Latest News

ವೇಳ್-ಘಡಿ: ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾಕಥಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 25, 2016 at 5:30 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ದೆವಾಧಿನ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಹೆಂ. ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾ (Email: budkuloepaper@gmail.com)

ಆಲೆಸಾಕ್ ಬಾಪಯ್‍ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ತೆಂ ಕಳ್ತಚ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಲಿಲ್ಲುಕ್ ಜಿಣಿ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಪರತ್ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೊ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರೆಖಾಲ್ ತೊ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪರ್ಬುಕ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾ. ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ತೊ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಪುತಾಚೆರ್ ಖುಬಾಳಾಯ್ತಾ. ಹಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಲೆಸಾಕ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಲ್ಲುಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ಅಶೆಂ ಖರಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆತಾ.

Budkulo_AT Lobo_Vell-Ghadi_coloured

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಝಜಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್. ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಹೊಕಲ್ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯೊ ನಂಯ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಡ್ತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಜಾತಾ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಘಡ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕೀ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾತ್ರ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ, ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ಲಡಾಯೆಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್, ಸಂಬಂಧ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೆ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರುಂಕ್, ತೆಂಯ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್, ಎಕ್ಲೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಪಂಡಿತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಕ್ತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ, ಮಧೆಂ ಪಡ್ತಾ ಕೋಣ್? ಸಮಡ್ತ್ ಕೊಣಾಚಿ, ಧರ್ಮ್ ಕೊಣಾಚೊ? ಹಾಂಗಾ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ಜಿಕ್ತಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮಾತ್ರ್.

ತೇಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೇಗ್!

Budkulo_AT Lobo_Vell-Ghadi_Title 2ತೇಗ್ ಈಶ್ಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ಜಾತಚ್ ತೆ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಲಿಖ್ಲಾಂ: (ಅವಸ್ವರ್ 10) “ಜಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ತಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗಾತೆಕ್‍ಯಿ ತರ್ನಾಟಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಚಡಾವತ್ ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಗಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ – ಕೆದಾಳಾಯ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ತೆಗೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಘುಂವ್ತಾ-ಭೊಂವ್ತಾಲೆ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ನ್ಯಾಯ್-ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಶ್ಟಾ-ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ತೆ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ತೆ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ರುಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಾರಣ್ ತೆ ತೇಗ್ ಜಣ್ ತೀನ್ ಜಾತಿಂಚೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಕಾ – ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಆನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಕಾ! ಹ್ಯೊ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಜಾತಿ-ಭೇದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ತಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಾಂಕ್ಡ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ದೆಕ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ-ವಾಯ್ಟಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಚಿ ಲೆಗುನ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಹೆರಾಂ ದೊಗಾಂನಿ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್! ದೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಪಾವಜಾಯಿಚ್! ತೇಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೇಗ್! ಹೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಮುಖ್ಯ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಂಚೊ ವಿವಿಂಗಡ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಜಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಹೆರ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ತೆ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಏಕ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಮಾಯಾ-ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆ…”

ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತರೀ ಕೊಣೆ?!

ಲಿಲ್ಲುಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಲೊಕಾನ್ ಖಬರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಟ್ಯೆಲ್ ಅಶೆಂ ಲಿಖ್ತಾ: “ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್! ಸೆಜ್-ಸಾಮಾರ್ ಹಿಂದು-ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಯೆತಾ – ಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಂಚೆಕಡ್ಚೆಂ ಮೀಟ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ವಾಟೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಸೈಂಭಾಕಡೆ ಉಲೈಲ್ಯಾರ್?

“ಗರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಾರಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡ್ಯೆತಾ – ವಕ್ತಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಗಾರ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ದಿವ್ಯೆತಾ – ತಾಚೆಂ ದೂದ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಚಿಂವ್ಯೆತಾ… ಪುಣ್ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಭಾಣಾಂಕ್! ತಿಂ ಉಸ್ಟಿಂ ಖಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಉಸ್ಟೆಂ ದಿತಾಂವ್. ತರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

Donald Pereira_Vell-Ghadi Talk 1

“ವೊಳಾರಾನ್ ಹಾತ್ ಧರ್ಯೆತಾ, ಸೊನಾರಾನ್ ಕಾನ್ ತೊಪ್ಯೆತಾ. ಶಿಂವಣ್‍ಗಾರಾನ್ ಜೋಕ್ ಕಾಡ್ಯೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ವೃತ್ತೆಗಾರ್. ದಾಕ್ತೆರ್-ಪಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ ಪಿಡೆಕ್. ನರ್ಸ್, ಚಾಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ ಸೆವೆಕ್. ಪುಣ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ನಾ! ಕಾರಣ್, ಮನಿಸ್ ವೆಳಾ-ಸಂದರ್ಬಾಚಿ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ನೆಣಾ. ಬಗಾರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಘಡಿತ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಸೈಂಭಾಚ್ಯೆ ಮರ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹಾಡ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಜಾತಿ ಭೇದ್ ಚಿಂತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅರ್ತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಿಂಡಾಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಹಿಂಡಾಂತ್‍ಚ್ ಚರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಜಾತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾತಿಂತ್‍ಚ್ ಘುಂವ್ತಾ – ತಾಕಾ ಇತರಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳನಾ. ಅರ್ಥಾಥ್, ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭಾರ್ ಜಿಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕನಾ.”

ಅಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಧಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಂತ್ ಕಬೀರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ತೊ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: “ಏಕ್ ವಾರೆಂ, ಏಕ್ ಉದಾಕ್ ಏಕ್ ಉಜೊ. ಸಮೇಸ್ತ್ ಖಾತಾತ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂಚ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಿಂಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕುಳಿಯಾಂಚ್ಯೊ ವೊಯೊ ಬಾಂದುನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಏಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ.”

Budkulo_Sahity Kuswar (15)
ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸಂಮೇಳ್ – ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂ: ದೊ. ವಿಲ್ಯಂ ದ ಸಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ
Budkulo_Sahity Kuswar (16)
ಗಾಯನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ಭರಿತ್ ಸುರ್ವಾತ್
Budkulo_Sahity Kuswar (3)
ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಮಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಚ್ಯೊ ಕುಚುಲ್ಯೊ
Budkulo_Sahity Kuswar (4)
ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೊ ‘ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾನಾ
Budkulo_Sahity Kuswar (5)
ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ನ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ, ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್
Budkulo_Sahity Kuswar (14)
ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್
Budkulo_Sahity Kuswar (13)
ವೇಳ್-ಘಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ – ಪ್ರೊ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವ ಪಾಂಬೂರ್

Budkulo_Sahity Kuswar (1) Budkulo_Sahity Kuswar (2) Budkulo_Sahity Kuswar (7) Budkulo_Sahity Kuswar (6) Budkulo_Sahity Kuswar Budkulo_Sahity Kuswar (12) Budkulo_Sahity Kuswar (9) Budkulo_Sahity Kuswar (10) Budkulo_Sahity Kuswar (11) Budkulo_Sahity Kuswar (8)

ಕಾಣಿ ಮುಂದರಿತಾನಾ, ಅಚಾನಕ್ ಗುಂವ್ಡಿ; ಹರಿರಾಜಾನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಮುನಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಧರ್ಮಸ್ತಳಾಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಜುಬೇದಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಫಿಜಾಕ್ ಕಳ್ತಾ. ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್, ಜಿ ಆತಾಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜೈನಾಂಗೆಲಿ ಕುಂವರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಚಾಲಾಕೆನ್ ಮಜತ್ ದಿತಾ. ಜಮುನಾಂಚ್ ಜುಬೇದಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ಮೆಳ್ತಚ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಫಕಿರ್ ಸಾಹೆಬಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹರಿರಾಜಾಚೆರ್ ತೊ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಹಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಗಜಾಲ್. ಎಕಾ ಮಾಪುಳ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸೊತ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಜೈನಾಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ವಿರೋಧ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಜತ್ ತಾಕಾ ದಿತಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ. ಹಿ ವ್ಯಾಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ವಕೀಲ್ ಆಯ್ದಾಂ ಪಾಜ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ನಾ ಧರ್ಮ್, ನಾ ಜಾತ್. ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್, ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್. ಅಸಲಿಂ ಆನಿಕೀ ನಿದರ್ಶನಾಂ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಅಶೆಂ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಹಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್, ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಕ್, ಇಶ್ಟಾಗಾತಿಚ್ಯಾ, ಮಾಯಾ-ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಧರ್ಮ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಧರ್ಮ್ ಘರಾಂತ್ ತಶೆಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ತೊ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್!

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಸಂಗಮ್ ಆನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಶಾಕ್, ಲಡಾಯೆಂಕ್‍ಯಿ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಹಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಆದಿಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೇಳ್-ಘಡಿಂತ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಮಿಜಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ಸಾಂತೆಂತ್ ಫುಡೆಂ ಜಾತಾತ್. ಉತ್ರಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ತಲ್ವಾರಿಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾತಾ. ಲಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಗೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಗಾಂವಾರ್ ಗಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ಹಿಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂಕ್ ಲಡಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ ಖಬರ್ ಜಾತಾ.

ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಟ್ಯೆಲ್ ಅಶೆಂ ಲಿಖ್ತಾ: “ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆಂತ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಪಾತಳ್ ಜಾಲೆ! ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೆರಿಂತ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಿಂದು ಭಿಂಯೆಲೆ! ತಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹೊಚ್ ಸುಸಂದರ್ಬ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರಿಯೊ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೊವ್ತೊ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಬುಡಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಬಂದ್ರಾರ್ ಎಕಾ ಹಿಂದ್ವಾಕ್ ಕಾತರ್ಲೊ! ಬೊಳೂರಾಂತ್ ದೋಗ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆ! ಕುದ್ರೋಳಿಂತ್ ಲಡಾಯ್ ಉಟ್ಲಿ! ಉಳ್ಳಾಲಾಂತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಪೆಟ್ಲೆಂ! ಗುರ್ಪುರಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿವ್ರಾಕ್ ಶಿಂದ್ಲೊ! ಬ್ಯಾರಿಫಾಲ್ಕೆಂತ್ ಎಕಾ ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಿರ್ಲೊ! ಕಾಸರ್‍ಗೊಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಮೆಲೆ! ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಚೊವ್ಗ್ ಸರ್ಲೆ! ಲಡಾಯ್ ವಾಡತ್ತ್ ಗೆಲಿ – ರಾಗ್ ಕಠಿಣ್ ಜಾಲೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಲಡಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ! ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾತಿಚೊ ವಾದ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.”

ಜೆಂ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂದೇಶ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಜರ್ ಮನಿಸ್ ಧರ್ಮಾಕ್, ಜಾತಿಕ್ ಆಂದ್ಳೊ ಜಾತಾ, ತಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತವಳ್ ವಿನಾಶ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ತಾಣೆ ಕಾಣ್ಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿವರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ.

ಎಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಜಾಪ್ ಇತ್ಲಿಚ್. ಎಟ್ಯೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ತೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ವಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸುರ್ಯಾ ಪಂದ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದೆಖ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ.

(ಎಟ್ಯೆಲಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೇಳ್-ಘಡಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್‍ಪಾನಾಚೆಂ ಕಲರಿಂಗ್ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ. ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಿರಿವಂತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಗಾಂವ್ ಕುಡುಪುಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಯ್ರಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಭೊಂವ್ಲಾಂ).

ಅಶೆಂ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಸಕ್ಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಕೃತಿಕಾರಾಚೊ ಆಶಯ್ ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜರೂರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

(ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾಂ – ಲೇಖಕ್)

ಲೇಖಕಾಚೊ ಷರೊ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ್:

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಭಾಷಾ ಮೊಗಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊನೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚಪ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಬರಪ್ ಆಂವಡ್ಲೆಂ, ವೊಂಬಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊಂ – ಮ್ಹಜೆಂ ಜನನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಝೂನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಖರೋಖರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ ವೇಳ್-ಘಡಿ ತಸಲಿ ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್, ಚಿಂತಪ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತೆ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸುಯೋಗ್. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ತೆಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ, ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್, ಮ್ಹಜೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮಿತ್ರ್, ರಾಕ್ಣೊಚ್ಯಾ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂಚ್ ವಾ ಆಪ್ರೂಪ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಆನಿ ಶಿಕವ್ಪಿ ದೊತೊರ್ ವಿಲ್ಯಂ ದ ಸಿಲ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ – ತಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡಿ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೊ. ಸಿಲ್ವಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಂತುಂ ವೇಳ್-ಘಡಿಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಣೆ ‘ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್’ (ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್) ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ತಜ್ಞ್, ತಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆ, ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ವೇಳ್-ಘಡಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆ ಥೀಮ್ ಸಬಾರ್. ಸದಾಂಕಾಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್‍ಚ್ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೊತೊರಾಕೀ ತೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ. ವಿಲ್ಯಂ ದ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ. (ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತರೀ, ತಾಕಾ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲಾಂ).

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ವಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆ ಕೊಣೆಂಚ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಇ-ಮೈಲ್ ಧಾಡುನ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್.

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’
ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಲೊಕಾನ್ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಪೂರಕ್ ವಾಚಪ್, ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ⇓
ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ
ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ : ಏಕ್ ವಾಚಪ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್ (ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News