Latest News

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಿ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 6, 2016 at 10:55 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರಾಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆಂ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲವಿಟಾಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡಿ ನಿಟ್ಟ್ ವೆತಾ, ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವನಾ! ಜೊರಾನ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗಾಡಿ ಶೀದಾ ಗೆಲಿ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘುಂವನಾಸ್ತಾನಾ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲಿ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಟರಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿ. ಬಚಾವೆಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಲವಿಟಾನ್. ತಾಣೆಂ ದೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಲೀನಾಬಾಯ್ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಡ್ರೈವರ್ ರೊಬಿನ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಗಾಡಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್, ತಿಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ.

Budkulo_Vinod_Humourತೊಂಡಾಚೊ ಘಾಮ್ ಆನಿ ಹಾತಾಚೊ ಚಿಕೊಲ್ ಪುಸುನ್ ಲವಿಟಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿರಾಶೆನ್, ಸಲ್ವಣೆನ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಗಾಡಿ ಸೊಡುನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಪುಣ್ ಅಸಲಿ ಲಜ್!? ಛೆ! ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾವ್ನ್, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂತುಂನೀ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ.

ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಚಲಿಯೊ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿನತೆಕ್ ತಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ತಾಲೊ.

Ladies carrying Coffin

ಜಾಯ್ತೊ ವಾದ್, ವಿವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ಂಚ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ.

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೆಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೀನಾ ಸೊಜ್, ಟ್ರೆಶರರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ದೆಕುನ್, ಕೊಣೆಂಗೀ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗುಪಿತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್, ಮರ್ಣಾವೆಳಿಂ ಕೊಣೆಂ ಕಸಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂನಿ ತೀನ್ ಮರ್ಣಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ, ಸಕ್ಕಡೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ. ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ನಿರಾಸ್! ಆಖೇರಿಕ್, ಮಹಿನೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸರ್ಲಿ. ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಟಿಚೆರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ.

ನಿಚೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮರ್ಣ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಂಡಾ ಕಡೆನ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿ ಗಾಡಿಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಚ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

ಫಿಲೊಮಿನ್ ಟಿಚೆರಿಕ್ ದೊನೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಧುವ್-ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕೆರ್‌ಚ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಮೊರ್ಚುವರಿಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬಾರಾಂಕ್ ಕೂಡ್ ಘರಾ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸುಟೊನ್, ಸಾಡೆ ತೀನಾಂಕ್ ಮೀಸ್.

Ladies carrying Coffin 2ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಶಿಕೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲವಿಟಾಲಾಗಿಂ ಐ10 ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಿತೊರಾಚ್ಯಾ ವಿನಂತೆನ್ ತೆಂ ಸಂಘಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರೈವಿಂಗಾಂತ್ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾಂ ದೆಕುನ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಗಾಡಿ ಆಪುಣ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೀನಾನ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಿಕಾಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಸೀನಿಯರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಲವಿಟಾಕ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ಫಿಲು ಟಿಚೆರಿಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶಿಂ ಕಳ್ತಚ್ ಖುಶೆ ವಿಣೆಂ ತೊ ಒಪ್ಲೊ.

ಪಾವ್ಣೆ ತೀನಾಂಕ್‍ಚ್ ಪೇಟ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವರಾನ್ ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಡೆನ್‍ಚ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೇಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಡ್ರೈವರ್ ರೊಬಿನ್ ಗಾಡಿ ಹೆರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಲವಿಟಾನ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೇರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ಊಹುಂ! ಗಾಡಿ ಮುಖಾರ್ ವಚನಾ! ಆನಿಕೀ ದಾಂಬ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಗಾಡಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಲನಾ. ಆನಿಕೀ ದಾಂಬ್ತಚ್ ಗಾಡಿ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪಾಟ್ಲಿಂ ರೊದಾಂ ಘುಂವ್ತಾತ್, ಘರ್ಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಧುಂವೊರ್ ಉಟ್ಲೊ. ರಬ್ಬರಾಚಿ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗಾಡಿ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಿನಾ!

ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್ ತರೀ, ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ. ರೊಬಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಲವಿಟಾಕ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಪಳೆತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ? ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಿರ್‌ಚ್ ಆಸಾ! ಲವಿಟಾನ್ ಗೇರ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಿವರ್ ಹಾಲ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಗೇರ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್. ನಾ ತರ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾತೆಂ.

ಲವಿಟಾ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗಾಚಿ ಗಾಡಿ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಾಡ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ! ರೊಬಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಗೆನ್ ಬಸ್ಲೊ, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಗೇರ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಡಿ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮುಖಾರ್ ಗೇಟ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತೊ. ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಲವಿಟಾನ್. ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾ ತೆಂ! ಗಾಡಿ ನೀಟ್‍ಚ್ ವೆತಾ, ಘುಂವನಾ. ಗಡ್ಬಡೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಾಂಯಾನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟರ್ ದಾಂಬ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಉಡ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೊಬಿನಾನ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್. ನಾ ತರ್ ಗಾಡಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಣೊದಿಕ್ ಆಪ್ಟತಿ.

ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಲವಿಟಾ ಭಿಂಯೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ದೆಂವವ್ನ್ ಲೀನಾ ಬಾಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಟಿಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘುಂವ್ಡೆ ಕಡೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿಚ್ ನಾ. ತಿಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್.

ಕಿತ್ಲೆಂ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡಿ ರಾವನಾ. ರೊಬಿನ್ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಡಿ ರಾವಯ್ಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ ಲೀನಾ ಬಾಯ್ ಖರ್ಶೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ರೊಬಿನಾನ್ ದೋನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಗಾಡಿ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಲೀನಾ ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಗಾಡ್ಯೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ!

ಮೀಸ್ ಮುಗ್ದಜೆ ತರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲವಿಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಲೀನಾ ಬಾಯ್ ವ್ಹಾಣೊ ದಿಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯೊಚ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್‍ಚ್ ಲೋಕ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಲೊ.

ಫಿಲು ಟಿಚೆರಿಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವಿಗಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ಆತಾಂ ಪೇಟ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಂಘಾಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ.

ಲೋಕ್ ಆಖೇರಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪೇಟ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ತಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನಾಟಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಪೇಟ್ ತಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ವಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆ ತರೀ, ಹುಮೆದ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪೆಟೆಕ್ ಹಾತ್, ಖಾಂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಗಡ್ದಿ ಚಡ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪೆಟೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಹೈಹೀಲ್ಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ಗುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಗಡ್ಬಡೆಂತ್ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ ದಾಂಟೊನ್ ಲಕ್ತಾನಾ ಪೇಟ್ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವಲಿ. ಫಿಲು ಟಿಚೆರ್ ಬಾರೀಕ್ ಜಿವಾಚಿ, ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪೇಟ್ ಕಶೆಂಯ್ ಶಾಬೀತ್ ಉರ್ಲಿ.

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಲೆಂ. ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆರೆಜ್ ಬಾಯೆಕ್, ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೇರಿ ಲೋಬೊಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹೈ ಶುಗರ್. ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ಉತರ್ತಚ್ ಕುಶಿಕ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ದುಕಿ, ಪಿಡಾ ಉಗ್ಡಾಪ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಸಮಾಧಿ, ಕಾಂಟಿ ಝಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಟತಾನಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

Smilee_2ಫೊಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಪೊಂತಾಂನಿ ಪೇಟ್ ದೆವಂವ್ಕ್ ತಯಾರಿ ಜಾಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಬಾಟುನ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ. ತಿಚ್ಯೊ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಜಿವ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಪಾಂಯ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಪೇಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಜಡಾಯ್! ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್.

ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪೇಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲಿ. ತೆದಾಳಾ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ದೊಗಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಚುಕ್ಲೊಚ್. ಪೇಟ್ ಧಡಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟೆಂತ್ಲಿ ಫಿಲೊಮಿನ್ ಟಿಚೆರಿಚಿ ಕೂಡ್ ಪೆಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧಿ ಭಾಯ್ರ್!

ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೂಡ್ ಧರ್ನ್ ಪೆಟೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಚಲಿಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಮಾತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮರ್ಣಾಂ ವೆಳಾರ್ ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಕಳವ್ಣಿ: ಹೊ ವಿನೋದ್ ಸಕಾಳಿಕ್.ಕೊಮ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ:

budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News