Latest News

ಓಪನ್ ಬಾರ್: ಅಬ್ಳೆ, ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 22, 2016 at 4:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

DingBhagya_05ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿರ್ವಲ್ಯಾ! ನ್ಹಯ್ ನ್ಹಯ್! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಲೊಕಾಚೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್!

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಗ್ಯಾಚಿ ಮೆಳವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತಿಚ್ ಮದಿರಾ ಭಾಗ್ಯ!

ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಂ ಆನಿ ವಣದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ತಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಉದಯವಾಣಿ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತರೀ, ಭೆಶ್ಟೆಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉದೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಬೋವ್ಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

Budkulo_Makkar Matters_Tಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ (2016-17) ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ (1500) ನವ್ಯಾನ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚಿಂ ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬರಾಬರ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೈನ್ ಶೊಪಾಂ, ಬಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಲಾಸಿ ರೆಸೊರ್ಟಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ.

ತೆಂಚ್ ಮದ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಕಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಅಮಲು ಭಾಗ್ಯ, ಬಾಟ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ, ಗಂಗಸರ ಭಾಗ್ಯ, ಟೈಟ್ ಭಾಗ್ಯ, ಪಿಡ್ಕ್ ಭಾಗ್ಯ, ಕಿಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಕೂಡ್ ಬಾಗ್ವೊನ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್, ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಡಿಂಗ್’ ಜಾಲಾ, ‘ಮಾಮ್’ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ? ತಶೆಂ ಆಮಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪವ್ಯೆತ್!

DingBhagya_02ಬೋವ್ಶಾ ಹೊ ಸರ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಂಗಡ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ವೆಚೊ ಕಾಳ್ ವಾ ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ, ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶಾಂತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೋಮು ದಂಗೊ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ – ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್!?

ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್, ಜೆ ಆಖೇರಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಉದೆಲಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಭವ್ಯ್ ಫುಡಾರ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಪೊರ್ಬುನಕುಲು ಪರ್ಪುನಕುಲು ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಆತಾಂ ಪೊರ್ಬುನಕುಲು ಪರ್ಪವ್ನಕುಲು ಮ್ಹಣೊನೀ ಟೈಟಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ನವಿಂ ಸೊರ್‍ಯಾ ದುಕಾನಾಂ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆದಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಲರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾತಿಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಭಾಗ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್!

DingBhagya_03ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ದೊಡ್ತೆಂ, ತಿದೊಡೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಚ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಘರಾಂನಿ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಎಂಎಲ್‍ಎ ಲೊಬಾಮ್ (ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ) ಆನಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸೊಜಾಮ್ (ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ) ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 2% ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, 30 ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮೆಳಜೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ (ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್?) ಸಾಧನ್ ತುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೀಜೆ!! ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ಜಾತಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, 30 ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ ಉಣೆಂ ನ್ಹಯ್!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ತಾಂತುಂಯ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾರಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ದುಕೊರ್ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೃಷಿ ಚಡ್ತೆಲಿ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಆದಾಯ್. ಯಾಜಕಾಂನಿ, ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಪರ್ದೆಶಿ ಗಾಂವಾಂಕ್, ದೇಶಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ವಾ ರಾವವ್ಯೆತ್. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಕಾಂಟ್, ಕುರ್ಪೊಣೆಂನಿ ಕಾಣಿಕ್, ದಾನ್ ‘ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ’ ರುಪಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಡವ್ಯೆತ್.

DingBhagya_04ದೆಕುನ್, ಪೊರ್ಬು ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಏಜೆಂಟಾಂನಿ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ತಾಳೊ ಉಟವ್ನ್, ಬಳ್ ದಾಕವ್ನ್, ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚಿಂ ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ ಮೆಳಶೆಂ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್. ನಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಚ್ಯಾಂನಿ (ಅಧರ್ಮಿಂನಿಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್!?) ಸಕ್ಕಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ವೈನ್‍ಶೊಪಾಂ, ಬಾರಾಂ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಫಕತ್ ತಾಂಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಜೆ (ಪಡಜೆ, ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?) ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಮಾಗಿರ್ ಪೊರ್ಬುನಕುಲು ಪರ್ದ್ ಬೂರುನಕುಲು ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿರುದಾಂ ದೀಜೆ ಪಡತ್.

ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಫಕತ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾಕೀ, Entrepreneurship ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಸುವಾಳೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೆ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ (ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್!) ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಕ್ಕಡೀ ದುರ್ಸತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಿ, ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಘಟನ್ ‘ರಚನಾ’ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಉದ್ಯಮ್, ವೆವಹಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ (ಗ್ಲಾಸ್ ನ್ಹಯ್) ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ‘ಡಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್’ ವಾ ‘ಡಿಂಗ್‍ಮೆನ್’ ವಾ ‘ಡಿಂಗೋದ್ಯಮಿ’ ವಾ ‘ಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್’ ರುತಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಪೊರ್ಬು ವೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್, ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ (ಫಕತ್ ಸೊರೊ ವಿಕುಂಕ್ ನ್ಹಯ್!).

DingBhagya_01ಫಿರ್ಗಜೆ, ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವೈನ್‍ಶೊಪಾಂತ್ ವಾ ಬಾರಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪರಿಪತ್ರ್’ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಮಗ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಲಿ. ದುಕ್ರಾಂಕ್, ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್‍ಯೀ ವಾಡಾ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಸ್ಕೀಮಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಕರ್ಯೆತ್!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವೋಟ್ ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಗಿ!? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ, ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ವೇ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?! ಸರ್ವ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ದೇ… ದೇ… ದೇಬ್ರೆರುಂ! ಚಿಯರ್ಸ್!!!

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News