Latest News

ಚಲಿ, ಚಂದ್ರೆಮ್, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಪದ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 2, 2023 at 2:27 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಆಜ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರಿಕ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. -ಸಂ

* * * * *

ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ. Click below to Listen the song ⇓

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತಿ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚಿ ಕವಿನಿಂ. ರವಿಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ ಕವಿ ಪಳೆತಾ. ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಫುಲ್, ಚಲಿ, ಪಾವ್ಸ್, ರಾನ್, ಪರ್ವತ್, ಸಾಗೊರ್, ಸುಕ್ಣಿಂ… ಒಟ್ಟಾರೆ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿ ಆನಿ ಆಕಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕವಿಕ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್, ಪ್ರೇರಣ್‍ದಾಯಕ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಆನಿ ಚಲಿ ದೊನೀ ವಿಶೇಸ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾ, ಪದಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಚೆರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಭುಲನಾ? ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡ್ತಾ, ಭುಲಯ್ತಾ, ಧೊಸ್ತಾ. ತೊ ಆಕರ್ಶಕ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ್. ಕವಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್, ತಾಕಾ ವರ್ಣಿತಾತ್, ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾತ್.

* * * * *

ಚಲಿ ವಾ ಸ್ತ್ರೀ – ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಧಣ್ಸಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಉದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಶೋಶಣ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಮುಖಾರಿಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಉದೆವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್. ಘರಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಶೋಶಣ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ಉಣೆಂಪಣ್, ಅನೀತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಥಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸುಶೆಗಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂತ್. ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

* * * * *

ಏಕ್ ಕವಿ ವಾ ಬರವ್ಪಿ ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿ ಕಶ್ಯೊ ಘೆತ್? ಚಡಾವತ್, ರಮ್ಯಾಳ್ ವಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಲೊ ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ ವಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್, ವರ್ಣುನ್ ಲಿಖ್ತಾ. ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಶೋಶಣ್? ತೆಂ ರಮ್ಯಾಳ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಶಣ್ ಬಂಡಾಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಈಟ್ ದಿತಾ, ಪ್ರತಿಭಟನ್, ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ. ಬರವ್ಪಿ ವಾ ಕವಿ ತ್ಯಾಚ್ ಧಾಟಿರ್ ಲಿಖ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್ ಎಕಾಚ್ ಲಿಖಿತಾಂತ್? ಪದ್, ಕವಿತಾ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್?

ಊಹುಂ..! ತಿತ್ಲಿ ಸಂಪಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಕೆಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಧಕಾನ್ ಹಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾನಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್.

ವ್ಹಯ್. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಪಡ್ನಾತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಏಕ್ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಕವಿ, ಗಾಯಕ್. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಟಯಿಲ್ಲೆಂ, ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಲ್ಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ನಾಟ್ವಲ್ಲೆಂ, ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ, ಅನುಭವಾಂತ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮುಖಾರಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ… ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಕರ್ತಲೊ ಕಿತೆಂ? ವಿಶಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ತೊ ತೆಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ಥೊಡಿಂ ತಕ್ಷಣ್, ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ವೇಳ್ ಘೆವ್ನ್. ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪದಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಚರಿತ್ರಾ ಹಿ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇಶ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ, ತಿಂ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಣ್ಗುಣಾಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ವಾ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಸಾ, ಜಿಣಿ ಆಸಾ, ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ಸ್ವಾದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಗಿ, ತೆದ್ನಾಂ ವಿಲ್ಫಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ವಾ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ಸಮಾಜೆಚೊ ಅರ್ಸೊ ಜಶೊ, ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾ ತಸೊ, ಕೊಶೆಡ್ದಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲೊ. ತೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಪಯ್, ಮಯ್ಪಾಸಿ ಆವಯ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್, ಪ್ರೇಮಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಲೊಕಾನ್‍ಯೀ ತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ, ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದಿಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್, ಪರ್ನ್ಯಾಂ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಆಜೂನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಜಿವಾಳ್. ದೆಕುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಮರ್. ತೊ ಏಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್. ಏಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್. ವಿಲ್ಫಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಲೆಜೆಂಡ್.

‘ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ’ಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್

ಹೆಂ ಪದ್ 38 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್. ಭಾವಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ, ಭೋವ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೊ, ಸಂಗೀತ್, ಗಾಯನ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್, ಎಕಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಿ/ಗಾವ್ಪಿಣೆಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಂಕ್. ತೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಲಾಂ.

ಸುರ್ವೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ – ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಕವಿ ಸಮಾಧಾನೆಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ, ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಂದ್ರ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಚಲಿ ಫಕತ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ವರ್ಣಿನಾ. ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ, ಉಚಾರ್ತಾ.

ಕಿತೆಂ ತೆಂ?

ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಆನಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್. ಹಿ ಚಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ, ಮನ್ಶಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ, ಕಸಲೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್? ತಿಚಿ ಜಿಣಿ ಅಭದ್ರತೆಚಿ, ಅಸ್ಥಿರ್ ಆನಿ ಆಪಾಯಾಂಚಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಶಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಲಿ ಜಲ್ಮತಾನಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಚೆಡುಂ ಬಾಳಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ನಾಕಾ, ತೆಂ ಫಕತ್ ಘರಾಂತ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಧೋರಣ್. ತಿಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಆನಿ ಆಚರಣ್ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಾರಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಿ ಏಕ್ ಚಲಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ, ಆಕಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ. ತವಳ್ ತಿಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಜಾತಾ ಹೊಚ್ ಚಂದ್ರೆಮ್.

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್; ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಅಧಿಕಾರ್, ಮಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಿ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ, ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿವಾಜಿಂಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಧಣ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆರ್ ತಿ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾ. ಆಶಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಚಂದ್ರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸನಾ, ಆಕಾಸಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ. ಫುಲ್‍ಲ್ಲೊ, ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಯ್ತಾ, ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಭುಜಯ್ತಾ ತಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಸಮಾಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ತಿಕಾ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಬಂದ್ರ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಆನಿ ತಿ ಚಂದ್ರೆಮಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಮನ್ಶಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಗ್ದೊಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಿ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧ್ತಾ, ಚಂದ್ರ್ ತಿಕಾ ಥಂಡಾಯೆಚೊ ದೊಂಗೊರ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರುನ್, ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ತಿ ಮಾಗ್ತಾ.

ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಮಾಜ್ ಬಂದಡೆಚಿಂ ಪಾಗೊರಾಂ ಉಬಾರ್ತಾ. ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಅಡ್ಕಳಿ, ಅಪಾಯ್, ಆಕಾಂತ್… ತಿಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೆ, ತೃಪ್ತೆಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂತ್. ತಿಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ, ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೆಂ, ಅನ್ವಾರಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಿ ಚಲಿ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ, ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಚಂದ್ರ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ, ಮೊಗಾನ್ ಭುಜಯ್ತಾ. ತೊ ತಿಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಜಾತಾ, ಶಾಂತೆಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ, ಆಪ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಆಕಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ. ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಚಂದ್ರೆಮ್ ತಿಕಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಂದ್ರಾಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ.

ಕಸಲೆಂ ಕಲ್ಪನ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ದೀಶ್ಟ್ (imagination, concept & perception) ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತರ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ?

ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆಂ, ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ. ಜಾಂವ್ ತಿ ಆವಯ್, ಭಾಸ್, ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಲೋಕ್. ತಾಚಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಪದಾಂ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ತಸಲೊ ವಿಲ್ಫಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆರ್ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಟವ್, ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂಯೀ ಪದ್.

ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಶಣಾಕ್ ಆನಿ ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಪದ್ ಗುಂತ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಹೆಂ ಪದ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. (ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ರಾತಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ). ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಲಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳತ್.

ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರೀಶಿ ಕವಿತಾ ರಚುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಲ್ಫಿ feel ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಆನಿ ಪದ್ ಘಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸ್ತರಾಚೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಿವಿಂ, ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಅಮರ್.

ಏಕ್ ಪದ್ ರಚುನ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಾಳೊ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಹೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪದ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ವಾಟ್ ಚುಕತ್. ವಿಲ್ಫಿ ಪದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೆಂ ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ತಾಳೊ (ಗಾವ್ಪಿ/ಗಾವ್ಪಿಣ್) ತಲಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ರತಿಮ್‍ಪಣಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಸಾಕ್ಸ್ – ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ.

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಚ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಿನೆ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ. ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪದಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಒದಗ್ಸಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಪದ್ ಹೆಂ. ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಂಯೋಜನ್.

ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ – ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಕವಿತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪದ್. ತೆಂ ಪದ್ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ವಿಲ್ಫಿ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್, ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಸಲಿ ಜಿಣಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಜ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ವಿವರಾಯೆನ್ ಪಳೆತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್-ಅನಾಚಾರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ ದಖೊ ಬಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್ ಚಲಿಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಘಡ್ಲಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್, ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್, ವಜನ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ತಾ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ 45 ಸೆಕುಂಡಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್, ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾ, ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಕೊಲಾಯ್ತಾ, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಶೋಶಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಪದಾಂತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಪದಾಚೊ ರಚ್ಣಾರ್‍ಯೀ.

ಹೆಂ ಬರಪ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೇ 21, 2015ವ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್… Analysis

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News