Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 6: ತೆಣೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಣೆಂ ಬಾಂಯ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಸಾಹಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತೊ ಆಡ್ಚಲೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ತೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

A Letter to my Daughter

“Every child is a different kind of flower and all together make this World a beautiful garden.” – Unknown My Dear Baby Girl, Welcome to this beautiful World of wonders!…
Read More

Preetha D’Souza, Mysuru

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಸಪಣ್ – ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್

ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ದಳ್ಬರಾನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್, ಪಂಥಾಟಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ವ್ಹಡ್, ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 5: “ಆದೇವ್ಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಸಿನ್ಹೊರ್! ತುವೆಂ ದುಬಾಂವ್ಚಿ ವಾ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಆಸಾಯ್.” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ರೆತಿರೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ಥೊಡಿ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ: ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ರೆತಿರೆಗಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿಂ 50 ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶೀದಾ ಉಲವ್ಪಿ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ಐಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್‍ಸಾಚೆಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಪ್ಣೆಜೆ. ಸಪಣ್ ವಾ ಕಲ್ಪನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಉದೆನಾ, ಉಬ್ಜನಾ. ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಮತಿಂತ್ ಕಿರ್ಲಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ಜೆ. ಜಶೆಂ…
Read More

Budkulo Media Service

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 4: ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹೊ. ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್? ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಥಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಣ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗುರುಪುರ-ಕೈಕಂಬಾಚ್ಯಾ ‘ಮಾತಾ ಕೃಪಾ’ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ರಿ.) ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ…
Read More

Budkulo News Network

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 3: ಅಪಾಯಾಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತೆಣೆಂ, ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಕುಶೆಲಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆ, ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆನಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ನಾ (ಹೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ