Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್

Literary Competition_T
ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನ್, ವಿಡಂಬನ್ ಆನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ…
Read More

Media Release

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’; ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಸಮಾ ಆಸಾತ್!

Konkni Natakanchi Gazal_T
ಅಕ್ತೋಬರ್ 29ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ್ಪರ್ಧೊ

Poetry_T
ಸ್ಪರ್ಧೊ ತುಂ ಏಕ್ ಖಣಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಯ್ ತೋಡ್ ಜಾತಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಾಡ್ತಾಂ ತುಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾಯ್ ವ್ಹಾಳ್ ಜಾತಾಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಿಶಾಲ್ ಜಾತಾಂ ತುಂ ಖುಬಾಳ್ತಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾತಾಯ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬರಿ ಖಬರ್: ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಉದೆಲಾ ಪಂಗಡ್ ನವೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ

Ami Konkani Baravpi_Logo
ಬರಿ ಖಬರ್, ಬರಿ ಖಬರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಖರ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್,…
Read More

Budkulo Media Network

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ – ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣಿ

Story_Farikponn_T
ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಬೋರ್ನಿಯೊ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಫಿಯರ್, ಡೊಗ್ ಡೆತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್’ ತಾಚ್ಯಾ The Second…
Read More

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾರಣ್ (ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ)

Short Story_Thumb 1
“ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಯ್ ರಾಯಾ… ಸದಾಂ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ನೆ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸುಂ… ದೆವಾ! ಕೊಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಜಿಯೊಂ..?!” ದೊನೀ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿ. ತಾಚಿ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊಡ್ವಣ್

Short Story_Sodvonn
1948 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಗಾಂವಾಂನ್ ಕಾರ್ಕಳ್-ನಕ್ರೆಚೊ. ಮುಂಬಯಿಂತ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಸ್ವ-ನಿವ್ರತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಲಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ್) – ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್…
Read More

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ – ಏಕ್ ಝಳಕ್ (ರೇಡಿಯೊ ಭಾಷಣ್)

Radio Talk on Konkani Novels
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 24ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.15 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಹೆಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ, ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾದಂಬರಿ – ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಜೆ ತರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಜೆ: ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Fr Melwyn Pinto SJ
ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್…
Read More

ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Edward Nazareth
Listen to Dr Edward Nazareth’s talk on benefits of reading ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ, ಹಾಡಾಂ ಗಾಂಟಿಂಚೊ ತಜ್ಞ್ ಡೊ.…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್