Browsing the "HUMOUR, WIT AND SATIRE" Category

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 2: ಕನ್ಫೆಶನ್ ರೂಮಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಕುಮ್ಸಾರ್!

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ (Disclaimer): ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬರಪ್. ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್. ಹಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಪಾತ್ರ್, ಉತ್ರಾಂ, ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವಾ ವರ್ಣನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ ಜಿವಂತ್ ವಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಲಾಗು…
Read More

ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಫುಲ್ ಕೊಮೆಡಿ: ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಫಾಮಾದ್. ಇಂಡಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್‍ಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್…
Read More

ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಿ!

ಅಂಟರ್‍ಟೇಕರಾಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆಂ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲವಿಟಾಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಘುಂವ್ಡ್ಯಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡಿ ನಿಟ್ಟ್ ವೆತಾ. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವನಾ! ಜೊರಾನ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಗಾಡಿ ಶೀದಾ ಗೆಲಿ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘುಂವನಾಸ್ತಾನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲಿ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಟರಾಚೊ ಪಾಂಯ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸಿದ್ದು ಸ್ಪೆಶಲ್: ಅಬ್ಳೆ, ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿರ್ವಾಲ್ಯಾ! ನ್ಹಯ್ ನ್ಹಯ್! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಲೊಕಾಚೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್! ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಗ್ಯಾಚಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಶೆಂಡಿಯೆರ್ ಕಂಡಿ ದವರ್ಚಿ

ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ವೆಕ್ತಿ, ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಏಕ್ ಮಾನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಗರಿಕ್, ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಏಕ್ ಫಾಕಿವಂತ್ ಲೇಕಕ್/ಕವಿ/ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್, ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ದಾದ್ಲೊ/ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ಸವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ದೆಂ ವರ್…
Read More

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆಚ್!

ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ನಾಗ್ಡೆಚ್ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್‍ಸರ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗಿಂ ತುಂವೆಂ? ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಕವಿಂಪರಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮಾರ್ತಾಯ್? ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಆದಿಂ ಮನಿಸ್ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಪರಿಂಚ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಸಗ್ಳೆ…
Read More

romanteesha@gmail.com

ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್! ನಹೀಂ ಆನೇವಾಲೇ ಹೇಂ!!!

“ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಜೊರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟಾ…!” ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮೈಕ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ಜಾತಚ್, “ಸಮೇಸ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊರಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಗಾಳಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಒರಿಜಿನಲ್ ಘಾಣ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್!

ಕಸೊ ಆಸಾಯ್? ಹಾಂವ್ ಬರೋ ಆಸಾಂ. ತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಇಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಚಾರ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ…
Read More

romanteesha@gmail.com

ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ವೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ಗ್ಲಾಸಿಗೊಬ್ಬ!

ಆ್ಯಂಟನಿ ಕೋನಿ, ಖಟಾರ್ ?: ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್‍ಚ್ ವರ್ಗ್ ಜಾತಾ ನೆ? ಘುಟ್ ಕಸಲೊ? ತಾಕಾಚ್ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂವೆ ಅಂತೊನಾಮಾ? ಲೀನಾ ಕುದ್ರೆಮುಖ ?: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್…
Read More

budkuloepaper@gmail.com

ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗುವಲ್ V/s ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್?

ಫ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಎಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ?: ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರಿತ್‍ಗಿ? ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫರಕ್ ನಾಂ. ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಮಾರಿಜೆ, ಮಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಜಾತಾತ್. ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ,…
Read More

budkuloepaper@gmail.com