Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 22: ಆದೇವ್ಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 21: ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪರಿಶೀಲನಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮನಾಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

MSC Lirica: ಮಜ್ಭೂತ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿಲಾಸಿ ಸಂಸಾರ್; ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆ, ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 20: ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಪುಣೀ ಚುಕಜಾಯ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ರಗ್ತಾಳ್ ಇತಿಹಾಸ್: ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ

ಆಜ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್. ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 19: ಫಾರಿಕ್ – ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣಿಂ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 2019 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, 6.00 ವರಾಂಚೆರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್-ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ…
Read More

Budkulo Media Network

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಸಲಿಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಂವ್, ಝುಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನಹಿಂ. ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್…