ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್: ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೊಸ್ತ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 14, 2016 at 2:19 PM

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_08ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಉಣೆ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿಯ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ರಡ್ಣೆಂ, ರುದಾನ್ ಹರ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ದಿಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಆಸನಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಾಪಾಸ್ ಆನಿ ನಾಲಾಯಕ್. ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್, ಸೆವಾ ವರ್ಣುಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೆನ್ಪಿನಾ. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಿಚಿ ಖರಿ ಹಕೀಗತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂಯ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡಿಂ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಜ್ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಬಗಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಕೆಲಾಂ. ನೀರುಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಾಚ್ಯಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್, ಶಿಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 387ವೆಂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ರಸ್ತೆ, ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಧುಳ್ ಉಬವ್ನ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ಮಿಶಾಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವೊನ್ ವೆತೆ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ, ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಖುಶಿ, ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಐಎಎಸ್ (ವಾ ಐಪಿಎಸ್) ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿ, ಜಯ್ತಾಚಿ ಖಬರ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಿಶಾಲ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಆಜ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್, ಆನಿ ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್, ಮಿಶಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಥಂಯ್ ಗರ್ವ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್, ಹಾಚಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಶಂಸಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ. ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಮಿಶಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್, ಮ್ಹಿನತ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ಲಾಜರಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕಾರಣ್. ಹಿ ತಾಂಚಿಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್, ಪಯ್ಣ್; ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಿಶಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿನಂದನ್, ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.

ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ, ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ಆನಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರೆಕ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಶಾಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕಸಲೆಂ, ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕಸಲಿ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚ್ಯೊ, ಸಮಾಧಾನಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತರ್, ವಾಚಾ ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_01

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಿಶಾಲ್, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಅಭಿನಂದನ್. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್. ತುವೆಂ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲಾಂಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಸರ್. ಹಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಕಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಮನ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಿಶಾಲ್, ಇತ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್, ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತುಕಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಜಯ್ತ್, ಸಂತೊಸ್ ಕಸೊ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್. ಆಖೇರಿಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಲಾಂಬ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕರಿನಾ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸ್ತಾಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಟ್ರೈ ಕರ್ತಾಂ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ – ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. ಆನಿ ಐ.ಆರ್.ಎಸ್. – ಸಕ್ಕಡೀ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂತುಂ ಖಂಚೆಂ ಅಲೊಕೇಟ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ತುಜೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ?

ಮಿಶಾಲ್: ವ್ಹಯ್. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೆರಿಯರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ವಿಶೆವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂಯ್, ಶಿಕ್ಲಾಂಯ್. ತುಜೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಎಂ.ಎನ್.ಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಓಫರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತೀ ತುಂವೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಂಯ್ (ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಫಲಿತಾಂಶ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ). ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತುಂವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್, ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಬರೆಂ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತುಜೊ aim ಹೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ?

ಮಿಶಾಲ್: ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. So I am really happy. It was a long wait.

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_02

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಆತಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ಎಲೊಕೆಶನ್ ಜಾತಾ ತಾಂತುಂ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್?

ಮಿಶಾಲ್: ವ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಕ್ಕಡೀ ಬರೆಂಚ್. ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂವ್ ಖುಶೆನ್ ತಯಾರ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೆಳತ್? ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಸಾ?

ಮಿಶಾಲ್: ಆಮಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಡರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಶನ್ ಆಸಾ. ಅಂತಿಮ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಾಂಚಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತುಜಿ ತಯಾರ್ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ತುಂ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರೈಮರಿ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವಿವರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆ ವಿಶಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೊ. ಮಮ್ಮಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಣಿ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಯ್ ಆಸ್ತಲಿ.

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_03

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ವಾಚಪ್, ಅಧ್ಯಯನ್, ತರ್ಬೆತಿವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ನ್ಯೂಸ್‍ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಹಾಂವ್ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಯೀ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಎಕ್‍ಚ್ ದಿಸಾಳೆಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವ್ತಾ, ಪುಣ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ವಾಚಿಜೆ. ಮಧೆಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಸಜೆ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವ್ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಚಡ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ, ದೆಕುನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪತ್ರ್, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಬೇಸಿಕ್ಸಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ವಾ ವೆಬ್‍ಸೈಟಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆ ಬೂಕ್ ವಾಚಿಜೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್‍ಚ್ ತುಂವೆಂ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಯ್‍ಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಹಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕಶಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಝೀರೊ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಚಿಜೆ, ಶಿಕಜೆ. ಶೆವಟಾ ವಿಶಿಂ ಬದ್ಧತೆನ್, ಎಕೀನ್ಪಣಿ (Commitment, determination) ವಾವ್ರಿಜೆ. ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಜೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ, ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ. ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಧಾರ್ (sources) ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ, ಪ್ರಚಲಿತ್ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ, ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‍ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಚಿನಾತ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತುಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, don’t concentrate on the product, concentrate on the process. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕರ್. ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ (ಫಲಿತಾಂಶ್) ತುಂವೆಂ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_10
ಬಾಪಯ್ ಲಾಜರಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತ ಆನಿ ಆವಯ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಸಂಗಿಂ ಮಿಶಾಲ್

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_11 Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_04

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಆಧಾರ್ ತುಕಾ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ಖಂಡಿತ್. They have stood by me. ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ. It was a long journey. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲೆಂ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋಶರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ತರೀ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ?

ಮಿಶಾಲ್: ಪರೀಕ್ಷೆಚಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ತೆದ್ನಾ ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿತಾಲಿಂ. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ ತಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭರ್ತಾಲಿಂ. I can, I will. That sustains.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್. ಹಿ ಗರ್ಜೆಚಿಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣನಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತರ್ಬೆತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘೆತಾತ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಕಿತೆಂ ವಾಚಿಜೆ, ಕಶೆಂ ಮುಂದರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತರ್ಬೆತಿ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ point zero ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡಿಜೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಾಂ. ಜರ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, ಹಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಖಂಚಿಂ ಪೇಪರ್ಸ್ ತುಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ?

ಮಿಶಾಲ್: ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಾಂತ್ ಚಾರ್ ಪೇಪರಾಂ, ಎಸ್ಸೆ (ಪ್ರಬಂಧ್) ಆನಿ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಆಪ್ಶನಲಾಂತ್ ದೋನ್ ಪೇಪರಾಂ ಆಸಾತ್. ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪೇಪರಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಮೇಯ್ನ್ಸಾಂತ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೀ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪೇಪರಾಂ ಆಸಾತ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಲಿಟರೇಚರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ತಾಂತುಂ ಥರಾವಳ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ವಿಶಯ್ ಆಸಾತ್.

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_09 Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_05

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂವೆಂ ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಯ್ಟ್ ಝೀರೊ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತ್ಲೆ ಗಂಟೆ ವಾಚ್ತಾಲೆಂಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಟಫ್ ಟೈಮ್‍ಟೇಬಲ್, ಡೆಡ್‍ಲೈನ್ ಥಾಪುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಕುಲತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಚಡುಣೆ 8 ಥಾವ್ನ್ 10 ಘಂಟೆ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೆ ಹೆರ್ ಆಸಕ್ತ್, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ?

ಮಿಶಾಲ್: ಬ್ಯಾಡ್‍ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ತಾಂ. ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ಸಂಗೀತ್ ಮತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿತಾ. ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಕೊಯರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ, ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಂ. (ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾಪಯ್, ‘ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆನಿ ಮಾಡಿಯೆಕ್ ಚಡೊನ್ ಮಿರಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂಯ್. ಒತ್ತಡ್, ಟೆನ್ಶನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾಲೆಂಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ವ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ ಮೂಡಾರ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಕುಮಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?

ಮಿಶಾಲ್: ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ground realities  ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವ್ಚೆ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಸಲೆ, ಸಮಸ್ಸೆ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಣೀ ತುಕಾ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಿರಂತರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ, ಮಾಮ್ಮಿಯೀ ತಶಿಚ್. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಅಪರಿಮಿತ್.

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_06

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ತಾಂತುಂಯ್ ಐಎಎಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ದಿಸನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ನಾಕಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತುರಂತ್ ದುಡು ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತುಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆನಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಯ್. ತುಂವೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಮಿಶಾಲ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂನಿಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತೊ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀನಾ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆನಿಕೀ ಹೆರ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಿಂ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಣನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಧರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋಶರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಪರೀಕ್ಷಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಸಿಜರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್. ತಾಚೆಂ ಎವೇರ್‍ನೆಸ್ ಉಣೆ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಎವೇರ್‍ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ತೊ ತಡವ್ ಕರ್ನ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಂಯ್ಟ್. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿತೆಂ, ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲ್ನ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ತರ್ಬೆತಿ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ದಾಕ್ತೆರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಯಾ, ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಶಿಕ್, ತೆಂಚ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್. ತಿ ತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತುಮಿಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಧರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ನಾ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. It was my choice. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆವೆಗ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ (options) ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಪಿಯುಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್ಚಿ ಅವಶ್ಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಪಿಯುಸಿ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿಚಿಚ್ ಖಬರ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೊಚ್ ಆವಾಜ್. ಆಮಿ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಯುಗಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಾಕ್, ಫಿಫ್ತ್ ರೆವೊಲ್ಯೂಶನಾಕ್ ಚಮ್ಕತಾಂವ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಐಸಿಟಿ (Information & Communication Technology) ಶೆತಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಚ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜಿ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಕಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲಿ, ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ತಸಲೊಚ್ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳತ್‍ಗಿ?

ಮಿಶಾಲ್: ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಲೊಕೇಶನಾಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಕಾಚೆರ್. ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಓನ್‍ಲೈನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. Responsive administration is need of the hour. ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.

Budkulo Interview_UPSC_Mishal Queeni DCosta_07ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಿಶಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಚಿ ಡಿ.ಸಿ. (ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ) ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕರಿಜೆ. ಉಣೆಪಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜೆ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಉದಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನೆಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಹಾಂತುಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂಗಾ ಉದಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ (ಆನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್) ಉದ್ಕಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಅಭಾವ್ ಧೊಸ್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ. ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ (rain water harvesting) ಕ್ಯಾಂಪೇಯ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲಜೆ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್. ಹೆಲ್ತ್ ಹಬ್ ಕರುಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ವರ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಟೂರಿಸಮಾಕ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಆದಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ತಾಲೂಕಾಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲಜೆ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ 360 ದೀಸ್ ವೋತ್ ಪಡ್ತಾ. Renewable energy ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಪಣ್, ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಆಮಿ model district ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವಾವುರಿಜೆ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್, ಬುದ್ವಂತ್, ಜಾಣಾರಿ, ಶಾಂತಿಚೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಶ್ಹೆರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ನೆಕೆತ್ರಾ ಪರಿಂ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್, ಸುವಾಳೆ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಯೀ ಆಸಾ.

ಮಿಶಾಲ್: ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಯ್?

ಮಿಶಾಲ್: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡೀ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. I love my place.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯೊ top prioritiesಕಸಲ್ಯೊ?

ಮಿಶಾಲ್: Responsive administration ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಎಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆದ್ಯತಾ. ಆಡಳ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಡಳ್ತೆಂ, ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್. ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, sustainable development, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಬಲೀಕರಣ್, ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಸ್‍ರೂಟ್ ಹಂತಾರ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಅವಶ್ಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಪಾವನಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಅಂತರ್, ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಮಿಶಾಲ್: ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ತೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಐಎಎಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್. ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ, ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾವಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ತೆಲಿಂ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ವೆಳಾರ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆದ್ಯತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಖಡಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಒತ್ತಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಸಲ್ಯಾಕೀ ವಾಟ್ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. Being right is also a problem here! ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ…!

ಮಿಶಾಲ್: ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಒತ್ತಡ್ ಆಸಾ. There are dilemmas also. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್, ಖಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ತೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆನಿ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಉರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ, ನಿತಿನ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ರಿಸ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಸಿವಿಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ಆಸಾಯ್, ತೆದ್ನಾಂ ತುಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸೆವೆ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾಯ್ (Once you are in public service, you are a civil servant, you are married to public service. Your first love is that).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಊಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್, ದೇಶಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಸವೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ತುಜೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಉರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಮಿಶಾಲ್: ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್, ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.

ಮುಖ್ಲೊ ವಾಂಟೊ: ಮಿಶಾಲಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

Email your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

ತುಮಿ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ⇓

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೋಲ್ ನಾ!

Budkulo Special Interviews ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನಾಂ

ಆಮಿ ‘ಅಲ್ಪ’ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್!

ವೇಳ್-ಘಡಿ: ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾಕಥಾ

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್, ಜಾಣಾಂತ್‍ವೆ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *