ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಅಂಕಣಾಂ, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 10, 2016 at 3:23 PM

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ದೆಕುನ್. ತಶೆಂಚ್ ಜರ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೆಂ ವಾಚ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ತಶೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಯಿ ಗಜಾಲ್.

vallak-ani-zallak_column-titleಪತ್ರ್, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆಂ, ಭಾಶೆಚೆಂ ತಾಂತುಂ ಎಕ್‍ಚ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ, ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ಆಸನಾಂತ್. ಥರಾವಳ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಏಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾನಾಂ ಚಡಾವತ್ ವಾಚಿನಾ. ಥೊಡೆ ಫಕತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚುಂಕ್, ಥೊಡೆ ರಾಜಕೀಯ್, ಖೆಳ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಖಬ್ರೊ ವಾಚುಂಕ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಫಲಾಣ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ವಾಚುಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಟೂನಾಂ ಖಾತಿರ್‍ಯಿ ಪತ್ರ್, ನೆಮಾಳೆಂ ಘೆತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಪತ್ರಾಂ/ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಬರ್ಪಾಂ/ವಾಚ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಯಿ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಸ್ವರೂಪ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್. ದೆಕುನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್, ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾಚಪ್, ಬರಪ್, ಸಂಪಾದನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ವಾವ್ರ್. ವೃತ್ತಿ ತಿಚ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಎಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಚಡ್. ಪತ್ರಾಂನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್ತಾ, ಅಂತರ್‍ಜಾಳಿಂತ್ ತಾಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ. ವೇಳ್ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ಆವ್ದೆರ್ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ. ದಿಸಾಳೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್, ರಾತಿಚೆಂ ಛಾಪ್ತಾತ್. ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ಟಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಖಬರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ, ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾಚೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಬ್ಳೆ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲಾ ನವಿಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಘೆವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಕಳವ್ಣಿ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಮಿ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸರಾಗ್ ಹಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ನವಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ.

ಆಬ್ಳೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ‘ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್’. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಧಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಥರಾವಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜೊ ವಾವ್ರ್ ಫಕತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸೊನ್ ಸಮಾಜೆಕ್, ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರುಪಾನ್, ಮಾಪಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಸೆವಾ ಜಾತಾ. ಸೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚೆಂ/ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್, ವಾವ್ರ್ ಹೆರಾಂಕ್, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಜಾಂವ್ ಭಾಶೆಕ್, ಸಂಸ್ಕøತೆಕ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಕ್, ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಲೋಕ್, ಸಮಾಜ್ ತಾಕಾ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ವಾಖಣ್ತಾ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಖಣ್ಲಾಂ, ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ವರ್ತೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಮನರಂಜನ್, ಸಂಘಟನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ, ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಆಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಚ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾ, ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ, ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ನ್, ಭದ್ರ್ ಆಸ್ರೊ, ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಮಾತ್ರ್ (ಏಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್‍ಯಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ, ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್). ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ದೆ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ವಲ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತಿ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್. ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಸಾಹಿತಿಯಿ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಮಿಂಚ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಪದಾಂ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ, ವರ್ಣಿತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಂಚ್. [ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ (ನಂದಿನಿ – ದೆ. ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್) ವ್ಹಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ – ‘ಕೊಗುಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’. ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್, ಮಾನ್ ಫಾವೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರಯ್ಲಾ, ಪುಣ್ ತೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ – ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್].

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಸಂದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚುನ್ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾತಾತ್. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ಲಿ ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಂತುಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ. ಭಾಸ್, ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊಚ್ ಅಂತರ್/ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ, ಶಾಭಾಸ್ಕಿಯಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ – Multi Linugal Concept. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾಗಿ, ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. (ಬರೆ ಮನಿಸ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್, ನಾಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್). ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗುವಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ!

budkulo_donald_jayanth-kaikini
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಂಗಿಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ತರ್ನಾಟೊ, ತರ್ನಾಟಿಂಕ್ ಆಸಾ – ತಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಪದಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಆನಿ 4ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳೆಂ, ‘ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗುವಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್/ವಾಸ್ತವಿಕತಾ’ ಮ್ಹಣ್ (ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂಚೊ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್). ಜಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬೈ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಭಾಸೊ ವಾಪಾರ್ತಾ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಮುಂಬೈಂತ್, ಹಾಂವ್ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾಂ, ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ವೆಗೆಗ್ಳ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಕಾಳೊಕಾರ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ…” ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆಂ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಖರೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕೀ ತೆಂ ಗಮ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅನುಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಂಯಿ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗುವಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಆತಾಂ, ‘ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್’ ಅಂಕಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ತವಳ್‍ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ರೂಪ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಚೆ ತಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತರ್ನ್ಯಾ ವಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ತರೀ, ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಉತ್ತೇಜನ್, ತೃಪ್ತಿ ದಿತಾತ್. ರೆಕಗ್ನಿಶನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಊಂಚ್. ಸೂಕ್ತ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ತೆಂ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಅಂಕಣಾಂಯಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾತ್. ತಿಂ ಕಸಲಿಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಚಿಂ, ಭಾಶೆಚಿಂ ತೆಂ ತಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂಯಿ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಚೊ ಖಾಶೆಲೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ತುಮಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆ ಆಸಾಂವ್. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಅಭಿಮಾನ್, ಸಂತೊಸ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ದಿತಾ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಬರೆ ದೀಸ್, ತಶೆಂಚ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಯಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper
Click below to see various categories in Budkulo⇓

Editorials:

Interviews

Main Articles

Stories

Kannada Section

English Section

Humour

Entertainment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *