ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 23, 2016 at 4:03 PM

(ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್)

Donald Pereira_Vell-Ghadi Talk 2ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಮೇಳಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಆಮಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ತಸಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಹಿಂದು ಮನ್ಶಾನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ! ಜೈನಾಂಚ್ಯಾ ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ! ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ, ಭಾಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ! ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ, ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ! ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸತ್ ಎಕಾ ಹಿಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ವ್ಯಾಜ್ ಝುಜ್ಚೆಂ! ನಾ… ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕೀ ನಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕೀ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾ.

AT Loboಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ದೀರ್ಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಶಿಶ್ಟತೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿ ಕಥಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆಂವಡ್ಲ್ಯಾ. 1965ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 1980ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಿ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಛಾಪೊ ಜಾಲೊ (ರಂಗಾಳ್ ಮುಖ್‍ಪಾನಾ ಸವೆಂ).

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸಂಮೇಳಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿಂ’ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ಆಸಾಂ. ಖರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ವೊರಾಂಚಿಂ ವೊರಾಂ, ಪಾನಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಯೆತ್, ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಊಂಚ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ತಿ ಸಂಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ. ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಯಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೆಂಚ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಜ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಝಳಕ್ ಮಾರ್ಯಾಂ.

Donald Pereira_Vell-Ghadi Talk 1

ವೇಳ್-ಘಡಿ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಆದಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ತಿ ತೆಗಾ ಇಶ್ಟಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಈಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್. ಜಶೆಂ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್‍ಪಾನಾರ್ ಪಳೆತಾಂವ್, ಹಾಂತುಂ ತೇಗ್ ಚೆಡೆ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹೆಚ್ ತೇಗ್ ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಚೆ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹೆರ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಪಾಂತ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಜಲ್ಮತಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು ಆನಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಎಕಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತೇಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ – ಕಾಚ್ಚಾ, ರಾಘು ಆನಿ ಅಬ್ಬು – ಭಾವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಬಾಂದಾವಳ್. ಹಾಂಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ – ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶಕ್. ತಾಚೆ ಬಗಾರ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಪೂರ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ವೇಳ್-ಘಡಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರಾನ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಂಟೊ ಖೆಳನಾ ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಿ ಕಾಣಿಚ್ ನಾ. ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೊ – ಜಲ್ಮಾನ್ ತೆಂ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಜುಬೇದಾ, ಜಿಯೆತಾ ತೆಂ ಜೈನಾಂಚೆಂ ಜಮುನಾ ಜಾವ್ನ್. ಕಲಾಕಾರಾನ್ ವೇಳ್-ಘಡಿಚೆಂ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ರಚ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ತಾಕಾ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಜರ್ ಹೆಂ ನಾ, ವೇಳ್-ಘಡಿ ದುಸ್ರಿಚ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಿ. ಕಾದಂಬರಿ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾ ಖೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಚಲಿಯೆಚೊ, ತಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಲಿಲ್ಲು (ಲಿಲ್ಲಿ).

ಹಿ ಕಾಣಿ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚಿ. 1900 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹೆ ಭುರ್ಗೆ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಚಡುಣೆಂ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಭರ್ತಿ ಎಕಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಚರಿತ್ರಾ ವಾ ದರ್ಶನ್ ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಹಳ್ಳೆಚಿ. ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಚಡುಣೆ 1960ಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡುಣೆ 40-50 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ತೊ ದಿತಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಜಿವೆ ದವರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹಿ ಕೃತಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ 20-30 ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಬದಲ್ಲಾ. ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಕಸಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾಚ್ ಲೆಕಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್. ಆಜೂನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಅಶಿಚ್ ಆಸಾ.

‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚಿ, ಜಿಂ ಕನ್ನಡ (ತವಳ್ ಕೆನರಾ) ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂಚ್. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯ್ ಧರ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆನಿ ವೆವ್ಹಾರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆನಾ ವಾ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿನಾ. ಧರ್ಮ್ ವಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಕೇವಲ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಸಹಜ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಆಮಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆಜೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಂಯೀ ತಾಂಚಿಂಚ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಎಟಿ ಲೋಬೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಫರಕ್ ಹೊಚ್. ಎಟ್ಯೆಲ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾ ನಾಟಕ್ ಲಿಖ್ತಾನಾ, ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತೆಂಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಸ್ತವ್ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳನಾಂತ್, ಜಶೆಂ ಚಡಾವತ್ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ ತಸೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿದರ್ಶನ್.

ಕಾಚ್ಚಾ, ರಾಘು ಆನಿ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ವೊಚಾ, ವೆತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕೈಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್‍ಯಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರಾ. ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖುಶಾಲ್ ಜಿಯೆಯಾ ಆನಿ ಸುಖಿ ಜಾಯಾ. ಸತಾ ಆನಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವೊರ್ತೆಂ ಕರಾ. ರಾಮ್, ರಹೀಮ್, ಜೆಜು ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಉಲೊ ತೊ ಎಕಾಚ್ ದೆವಾಕ್ – ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿಸೊನಾ.” ತೆಗಾಂ ಇಶ್ಟಾಂಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ದಿತಾ.

ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸುರ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆತುರಿತ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಯ್ತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜುಬೇದಾ ಸಾಂಡುನ್ ಪಡ್ತಾ, ದುಸ್ರೆಂ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ರಾಘುಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾತಾ. ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಾಂಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್. ಹಾಂತುಂ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆನಿ ಖೊಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ…

(ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ವಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆ ಕೊಣೆಂಚ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಇ-ಮೈಲ್ ಧಾಡುನ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್.

ವಿಶೇಸ್ ಕಳವ್ಣಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2014ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳ್’ ಹಾಂತುಂ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಹೆಂ, ತೀನ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ (ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್) ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಫಕತ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಮ್ಚಿಚ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2013ವ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ತವಳ್ಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಹೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ – ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಲೊಕಾನ್ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಪೂರಕ್ ವಾಚಪ್, ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ⇓
ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ : ಏಕ್ ವಾಚಪ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್ (ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್)

1 comment

  1. I like the theme that is highlighted by Dony. He has made the point that what was very natural in our life as neighbours has become unthinkable today. Communalism has destroyed our common humanity. Only restrictive identities are played out even at the death of an unfortunate Dalit boy. Well done Dony.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *