ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ವಂಡರ್‌ಫುಲ್ ಖಂಯ್

Budkulo Media Network

Posted on : November 28, 2015 at 5:19 PM

ಭಾರತೀಯ್ ಲೋಕ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್, ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ಭಾರತಾಚೊ ಜಣಾ ಸಂಖೊಚ್ ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್.

Global Sex Surveyಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಸರ್ವೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವೆ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕೂಟ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನರ್ಗನಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗಿರೇಸ್ತ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್.

ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ‘ಆಕರ್ಷಕ್’ ಗಜಾಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾಚೊ ನಗರ್‌ವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸೆಕ್ಸಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

Sex Survey Results_1 Sex Survey Results_4

ಸರ್ವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ (74%) ಭಾರತೀಯ್, ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎವರೇಜ್ 58% ತರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಫಕತ್ 49% ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆ.

68% ಭಾರತೀಯ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಗಾಂತ್ ದೋಗ್ ಜಣಾಂ, ಆಪುಣ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಖಂಯ್. ಹೊ ಅಂಕೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 38 ತರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ 36 ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 63% ಭಾರತೀಯ್ ಆಪುಣ್ ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಭೊಗ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೋಕ್ 47% ತರ್, ಜಪಾನಾಚೆ ಫಕತ್ 9% ಖಂಯ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಊಂಚಾಯೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೀಕ್ (76%) ಅನಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ಸ್ (80%) ಮಾತ್ರ್ ಭಾರತೀಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ 26 ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ 26 ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೊ ಸರ್ವೆ ಓನ್‍ಲೈನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ.

ಭಾರತೀಯ್ ಜೊಡಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂತ್, ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಕರುಂಕ್ ನರ್ಗನಾಂತ್ ವಾ ಲಜೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂತುಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

Sex Survey Results_2ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂತ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್, ಕರ್‍ನ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸೆನ್ಸುವಲ್ ಮಸಾಜ್ (55%), ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ (58%), ಉದ್ರೇಕ್‍ಕಾರಿ ವಸ್ತುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ (55%). ತೀನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಭಾರತೀಯ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ (ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ಚೆಂ) ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೊಚ್ ಲೋಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ (ಅಂಡರ್‌ವೇರ್) ನ್ಹೆಸೊನೀ ಉದ್ರೇಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

ಆಪ್ಲೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ರುಚಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂನಿ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೊಯ್ಸ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೊ ಸರ್ವೆ ಪಾಚಾರ್ತಾ.

ಧಾ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ ಜಣ್ (57%) ಭಾರತೀಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಡ್ ಉದ್ರೇಕ್‍ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ್, 9% ಭಾರತೀಯ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಖೊ 21% ಆಸಾ. 13% ಭಾರತೀಯ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್.

33% ಭಾರತೀಯ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಗಮ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಜಾಗತಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ 34% ಲೋಕ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆ.

Sex Survey Results_3ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪಾಟಿಂ. 22% ಜಣ್ ಮಸಾಜ್ ತೇಲ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ತರ್ ಕೇವಲ್ 9% ಜಣ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವ್ದಿ ಲಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಯಶಸ್ವಿ ಸೆಕ್ಸ್, ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚೊ ಸಂಭೋಗ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬೋವ್ ಉಣೊ (7%) ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆ.

ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ವಿಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ 57% ಲೊಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಖಂಯ್.

ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಪಣಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೊ ಸರ್ವೆ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಾಂಗಾತಿ/ಣ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತೀಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 6 ಜಣಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 16 ತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ 10 ಜಣಾಂ ಖಂಯ್. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 13 ಜಣಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ 7 ಜಣಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆ.

ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ್ ಬರೊ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, 47% ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್, ಮೋಗ್ (ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್) ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ 44% ಜಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. 45% ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವೆ ವರ್ವಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

(ಆಧಾರಾನ್)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *