Latest News

ಲೊಕಾನ್ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 24, 2016 at 1:02 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Budkulo_Vell-Ghadi_AT Lobo_Part 1 Coverಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾತ್, ಘಡಿತಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಯೆತಾತ್ ತರೀ ಖಂಯ್ಸರೀ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ವಾ ಜಾತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎಟ್ಯೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ ಗಜಾಲ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಬರವ್ಪಿ. ತಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಆದರ್ಶಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ತೊ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾ. ಜೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ, ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ವಾಸ್ತವ್ ಆನಿ ಕಲ್ಪನ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ. ವೇಳ್-ಘಡಿಂತ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್ ಚಡುಣೆ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಚೊಯಿ ವ್ಹಯ್. ಎಟ್ಯೆಲಾಚೊಯಿ ವ್ಹಯ್. ತೊ ಏಕ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸರಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್, ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊಚ್. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ಭೇದ್, ಅಂತರ್ ವಾ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಚ್. ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿವಿ ಆಸ್ಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ.

‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಶಿಕಪ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ. ಕುಡುಪುಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಏಕ್ ಗುರುಕುಲ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಸಾರ್ಕಿಂ ವಾಹನಾಂಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬೊಯ್ಲಾಚಿ ಗಾಡಿಚ್ ವಾಹನ್. ತಪ್ಪಾಲ್ ಸೆವಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಸಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ.

Donald Pereira_Vell-Ghadi Talk 3

ರಾಘು ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ, ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂಚ್. ರಾಘುಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಶೆಂಬರೊಂ ಲೋಕ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ತಲ್ವಾರಿಂನಿ ರಾಘುಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸೀತಮ್ಮ ರಾಘುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಲಿಪ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಸಂಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆನಿ ತಿಚೆ ಪೂತ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್.

ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೀತಮ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಜ್ಯಾಮಾಗೆಲಿಂ. ಸಾವಿತ್ರಿಚೊ ಹರಾಮಿ ಪೂತ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೀತಮ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ರಾಘುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಸೀತಮ್ಮಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳಜಾಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂಯ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರಾಕ್ ತೊ ದೂರ್ ದಿತಾ. ಫಿಂರ್ಗಿ ರಾಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಧುಂಪವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಲೆಕ್ಟರಾಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕೊನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ತನ್ಕೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆನಿ ವೇಗ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುನಿಗಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ದೋಗ್ ದಿವ್ರಾಂಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ ತಾಕಾ ಮಜತ್ ದಿತಾತ್.

ಅಬ್ಬುಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ದುಬ್ಳೆಂ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಫಕೀರ್‍ಸಾಬ್ ಧುವ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಖರ್ಗೊನ್‍ಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾ. ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಧುಂವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆರ್ತಿಕ್ ಅಡ್ಕಳೆನ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಸೀತಮ್ಮ.

ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಜುಬೇದಾ, ಮಿಜಾರ್ ಜೈನಾಂಚ್ಯಾ ಹರಿರಾಜಾಚಿ ಧುವ್ ಜಮುನಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಸೆಜಾರಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೈನ್, ಜಿನಾ ಸಾವಂತ್ ಹರಿರಾಜಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಂಟಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಎಕಾಚ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ತರೀ ಜಿನಾ ಹರಿರಾಜಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತಾ. ಹರಿರಾಜಾ ಆನಿ ಜಮುನಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಂಚೆರ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಜಾತಿಚೊ ಜಿನಾ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ತಿತೆಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಘುಕ್ ಆನಿ ಜೈನಾಂಚ್ಯಾ ಜಮುನಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕಿರ್ಲತಾ. ತ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಜಿನಾ ರಾಘುಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಮಿಜಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಏಕ್ ಲಡಾಯ್‍ಚ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಘು ಪಾಡ್ತಿನ್ ಜೈನಾಂಚೊ ಹರಿರಾಜಾ ಜೈನಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಜಿನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ತಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಥಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತೇಗ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಘಡ್ತಾ. ತಿ ಹ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಘಡ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಡಾರಿ ಭೊಂವ್ಚೊ ಜಿನಾ, ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಘುಕ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ತಾ. ತಾಚೆ ದೊಗೀ ಈಶ್ಟ್ ಕುಡ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತೊ ತುರ್ತಾನ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ: “ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾ, ಮೂಸ್ ಲೆಗುನ್ ಬಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಆಜ್, ಜಿನಾ ಸಾವಂತ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ರೆಸ್ತಾಚೆಂ ಥಾಪಡ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?”

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ದೊಗೀ ಈಶ್ಟ್ ಕಾಚ್ಚಾ ಆನಿ ಅಬ್ಬು ರಾತಾರಾತ್ ಬೊಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಜಿನಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್. ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? ಮಾರ್ನ್ ಆನಿ ಬಡವ್ನ್. ತ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಅಬ್ಬುಚೊ ಭಾವೊಜಿ ಜಾಕ್ರಿಸಾಬ್ ತೆಗಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಮಜತ್ ದಿತಾ. ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಲಡಾಯೆಕ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಝುಜ್‍ಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್ ಗುಮಾನಾಕ್‍ಚ್ ಯೇನಾ. ಕೇವಲ್ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್, ಮೋಗ್, ಬದ್ಧತಾ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಬ್ಬುನ್ ತಶೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಕ್ರಿ ಆಪುಣ್ ಆಸಾಂವ್ ನೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಅಬ್ಬು, “ತುಂ ಆಸಾಯ್, ಬಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾವೊಜೆ, ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಇಶ್ಟಾ ಖಾತಿರ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಆತಾಂ ರಾಘುಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್, ಲಡಾಯೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಾಚ್ಚಾಕ್ ಆನಿ ಅಬ್ಬುಕ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ರಾಘುಕ್ ಗಡೀಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ದುಜ್ಯಾಮ್ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್‍ಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತುನ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಅಬ್ಬುಚೆಂ ಕುಟಾಮ್‍ಯಿ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ತಾ. ಕಸಲೊ ಧರ್ಮ್, ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್? ನಂಯ್ಗಿ ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್?

Donald Pereira_Vell-Ghadi Talk 4

ಕುಡ್ಪಾಂತ್ ಸೀತಮ್ಮ ದುಜ್ಯಾಮಾಗೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಾಂಕಾಂಯಿ ಧೊಶಿ ದಿತಾ. ತವಳ್ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತೊಂದ್ರೆ ದೆಕುನ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಲುಜ್ಯಾಮಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಸೀತಮ್ಮಾ, ತುಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಆಮಿ ಮೊವಾಳ್ ಸ್ವಭಾವಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಜೆ ಕೋಣ್ ಯೆತಾತ್ ತೆ ಯೆಂವ್ದಿ. ತೆ ರಗ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿ ಆನ್ಕಿಟಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ವ ನಾ ಪಳೆ.” ಹಿ ಲುಜ್ಯಾಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಿಕಾ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಶಿಪಾಯ್ ಲುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಿ ತಿ, ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೀತಮ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಘಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತೆಂ ಚಡ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾತಾನಾ. ಆದಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿ, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆತಾಲೆ. ತವಳ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೈರಿಕ್ ತುಟಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಅರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ. ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ಂತ್ ತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್.

ಕಾಚ್ಚಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಲಿಲ್ಲು, ರಾಘುಕ್ ಆನಿ ಅಬ್ಬುಕ್‍ಯೀ ಭಯ್ಣ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಿ ವರ್ದಿ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಜ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಗಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಲಿಲ್ಲು ತರ್ನಾಟೆಂ ಜಾತಾನಾ ಹೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲುಕ್ ಏಕ್‍ಯೀ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಡ್ಸನಾ, ಘರ್ಚಿಂ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತರೀ ಕೋಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊಚ್. ಲಿಲ್ಲುಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ, ಲಿಲ್ಲುಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್‍ಗಿ? ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲೆಸ್ ಲಿಲ್ಲುಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾ. ತವಳ್‍ಯಿ ಹೊ ಲೋಕ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ತಾ. ಆದಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಮಿರಯ್ತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಜಾತಿಚೊಚ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ತರ್ ಸಮೊಡ್ತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಬರಿ ಮತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ಲಿಲ್ಲುಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪರೊಬ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಶಾಬಿ ಮೇಸ್ತ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕದ್ವಳಾಯ್ತಾ, ಸೈರಿಕ್ ತುಟಂವ್ಕ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾ. ಹೊ ಶಾಬಿ ಮೇಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೊಚ್ ಆನಿ ಖುದ್ ತೊ ಸಬಾರ್ ಅಬಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಹೊ ಖೊಟೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚಿ ಸೈರಿಕ್ ತುಟಯ್ತಾ. ತರ್ ಧರ್ಮ್, ಸಮೊಡ್ತ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ಲಿ? ಮಿಂಗೆಲ್ ಪರೊಬ್ ಸೈರಿಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಿಚೊ ಪೂತ್ ಆಲೆಸ್ ಲಿಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮತ್ ವಿಕಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಕಶೆಂ ಲಿಲ್ಲುಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡಿತ್? ತಿ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ತವಳ್ ಪರತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್, ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲ್ತಾ…

(ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಗ್ದತಾ)

ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ವಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆ ಕೊಣೆಂಚ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಇ-ಮೈಲ್ ಧಾಡುನ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್.

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’
ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ವೇಳ್-ಘಡಿ: ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾಕಥಾ

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಪೂರಕ್ ವಾಚಕ್, ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ⇓
ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ
ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ : ಏಕ್ ವಾಚಪ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್ (ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News