Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ Days: ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾಚಿ ಸುರಿ, ಸಾಂ ತೆರೆಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಪೊಣೊಸ್ ಚೊರ್ಲೆಲಿ ಕಥಾ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 5, 2023 at 9:04 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ!

ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟೆರಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮಹತ್ತರ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಸವೆಂ ಎಕಾ ದುರಂತಾಚಿ ಯಾದ್!

ತೆದ್ನಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ದೊನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ – ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ (ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್) ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ – ದೊನೀ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಚರ್ಚ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಡ್ ಘನತೆಚೆಂ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜಿರೆಚೆಂ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ತಾಲೂಕಾಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಡಜನ್‍ಗಟ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್). ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ತೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಸಕಯ್ಲ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಮಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್.

ಆಮಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ನೀವು ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು’ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ಪ್ರೈಮರಿಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಮೈದಾನ್. ಥಂಯ್ ತಿಂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂಯೀ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಸ್ತ್, ಮಟ್ಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ದೇಖ್ ತಶೆಂ ದಿಶ್ಟಾವೊ ದಾಕಯ್ತಾಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ, ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್‍ಯೀ! (ತವಳ್ ಪ್ರೈಮರಿಯೀ ಸಿಸ್ಟೆರಾಂಚ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿಂ, ದೆಕುನ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸದಾಂಚಿಂ).

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೈದಾನಾರ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಾ ಸಕಯ್ಲೊ ರಸ್ತೊ (ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ಯೆಚೊ) ಲಗೋರಿ ಖೆಳಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿವಿಸಿ ಹೊಲಾ ಸರ್ಶಿನ್) ಇಲ್ಲಿಶಿ ಗುಂಡಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಥಂಯ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಚೆಡೆ ಲಗೋರಿ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ರಾನ್ (ಆತಾಂ ಸಿವಿಸಿ ಹೊಲ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ), ತಾಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಚೆ ಭುರ್ಗೆ ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭೋವ್ ಹುಶ್ಯಾರ್. ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಥ್ರಿಲ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್, ಜಿವಾಂತ್ ಮಟ್ವೊ, ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಕರಾಳ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಜಿವಾಂತ್ ಮಟ್ವೊ ತರೀ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬೊಲ್ ಧಾಂವೊನ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಿರ್ಮತ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಿಸೊ ಪೆಟೊ ಚಾಬ್ಲೊ.

ತೆದ್ನಾಂ ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಥರ್ಥರ್‌ಲ್ಲೊ. ರೇಬೀಸ್ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮನಿಸ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಬರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ (ನಾಂವ್ ಜಗ್ಗ/ಜಗದೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ) ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಪಿಸೊ ಪೆಟೊ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಚಾಬೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ (ಲಗೋರಿ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್) ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ (ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ). ತೊ ಪಿಶೆಂ ಚಡೊನ್ ಪೆಟ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಭೊಂಕ್ತಾಲೊ! ತಾಕಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಂಡ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ದಖೊ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಮೆಲೊ. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಘಾತ್‍ಕಾರಿ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೆಂಯೀ ಪ್ರಮುಖ್. (ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ‘ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನಿ, ದಾಲಾ ಆಪುಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೋರ್‌ಚ್ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ತಶೆಂಚ್ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ).

ನಿಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆಯೀ ಸಾತ್ವಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ನವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲೆ (ಚಡಾವತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ) ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಲೆ. (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ತೆಚ್ ಕಾರಣ್). ಆಟ್ವೆಂತ್ ಆಮಿ ನವೆಚ್, ಜೂನಿಯರ್. ಧಾವೆಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ! ತಾಂಚೆಂ ಗತ್ತ್ ಕಿತೆಂ! 9ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲ್ತಾಲೆಂ, 8ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸೀನಿಯರ್ ದೆಕುನ್. ಪ್ರೈಮರಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೀನಿಯರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ! (ಥೊಡೆ ಎಕೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ‘ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ’ಯೀ ಆಸ್ತಾಲೆ!).

ಆತಾಂ ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. “ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚೊ ಗಾಂವ್/ದೇಶ್?” ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ (ಆದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ). ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್‍ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಯುರೋಪಾಕ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ಕಸಲೆಂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಜಾಪ್ ಮುಖಾರ್ ವಾಚಾ!

ಆಮ್ಗೆರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಲೊ ರೊಮಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್‍ಯೀ ಯುರೋಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ರಿಗ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚ್ಯೊ ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಹೆತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸುರಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ! ತಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಹೀರೊ!!

ತಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸುರಿ. ದೊಡ್ಚಿ. ತಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ. ರಂಗ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ (ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್). ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಫೇವರಿಟ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾತಾನಾ, ಸಾರೊಣ್ ಕರುಂಕ್ ಇರ್ ತಾಸ್ತಾನಾ, ರುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಗುಡೊ-ರಾನಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ತಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತೆರ್.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ತೆಜ್ಜುಬಾಯೆಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಆಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡೊನ್. ಥಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ರಾನ್, ಆಂಬೆ, ಬಿಂಡಾಂ, ಬೆಣ್ಸಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್, ಬೊಲಿಂ, ವಾಲಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಚೆಂ ಪುಣ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಿವಿಸಿ ಹೊಲ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ ಉದೆಲಿಂ). ಥಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾರ್, ಬಾಗಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಮೊಡಿ ಘಾಲುಂಕ್, ಭುತ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ರಿವಿಶನ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಥಂಯ್ ಜಮ್ತಾಲಿಂ.

ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಧಾವೆಂತ್ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಥಂಯ್ ಭೊಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಪೊಣೊಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕಸೊಯೀ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಟೀಮ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊಣ್ಸಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಲೆಂಚ್; ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಘಾಲ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್!!

ತೆದ್ನಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಕಾಜುಚೊ, ಕೊಕ್ಕೊಚೆ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಅಧಿಪತ್ಯ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಚಡೊಂಕ್, ಹುಮ್ಟುಂಕ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಕಮಾಂಡರ್. ಪೊಣೊಸ್ ಝೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಖಿಳೊ ವಾ ಕುತಿ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಕ್ ಪಿಕಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್! ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಡುಣೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಘಂಟೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಬೆಲ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಜೆ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ… ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಪೊಣೊಸ್ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರೀ ರಿಸ್ಕ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್, ಲಿಪೊನ್ ಆಮಿ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರಿನ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈತಾನಾಪರಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಹದಾ ಕೆಲ್ಲೊ!! ತಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!).

ಮಿಶನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಮುಖ್ಯ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಂಕಾಚೊ! ಹೆರ್ ಫಳಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಧುವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಉದಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಕಾಕ್ ಘಷ್ಟುನ್‍ಗೀ, ಖೊಲ್ಯಾಂಕ್/ಕಾಗ್ದಾಕ್ ಪುಸುನ್‍ಯೀ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಪಾಂಕ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ತೇಲ್ ಅವಶ್ಯ್. ಪರಾಡ್ಡಿಜೆ. ಪರ್ಮಳ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ನಾ ಪಳೆ…

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಸುರಿ, ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾಚಿ, ಪೊಣೊಸ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್, ಶಿಂದುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಿ. ಪೊಣೊಸ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಘರಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪಿಕ್ತಚ್ ಆಮಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಘರೆ ಖೆಲೆ. ಹಾತಾಂಕ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಸುರಿಯೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಂಕ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ತೇಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಮಿ ತೊ ಪೊಣೊಸ್ ಭೊಕಾಯ್ಲೊಚ್!

ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತೊ ತಿಕ್ಕೆ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ, ವಿಜಯ್ ಎಕ್ಲೊ. ತೊ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವರುಣ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಿಜಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.

ಆಮ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸೈಂಟ್ ತೆರೆಸಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ಲೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್! ವ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಭರ್ತಿ 100 ಜಣಾಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕಡೀ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ತೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಮಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟೆರಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ತೆ ದೀಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆರ್ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪ್ರೈಮರಿಚಿಂ ತೆದ್ನಾಂಚಿಂ ದೊನೀ ಕಟ್ವಣಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ನವಿಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ವಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಜಾಲಾಂ). ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಆಸಾ, ಚಡ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂಯೀ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಪಿಯುಸಿ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ).

ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ನ್ಹಯ್ವೇ?

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ವರ್ಗಣಿ, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಮಜತ್ ಕರಾ. ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ:

Our Google Pay & Paytm Number – 8277362399

Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Branch: Hampankatta Branch
Mangaluru 575 001

IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News