Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 29: ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 9, 2019 at 12:03 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 29
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಮೊಗಾ ಥಂಯ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡಿ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಇಷ್ಟಾ, ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯೆಣೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್.

“ಸರ್ದಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಜರೂರ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಳಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆವ್ನ್.

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾದ್ರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ – ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಘುಟ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾನ್.

ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ದೆವೊತ್ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಂದೊಸಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊ.

“ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಕಾಗದ್ ದಿಲಾಂ. ಕೆದಿಂಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಯೆ – ಘಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಹಿಸೊ ದಿಲಾ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.

“ಪಳೆಯಾಂ, ಕಾಗದ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾ ಪಂದ್ಲಿ ಕಾಗ್ದಾಚಿ ಸುರುಳಿ ಕಾಡ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿಯೀ ಆತುರಾಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಹಜ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಸೊಡವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಕಾಗದ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್‍ಂಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಅರಬಿ ಭಾಷೆನ್ ತೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

“ಇಷ್ಟಾಕ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚೆಂ ವಂದನ್” ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂತುಂ… “ಪರಂತು ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ವಾಚುನ್ ತುವೆಂ ತೆಂ ನಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್…

“ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಿರುಮಲ ರಾಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲಾಂ, ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಜೀವ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ರಾತಿಂ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಗ್ಳೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಳ್ಗೆ ಸಮೇತ್ ಮುಗ್ದುಂಚೊ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲಾ. ತುಜ್ಯೆ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ತೊ ತಾಪ್ಲಾ…

“ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲಾ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಅಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ಲಾ – ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ. ತಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ – ಹಾಂವ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾ ವಯ್ರ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ನಿರಾಹಾರ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾಂ…

“ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತುವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತುಂ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಂಯ್…

“ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡೊನ್ ಜಾಲ್ಯೊ…

“ಗೆಲೆತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ತುಳುವನಾಡಾಚೊ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಮಿಲ್ದಾರ್ ಗುಲಾಮ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೇವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ. ದುಸ್ಮಾನ್ ವಾ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ದಸ್ತಗಿರೆಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಡಾವ್ನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಿಲ್ದಾರಾಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲಾಂ…

“ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್: ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಚಾಕೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಕ್ (ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್) ಅಮಿಲ್ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಲಾಭ್ಲಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಂಬಂಧಿಂ, ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ದಸ್ತಗಿರೆಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ಆಂಬುಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊ ಜಾಲಾ…

“ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಾಚೆಂ ಬದ್ಲಾಮ್ ಕರ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಚ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್‍ಚ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಿಲ್ದಾರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಖುದ್ದ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಡಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹಕ್ಕ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುವೆಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

“ವ್ಹಯ್, ತುವೆಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂ ತುಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯಾಯೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.

“ಆತಾಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್ ಬರಯ್ತಾಂ, ಜಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಟನಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯೆ ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ದಸ್ತುರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಲುಗಟ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಯೇವ್ನ್, ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ಲಿ.

“ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲೆಂ ಆವರಣ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೊಳೆ ಪರ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ, ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ನಾ ಜಾಲಿ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ತೆಂ ಮೊಡೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ನಹಿಂ!”

ಇತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗದ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಳೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ!?” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ.

“ಕಿ… ಕ್ಕಿತೆಂ? ಕಿತೇಂಹೀಂ?” ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ.

“ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಹಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಝುಜ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ, ಜಿಂದ್ಗೆಚೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ, ದುಸ್ಮಾನ್ ಜೀವ್‍ಚ್ ಆಸಾ!?”

“ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಘಡಾರ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಪೊಳಾಪಳ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಬರಾಬರ್! ತುಜೆಂ ಝುಜ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುವೆಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್.

“ತರ್ ಆನಿ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುವೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್.

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್‍ಮೂ” ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್. “ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚಿ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ? ವಿವರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ದಿತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಾಣೆಂ.”

ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಜಾಪಿ ವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ:

“ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ನಿರಾಹಾರ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ!”

“ಕಿತೆಂ!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, “ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಬಂಧೆಂತ್! ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ – ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಜು ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಜು ಜಾತಾ, ವಾ ಪಾಜು ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಜು ಜಾತಾ! ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ?”

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಅಸೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ:

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಿವೊ ವಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್…”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡೊನ್, ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಶಿ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿ ವರ್ವಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ನೀಜ್…”

“ತರ್, ತೊ ಮನಿಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ನಹಿಂಗೀ?”

“ನಹಿಂ! ತಿಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಆಧಾರ್’ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್.”

“ಪುಣ್ ಕಶಿ?”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್, ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಸ್ಕೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಧುರಿ ಪಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ಆನಿ ತೊಯೀ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೊಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ.

“ಹ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಅಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ತಾಚೆರ್ ತಾಪ್ಲೊ. ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಆಧಾರಿನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್, ಅನ್‍ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಯ್ಲ್ ತಾಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಟಿಪ್ಪುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಾಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂಕ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ.”

“ತೆಂ ತಶೆಂ ಆಸೊಂದಿ ಬಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್. “ತುವೆಂ ಆತಾಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಬರಿ ನಹಿಂವೇ?”

“ನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ – ಆನಿ, ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲಾ.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣನಾಕಾ ಸಿಮಾಂವ್!” ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ.

“ಸಿಮಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್. “ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್. ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಭೋವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಂಭೀರ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಪುಣೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ.”

“ತುಜೆಂ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.”

“ಕಿ… ಕಿತೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್! ತುಂ ಜೀವ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ತಿಚೆಂ, ಮೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಂ ಹೆರಾಂ ಕಡೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ಗರ್ವಾಚೆಂ ಪಾತಾಕ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ.”

“ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್, ನಿರಾಶೆನ್, ಗರ್ವಾನ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ರಾಗಾನ್ ತುಂ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲಾಯ್. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮನ್ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಭೋವ್ ಕೋಮಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭೋವ್ ದುಕೊನ್ ಆನಿ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ತಿಣೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ವಾ, ತುಕಾ ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ತೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್…”

“ಪುತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ನೀಜ್ ಭೊಗ್ಣಾರ್, ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೊ ಅರ್ಥ್ ಮೆಳನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್, ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಟ್ಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೆ.

“ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಯಾಜಕ್, ಭೋವ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್. “ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತುಕಾ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ತುಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚ್, ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ನಿಮಾಣಿ ಪುಣೀ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ತುಜೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಹೃದಯಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ.

ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿಂ.

“ತುಜಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಶಿಚ್. ಆಪುಟ್, ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತಶೆಂ ತುಕಾ ತೆಂ ಲಭ್ಲಾಂ – ಜೆಂ, ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ…

“ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ. ಜೀವ್ ತೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತೆಣೆಂ ತೊ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಯೀ ಭೊಂವೊಂನ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ…

“ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಗತ್ ನಿಯಾಳ್. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಕೋಣ್ ಆಧಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ.”

ಊಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧರ್ಥರ್ಲೊ, ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ.

“ಪುತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್, “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಖರ್ಗ್ ಸನ್ನಿಹಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸೇನಾಪತಿ ಕರ್ನಲ್ ಮೆಥ್ಯೂಸಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಡು ಉಗ್ಡಾಸ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾ… ಆಬ್ಳೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚೆರ್ ಕುರಾಡಿಚೊ ಮಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ… ಆಮ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪಾದ್ರಿ, ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್… ಇರ್ಮಿದ್ಯೊ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ತುಜೆ ತಸಲೊ…”

“ಸಮ್ಜಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ” ಆನಿ ಮತಿ ಭಿತರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಮಾಳೊನ್, “ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ! ತುಜ್ಯೆ ಖುಷೆ ವಿರೋಧ್ ತರೀ, ತುಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್ – ತಾಜೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 28: ಮೊಗಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News