Latest News

ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟಿ ಮೆಳ್ತಿತ್?

Budkulo Media Network

Posted on : April 7, 2023 at 1:13 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿಶ್ಲೇಷಣ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ವಾ ಪೇಟಿಎಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ 8277362399

ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ – ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಟಿಕೆಟಿ ಮೆಳ್ತಾತ್?

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸಂಪಿ ನ್ಹಯ್! ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್-ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕೇಕ್, ತೆಂಯೀ ಫಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್, ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ಆಸಾ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಿಟಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಬಿಜೆಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್…..

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗೀ? ನೊ ನೊ ನೊ!! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್. ಅಪಕ್ವ್ ರಾಜಾಂವ್ ತೆಂ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ.

 

ವ್ಹಯ್. ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಬರಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಗೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಸಮಾವೇಶಾಂ ಚಲೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ‘ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡನೆ’ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಬಹಿರಂಗ್ ಸಭೆಂನಿ, ಮನವ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್, ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿನತಿ, ಮಾಗ್ಣಿಂ, ರುದಾನಾಂ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್?

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 2% ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕನಿಷ್ಠ್ 4 ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಧರುನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಂನಿ, ದಾನಿ-ಮಹಾ ದಾನಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಘೊರೊಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಫಳ್ ದೀತ್‍ಗೀ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಿತ್‍ಗೀ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಟಿಕೆಟಿ ಲಾಭ್ತಿತ್?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಕ್ ಕೂಟ್ ಪಡ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ!

ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಿಟ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸಾ! ವ್ಹಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಿಟ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಯೀ ಚುಕ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಂಥಾಟ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಯೀ ದಾವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾ!?

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಹಿ ಸಿಟ್ ನಾ! ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವನಾಕಾತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ್ ರಾವತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳನಾ, ಬಗಾರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖೆಲಿ, ವಕೀಲ್ ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಣನಾಕಾತ್. ಅಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾತ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾತಿಂಚೊ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಜಿಕಜೆ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ – ಇದು ವಿಷಯ!

ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಯೋಗ್ಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ತಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಿಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್‍ಯೀ ಜಾಣಾಂತ್. ಆನಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ರಾವತ್ ತರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ವೋಟ್‍ಚ್ ಪಡನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮತದಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕೀ ಗಮ್ಲಾಂ. ಲೋಬೊನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಅರ್ಹ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರೀ ತೊ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಫೇಯ್ಲ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ವೊದ್ದಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಜಿಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಗರ್ಜ್.

ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪದ್ಮರಾಜಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಬರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಜಾತೆಲಿ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಿವ್ಯೆತ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಉತ್ತರ ವಾ ಪುತ್ತೂರ್) ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್. ಪದ್ಮರಾಜ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾಚೊ ಪೂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ?

ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಲಾತ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ? ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕೀ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ಲೋಬೊ, ಐವನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾವತ್ ತರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿಕನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ಬಳ್ವಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಪದ್ಮರಾಜ್‍ಚ್ ಫಿಟ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಸಿಟ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾಚೊ ಪೂತ್ ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಕುಮ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಟಿಕೆಟ್ ಅಪೇಕ್ಷಿ. ತೊ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಶನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡಾಚೊ. ಸದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್‍ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ರಾಗ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಿಸ್ಕಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಬೊಕ್‍ಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವಯ್ತೆಲೆ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡ್ಯೆತ್, ಕಶೆಂಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಚಳ್ವಳೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉದೆಲೆ?

ಆತಾಂ, ಮುಖ್ಯ್ ವಿಷಯ್ ಹಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ, ದಶಕಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಹೋರಾಟ’, ‘ಆಂದೋಲನ’ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್! ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಸಿಟಿ ದೀಜೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ? ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಮುಖ್ಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂನಿ, ಸಭೆಂನಿ ಭಾಷಣಾಂನಿ, ಘೋಷಣಾಂನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ ವಾ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲಾಂ?

ಪಾಟೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ರೈಲಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಫಕತ್ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಯಾರ್, ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಾರ್ ಏಕ್ ಲೀಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೆಲೊಗೀ? ಹೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಸ್‍ಡಿಪಿಐ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ವೋಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖ್ಯ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ದುಬಾವಾಚೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ರಾಜಕೀಯ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಕ್ಳೆ ಆನಿ ಅರಾಂಜಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡಾರಿ ಆಸಾತ್, ಜೆ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾತಾ, ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್… ದುಡು ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತರೀ, ಫಕತ್ ದುಡು ಮಾತ್ರ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಹಕೀಗತ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಹೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಸಂಗಿಂ ಎಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ‘ತಾಂಟುನ್’ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮನಿಸ್. ತಾಂತುಂ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಕ್ ಆಪುಣ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾಂಚ್, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ರೆಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ.

ನಿಮಾಣೆಂ, ತಶೆಂ ಕರುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕೀ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚತುರತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅಭಯಚಂದ್ರಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕರಿ ಪುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತೆಂ!

ಅಭಯಚಂದ್ರ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆಪುಣ್ ಪಾಡ್ತಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೊ ದುಡ್ವಾಧಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ಸುಂಯ್ಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಭಯಚಂದ್ರಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರೀ, ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಸಲ್ವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಲ್ವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್‍ಯೀ ನಟ್ವಲೆಂ ನಾ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಪರ್ಯಾಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಜಿಕಂವ್ಚೆಂ ‘ಅದ್ಭುತ್’ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಟರಾನ್.

ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ‘ಅಭ್ಯರ್ಥಿ’ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ತಾಕಾ ಹಾಣೆಂ ‘ರಾವಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಪ್ರಭಾವ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವಾದ್, ‘ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲಿ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಬಂಡಾಯ್ ರಾವ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಬಿ-ಫಾರ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನೆಗಾರ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್! ಹೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೋಕ್.

ತಶೆಂ, ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂಡಾಯ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಝುಜ್! ಶಿವಾಯ್ ‘ಹೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಸವಾಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್. ಹಕೀಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನೀಬ್, ಭಿತರ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ‘ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ದಾರ್’ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ‘ಸ್ವಾಧೀನ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ!?

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ‘ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್’, ದುಡ್ವಾಧಾರಿಕ್ ‘ಆಕ್ರೋಶ್’ ಆನಿ ‘ಪಂಥ್’ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’, ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂಚ್. ಪ್ರಚಾರ್‌ಯೀ ಬರೊಚ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ!

ಹಾಂ… ರಾವಾ, ಅಭಯಚಂದ್ರಾಕ್ ಹಾಣೆಂ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್‍ಗೀ? ಹೆಹ್ಹೆಹ್ಹೆ..! ಅಭಯಚಂದ್ರ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ..! ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತಾಕಾ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲೊಕಾಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್. ಅಭಯಚಂದ್ರಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಂತ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಭಯಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಿ ವರ್ತನಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಅಭಯಚಂದ್ರ 2018ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಲ್ವತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಥಂಯ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಅಂತರಾರ್ ಜಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲಿಯನೇರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಕ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ಬಿರ್ಮತ್ ತಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಕೊರೊಡ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಲೆ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಫೆರ್ಗೊ’ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಭಾಗಿ!! ವೊಟಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಭವಿಷ್ಯ್‌ಯೀ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನಾನ್ ‘ಉಸ್ತುವಾರಿ’ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಥಾಟಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ಜರ್ 15 ಥಾವ್ನ್ 25 ಹಜಾರ್ ವೋಟ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಶೆಂ ರಾವ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ, ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಘನತಾ ಫಾವೊ ಜಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪ್ರಭಾವ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ವಾಡ್ತಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ವೊಟಾಕ್ ತಾಕಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉದೆತೊ.

ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 30 ಹಜಾರ್ ಅಂತರಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ತನು-ಮನ-ಧನ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ ಉದ್ಯಮಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಾನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ 2 ಹಜಾರ್ ವೋಟ್! ‘ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹಿಡಿದಂತೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್…

ಆಮ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನಾಯ್, ಲೀಡರ್ ವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಭೃಮಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಿದರ್ಶನ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ, ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ. ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಹುಂಗನಾ! ಹಿ ನೀಜ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಿಚ್ ಖರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ರಾಜಕೀಯ್ ಚರ್ಚಾ ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ…

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ವರ್ಗಣಿ, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಮಜತ್ ಕರಾ. ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ:

Our Google Pay & Paytm Number – 8277362399

Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Branch: Hampankatta Branch
Mangaluru 575 001

IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

2 comments

  1. Lobo or Ivan can not be considered our leaders !!!
    They have betrayed the community and honored our biggest enemy Tippu Sultan !!

  2. ಆಮ್ಕಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್.
    ಎಕ್ ನೊವಿ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
    ಎದೊಳ್ಚೆ ರಾಜಕಿಯ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಚಡಯ್ಲಾ!
    ಆನಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ ಆಸಾ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News