Latest News

ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್! ನಹೀಂ ಆನೇವಾಲೇ ಹೇಂ!!!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 11, 2015 at 8:10 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Ache Din_Vidamban_T2“ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಜೊರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟಾ…!”

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮೈಕ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಭಾಶಣ್ ಜಾತಚ್, “ಸಮೇಸ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊರಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಗಾಳಿ ಯೆಟಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಾಯ್? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಕ್ಲಿ ಫಾಪುಡ್ಲಿ.

ಆಜ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ‘ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಂಗಾಲ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ‘ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಮಂತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ವಾಚ್ತಾನಾ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾತಾ. ಗಿಮಾಚ್ಯಾ ಧಗಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ನೀದ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್!

ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್, ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾ.

ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಶ್ಟಿ ಸುಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೆಗಾರ್ತಲೊ ಕೋಣ್? ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಮನಿಸ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್.

ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್‍ಗಿ?

ಆಮ್ಚಿಂ ಎಲೆಕ್ಷನಾಂಚ್ ಪಳೆಯಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‍ಂಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಚುನಾವಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾತಾತ್, ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೊಟಾಂಚೆಂ ಆನಿ ನೋಟಾಂಚೆಂ. ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಫುಡಾರಿಲಾಗ್ಚೆ ನೋಟ್ ಫಾರ್ಚೆ. ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚುನಾವ್ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್?

Ache Din_1

ಭಾರತೀಯ್ ಮತ್‍ದಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ಆಶಾವಾದಿ. ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ, ಫುಡಾರಿಂಚಿಂ ಆಶ್ವಾಸನಾಂ, ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಖರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾತ್. ಆನಿ ವೋಟ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಿಕಯ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಟ್ಟಿಯೀ ಮೆಳನಾ. ತರೀ ಲೋಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಎಲೆಕ್ಷನಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಥಿರಾಸಣೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಕ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್.

ಹಾಚೆಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಉದಾಹರಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಘಡ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಆಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ವಿಪ್ರೀತ್. ತಿ ಆಶಾ ಬರೀ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿ. ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರದಾಸ್ ಮೋದಿ. ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೊಂಡ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗಿ? ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಮೋದಿ ಭಾರತಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ ಏಕ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್!

ಕೊಣಾಕ್ ಆಶಾ ನಾ? ಮೋದಿನ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಎನ್‍ಕ್ಯಾಶ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತೊ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಲೊ. ಬೇತ್ ತೆಂಕುನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡ್ವಾಣಿಚೆಂ ಬೇತ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೋದಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಕ್ ಉಡ್ಲೊಚ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಗುಂಡಾಯ್ ಕಿತೆಂ! ತೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ನೆ, ತಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ನೆಣಾರಿಯೆ ತೊ? ಬರೊಚ್ ಜಾಣಾರಿ ತೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ “ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಆನೇವಾಲೆ ಹೇ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಶೆಂ? ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಜೆ ನೆ? ಆನಿ ಕೊಣೆಂ, ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಆಸಾಂ ನೆ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ, “ಮೋದಿ ಆನೇವಾಲಾ ಹೇ, ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಆನೇವಾಲೇ ಹೇಂ…” ಮ್ಹಣ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ರುದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ವಿದೇಶೀ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲೊ ಲಾಖಾಂನಿ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದುಡು ಹಾಡುನ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪಳೆ, ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ‘ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್. ದೆಕುನ್ ಮತ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೋಟ್ ದಾಂಬ್ಲೆಚ್ ದಾಂಬ್ಲೆ. ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಾದಿಕ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಲೆಚ್ – ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್.

ಪುಣ್, ಲೊಕಾಕ್ ಪರತ್ ಕಟ್ಟಿಚ್!

ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ ಆನಿ ಶೀದಾ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.

Ache Din_Vidamban_T3ತಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎ.ಸಿ. ರೂಮಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಚಾಕೊನ್ ಧಗ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ದೂರಾಂ ತಾಕಾ ಒಪ್ಸಿಲಿಂ. ಬಿಯರ್ ಟಿನ್ನ್ ಪುರ್ತೆಂ ಚಿಂವೊನ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ, ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮೋದಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರ್‍ಯಾಲಿಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾಯೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರ್‍ಯಾಲಿ, ಭಾಶಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್. ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ಆಪ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್. ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಪರಿಂ ಖೆಂಡ್ಚೆಂ, ಯೆಟ್ಚೆಂಯ್ ಎಲೆಕ್ಷನಾಚೊ ವಾಂಟೊ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಚ್, ‘ಆಮಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್!’ ಹೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೋದಿಚಿ ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ!?

“ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಶೆಂಚ್. ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಏಕ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಮೆಳ್ತಚ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಲೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಮನಿಸ್, ಪುಣ್ ತವಳ್ಚೊ ತೊ ವೆಗ್ಳೊ, ಆತಾಂಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. ಹೆಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್‍ಂಚ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆ. ತೊ ತಾಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಯೆತ್.

Ache Din_3

“ವೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಿತ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟುನ್ ರಾಕ್ಚೆಂಚ್ ಮಹಾ ಪಾತಕ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಮೋದಿಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಅಪ್ರಾಧ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಲೊಕಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಸುಧ್ರೊಂಚೆಂ? ಎಲೆಕ್ಷನಾ ಆದಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ವರ್ಸ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾಯೆ? ಕಸಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾಬಾ ಹೊ!?

“ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ತರೀ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂ ಖಾಲ್‍ಚ್ ಕರಿಜೆ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಗಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್, ಲೊಕಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಿವಾರುಂಕ್? ತೊಯ್ ಆಮ್ಚೆ ತುಮ್ಚೆ ಪರಿಂ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ!

“ಅರೆರೆ! ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮೋದಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಆರೇ! ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ತೆಂ ಪೂರಾ ಎಲೆಕ್ಷನಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ತೆ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಆತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಸಮ್ಜನಾಂಗಿ? ಕಾಲೆಂಗಿ ಹಾಬಾ, ಲೊಕಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!

“ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೋದಿನ್. ಆತಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ಗಿ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್? ಅಂಬಾನಿ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ, ಅದಾನಿ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಾ. ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮೋದಿನ್ ಕಶೆಂ ಪೂರಾ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಮೋದಿನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಸನಾ?

“ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಮೋದಿನ್‍ಂಚ್ ನಂಯ್ಗೀ ದಿಲ್ಲೆ? ಆದಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸಿಲ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿಚೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಂಬಾನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿಯ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ವಿದೇಶಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೊಲಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸಿಲ್ ವಿಕ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಅಚ್ಛೇ ಸಾಲ್! ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾ? ಕಿತ್ಲೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ತೆ, ಛೆ!

Ache Din_2

“ಆದಿಂ ಕೃಷಿ ಜಾಗೆ, ಹಳ್ಳ್ಯೊ, ರಾನ್, ನಂಯೊಂ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಕೃಶಿಕಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಕಾಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮೋದಿನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮೋದಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗನಾ? ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ನಂಯ್ಗೀ ಹೆ? ಕೃಶಿಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಕಾಶ್ಟಿ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಉದ್ಯಮಿ, ಕಂಪೆನ್ಯೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೊ, ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಮೊಲಾಂ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಎಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾ ಬಾಂಧುನ್ ದೇಶ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರಿನಾಂತ್‍ಗಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ? ಲೊಕಾನ್ ಹಾಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಿಬೆನ್‍ಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಂಯ್ಗಿ? ಶ್ಯಿ!

“ಆದಿಂ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ-ಕರ್ಚಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಂ, ಯೋಜನಾಂ, ಕಾನುನಾಂ ಖೊಟಿಂ, ಬುರ್ಶಿಂ, ಪಾಡ್, ದೇಶ್‍ದ್ರೋಹಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿನ್, ಬಿಜೆಪಿನ್ ಆರಾಬಾಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತವಳ್ ತೆ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂಚ್ ನೆ? ಆತಾಂ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸಾತ್, ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಂದಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್? ತಾಣಿಂ ನೆಂ ಆತಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ? ಆತಾಂ ತಾಣಿಂಚ್ ದುರ್ಸಜೆ, ಆಮಿಂ ನಂಯ್. ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಳನಾ!

“ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೋದಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಆಮಿ? ತಾಣಿಂ ವಿದೇಶೀ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ವಿನಿಯೋಜನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ‘ತುಮಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ದೇಶ್ ವಿಕ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ಆಮಿ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಂಯ್. ಆಮಿ ದೇಶ್‍ಚ್ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ (ಇನ್‍ವೆಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್) ದಿತಾಂವ್. ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ 50 ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ನಂಯ್ಗಿ? ವಚ್, ವಚ್. ಲೋಕ್ ದುರ್ಸೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್? ಎಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸಾತ್. ತೆದಾಳಾ ಬಿಫಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ, ರಾಮ್ ಆಸಾ, ಮಂದಿರ್ ಆಸಾ. ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಸಾ, ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಆಸಾ, ಮತಾಂತರ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್. ಲೊಕಾಕ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ವಚ್, ವಚ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಬಿಯರ್ ಟಿನ್ನಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್.

ವ್ಹಯ್ ನಂಯ್ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಉಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ನಂಯ್ಗೀ ತಾಣಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುರ್ಸೊಂಚೆ, ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಯೆಟ್ಚೆಂ? ತಾಂಕಾಂ ಚುನಾವಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಫರಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕಳ್ಚೊ? ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿನ್ ಅಫಿದಾವಿತ್ ಬರವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲಾಂವೆ? ನಾ ನೆ?

ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಚ್ಛೆ ದಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂ, ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚೆಂ? ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ನಹೀಂ ಆನೇವಾಲೆ. ಅಭೀ ಚಾರ್ ಸಾಲ್ ಬಾಕೀ ಹೆ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೊರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂಚ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ.

ಎಂ.ಸಿ.ನ್ ಮೈಕಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉಟ್ಲೊಂ. ತಾಣೆ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಗಾಳಿ ಯೆಟಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ? ಮೋದಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್!

ಕುರ್ಪಾ: ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ (ಜೂನ್ 2015 ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News