Latest News

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : March 12, 2023 at 2:25 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬರವ್ಪಿಣ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಟೀನೇಜ್ ಗರ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ, ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ತಿಕಾ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ 11 ಕಾಣಿಯೊ ಐರಿನಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಪಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಕ್, ಆನಿ, ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾ.

‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್’ ಕಾಣಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ಕವಿತಾಕ್. ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ, ತರೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ನಿಸರ್ತಾಂ, ಆಕಾಂತೊನ್, ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೀ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ – ಹೆಂ ಸಪಣ್‍ಗೀ ವಾ ನೀಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಕಾಳೊಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಿಸಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೊ.

ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಬಾಗಾಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮನ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉರ್ಡಲೆಂ.

ತಾಕಾ ದೋನ್ ಘಡಿಯಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದೀವ್ನ್ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕವಿತಾ, ತುಂ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್. ಶಸ್ತ್ರ್‌ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಿ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ, ತುಕಾ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ತಾಣೆಂಚ್ ದೇವ್ ದೂತ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತುಕಾ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಿ ಧಾಡ್ಲೊ.”

ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ಚಿಂ ವಾಂಚ್ಲಿಂ. ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ?’ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಯಾತನಾಭರಿತ್ ಘಡಿತಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಘಾಯಾಪರಿಂ ದುಕ್ತಾ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂಚಿ ಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ನರ್ಸಾಕ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. “ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ತಿಕಾ ದಿ. ತಿಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಧೊಸ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆಂವ್ದಿ.”

ನರ್ಸಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೇಶೆಂಟಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

“ಶಸ್ತ್ರ್‌ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಿ ನಿಶಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಕಶೆಂ ಆಸಾ ತುಜೆಂ ಪೇಶೆಂಟ್?” ಕ್ಷೀಣ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಡೊ. ನಿಶಾಂತಾನ್.

“ತುಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಮಧೆಂಯೀ ತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ. ತೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಕಠಿಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ವಿಚಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಕ್ ಸಾಗ್ಶಿ. ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಕೊಣೆಂ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ತುಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್. ತುಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಜಾಲೆಂ ತುಜಿ ಏಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿಯ್. ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ ತುಂ ಮಹಾ ದಾನಿ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಡಾ. ನಿಶಾಂತ್, ತುಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಿತೆಂ? ತಿಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ?”

ಡಾ. ನಿಶಾಂತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. “ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆತಾಂ ತೊ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ.”

“ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊಯ್!?”

“ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾನ್ ಮಾರ್‍ಯೆತ್.”

“ಜಾಯ್ತ್” ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಆತಾಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ.” ಕುಡಿಂತ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ಕವಿತಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಾಚೊ ಮಾಂವ್ ಅಲೆಕ್ಸ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಸೋಹನ್ ಆನಿ ಸೌಮ್ಯ ಉಬಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆವಯ್ನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆಚ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ಕಳಿ ವಿಣೆಂ ದೆಂವೊನ್ ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸಲಿಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಕಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಕವಿತಾನ್. “ಕೋಣ್ ಪುತಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್? ತುಮಿ ಪುಣೀ ವಚೊನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ ಮಮ್ಮಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸೋಹನಾನ್.

“ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ?”

“ನಾ” ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಫೊರ್ಮಾಂ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್‍ಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತುಂ ಸಮಾ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಚೊಚ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಸ್ಕತ್ ದಿಲಿ.”

“ದೆವಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ಧಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಉಟೊಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ.”

ಕವಿತಾಕ್ ವಿಶೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾ ವರೇಗ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಡೊ. ಪ್ರಶಾಂತಾ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್, “ಡೊಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗನಾಂಯ್ಗೀ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗತ್?”

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನುಮತಿ ನಾ ಕವಿತಾ. ತೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಏಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಒಪ್ಲೊ. ತೊ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ತಸೊ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಒಪ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಆಮಿ ರಾಕಜಾಯ್. ತುಂ ಅಶೆಂ ಕರ್. ತುಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಬರವ್ನ್ ದಿ.”

ಕವಿತಾಕ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾತಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಗತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಿಕ್,

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾಪರಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲೊಯ್. ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ತಿಂ. ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಜಿವಿತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೆಟಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲಾಂ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲಿಂ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಲಾಂಯ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಥಂಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ.

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜರೂರ್ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ. ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಋಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ.

-ಕವಿತಾ”

ಕಾಗತ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಕವಿತಾನ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತಾಕ್ ದಿಲೆಂ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಡಾ. ನಿಶಾಂತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಮ್ಜತಾ ವರೇಗ್ ಡೊ. ಪ್ರಶಾಂತಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನಿಶಾಂತಾಚ್ಯಾ ತತ್ಕಾಲ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ನಿಶಾಂತಾಚ್ಯಾ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ತೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನಿಶಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ.

“ಹೊ ಹುಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ ಪ್ರಶಾಂತ್.” ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?”

“ಭಿಯೆನಾಕಾ ಆಂಟಿ, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಾಕಾ. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ಭಿತರ್ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ.”

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಶಾಂತಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. “ತುಕಾ ಕಾಗತ್ ಆಸಾ.” ಕಾಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಪ್ರಶಾಂತಾನ್.

ನಿಶಾಂತಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್ ಧಾಂಪುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಾಗತ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ.

“ಕವಿತಾಚೆಂ..!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ. ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ದೋಡ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಪುಣೀ ಘುಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಿನಾಂಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಡೆಲ್ಲಿ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ.”

“ನಾಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ.”

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?” ಪ್ರಶಾಂತ್ ದುರ್ಸಲೊ.

“ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ತುಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಯ್ಕ್.”

ಆತುರಾಯೆನ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕದೆಲ್ ವೋಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್.

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಮಸ್ಕತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮ್ಹಣಸರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮಸ್ಕತ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಹೆಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಹುಶಾರ್ ಸಾಧೆಂ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯೊ (girl friends) ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಸ್ತ್ ಜಣಾಂನಿ ಕವಿತಾಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಜಿಕ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಹಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಿಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಖೆಳ್, ತಮಾಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ವರ್ತನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಶೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ.

“ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಕಾ ಜಿಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೋಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ತೆಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.

“ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ವರ್ಸ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡೆಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ್, ಲಕ್ನೋ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿ ಆದ್ಲಿಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕವಿತಾಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ. ರಾತ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.”

“ಕವಿತಾ ಒಪ್ಲೆಂಗೀ?” ಪ್ರಶಾಂತಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ನಾ. ಭಿಯೆಲೆಂ, ರಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಜಿಕೊನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳ್ ಶಿವಾಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಣ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಆವಯ್. ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಘರ್ಚೊ ಹಾರ್‌ಭಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೌರವ್ ಉಬ್ಜಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ.

“ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊನೀ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿವರ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾ ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಧರ್ತೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಆಮಿ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಫಾವೊ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮುಖಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ದುಖ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಚೊ ಮಾನ್ ತಾಣಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ತೆ ಲಾಗನಾಶೆಂ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

“ಖಬರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲಿ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧೈರಾರ್ ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಬಾಂಧ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಶರ್ತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಫೊನಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊನಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದ್ವೇಷ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

“ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾಕ್ ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಪರಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಹಾಂವ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾತಾಲೊ. ಪಿಂತುರ್ ಪುಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ.

“ಬಾವೊನ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ರಡೊನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ.”

ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾನ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಶಾಂತಾನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

“ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್…” ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಡಾ. ನಿಶಾಂತಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಈಷ್ಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಲೆಕ್ಚರರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಲೆ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್‌ಪಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾತ್ಚಿ ನೀದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಳ್ಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ.”

“ಕವಿತಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರಶಾಂತಾನ್.

“ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ರಾಮಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಅವಸ್ವರ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಿವಾಳ್ಳೊ ನಾ. ನಿಷ್ಠುರಾಯೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮಸ್ಕತ್ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ದಿಶಾ ಆತಾಂ ಬದಲ್ಲೆಲಿ. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆತೆಲೆಂ, ಮ್ಹಜೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಆಶಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸಾಂತ್ ಸಿಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

“ಪುಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟಿತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್ ನಿಶಾಂತ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೇಶಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್. “ಕಠಿಣ್ ಪಿಡಾ ಆನಿ ವಳ್ವಳೆ ತಾಣೆಂ ಸೊಸ್ಲೆ. ತೊ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ವಳೆ ರಾವ್ಲೆ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಿಡ್ನಿಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತುವೆಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಜಾತಿ.”

“ತುಕಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಹಿಂವೇ?” ನಿಶಾಂತಾನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ. “ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳತ್ ತರ್ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಭಾರಿಚ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ತೆಂ. ಆನಿ ಪುಣೀ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಜಡಾಯ್ ತುವೆಂ ಹಾಳು ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ಡೆಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜಿ ತಪಾಸಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೇ.” ಡಾ. ನಿಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಲಿಪ್ತಾನಾ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಕವಿತಾ ಆತಾಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಾಥ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಯ್ಕಲೊ ನಾ. ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ತೆಂ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಉರ್ಡಾಲೆಂ. ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತಾ ಲಾಗಿಂ ತಪಾಸಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಡವ್ ದವರ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಠಿಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಶಸ್ತ್ರ್‌ಕ್ರಿಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಝರ್ ಜಿವಾಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನರ್ಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್. ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ತೆಕ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪರ್ಸ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಭದ್ರ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನಿರ್ಮಳ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಝಡಾಚ್ಯಾ ರಭಸಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಚೆರ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಮಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆಂ ಲುಗಾಟ್ ಉಬ್ಲೆಂ. ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ್‌ಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿಶಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕಾಣ್ಯೆಚೆ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಒಪರೇಶನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚರ್ಲೊ.

“ನಿಶಾಂತ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಡಾ. ನಿಶಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ.

“ನಿಶಾಂತ್” ಕದೆಲಾರ್ ವಣ್ಕೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಕವಿತಾನ್. “ತರ್ ತುಜೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಖರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ.”

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಅವಸ್ವರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ – ವರ್ದಿ

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ ಆಯ್ಕಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News