Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 28: ಮೊಗಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 2, 2019 at 12:03 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 28
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಅಸಲಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆನಿ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ ಶೆವಟ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಸಲಿ ದೂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆ ಭಾಲೆ, ತಲ್ವಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ; ವಾಗಾ-ಸಿಂಹಾಂಚ್ಯೊ ದಾವ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಭೊಗ್ಯೆತ್ಯೊ – ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಮೋಗ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್‍ಂಚ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಹಟಾನ್ ಆನಿ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ –

ಮೊಗಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್!

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫುಡೆಂ ದೊಗಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ..!

“ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂ ಮೋಗ್ ಜಿಯೆತಾ ವಾ ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರತಿ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್, ಸರ್ಗಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಫಟ್ ಜಾಲೆಂ!

“ಜಾಂವ್! ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಣಾಕ್ ಭುಲೊನ್, ಪುರುಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಘೆನಾಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಎಕ್ಸುರೊ ರಾವೊನ್ ಸುಖಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಬ್ಳೆ, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಭುಲೊನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ದುಖಿ ಜಾಲೊಂ!

“ದುಖಿ..? ನಾ, ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಖಿ?

“ಮೊಗಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್!

“ಮೊಗಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಊಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಷಯಾಂಕ್, ಕಟಾ, ಧಿಕ್ಕಾರ್!

“ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಸಂತತೆಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್!

“ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘೊಟಾಪರಿಂ ವಾ ಅಫೀಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಿಯೆಚ್ಯಾ ವಾ ಧುಮ್ಟೆಚ್ಯಾ ಸೇವನಾಪರಿಂ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಖುಶಾಲಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಾಕಾ!”

ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ತರ್ಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆನಿ ಆಟೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯೆ ಧಾರುಣಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಕುರ್ಡೊಯೀ ತೊ ಜಾಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಾಣೆಂ ಬದ್ಲಿಲೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್, ವಕ್ಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗಾಂವ್‍ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಒಮ್ಜೂರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿಕ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಳ್ತಾಲೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಒಮ್ಜೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಘರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ ಯೆತಾ ಥಂಯ್ – ಖಂಯ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಚಲ್ತಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಒಮ್ಜೂರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ತಶಿ ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಉಮೆದಿನ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ವಾಟೆರ್ ಪಾಡ್ದನಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ, ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ತಾರಿಪೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಂಚಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಗೊವ್ಜೆಚೊ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಆಮೊರೆಚೊ ಜಾತಾನಾ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಛತ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ತೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆ ಮಾನಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ, ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖಬರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಸೋಮಯ್ಯ, ದಾಮು ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಕರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಛತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿಯೀ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ.

ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಅಂತುಲೊ, ಸೋಮಯ್ಯ, ದಾಮು ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ವೆಗಿಂ ನಿದೊನ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ರಾತಿಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಚೊನ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ತಿಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ನೀದ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ವಯ್ರ್, ತ್ಯೆಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…

“ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್..? ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ವಾ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್..? ಕಾಂಯ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ… ತಿಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪುಣೀ ಪಡ್ತಾತ್‍ಗಾಯ್..? ಪಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್..?

“ಛಿ! ಲಜ್! ಪರ್ತುನ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ತೆಂಚ್… ಕೊಣಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ದಿ… ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ..? ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಬಾವ್ಡೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೊ..! ಆಜ್ ತೊ ಜೀವ್ ಪುಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೊ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಿ ಕೊಣ್ಣಾ… ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಹಿಂವೇ ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್: ‘ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಇರಾದೆ ಉಗ್ತೆ ಉಚಾರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತುಜ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹಾಂವೆಂ…’ ವ್ಹಾ!

“ನಮಸ್ಕಾರ್, ಸಾಯ್ಬಾ… ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್…”

ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಸಲೊಗೀ ಭಾಯ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ತೊ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕಾನ್ ಫುಲವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಝಗಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆರ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ.

ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಆನಿ ಸವಯೆನ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ವೀರ್ ರಸ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್, ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್, ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾಕ್, ಆವಾಜ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ನಹಿಂಶ್ಯಾ ಗೈರ್‍ಯಾ ಚಾಂದ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್, ರೇಗ್ರ್ ಆನಿ ರೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಲ್ವಾರಿಂನಿ ಝಗಡ್ತಾಲೆ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಗೈರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕೋಣ್ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್, ಆನಿ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ, ತೆ ಚವ್ಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಮೆಳನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯೆ ತುದಿಯೆಂನಿ ತೊಪುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಎಕಾಚ್ ಧೆಂಪಾನ್ ಉಡೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಝುಜಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ತಾಚೊ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಝಗಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಝಗ್ಡೆಂ ವಾಡತ್ತ್ ಗೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಝಗಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಿಚೊ ಏಕ್ ಚಿತ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಲ್ವಾರ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನಹಿಂ, ಮೊಡಿಂ ನಿದ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ನ್:

“ಖಬಡ್ದಾರ್” ಮ್ಹಳೆಂ. “ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಖಬಡ್ದಾರ್! ದೆಂವಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಾಲ್ವಾರಿ!”

ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಗಂಭೀರ್ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚವ್ಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಸೊಸ್ಯಾಂಪರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ತುಮಿ ಕೋಣ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಪಯ್ಲೆಂ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್” ಆಯ್ಲಿ ಜಾಪ್.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಮುಕಾರ್ ತೆ ಆಯ್ಲೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ಲಿ, ಆನಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ತಾಚೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸವಾರ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಎಕ್ಲೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಜಾಗೊ ರಾವೊನ್ ಪಹರೊ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ನೀದ್ ಪಡನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಜಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತೆಯೀ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಪಾರ್ಕೆ ಪಾರ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ ಛಾರೊ ಆನಿ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ ದೆಕುನ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಹುಡ್ಕಿಲೆಂ. ಕಸಲಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಲ್ವಾರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಜಿವಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆ ಝುಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಪುಣೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ” ಆಯ್ಲಿ ಜಾಪ್, ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚಿ. “ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.”

“ತರ್ ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ತುಮಿ?”

“ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ತೆ ಪರಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಪುಣೀ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಯೆತೆಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. “ತೆ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಚೊರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್.”

“ಚೊರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ?”

“ವ್ಹಯ್. ಚೊರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಮ್ಹಾಲ್ ಚೊರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ಚೊರ್‍ಪಣಾನ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮಿ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್, ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ.”

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ದಾರಾ, ತುಕಾ ತೊ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತೊ ಆಡ್ ಪುಣೀ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ?”

“ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಕಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಬಾವಾಚ್ಯೊ ಮುಯೊ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ವ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ತಾಕಾ ಜಡ್ ಜಾಲಾಸೊ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್, ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾ – ಕಸಲೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ – ತಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ತಿತ್ಲೆ ಕಠಿಣ್ ಆನಿ ಕೀಳ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ ವೈರಿ ತಾಕಾ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಂಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪುಣೀ ತಸಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಮೊರೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ.

ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಪುಣೀ – ನಾ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ತಸಲೆಂ ಜಿದ್ದ್ ದವರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಧೈರ್’ಯೀ ಮೆಳ್ತೆಂ ನಾ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್, ಮನಿಸ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಭರ್ಮಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಉಚಾಂಬಳ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕ್ರೋಧ್ ಇಂಫೆರ್ನಾಂತ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡೊನ್ – ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ – ತಾಣೆಂ ಮೊರಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಧುವೆನ್ ಘೆತ್ಲೆಂಗಾಯ್..?

ಅಸಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದುಬಾವೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತ್ಯೆ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ರಾತಿಂಯೀ ಘಾಮೆಲೊ.

“ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಇಷ್ಟಾಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರೊನ್. ವಾಂಚೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಆತಾಂ ಮೊರೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ – “ಹೊ ತಮಾಸೊ ಪುರ್ತೊ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ತರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಿ ಖುಷಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್.

“ಆತಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಶಿಬಂದಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ತಲೊಂ. ತುಮಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್’ಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಒಮ್ಜೂರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಶಿಬಂದೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗಾ.”

“ತುಜಿ ಹುಕುಮ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದೊ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಧೈರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂದಿತ್. ತೆದಾಳಾ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಛತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಇಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಉಲವ್ನ್ ತೆ ಛತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಸವಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಿತ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೋಂತ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ.

ಪಾದ್ರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ಸುಜೊನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫಾಶೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಕ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 27: ಮೊಗಾ, ತುಜಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News