Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಶಿ, ತಿ, ಝಗಡ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಫಾವೊ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್; ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಭಾ?! ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ವ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಪ್‍ಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫೈಸಲ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

‘ಅಸ್ತಿತ್ವ’ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ‘ಹೋಂ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಂ’ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟಕ್

ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಿಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ವಾಡ್ಲಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಸವೆಂ ಆಧುನಿಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ – ಏಕ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಿನೆಮ್

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ನಟ್, ನಟಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಳಾಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ರಾವಯ್ಜೆ: ಡೊಲ್ಲಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊಲ್ಲಾ! ಹ್ಯಾ One and Only ಡೊಲ್ಲಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ!…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಹೊರೆತ್ ಜಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – www.Budkulo.com ಖೆಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಾಪಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ. ರಷ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್‍ಕಪ್ಪಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ.…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹಯ್. ಅನ್ಯಾಯ್, ದಗಲ್ಬಾಜ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಪಟ್ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಿತೂರೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಆನಿ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಫುಲ್ ಕೊಮೆಡಿ: ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಫಾಮಾದ್. ಇಂಡಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್‍ಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್…
Read More

ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ‘ರಾಜಕುಮಾರ್’ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)