Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 27: ಮೊಗಾ, ತುಜಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 22, 2019 at 12:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 27
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊ ದಾಕವ್ನ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್, ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಧನಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವೇಳ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್‍ಂಚ್ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸುಖ್-ದುಖ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಧನಿಯಾ, ಗಜಾಲ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಖಬರ್… ತ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚಿ…”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಂಯ್!” ಅರ್ನುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರಾನ್. ಮನಾಂತ್ ತೊ ದುಖ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಖಬರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲಿಂಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತೊ ಕಬೂಲ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸಾಯ್ಬಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್. “ತುಜಿ ಖುಷಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ರಜಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…” ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಖಮಳ್, ಭಿತರ್ಲೊ ಉಮಾಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಧರ್ಚೊ ವಾ ಸೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಸಾಯ್ಬಾ!” ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಪರ್ತುನ್. “ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ತುಜೊ ಖಾಲ್ತೊ ಚಾಕೊರ್ ದೆಕುನ್, ತುಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಯೀ ಖಬರ್, ತುಜ್ಯೆ ತಿಳುವಳ್ಕೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

ಅಂತುಲ್ಯಾಚೊ ನಮೂನೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ:

“ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್?”

“ತುಂ ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಕಾ ತಿಣೆಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.”

“ಆಹಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಹಿ ಖಬರ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೂತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಚಾಕ್ರಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ತೆಂ – ತಾಂಚೆ ಮಧೆಗಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕರ್ಚೆಂ – ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, “ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಚಡಿತ್ ಖಬರ್ ಕಸಲಿ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತಿ ಚಲಿಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್… ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಆಮ್ಚಿ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ – ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ತಿಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜೆರ್ ಅಸಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ…”

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತಿ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್ – ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ! ಇತ್ಲೆಂಚ್‍ಗೀ? ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್…”

“ಸಾಯ್ಬಾ! ರಾವ್… ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್.”

“ಬರೆಂ ತರ್, ವೆಗಿಂ ಆಖೇಯ್ರ್ ಕರ್! ಆನಿ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತುಜಿ ಪಾಟ್ ಚಾಟಿಯೆಚ್ಯೆ ಪೂಜೆಕ್ ಆಯ್ತಿ ಕರ್!”

“ತುಜಿ ಖುಷಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾಯೀ ಧೈರ್ ಆಯ್ಲೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

“ತಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾತಿಂ ತಿ ನಿದೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮಿ ಯೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಗೊವ್ಜಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಲಿ. ಆನಿ… ಧನಿಯಾ! ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹರ್ತಿ…”

“ಥತ್ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಂ ವ್ಹಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಮಡ್ತಾಲೊಯ್, ವ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ರಾವ್ ಧನಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಆಯ್ಕ್. ಆಮಿ ಕೋಣ್, ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ವಗೈರ್ ಸವಾಲಾಂ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ – ತಾಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಚಾಳಿಚ್ ಮಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.”

“ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್?” ಜೀವ್ ಜಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾ!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ತೊ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್. “ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ವೇಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಕೊನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ – ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡೊನ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!”

“ಪುಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್. “ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹೊರೆವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಹಾತ್, ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.”

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚೆರ್ ದೋನ್ ಖೊರಿಂ ಮಾತಿ ತುವೆಂ ಘಾಲಿಯ್. ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿತಾಚೆಂ ಋಣ್ ತುವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲಿ ನಾ.

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಧನಿಯಾ. ಸರ್ದಾರ್ – ತುಜಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್, ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್, ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಸಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸುಸ್ತಲೊನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ತಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಸಲೊಯೀ ಘುಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ತೊ ಉಪ್ಕಾರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ನ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ – ತಿತ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲೊಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್, ತುಜ್ಯೆ ಪಾಟಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತೊಂ ಹಾಂವ್” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಪುರ್ತೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ಕಿತೆಂ ಉರ್ಲಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ!”

“ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕೋಣ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಸಲಿಗೀ ಫಿತೂರಿ ಚಲಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ – ಹೆರಾಂಕ್ ತಿ ಕಳಿತ್ ನಾ.”

“ಕಸಲಿ ತಿ?”

“ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಬೋರ್ ಬೆಪ್ಪಾ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಛತ್ರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಸಲಿಗೀ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಬರಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಳೂ ವಚೊನ್ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.”

“ತಸಲಿಂ ಕಣ್ಣೊಜಿಪಣಾಂ, ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೊ, ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂವೇ?”

“ವ್ಹಯ್… ತಿ ತಾಕಾ ‘ದೊತೊರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ.”

“ದೊತೊರ್!”

“ವ್ಹಯ್, ದೊತೊರ್.”

“ತರ್ ಮುಂದರ್ಸಿ.”

ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಘಡಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ದಿತಾನಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಖಾಶಾ ಸರ್ದಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೊಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಘಡಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಛತ್ರಾಕ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ – ಖಾಸ್ಗಿ ಆಶೆನ್.

ಅನುಚಿತ್ ವೆಳಾರ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲಿ.

ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಅಶೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

“ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ದರ್ಬಾರಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್?”

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಫಿದಾಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊರೊಜ್ ನಾ. ಪರ್ವಾ ನಾ – ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊಲೊ. ಬರ್ಯೆ ಭಾಷೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಜೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ಅರ್ಥ್ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ಜಾತಲೊ – ಕಿತೆಂ ಆಹಾ ತೆಂ ಆಹಾ ತಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೊ ಕುಚ್!”

“ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಷಿ ನಾ.”

“ತುವೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪೊಟ್ಟೆಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ ಕೆಲೊಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲಾ!”

“ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್…”

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಮಾನ್ ದಿವ್ಪಾಚೊ ಕಾಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.”

“ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್! ಚಲ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್!”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತುಜೊ ಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಂನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಕ್ರಿಯಾದ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ…”

“ದೊತೊರ್! ಚತ್ರಾಯ್!”

“ಬರಾಬರ್! ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಿರ್ವಿದೊರ್ ನಹಿಂ. ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಫಿಸರ್ ಹಾಂವ್! ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ಕ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಾ ಪಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ತುಜೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ. ಕಿತೆಂ, ತರ್ ಉಲಂವ್?”

“ಸಾಂಗ್ ತರ್.”

“ತುವೆಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.”

“ಕೊ… ಕೋಣ್?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

“ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಈಷ್ಟ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸರ್ದಾರ್.”

“ತರ್… ತರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

“ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತರ್ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ?”

“ಸರ್ವ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ! ತೊ ಸುಶೆಗಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಮಝಾ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾ.”

“ತ-ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ?”

“ತುಜ್ಯೊ ತಾರಿಪೊ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡುಂಕ್! ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ.”

“…ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್..? ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್‍ಮೂ?”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾಸ್ಕ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ…”

ಅಶೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, “ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾಗೀ ಅಂತುಲ್ಯಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಥೊಡೆಂ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್. “ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ – ತೆಟ್ಟ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ತೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಸವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ತ್ಯೆಚ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಯ್ಕಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಪುಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ಮೂ?”

“ನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್… ಹಾಂ, ತುವೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ… ಆತಾಂ ತುಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚ್. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಪರಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ.

ಶೆವಟಿಂ ಕಿತೆಂ?

ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆ ದೋಗ್ ಸವಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಪತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೂತ್, ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸವಾರ್ ಖುದ್ದ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತರುಣ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಪರಿಂ ತಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾತೆಂಗೊಳ್ ರಶೀಮಾಚೊ ಆನಿ ಮಿರಿಯಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೇಟಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಚೆ ಕೇಸ್ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮುಡ್ಲಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಗೈರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ, ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ – ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್!

ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಗರ್ವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆಪುಣ್ ಪುರುಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಬಲ್ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಧೈರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೊ ಕಸಲೊ ಮೋಗ್?

ತಿ-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಚಾರ್ನ್, ಕಡೇಕ್ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭರ್ ದೀವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಂಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ, ಆನಿ ದೊಗಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಡ್ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ, ಹೊ ಕಸಲೊ ಮೋಗ್..? ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮೊಗಾ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಇತ್ಲಿಯೀ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಅಶೆಂಯೀ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹೊ ಕಸಲೊ ಮೋಗ್..?

“ಜಾಂವ್ – ತಿಕಾ ತರ್ ನಾಕಾ, ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್? ಬಹುಶ್ಯ ತಿಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಯಾಂನಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ವಾ ದುಕೆಸ್ತಾಂಕ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಭುಜಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ… ಛಿ! ತಸಲೊ ಮೋಗ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್..?

“ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಗಳಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆನಿ ಪೊಸುನ್ ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ಘರ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ಸಹ ಧರ್ಮಿಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಿತ್! ಆಸಾತ್!

“ತರ್, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಶೆಂ ಪಾಂಗ್ರಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಕೆದೊ ಪಿಸೊ!

“ತರೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಆಂಜ್ಯಾ…

“ಛಿ! ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್! ಮೋಗ್‍ಯೀ ನಾಕಾ – ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾಯೀ ನಾಕಾ!”

ಅಶೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಮೊಗಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಂಯ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲೊ!

ಪುಣ್ ಮೊಗಾ ವಿಷಯಿಂ ತೊ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ, ಆನಿ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 26: ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ

1 comment

  1. I am very happy to see ‘Devache Kurpen’ in Budkulo. I have almost all of Khadap’s historical novels in my collection, except ‘Imfernachin Daran’, ‘Sardaranchen Sannidhan’ and ‘Bandadenth Balidhan’. Where are these available? Or would they be published in Budkulo? Kindly requesting you to enlighten me

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News