Latest News

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 13, 2015 at 5:51 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(2014ವ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್)

ಅರೆ, ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂಗಿ ವಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಬಾಯ್ ಯೇತ್. ವಿಷಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ – ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂಚ್. ತರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವೊವ್ಳಿಕ್ ಪುಣಿ ದಿಲ್ಲಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಜಾರ್. ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಮಾಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂನಿ. ಸತ್ತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಕಾಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್‌ಯೀ ಹಳ್ಳೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಾದೆ, ಮಾಡ್, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬೆ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಡಾಂಚಿ ಸುವಾತ್. ಘರಾ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಕೊಡ್ಕೆಂ, ನ್ಹಾಣಿ ಆನಿ ಗೊಟೊ. ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಯಾರಿ ಭರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ರೊಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊಚ್.

Donald Pereira_Lalith Prabandh_Raknno_Budkulo_2ಗೊಂದೊಳ್ ಮ್ಹಳೆಂಮೂ ಹಾಂವೆಂ? ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತೆ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖುಶಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ ಸಂಗತ್. ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ನೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಫುಂಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಪಳೆ, ತೆದಾಳಾ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಬೆಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಕಾರಣ್!

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾನಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ತಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಖೆಳ್ಳಿಂ ಪಳೆ, ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್, ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧಲವ್ನ್ ಮಜಾ ಮಾರುನ್, ಗಿತಾಂ ಗಾವುನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಳೊಚ್ ನಾ!

ವ್ಹಯ್ಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ನವಿಂ ನ್ಹಯ್ ಪಳೆ. ಆನಿ ಹೊ ಆವಾಜ್, ಬೊಬಾಟ್, ಲೊಕಾ ಜಮೊ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಕಾರಣ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಭೆಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖ್ ದೂಖ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ತೆಂ ಸಹಜ್ ಪಳೆ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯ್. ಅಶೆಂ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ಕುಡಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಗುಡ್ಯಾಂ-ಗಾದ್ಯಾಂ ಮೆರೆಂನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ವಾ ಉಲವ್ನ್, ಬಿಡಿ ವೊಡುನ್‍ಗೀ ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಖಾವ್ನ್‌ಗೀ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಘುಟಾನ್ ಸೊರೊ ಚಾಕೊನ್‍ಗೀ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸಂಸಾರ್ ನಾ!

Monzatincho Gondoll design

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?! ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಅಸಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಂಣಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಗಿ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಗೆರ್ ದುದಾಚಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ, ಕೊಸುಂಕ್ ರೆಡೆ, ಮಾಜಾರ್, ಪೆಟೊ, ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆನಿ ದುಕೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ನ್ಹಂಯ್ವೇ ತರ್! ತಾಣಿಂ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ, ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಘಡ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ತರೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್. ಪುಣ್ ಆಸಲೊ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

Monzathi ani Bendkar

ಬೆಂಡಾಚೊ ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿ. ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂನಿ ಟೆರೆ ಟೆರೆ, ಬೆಡೆ ಬೆಡೆ, ಬೆಟ್ಟೆ ಬೆಡೆ, ಪೇಂಪೇಂ, ಝಲ್ಲ್ ಝಿಲ್ಲ್ ಆನಿ ಢಂ ಢುಂ ಢಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೇಕ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂಚೆಂ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆನಿ ಭಯಾನಕ್ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೀವ್ ಆಸಾಗಿ? ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘುಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ದಾರ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ನಾ. ದುಕ್ರಾಕ್ ಪಾಪ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಧರ್ನ್ ತಾಚಿ ಸೊಂಡಿ, ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ – ರಾತಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್. ಭಿರ್ಮತ್, ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಕ್ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪೆಚಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಸುಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ದುಕಿನ್, ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ. ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕೀ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಸೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ? ತಾಕಾ ಕಸಲಿಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪಾಪ್!

Monzatincho Gondoll_Budkulo_Raknno

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾಂಚ್ ಗರ್ನಾಳಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂನಿ ತೆದಾಳಾ, ಕಾಂಯ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ, ತೇಂಯ್ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸರ್ಸರಿತ್ತ್ ಆವಾಜ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲಿಗೀ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಜಾರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆನಿ ಶೇಲೆ ಕರುಂಕ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಲೆಂವೊನ್, ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಂಗ್ ಘಸ್ಟುನ್ ತಾಕಾ ಧಾದೊಶಿ ಸುಖ್, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಸಲೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಪಡೊಂ ವಾ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ ಯೇಂವ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಆಕಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಕಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬೀಡಿ ವೊಡುಂಕ್‍ಗೀ ವಾ ಗಳೊ ಭಿಜಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ತಂಬು ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸುಂಯ್ಪುಂಚೊ, ಹಾಂಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗೊಟ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಬೆಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭಿರಾಂತಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಯೊ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾಂ ಕಶಿಂಯ್ ಸಾದಿಂ ಪಳೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಶಾಬಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಆವಾಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಕರ್ಕರ್‍ಯಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ, ಹೆಣೆ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾತ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಸುಡಾಳ್‍ಪಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಿಂ ಭಾತೆಣ್ ಚಾಬೊನ್ ಖಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಾಲ್ಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಜೋತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ರೆಡೊ ಸಾಧೊ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ತಿಕ್ಕೆ ರಾಗಿಶ್ಟ್. ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಪ್ರಾಳಿ. ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ನ್ಹಾಣವ್ನ್, ಆಂಗಾಕ್ ತೇಲ್ ಪುಸುನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ನಾಳಿ ಫುಟ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಗರ್ನಾಳಿ ಫುಟ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಭಿಂಯಾನ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಉದ್ಕಾಡೆ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಿಶೆಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾದೊ ರೆಡೊ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಳಿ ರೆಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಧೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ, ಹೊ ಆವಾಜ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಗಿ ಅಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ದುರ್ಗಟನ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರ್ಕತ್ ನಾ, ಧನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕಾತ್ ಶಿಂದುನ್ ಘಾಲಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂಗೀ ಕಿತೆಂಗಿ. ತೊಂಡಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೆಂಡ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ಶಿಮ್ಟಿ ತಾಚಿ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲಿ ತರ್, ಪಾಟ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಧರ್ಣಿರ್ ರಾವಾನಾತ್ಲೆ. ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಉಸ್ಮಡೊನ್ ಸರ್ಪಳೆಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಕ್ ಖಾಂವ್ಣೆಕ್ ಹಾಂಡೊನ್, ಶಿಂಗಾಂನಿ ತೊಪುನ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಕ್, ಕುಶಿಚೊ ರೆಡೊ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚಾಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಹಾಂಡ್ಕೊರ್ ರೆಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಉಚಾಂಬಳ್ ರೆಡ್ಯಾನ್ ಖೊಟಾಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಮಾರ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಬಿಡಿ ವೊಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಸೆಜಾರ್ಚೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಸುಂಕ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಗಟ್ಟ್ ಜಿವಾಚೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ರೆಡ್ಯಾಚೊ ಹೊ ಆವ್ತಾರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂಡ್ಕೊರ್ ರೆಡೊ ಹರಾಮಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ಚಡ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಧಯ್ರಾನ್ ವಚೊನ್ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಡಿ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ರೆಡ್ಯಾಚಿ ನಾಕಾ ದೊರಿ ವೊಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲೆಯಿ ಕುಡ್ಸಾಲೆ ಆನಿ ಮೊಟಿ ದೊರಿ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ರೆಡ್ಯಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೆಂ. ಭಿರ್ಮತ್. ರೆಡ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಫೆರ್ನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಭೊಗ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ!

ಗೊಂದೊಳಾ ವಯ್ರ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ – ಟೊಮಿಕ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ಯಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ. ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಗಡ್ದಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ಸಯ್ರಿಂ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ಮಾಟೊವ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘರಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪೆಟೆ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಖಂಯ್‍ತರೀ ಉಡಯ್ತಾಲೆ, ದೆಕುನ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಕರ್ಶಣ್. ಪರ್ಮಳಾಕ್‍ಚ್ ಪೆಟೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಘಾಲ್ನ್ ವೊವ್ಳಿಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾವ್ತಾಲೆ! ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪರ್ದೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಜ್ರಾಂ, ಕಾವ್ಳೆ, ಕುಂಕ್ಡಾಂಚಿ ಖಾತಡ್! ತ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೊಮಿಚೆರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಟೊಮಿ ನಾ! ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾ!

ಟೊಮಿಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಕ್ಳಿನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ನಾಳಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್! ಹೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಭಿಂಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬೊಂಕ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ ಕೊಣಾಕ್? ಸಾಂಕ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬೆಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಥರಾವೊಳ್ ಶ್ರುತಿಂತ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟತಾನಾ ಟೊಮಿಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಣ್ ತುಟ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ವೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ನ್ ಕಸೊಯ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೊ. ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್, ಗೂ ಖಾವ್ನ್ ತರೀ ಪೋಟ್ ಭರ್ತಲೊಂ, ಹ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಸೊ ಉಸಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ!

ರಾತ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಜಾತಚ್ ಬೆಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ನರ್ಗಲೊ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ವಾತಾವರಣ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ನಿದೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ. ಹಿಂವಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಲೋವ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಜಣಾಂ ಉಟೊನ್ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಸುರು ಜಾಲೊ ಆವಾಜ್ ಟೆರೆ ಟೆರೆ, ಬೆಡೆ ಬೆಡೆ, ಬೆಟ್ಟೆ ಬೆಡೆ ಕರ್ನ್. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್.

ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ನಾಜೂಕ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸಯ್ರ್‌ಭಯ್ರ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬೊಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಬಿಡಿ ಖಂಯ್ ಉಸಳ್ಳಿ ತೊಚ್ ನೆಣಾ! ತಶೆಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಟೊಮಿ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ನ್ ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಟೊಮಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಛಾರೊಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ್!

(ಗೊಂದೊಳ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಮಾಪ್ತ್)

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 26, 2015

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News