Latest News

ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸಾ ‘ಲ್ಹಾನ್’ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 4, 2019 at 5:53 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

21ವೆಂ ಶತಮಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಗೀ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್‍ಚ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತೆ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಅದ್ಭುತ್ – ಫೇಸ್‍ಬುಕ್. ಆಜ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಿಲಿಯಗಟ್ಲೆ ಲೊಕಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡನಾ. ತರ್ ಆಮಿಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ? ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ದಮ್ ಊಂಚಿ, ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಪೊರ್ಬುಂಕ್‍ಯೀ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ನಾಕಾಗೀ? ಜಾಯ್ಜೆ ಆಬಾ, ಜಾಯ್ಜೆ.

2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‍ಬರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ಬದ್ಲಲೊ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ, ಜಾಯ್ತೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಫಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಬರೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೊಯೀ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ; ಆಮ್ಚೊ ಪೊರ್ಬು ಸಮುದಾಯ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಕಸೊ ವಾಪಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ? ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಕಸಲಿಂ ಪೂರಾ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾತ್, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂವ್.

ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ! ಖಂಡಿತ್ ಸತ್ ಹೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾರೀ ಊಂಚಿ ಕುಳಿ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ? ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂತ್‍ಯೀ ಊಂಚ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ದೆಕುನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಲಗ್, ವಿಶೇಸ್. ಆಮಿ ಎಜ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಮನಿಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗಾಚೆ. ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಆರ್ಡಿನರಿ ನ್ಹಯ್.

ಎಬ್ಬೆ! ಹೆರ್, ತೆಂಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ತಸೊಚ್. ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಚಾರ್ ಮಂಥನ್ ಆನಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗೀ?

ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ ಪಳೆಯಾ. ತಿಕಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಎಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಿಕಾಯೀ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೆತಾ. ತಿಕಾ ಸೆಲ್ಫಿ ರಾಣಿ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಕರ್ತಾ ಕಿತೆಂ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾ. ಚಡ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಿಚೊ, ಸೆಲ್ಫಿ ಆನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ!

ತೊ ಲೊರೆಸಾಬ್ ಆಸಾ ನೆ, ತೊಯೀ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಕಿಂಗ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ತಾಕಾ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೊರೆಸಾ ವರ್ವಿಂ. ತಿತ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಚಿ. ತರ್ ತೊ ಕರ್ತಾ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ತಾತ್‍ಗೀ? ತಾಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಪುಣ್ ತೊ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾ. ಲೊಣ್ಚೆಂ, ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ, ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್, ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಕಡಿ, ಮಾಸ್ಳಿ, ಪೊಳಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೇಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ, ಖಾಣ್, ಜೆವಣ್ ತೊ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂಚಿ ಸುನಾಮಿ. ಅಶೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್‍ಚ್ ಲೊರೆಸ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾವಯ್ತಾ, ಪೋಟ್ ಭರಯ್ತಾ!

ಲೊರೆಸಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಹೆರ್‍ಯೀ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ರಾಂದ್ವಯೊ, ಫುಲಾಂ-ಝಾಡಾಂ, ಫಳಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚಿ ಖೊರೊಜ್. ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಹೆರಾಂನಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವರಾಚೆರ್ ವಜನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್!

ಫೆಲ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಹೆ ಪೂರಾ ರಗ್ಳೆಚ್ ನಾಕಾತ್. ತಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್, ಏಕ್ ಆಪುಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ. ತಿಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ಕಾಮ್. ಮರಿಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವೊಣೊದಿರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾ ಆನಿ ‘ಟೈಪ್ ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಝಡ್‍ವಾರೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ ಝಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಶೆಂಬೊರಾ ವಯ್ರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್! ಅಶೆಂ ಹಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಲಾಯಿಕ್ ಆಪೊಸ್ತಲಾದಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಿಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್!

ಫೆಲ್ಸಿ ಬಾಯ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ – ಜೆಜುಚಿ, ಮರಿಯೆಚಿ, ಸಾಂತಾಂಚಿ, ಖುರ್ಸಾಚಿ, ಇಗರ್ಜೆಂಚಿ – ಫೊಟೊ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ವೊಣದ್ ಪಾವನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂನಿಯೀ ತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಆನಿ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಿಚಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತಿಚ್ಯೆಪರಿಂಚ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್!

ಫೆಲ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್, ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಭರಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ, ಮರಿಯೆಚಿ ವಾ ಸಾಂತಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ವೊಣೊದಿಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್‍ಬಾಕ್ಸಾಕ್‍ಯೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ತಾತ್, ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಹೆಂ ಉಣ್ಯಾರೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್, ಮೆಜೂನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ತುಕಾ ತುವೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್, ಆನಿ, ‘ಧಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಹೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಜಾರೊಂ, ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಾವೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆವಾ ವಯ್ರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್!

ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಜಣಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್ ಪಿಸಾಯೊ. ಕೊಣಾಚಿಗೀ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಣೊದಿರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕೋಣ್, ತಾಕಾ ಜಾಲಾಂ ಕಿತೆಂ, ವಾಂಚ್ಲಾ ವಾ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಳಯ್ನಾಂತ್. ಫಕತ್ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆನಿ ತಸಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ, ತಟ ಪಟ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್, ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ!

ಹಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೀ ಜಾತಾ, ಕೊಣಾಚಿಯೀ ಜಾತಾ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಟೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್‍ಗೀ! ಘಾಯೆಲ್ಲಿ, ಅವ್ಘಡಾಚಿ, ದುರಂತಾಚಿ ವಾ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಫೊಟೊ ಹೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕೋಣ್, ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್, ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಖಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‍ಚ್ ನಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಲೈಕ್ ಕರುಂಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ದೆಕುನ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ವಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ತರ್ ಆರ್.ಐ.ಪಿ. ಮ್ಹಣ್ ‘ರಿಪ್’ ಕರ್ತಾತ್!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್ ವಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೆಲ್ಲಿಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಭುಜಂವ್ಕ್, ತೆಂಯೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೊಟೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೊ, ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯೊ, ಬರ್ತ್‍ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ವೆದಿ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಚಿಂತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ, ಅಸಲ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಸಂದ್. ದೆಕುನ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂಚೊ ಶಿಂವರ್‍ಚ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಫೊಟೊಯೀ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಶೇರ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂ ನೀಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಥೊಡೆ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡೆ ಸಿನೆಮಾ ವಾ ಗೂಗಲಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚ್ತಾತ್. ನಕ್ಲಿ ಜಾಂವ್ ಅಸ್ಲಿ ಜಾಂವ್, ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಫಸಂವ್ಕ್ ವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೈಲ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ‘ವೀಕ್‍ನೆಸ್’ ಕ್ಯಾಚ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ! ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತಾಂಪರಿಂಚ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್ಯಾಂಚಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೂದ್ ಅಶೆಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರೆಡ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್!

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸವಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾ, ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿರ್ಮತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್‍ಚ್ ಪಡ್ತಾ, ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂನಿ. ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಗೆನ್ಪಿತಲೊ ಕೊಣೀ ಆಸನಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್, ತೆಂಯೀ ಸೊಭಿತ್ ಡಿ.ಪಿ. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ತಶೆಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿತಾತ್, ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ವಕ್ತಾಂ, ಕಸಾಯ್, ಗುಳಿಯೊ ಸೆಂವ್ಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾತ್! ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊಚ್ ಚಲ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಏಕ್ ಫೊಟೊಗೀ ವಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಣೊದಿರ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂತ್ ಕೊಣೀ ವಳ್ಕಿಚೊಗೀ, ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್, ಈಷ್ಟ್ ವಾ ಸಯ್ರೊ ಪುಣೀ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಥಂಯ್ಚ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ಚಿಂತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ನಾ. ಹಿಂ ಥಂಯ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾಚ್ಚೆಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ, ಸುಖ್ ದುಖ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಕಾಳ್ಜಿ, ಹುಸ್ಕೊ, ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಝಗಡ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್, ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ!

ಫೇಸ್‍ಬುಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಣಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಥೊಡೆಶೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ತರ್, ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಧಾ-ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂಚ್ಯಾ ಆಡ್ಮಿನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಕಿ ದವರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಕ್‍ಯೀ, ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕೊಣಾ-ಕೊಣಾಚೆ ಸಂದೇಶ್, ಥೊಡೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್‍ಯೀ ಧಾಡ್ತಾತ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್, ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ!

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರ್ತ್‍ಡೇ ವಿಶ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್. ಹಾಂತುಂಯೀ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉದಾರ್. ತೊ ನಟ್ ವಾ ನಟಿ, ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಚೇಯ್ನ್, ಕೋಂತ್ ಪುಣೀ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ತಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾತ್, ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹೆರಾಂಪರಿಂ ನ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊಗೀ ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾ, ಥೊಡೆ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ, ಥೊಡೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್?! ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ, ಮರ್ಣಾಂ, ದುರಂತಾಂ ತೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಆಘಾತ್, ಖಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಇತ್ಲೊಯೀ ಮೋಗ್ ಹಾಂಕಾಂ!

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಯೆಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಯೆಟ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ಊಂಚಿ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಖರ್‍ಯಾನ್‍ಗೀ ವಾ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಖುಷಾಲಾಯೆಕ್ ವಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸೊವ್ನ್, ದುರ್ಸೊನ್ ವಾ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಯೀ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್, ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಯೆಟುನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಗಜಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿಗೀ, ಘಡಿತ್ ನೀಜ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವಾ ಸೈರಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತಾತ್!

ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಹೆರ್ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಶೇರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಖಬರ್ ವಾ ಲೇಖನಾಚೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್, ತಸ್ವೀರೆ ಸವೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ತೆಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರಪ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಿಂಡೋಂತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಟೈಟಲ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಿಂತಾತ್. ಟೈಟಲಾಂತ್ ವಿವಾದಿತ್ ವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪುಣೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ (ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಆಕರ್ಷಕ್ ಟೈಟಲಾಂ ದಿತಾತ್) ಗಾಳಿ ಯೆಟುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್!

ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರ್ಚೆ ಖೊಟೆ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್‍ಯೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ? ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಖೊಟೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯೀ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಖುಷಿ. ದೆಕುನ್ ಫಟ್ಕಿರ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗುಂತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್, ನಿಂದಾ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಖಾಯ್ಸ್. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ದುರ್ಸೊನ್ ವಾ ಯೆಟುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಯೆಟುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಚನಾಂತ್. ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೊಕಾಚಿ, ಆಪ್ಣಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಂಸಾರಾಚಿ, ದೇಶಾಚಿ, ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಗಾಂವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ದೇವ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜೆ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಾಲ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಪರ್ಜೆಚೊ. ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಭೋವ್‍ಶಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಭರ್ವಸೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾ. ಪಿಶೆ ಖಂಚೆ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಜಾಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾಗಿ? ತಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಜೆ, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಕಸೊ ವಾಪಾರ್ಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್! ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಖೆಳ್, ಸಂಗೀತ್, ಸಿನೆಮಾ, ಖಬ್ರೊ, ದೇಶ್-ವಿದೇಶೀ ಗಜಾಲಿ, ವಾಡಾವಳಿ, ಪರಿಸರ್, ಪಾವ್ಸ್-ಆವ್ರ್, ವೋತ್-ದುಕೊಳ್… ಛೆ, ಛೆ! ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ಗಾಂವ್-ರಾಜ್ಯ್-ದೇಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡೊಂದಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ರಾಕ್ತಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ತೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾತ್. ಮೂರ್ಖ್ ತೆ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಖಂಡ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್!

ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ ತರ್, ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ‘ಲ್ಹಾನ್’ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ. ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ಮೊನೆಂಪಣ್, ಕುಡ್ಡೆಂಪಣ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ? ದೆಕುನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ‘ಲ್ಹಾನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. I liked your article. Few months back i I mantioned certain points in Divo konkani weekly magazine

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News