Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 30: ಆಣ್ವ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 16, 2019 at 9:59 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 30
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಅಶೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಪರತ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಘುಂವ್ಲಿ.

ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪರೋಕ್ಷ್ ಎಕ್ಯೆ ಸಕ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೊ, ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತುರ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಗೆಲಾ, ಥಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಘರಾ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣಿಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲಿ.

ಆಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ; ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಘಟನಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆತಾನಾ, ನಾಂವ್ ಲಿಪವ್ನ್ ವಾ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಚಡುಣೆಂ ದೆಡಾ ವೊರಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.

ಠಾಣೆದಾರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಲಾಮ್ ದಿಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ಘೊಡ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೆ ದೆಂವ್ಲೆ.

“ಠಾಣೆದಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತುಜಿ ಹುಕುಮ್ ಸಾಯ್ಬಾ.”

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್?”

“ಆತಾಂ ಚಾಳೀಸ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ಸಾಯ್ಬಾ.”

“ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾಮಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ?”

“ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾಮಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಅಕ್ರಮಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್…”

“ವ್ಹಯ್. ತಿ, ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಹುಕುಮ್.”

“ವ್ಹಯ್ ಸರ್ದಾರ್.”

“ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.”

“ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಸಲಿಯ್ ಹುಕುಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಠಾಣೆದಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

“ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ವಾ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್‍ವೇ ತರ್?”

“ಪುಣ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಠಾಣೆದಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೊ ವಳ್ಕತಾಲೊ, ಮಾಂದ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಸೈನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್ ತಶ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ರಜಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ವಾ ದಾಕ್ಷೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಟಾವಳಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಠಾಣೆದಾರ್ ಚಡ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್. “ತರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಅಮಿಲ್ದಾರಾಚಿ ನವಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್…”

“ವ್ಹಯ್. ತಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ…”

“ಬರಾಬರ್, ತುಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್. ಎಕಾ ಥರಾನ್, ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಠಾಣೆದಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾರ್ಕೊ ಜಾಲೊ.

ತಾಚೊ ನಮೂನೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೊ ಭಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ವೇಳ್‍ಯೀ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್…

“ಠಾಣೆದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಲಿಪಯ್ತಾಯ್, ವಾ ಕಸಲಿಗೀ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಂಗ್ ಕಸಲಿ ತುಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ – ಜೆಂ ವರ್ತವ್ತಾಲೆಂ ತ್ಯಾ ಠಾಣೆದಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ – “ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘುಟಾನ್ ಉಲವ್ಯೆತ್‍ವೇ?”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಶಿವಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ದ್ರೋಹ್ ಚಿಂತಾಂ ವಾ ಉಚಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪವಾದ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತುವೆಂ ಚಡಯ್ನಾಯೆ… ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ(ಣಿ)ಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಬಂಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ದಿತಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ತುಜ್ಯೆ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ‘ರಾಣಿಬಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್…”

“ದರ್ವಡ್ನಾಕಾ ಸರ್ದಾರಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಉಲಯ್. ಪುಣ್ ತುರ್ತ್ ಕರ್!”

“ತುಜೆ ತಸಲೆ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಕಡೆನ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿನ್ ಆನಿ ಸಳಾವಳಿನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ – ರಾವ್, ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವಯ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಬರೆ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಬರೆ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಬರೆ ಸೆಜಾರಿ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ…”

“ಏಕ್ ಸವಾಲ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಅಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಶಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ? ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಶಿ?”

“ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಯೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ – ಆಯ್ಚಿ, ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜತಚ್.”

“ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್?”

“ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ, ಪಯ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶಿವಾಯ್, ಪಳೆವ್ನ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಂಚ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಹ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಯ್ ಭರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಸೊಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್…

“ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ.”

“ಕಶಿ? ಆನಿ ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್?”

“ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಟಕಾಚೊ – ಪಂತಾಚೊ, ಮೊಗಾಚೊ, ಘಾತಾಚೊ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ…”

“ಆನಿ ಫುಡೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್.

“ಫುಡೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ. “ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ತೊ ಘಾತ್ಕಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೊ ಮಾಂತ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ತಾಚೆ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಣ್ಣೊಜಿ ಸಾತಾಟ್ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ದೆಖೊನ್, ಆನಿ ಆದಿಂ ತಾಚೊಚ್ ಧನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಖೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕಸೊ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ಬಾಂಧ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಚೆಂ – ಆಯ್ಕ್ – ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಚೆಂ ಗರ್ವ್ ಕಶೆಂ ಮಸ್ತಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹರ್ದ್ಯಾಚೊ ಘುಡ್ ಖೊಟಾಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ…”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಎಕಾ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಪರಿಂ ಶೆವ್ಟುನ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಂ.

“ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್. “ತುಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್. ತುಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಸಲಿಯ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್.”

“ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವೆತಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಪಳೆತಾಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ಜಾಯ್.”

“ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್?”

“ದೇವ್ ಜಾಣಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನಿಮಾಣಿ ಸೆವಾ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಹೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ತಶಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

ಉರ್’ಲ್ಲಿ ತಿ ವಾಟ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮಸ್ತಿತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊಗಾಯ್? ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪುಣೀ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ದಿಲಿಗಾಯ್? ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ.

ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ತೆ ವೆತಾನಾ, ತೆಯೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಚಡಿತ್ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ವಾಟೆ ದೆಗೆರ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಚಿಂ ದಾರಾಂ ಭಿಯಾನ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಖಂಯೀ ವಕಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ವಠಾರ್ ನಿರ್ಜನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊಗಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ……..? ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಠಾರಾಂನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಶಿಪಾಯ್ ತಪಾಸಣೆಕ್ ವಾ ಜಪ್ತೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಸಲಿ ಲೂಟ್ ಆನಿ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ: ಧನ್ ದಿರ್ವ್ಯಾಚಿ ಲೂಟ್ ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಜಾತಾನಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಗೋಳ್, ಚಲೆ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಭೋವ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಅಪಹಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಹೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – “ಪುಣ್ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಸಾಸರ್, ಕಸಲೆಂಚ್, ಅನ್ವಾರ್ ತಿಚೆರ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ತೊ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೊ.

ತೆ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶಾ ಕಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್ಲೆ. ಪೊಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರೋದನ್ ಆನಿ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ವೇದನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡೆ ಖಿಂಳ್ಚೆತಾಲೆ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಆ್ಹಂಬೆತಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಖುಣಾಂ ವರ್ವಿಂ, ತ್ಯಾ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವಾರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತರೀ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಾತಾಟ್ ಘೊಡೆ ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಭಿತರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ.

ಘೊಡ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೆ ತೆ ದೆಂವ್ಲೆ.

“ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ ರಾವಾ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ದಿಯಾ. ಆನಿ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲೊ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಂ ಸಮೇತ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸೊಪ್ಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ.

ತೆಂ ಘರ್, ಪುರಾತನ್ ಶೈಲೆಚೆಂ ಆನಿ ಚೌಕ್ ಆಕಾರಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಕುಡಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಡಾನ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆನಿ ಜನೆಲ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ (ಚೌಕೆಂತ್) ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೆ ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಕಲೆ. ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಚೌಕೆಂತ್ಲಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಂಳ್ಬಿ ಆನಿ ಪೇಟ್ ಆನಿ ಆಲ್ಮಾರಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಆಸೊನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ತರೀ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪಿತುಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಯಾಂತ್, ಸುಂರ್ಗೆಲ್ ತೆಲಾಚಿ ಪಂಟಿ ಮಾತ್ರ್ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ತಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚೊ, ಗೊರ್ವಾಂಚೊ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಮಧೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ಘರಾಚ್ಯೆ ದಾವ್ಯೆ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ದಾವ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್, ಆನಿ ಕುಶಿನ್ ಉಗ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾಕ್ರಾಂಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮಾಜ್ರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚೊ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಅರ್ಧೆಂ ಧಾಂಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಾಂಕ್ಡೊ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಥಂಯ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಧೈರಾಧಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ತರೀ, ಘಡಿಭರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ.

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಯ್ ಕದೆಲಾಚ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ. ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಳಾವ್ನ್, ಕದೆಲಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಂಬಾಚೊ ಕಟ್ ಆರ್ನಿಲ್ಲೊ.

ಮೆಜಾಚೆರ್ ಸೊರ್ಯಾಚೆಂ ಬುಯಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಕೊಟ್ಟುಲ್ ಬುಡವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ಕೇಕೆತಾಲೆ, ನಾಚ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಎಕ್ಲೊಯೀ ಥಾರ್‍ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ – ಬಹಿರಂಗ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಳ್ಸಳೊ ಸೊರೊ ವೊತುನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ದ್ರೋಹಿ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳತ್ತ್ ವೆತಾನಾ, ಆಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ಎಕಾಚ್ ಕದಮಾನ್ ಭಿತರ್ ಉಡೊನ್, ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಪುನ್ ಮಾರ್ನ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಜಾಂವ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಜಾಂವ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ.

ಚಾಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ – ಕಾಮ್ತಿಗೆಲೆ ಘರಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೆ – ಘಾಯೆವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಂಟ್ಯಾಂನಿ ದುಕ್ರಾಂಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ; ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 29: ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News