ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್, ಜಾಣಾಂತ್‍ವೆ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 7, 2015 at 5:06 PM

(ಭಾಗ್ – 7; ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ ವಾ ಪಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್‍ಶಾಲಿ ಜಾತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಲಿಖ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಘಟಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂಯ್ ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಸೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಡಾಪ್ ಏಕ್‍ದಮ್ ಊಂಚ್. ತಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ನಾಯಕ್ ತಾಣೆ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಾಪಾರ್ಲೊ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ತಶೆಂ ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ತೊಚ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಬೋವ್‍ಶಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ನಾಯಕ್.

Budkulo_VJP Saldanha_Literature Series_7Tಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಯಕ್, ಗಾಂವಾಂನ್ ಒಮ್ಜುರ್ಚೊ. ಖಡಾಪ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಅಶಿ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ – “ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಚಿಂ, ದರ್ಬಾರಾಚಿಂ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರೆಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತುಂಯೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ವಯ್ರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಬರಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಲಡಾಯೆಚ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಂತ್, ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಆನಿ ಕುಸ್ತೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಾಮರ್ತ್ಯಾಂ ತೆಕಿತ್ ಕುಡಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಮಂಜ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.”

VJP Saldanhaಮುಂದರುನ್ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ತಾ – “ವರ್ಸಾಂ ತೀಸ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ವ್ಹೊಡಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಯ್ರಿಕೊ ತಾಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ತೊ ಆಜೂನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ಗೆಲ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ಲೆಕಡೆ ಧುವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಆಶಾ ವ್ಹೊಡ್, ಆನಿ ಘರಾಂನಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆಚಿ ಫೆÇಡಾಫೆÇಡ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಣನಾಂತ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. ಪಾತ್ರೀಕರಣ್ (Characterisation) ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಖಡಾಪಾಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ – ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಹಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್, ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಚಿ. ಬೊಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವಾಡೊ ನಾ, ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಿವರ್, ವರ್ಣನ್ ನಾ. ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ precise ಬರಪ್ ತಾಚೆಂ.

Budkulo_VJP Saldanha_Devache Kurpenಹೊ ಸಿಮಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಎಕಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್, ಆನಿ ಸುರ್ವಿಲಿ ಕಾಣಿ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಲಿಖ್ತಾ. ತಾಕಾ ತೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ್, ಸಾಹಸಿಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಖೊಟೊ, ಆಬ್ಲೆಶಿ ಆನಿ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ. ದೆಕಿಕ್ ತೊ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತಶೆಂಚ್ ಈಶ್ಟ್ ತರೀ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ರಚುನ್, ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸತ್ತಿ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಂತೊನಿಚಿ ಖರಿ ಆಲೋಚನ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಗುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಹೀರೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ವಿಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೌತುಕಾಯೆನ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂನಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಖಡಾಪ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಗೂಣಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರಯ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಸಾಮರ್ತಿ, ವಿಶಿಶ್ಟತಾ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಂಕ್, ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಅಶೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ 6 ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್‍ಚ್ ಖಡಾಪ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಲಿಖ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ರಚ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಹೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ತಸಲೊ ಮನಿಸ್ ನೀಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ? ವಾ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಾತ್ರ್‍ಗಿ? ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ, ದುಬಾವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಜರ್ ತರ್ ಖಡಾಪ್ ಆತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೊಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ (1960-80) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಲಗ್ಬಗ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಶಿವಾಯ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್ ಖೆಳ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್/ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ.

Budkulo_VJP Saldanha_Books 1 Budkulo_VJP Saldanha_Books 2

ಆತಾಂ, ಹೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕಸಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್. ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ನೆಣಾರಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್ಲಿಚ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ – ಕೆನರಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂವ್. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ, ಮೂಳ್ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ – ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಸಲಿ ಆಸಕ್ತ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಶಿವಾಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಸಯ್ತ್ ನಾಂ. ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಜೆಂ ಏಕ್ ಆಯಕಟ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್ – ವೆಪಾರ್ ಆನಿ ಝಜಾ-ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ ತರೀ ಹೆರ್ ಖಾಸ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಣೆಂಚ್, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿನ್ ಕಸಲೆಚ್ ದಾಕ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಸಲೆಚ್ ದಾಕ್ಲೆ, ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಸಾಹಸ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಯೇತ್?

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಖಡಾಪ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಹಸಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ. ಸಂಯ್ಭಾನ್‍ಚ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಗುಣಾಂಚೊ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆಂವ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ತೊ. ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಕಾಲೆತ್ ಆನಿ ಸವಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕೆಲಾಂ. ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖಡಾಪಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ವಿಜೆಪಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಇಶ್ಟಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ವಚೊನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ವಿವರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತರ್ ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖೂಬ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತವಳ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್. ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಜಾಂವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ತವಳ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ (ಆತಾಂಯ್ ನಾ!). ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತರೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್. ತೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ತಿ ಜಾಂವ್, ಲಿಖ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ತೊ. ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂ, ತೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್, ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ವಾಚ್ತಿತ್ ತರೀ ಕೋಣ್? ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಶ್ರಮ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ವಿಜೆಪಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತಾಂಕಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕೀ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಖರ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ genious ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಆನಿ ಆಶೆಂ ವರ್ತವ್ಲಿ ಕಾಣಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಸಾಂಕ್ಳ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮರ್ತನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ರುಜ್ವಾತ್, ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕೆನರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಂಕ್ಳ್ಯೊ, ಜ್ಯೊ ಸುರ್ವಾತ್ತಾತ್ ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ಜರ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಪಸಂದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಹೆರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ತೊನಾ.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಹೀರೊ ಸಾಹಸಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಭಾಗ್ 6: ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ
ಭಾಗ್ 5: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್
ಭಾಗ್ 4: ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ಭಾಗ್ 3: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper