Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 31: ಅನಿಸ್ಕಳ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್

Posted on : May 22, 2019 at 10:06 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 31
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಯೇಂಟ್ ಕಾತರ್ಲೆ. ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಆನಿ ಮಾರಾಂಚ್ಯೆ ದುಕಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೆ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಉತ್ರಾಂ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

“ತೊ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ!” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. “ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್! ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ರಾವೊನ್, ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ದಯಾಳಾಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮನಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ…”

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ನಹಿಂ! ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ, ಬಾಯೆಚಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಬಚಾವಿ ತುಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಯಾ. ಬಾಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂತ್ಲೊ ಜಾಕೊಬ್ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ. “ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ತೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಬಾಯೆಚೆರ್ ಘಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾ! ದೆವಾ! ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಅಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜೀವ್ ಆಮ್ಚೊ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ವೀಜೆಚ್ಯೊ ಸುವಿಯೊ ಚರ್ಲ್ಯೊ.

“ಖಂಯ್ – ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂವ್?” ರುದಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಜಾಕೊಬ್. “ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚಜಾಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಯೀ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಅಪಮಾನ್ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ್ – ತ್ಯಾ ಜುದಾಸಾನ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ‘ವಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಧನಿಯಾನ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದಾಂಡೆ ತೊಣ್ಕೆ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲೆ.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆ ಧಾ-ವೀಸ್ ಮಾನಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನಹಿಂವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.” ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ. “ತಾಂತ್ಲೆ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜಣ್ ತಿರುಮಲ ರಾಯಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಸರಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೆ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.”

“ತುಮಿ, ತುಮ್ಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಾವಾ, ಝಗಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಬಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೊಯೀ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ.”

ಅಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಘರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ಕುಶಿನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಜರ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತರ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ – ಖಂಯ್ ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ – ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಾಬಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್… ನಹಿಂ ಎಕಾ ಮಾರಾನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ಬಗಾರ್ ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಮೋಡ್ನ್..!

ಇತ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವೆತಾನಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲಿಂ, ಆನಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತೊ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾನ್ ದಿಲೆ.

ಭಿತರ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆತಾಂ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಅಹಂಕಾರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ಅಗೋ ಚೆಡ್ವಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ನಂಜ್ಯಾಂನಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ರಾವೊನ್ ವೋರ್ ಮಿಸ್ತಾ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಯ್?”

“ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ – ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್!”

“ಅಗೋ, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?”

“ತರ್, ಧೈರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್! ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ತರ್, ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ದಾಕಯ್.”

“ದಾಕಯ್ತಾಂ. ದಾಕಯ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತುಜಿ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್… ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!”

“ತುಂ ಅಸಲೊ ಘಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಅನಿಸ್ಕಳ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದಿಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್!”

“ಪುರೊ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್! ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ!”

ಆತಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಎದೊಳ್ ತಿಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

“ತುಂ, ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, “ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧೈರ್ ನಾ. ಏಕ್ ವೋರ್ ಥಾವ್ನ್, ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊಯ್…”

“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ! ಆನಿಕ್ ತರೀ ತುಜೆಂ ಗರ್ವ್ ಕಶೆಂ ಉದಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ! ಮೋಸ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂವೆಂ – ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತುಕಾಯೀ ಬಾಂಧುನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ… ಪುಣ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ತಿಕಾ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತರ್ ಆಯ್ಕ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. “ಬರ್‍ಯೆ ಭಾಷೆನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ತುಜೊ ಪಾಯ್ ವಾಂಚ್ತಲೊ.”

“ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್…”

“ತರ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಆನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಂ ಆನಿ…”

“ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. ತಾಚೆಂ ಧೈರ್’ಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ಲೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

‘ಸಾಯ್ಬಿಣಿ! ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ ಮಾಯೆ!’ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧೈರ್ ದಾಕಯ್ತಾಲಿ, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಥರ್ಥರ್ತಾಲಿ. ವಾಂಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಿಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಅಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಆಪ್ಲೊಚ್ ಮಾನ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಘಡಿಯೀ ಪಯ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. “ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಶೆಂ ತುಂ ಆಯ್ಕನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್, ತುಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ವಳ್ವಳಾವ್ನ್…”

“ಜೆಜು ಕಾಕ್ಳುತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್!” ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧೈರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತಿ ದಾಕಯ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

“ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ನಹಿಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಫಿತೂರೆಂತ್ ಭಿತರ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್ – ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಚಾವಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್…”

“ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ – ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುವೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಇನಾಮ್ ಸೊಧ್ತಾಂ.”

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂಚ್ ಜಾಯ್. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆದ್ನಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಆಸ್ತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಉರ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ತುಂ ಸಮ್ಜನಾಕಾ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ – ಹಾಂವೆಂ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾ.”

“ಹಾಯ್ ದೆವಾ! ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲಾಂಯ್!” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದೀ.”

“ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತುಜೆಂ ಉತಾರ್ ತುಂ ಪಾಳ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತೆಂ ಪೂರಾ ಉಪ್ಕರಾನಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…”

“ವ್ಹೊಯ್, ಏಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ್. ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!”

“ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ನೀತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೋರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ…”

“ನಾ, ನಾ. ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್! ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಸಗ್ಳೊ ಏಕ್ ನಾಟಕ್! ದೆಕುನ್, ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್! ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್ – ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಸಾ!”

“ಮ್ಹಾಕಾ, ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾಂಗೀ ದೆವಾ!” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಉಡಯ್ – ಆನಿ ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಮೊ ದೀ – ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ ಆನಿ…”

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧೈರಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಭೋವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ – ಎಕಾ ಉಮ್ಯಾಪರಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ದಾರಾರ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾರ್ ಹಾತ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ದೆಗೆರ್ ಗಳೊನ್ ತಿ ಬಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಮುಖಮಳ್ ದಾಂಬುನ್ ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ತಿ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಸ-ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಡೇಕ್ ಕಶಿಂಯೀ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತುವೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ಹಾಂವ್ – ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್.

“ಆನಿ, ಕಸಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ ಕಾಯ್ದೊ?”

“ಹಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಅಮಿಲ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಹಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಆನಿ, ಕಶಿ ತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾಯ್?”

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಕುಮ್ ಕಹಿ ಆಸಾ, ಆನಿ ಕಹೆಂ ಕಳ್ತಾ ತಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಕೋಣ್?”

“ತುಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವ್ ವರ್ತವ್ತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ. ತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಹುಕುಮ್ ಕಶಿ ಪಾಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ – ತುಂ ಹೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್!”

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಿಕಾ ದುಸ್ರೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕಸಲೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಜೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಎಕ್ಲೊ ವರ್ತವ್ತಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ನವೊಚ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್!”

ಕಸಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೃದಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡನಾ. ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಾಟಿಯೆಚೊ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಖುಣ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಭಾಯ್ರ್ ಯೇ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆನಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾಂ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಸಾರ್ಕೊ ಥಾರ್‍ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಾವ್ನ್ ವಳಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಒಪ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಳೂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚಿಕ್ಕೆ ನಿತಳ್ಳೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ ದಾಕವ್ನ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ:

“ತುಕಾ ಅಮಿಲ್ದಾರ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಕಶಿ ಆಸಾ?”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 30: ಆಣ್ವ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News