುಂ ಆಜ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಥೊಡೆ ಎಕಾಚ್ ಸಬ್ದಾನ್ ವ ಉತ್ರಾನ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್? ತಿ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್. ತೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬರಂವ್ಕ್ (ಸಾಂಗೊಂಕೀ) ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರುಪಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್? ತಸಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಉರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪದಾಂ ರುಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಆದಿಂ ಅಸಲೆಂ – ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ – ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್ (ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಕಾರ್). ತಿಂ ಪದಾಂ ಖಂಚಿಂ, ಚಡಾವತ್? ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ, ಕ್ಯಾಸೆಟಿಚಿಂ, ಆಲ್ಬಮಾಚಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಪದಾಂ ಆಜ್ ಕೊಣೀ ಗಾಯ್ತಾ, ಉಡಾಸ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಿಂ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂತ್ಲಿಂ. ಸದಾಂಚ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಥೊಡಿಂಚ್. ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ತರೀ ಖಂಚಿಂ? ತಿಂಚ್ ತಿಂ, ಜಿಂ ಆಟಾಪ್ತಾತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ; ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ, ದೆಕೊನ್ ಗಾಳ್ನ್, ಪೀಳ್ನ್ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚಿಂ. ತಿಂ ಪದಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್.

ಪದಾಂ ತರೀ ವ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಯೆತ್. ಪದಾಂಚೆಂ ರೂಪ್, ಸ್ವರೂಪ್ ತಶೆಂಚ್. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಕ್, ಅಭಿರುಚಿಂಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ – ಕೋಣ್ ಕಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ, ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಗಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಮನ್ಶ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚೆಂ ಏಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ – ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ್, ಕವಿತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಲೇಖನ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಯೆತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ & ಆಲ್‍ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ, ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪಯ್ತಾತ್? ಆತಾಂಚೆ ತರ್ ಓಕೆ, ಆದ್ಲೆಯ್ ತಶೆಂಚ್, ವಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರಣ್ ತೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್. ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಚಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಹಾಂವೆಂ. ಪಿರಾಯೆಕ್, ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಲೆಂ. ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ – ಸ್ಟಫ್, ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ವ ಜಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಡನ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯೊ (ವೃತ್ತೆ ನಿಮ್ತಿಂ). ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಿಲ್ಫಿನ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್. ತಾಣೆಂ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಕಾಣಿ (ಪಿಂತ್ರಾಂ) ಆದಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ವ್ಹಾವ್. ಕಸಲಿಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಂ (Titles) – ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಮೂಗುತಿ, ನಿತಳ್ ಖತಾಂ. ಎಕ್ಸಲ್ಲೆಂಟ್. ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮತಿಂತ್. ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂಚ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಂ. ಕಸಲಿ ತಾಂಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ. ಅಸಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಾಯ್. ವ್ಹಾವ್. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಘಡ್ಚೆಪರಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊಚ್ ಏಕ್ ಅನುಭವ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಆಖೇರಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆನಿ ವಾಚುನ್ ಮುಗ್ದತಾನಾ ಮತ್, ಕಾಳಿಜ್, ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್. ಹಾ! ಅದ್ಭುತ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಸ್ತಬ್ದ್. ಛೆ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ?

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೊಂ, ಥಂಯ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಂ ಮನಿಸ್. ಘಾಟಾ ವಯ್ರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್, ಕಾಳ್ ಪುಣಿ ಜಿಯೆಲಾಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಘಾಟಾರ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ತೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾ (ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್ – ಬಸ್ಸಾಚಿ ಜರ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ). ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಡನ್ಲಿ, ವಿಲ್ಫಿನ್ ಘಾಟಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ (Picturisation) ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಾಣಿ, ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ‘ಪಿಂತ್ರಾಂ’, ‘ನಿತಳ್ ಖತಾಂ’ ತಶೆಂಚ್ ನಗರೀಕರಣ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್/ಫುಡಾರ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರತೆಚ್ಯಾ-ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ‘ಮೂಗುತಿ’ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಕೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಅಸಾತ್ ನೆ ಮ್ಹಣೊನ್ (ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನೀ ಎಕ್ಸಲ್ಲೆಂಟ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾಯ್ Literary Work ವಿಶಿಂ Appreciation ಕಿತೆಂಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾ).

ಇತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ಎಕ್ಸಲ್ಲೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್, Such a beautiful way ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್, ಆಜ್ ತೊ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣೀ ಉಚಾರಿನಾ, ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿನಾ, ಉಲಂವ್ಕೀ ಉಲಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ – ಜೆ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ, ತಾಕಾ ವಳ್ಕಿಚೆ – ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ concern ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. (ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮುಂಬೈ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ ನಾ).

ಎಕ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಪದಾಂ-ಸಂಗೀತಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚೊ (ಸವೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೊ) ಪೊಟಾಚೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್, ಕೊಕೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಕಷ್ಟ್. ವ್ಹಯ್ ನೆ? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಗಿರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ನೊ, ನೊ. Not ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆತಾಂ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಶೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ? ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ಪಿ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ (ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್) ಬರಯ್ತಾಲೆ, ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಎಕ್ಲೊ ತಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಂಪಿಟಿಶನಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ, ಸಂಭಾವನ್ ದಿತಾಲೆ. ಹೆಂ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ರಿವಾಜ್ ತಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಅನುಭವ್. ಸಂಸಾರ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಶೇಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂತುಂ ಸಬಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ interests/aspects ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ.

ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಕ್ಕೆ ದುಬ್ಳಿ, ಲಾಚಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆದಿಂ ತರೀ somehow OK, ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ very bad. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ (ಆದಿಂ) ಕಿತ್ಲೆ, ಕೋಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂ ನೆಣಾಂ (ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್), ತರೀ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾ. ಏಕ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ – ಸಿರಿವಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ eligible, efficient, professional ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್. ತಿತ್ಲೊಚ್ honest – ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂತೀ. ತಾಚೆಂ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ best one. ತೆ ವಿಶಿಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ಯೆತ್. Quality, competency, professionalism ಆನಿ ಸೆವೆಂತ್ ತೊ ಅಪ್ರತಿಮ್. ಪುಣ್ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ commercial aspects/business mind ತಾಚೆ poor ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೆಂಚ್ ತಾಕಾ drawback/obstacle ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್. ನಾ ತರ್ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತೆಂಯೀ ನಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜರ್ ತರ್ ತೆಂ success ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಘನತಾಯ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾಯ್ ಯೆತಿ ಆನಿ ಉರ್ತಿ.

ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಯೀ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಆಪ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ವ್ಹಜನಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ. ಜರ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಆಸೊನ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ಚಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ವಯ್ಸಿತೊ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಚಡ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಎಕಾ ordinary ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ವಂತಾಂಕ್, ಬುದ್ವಂತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂಗೀ, ಭೊಗ್ತಾಗೀ ವಾ ನಾ, ತೆಚ್ ಜಾಣಾಂತ್‍ಗೀ ನಾಂಗಿ!

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಝಳಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಲೊ ತಶೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಟಾಪ್ಚೊ ‘ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೊಗುಳ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೆಲೊ. ಹತ್ತರೊಡನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿರ್ಸಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶಿಂ, ಆ್ಯಂಗಲಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಚರ್ಚಾ, ಸಂಶೋಧನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್, ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತೆಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ hope ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡಿ ಮಿತ್ರ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾತರ್ತೆಲೆ, ಕಾಡ್ಪಿತೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲೆ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ (ತಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆ, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್? ಮಾಗಿರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?). ತವಳ್‍ಚ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಝಳಕ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ನದರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ botheration ಸಯ್ತ್ ನಾ, ಆನಿ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್, ತಾಚೆರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್, ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಉರ್ಬಾಯೀ ನಾ. ವಿಲ್ಪಿಚೆಂ work ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಆಸಾ, ತಾಚೆರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂನಿ ಮಂಡನ್ ಕರಿಜೆ, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ, ದಾಖಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತೆಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಸ್ನೆಸಾಂತ್‍ಚ್ ಬ್ಯುಸಿ. ತರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್?

ಪುಣ್ ಮರುಭೂಮಿಂತ್ ಓಯಸಿಸ್ ಝಳ್ಕತಾ ತಶೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂನಿ ಏಕ್ ಬರೆಂ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ತೆಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವಿಷಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿವಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಖೂಬ್ ಅಭಿನಂದನ್. ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕೆಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ (ನಾಟಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಲೆ), ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ, ಫುಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ತರೀ, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಗುಡೆ ಪರ್ತುನ್, ಉಸ್ತುನ್ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ (ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೆ?). ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ, ಅಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚೊ, ಕಲಾಕಾರ್, ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಈಶ್ಟ್, ಅಭಿಮಾನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ವಿಲ್ಫಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ ತರ್ ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಬುಡ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪದ್, ಕಾಣಿ ವಾ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ತೊ ತಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ, ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾತಾಲೊ…” ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಸಾಧೊ, ಬೊಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾವುರ್ತಾಲೊ, study/research ಕರ್ತಾಲೊ, ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ತಾಲೊ ತೆಂ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊ, ನಾಟಕ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಧಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಧುಂಪಯ್ತಾತ್, ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಮಹಾನ್ ಕರ್ನ್ propose ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ specialists ಆನಿ experts ಸಗ್ಳೆ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕೀ ವ್ಹಚನಾಂತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ದುಖಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ತ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ನ್ ಬರೆ ವಿಚಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತರೀ, ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ಸೊಡಿನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾವ್ರುನ್, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಚಡ್ತಿಕ್, ಖರ್‍ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್, ತ್ಯೊ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್, ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಾಕ್ ಖರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ದೀವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ತಶೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾರಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಫುಗಾರ್ತೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ, ಸಾಧೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂ ವಿಶಿಂ, work ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್, ಫಿಲೊಸೊಫಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ in particular, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ in general, ಚಡಾವತ್ ಅಶೆಂಚ್. ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚೆ beyond ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊಣಾಕೀ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಸಮ್ಜಣಿಯೀ ನಾ, ತಿ ಉರ್ಬಾಯೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ important ಜಾತಾತ್, work ನ್ಹಯ್. ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಸಲ್ಯಾಕೀ ಹಿಚ್ ಗತ್ ತರ್, ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಕಶೆಂ ಚಲತ್?

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸಬಾರಾಂ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟವ್ನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ ದಿತಾಂವ್. ಸವೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೀನಾಬಾಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

(Originally published on December 24, 2011)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News