ಮಣೇಲ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹಲ್ಲೊ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ್

Budkulo Media Network

Posted on : May 18, 2019 at 8:57 PM

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್‍ಭರಿತ್ ಖಬರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ವಿಟ್ಲಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಣೇಲ್ ಜೆಜು ರಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಮರಸ್ಯ್ ಕದ್ವಳಾಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್. ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚಲ್ಲಾ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ತಾಚೆಂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ತ್ಯಾಚ್ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳಾಂವ್ಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಸಂಯಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿಂನಿ ಖಂತಿಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಹಜ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸ್ವೀರೆ ಸವೆಂ ಖಬರ್ ಖಿಣಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ತಶೆಂಚ್ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಖಬ್ರೊಯೀ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ, ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ತಾಣೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್, ಘಡ್ಬಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಫಕತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನುಕರಣೀಯ್.

ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾವ್ನ್ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಎಸ್.ಪಿ., ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಶಾಸಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚೆರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮನವಿ ದಿಲಿ. ಸವೆಂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸೂಕ್ತ್ ರಿತಿಂನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಆನಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಸ್.ಪಿ.ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ.

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಧರುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಚೆಂಯೀ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಚಡಾವತ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಂವ್ಚಿಚ್ ಚಡ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಂನಿ ತಶೆಂ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿಕೀ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ.

ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ನ್, ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತುರ್ತ್ ಆನಿ ಅವಶ್ಯ್ ಕಾಮಾಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾಕ್ ಹಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಖಣುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಅಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಸಂಯಮಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಹೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೇಖ್ ಜಾಂವ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ದಿಸಾಳೆಂ Konkani Online Daily

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *