ವಿಜೆಪಿಚೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಹೀರೊ ಸಾಹಸಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 10, 2015 at 10:52 AM

(ಭಾಗ್ – 8; ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಇತ್ಲೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ಕಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್. ಚರಿತ್ರಾಯಿ ಸಾಂಗಜೆ, ಪುಣ್ ತಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗಜೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ವಾಪರಿಜೆ. ಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಜೆಪಿಕ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್ – ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ದೊನೀ ಭರ್ಸುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಹಾಂತುಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾಯಿ ಆಯ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಚೊ ಸಾರ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಸಮ್ಜಣಿಯಿ ಲಾಭ್ತಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‍ಯೀ ನಾ, ರೀತ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ ಆನಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿಚ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ‘ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್’ ತೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

Budkulo_VJP Saldanha_Literature Series_8ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ರಂಜನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್, ಸಮ್ಜಣಿಯೀ ಆಸಾ. ವಿಜೆಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖಡಾಪ್ ಇತ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಬರವ್ಪಿಗೀ, ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಬೋವ್‍ಶಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಯ್ತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ರೂಪಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕಾಳ್ ಆಸಾ ತಸೊ ವಾಪಾರ್ಲಾ ಆನಿ ನೀಜ್ ಪಾತ್ರ್, ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾ ತಶ್ಯೊ ವಾಪಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಲ್ಪಿತ್ ಸಂಗ್ತಿ-ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ, ಕುಡ್ಸುನ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಬೋವ್ಶಾ ತಿ ತಾಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜಾವ್ನಾಸ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್’ ಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ನೀಜ್ ಖಡಾಪ್. (ಚರಿತ್ರಾ ವಾಪಾರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್/ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಆಸಾ – ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ)

VJP Saldanhaಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಡಾಪಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾನಾ, ತೆಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊಚ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್ ನೆ? ನಾಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಸೊಭಾಯ್, ಆಕರ್ಶಣ್ ಆಸಾಯೆ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ರುಚ್ತಾಯೆ ತರ್? ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಆನಿ ಶಿರ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಣ್‍ಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡಾಪಾಕ್ ಹೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೈದರಾಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಜರೂರ್ ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿವರ್ ಜಮಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ, ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಬಂಟ್ವಳ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕೊಡಿಯಾಳ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾತ್, ವಿಸ್ತಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂಚೆ ವೆಕ್ತಿ, ಕುಟ್ಮಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್.

ಕಾವೂರ್ಚೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಜೊ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬೈಲ್‍ಚಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ಲೊ – ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೊ ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತವಳ್ಚೆ ಹೆರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ – ಕೊಡಗು, ನೀಲೇಶ್ವರ್, ವಿಟ್ಲ, ಬಿದ್ರುಲ್‍ಚೆ ರಾಯ್, ಕಾಂಞಗಾಡ್‍ಚಿ ರಾಣಿ ಬೇಗಮ್, ಗೊಂಯ್ಚೆ ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಗವರ್ನರ್ ಜೆರಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ – ಜೆ ನೀಜ್ ಪಾತ್ರ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಆಸಾತಶೆಂ, ಇಸ್ವಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆನಿ ಖರೆ ಜಾಗೆ ದಾಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ತರ್, ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ನೀಜ್ ಪಾತ್ರಾಂಸಂಗಿಂ ಮೆಳವ್ನ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಮುಂದರಿಲ್ಯಾ. ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್ ರೂಪ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಂಕಿವರ್ವಿಂ ಹೆ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವಾ ಕೃತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಭೊಗನಾ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಡಾಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.

Budkulo_VJP Saldanha_Books 1

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಚ್ ದುಬಾವ್ ವಾ ಸವಾಲಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ವಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್, ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿಕಪ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪಂಡಿತ್‍ಚ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್, ಖಡಾಪಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಅಪಾರ್ತ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ದುಬಾವಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರೆಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಲಾಂ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕೇವಲ್ ಕರ್ನ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಆನಿ ಉಣೆಂಪಣ್?

Tipu Sultan 2

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಜೊ ಹ್ಯಾ ಸ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ (‘ಬಂದಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಹಾಂತುಂ ತಾಕಾ ಪಾತ್ರ್ ನಾ) ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತೊ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನೀಜ್ ವೆಕ್ತಿ ನಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಶೆವಟ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಬರಾಬರ್, ತ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಚ್ ಹ್ಯೊ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ, ತ್ಯಾ ಪುರ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಸಮರ್ಪಣ್ (dedication) ಆನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ (commitment), ಜಿಂ ತಾಚಿಂ ಬೋವ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ, ವಾಪಾರುನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ, ದೋನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂಗೀ ತಾಚೊ ಆತ್ಮೊ? ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಡಾಪಾಚೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ತನ್, ಮನ್, ಧನ್ ತಶೆಂ whole and soul ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಅರ್ಪಿಲಾಂ. ತಶೆಂ ತರ್, ತಾಣೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೋವ್ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ, ತೆಂಯ್ ಕಾದಂಬರಿ ರುಪಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆನ್ ಆನಿ ವಿಶಿಸ್ಟತಾಯೆನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಉದೆತಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಜೊ ಏಕ್ ಬಲಿಶ್ಟ್, ಬುದ್ವಂತ್, ಸಾಹಸಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಪಾತ್ರ್. (ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ‘ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಯೇಟರ್’ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಯತನ್. ತಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಿ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಖಡಾಪಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ).

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್!

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಭಾಗ್ 7: ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್, ಜಾಣಾಂತ್‍ವೆ?
ಭಾಗ್ 6: ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ
ಭಾಗ್ 5: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್
ಭಾಗ್ 4: ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ಭಾಗ್ 3: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *