Latest News

ಏಕ್ Lovely, ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿ: ಸೈರಿಕ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : August 1, 2023 at 9:40 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ಸೈರಿಕ್’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ರೇಶ್ಮಾ ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಿಕ್ಷಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಸಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ಹೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅನ್ಕೂಲಾಚೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಬಸ್ಸಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್‍ಯೀ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ’.

ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿಚೆಂ ನಂಬರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನಂ. 13. ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ತಿಚ್ಚ್ ಖಾಲಿ ಸಿಟ್ ನಂ. 13. ಸಾಂಗಾತಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಚ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಸಿಟಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾ ಪುರುಷ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಖುಶಿ. ಬಸ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಗಾಂವ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಸಹ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಚೊ ಆನಿಕೀ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಗ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಿಟಿರ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾನ್. ಹರ್ಶೆಂ ಪಾಟಿರ್ ಲೊಳ್ಚೆ ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ಪಯ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಂತ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಣೆಂ ವೊಳ್‍ಲ್ಲೆ, ತೆ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಶೆಂಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಚೂಡಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಶೊಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ‘ಎಕ್ಲೆಂ ಯೆತಾನಾ ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೇ ರೇಶ್ಮಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ತುಜೆರ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆ. ಕೊಣಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ಚಂಚಲತಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರಿನಾಕಾ’. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೊನಾಚೆರ್ ತಿಚಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ಮಮ್ಮಿ ತುವೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಖಂಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಚಾಲು ಜಾತಾ’.

ಸಿಟಿಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ವಣ್ಕೊನ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಆವಯ್ಚೊ ಧಡ್ಬಡೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಹಟ್ಟ್. ತಾಕಾ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಕರುಂಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ತಿ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್, ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಕಸೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್, ಇಷ್ಟಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಭಯ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆವಯ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸಾಮ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ವ್ಹಾವ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ” ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಪುರುಷಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಲಾಂಬ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ, ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ನಂ. 14 ಸಿಟ್ ಮ್ಹಜಿ, ಬಸ್ಯೆತ್‍ಮೂ?” ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಮಂಗ್ಳುರ್?”

“ವ್ಹಯ್.”

ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಜೀವ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಗಳಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?”

“ರೇಶ್ಮಾ.”

“ಹಾಂವ್ ರೊಬಿನ್” ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. “ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ರಾವ್ತಾಂ. ತುಂ..?”

“ಮಿಲಾರ್” ರೇಶ್ಮಾನ್ ನರ್ಗೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಸಾಂಬಾಳ್’ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆವಯ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಾವ್ಳೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತುವೆಂ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ದಿಸಾಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್.”

ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್.

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತುಜೆಂ ಯೆಣೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸಿಟಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ತಚ್ ರೊಬಿನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ನಾ, ಶಿಕ್ತಾಂ.”

“ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್?”

“ನ್ಹಯ್, ಎಂ.ಬಿ.ಎ.”

“ಖಂಯ್?”

“ICFAI, ಜಯನಗರ.”

“ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್?”

“ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರೆಂ ವರ್ಸ್. ತುಂ?”

“ವಿಪ್ರೋಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮಮ್ಮಿನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್.”

“ಐಟಿ?”

“ವ್ಹಯ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಯುಎಸ್‍ಎ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಗುಡ್.”

“ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ.”

ಬಸ್ಸ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕತಾಗೀ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್. ತುಂ ಆತಾಂಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಸಾಯ್.”

ರೇಶ್ಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಿಜಾಯ್!

“ICFAI ಆಸ್ಚೆಂ ಜಯನಗರಾಂತ್. ಹಾಂಗಾ ಕಶೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಧರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಜಯನಗರ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಡೇವಿಸ್ ರೋಡ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಜಯನಗರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಮ್ಮಿಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ರಜಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ಅಂಕಲಾಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕೆಲಿ.”

“ಆಜ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪೊರ್ವಾಂ ದೋನ್ ದೀಸ್ ವಿರಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿರಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್. ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ” ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಚರ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಲಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ತುಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ.” ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಸವಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ತುಜಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ತುಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ’ ಆವಯ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ರೊಬಿನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕ್ಷೀಣ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ವೋತ್. ಬಸ್ಸ್ ಆನಿಕೀ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧುಳ್, ವಾಹನಾಂಚಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್.

ರೊಬಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಳಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಲೊ ದೆಕುನ್, ನಿದೆಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಿನಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ರಾತಿಂ ನಿದನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಣೆಂ ಜ್ಹೆಮೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆಧಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಕ್ತಾನಾ ರೊಬಿನಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ.

ಬಸ್ಸ್ ಕಾಫ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ರೊಬಿನಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ತೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಚೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಭರ್ಸೊನ್ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೊ ತೊ ದೃಢ್ ಆಧಾರ್; ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಪುಣ್ ಅಶಿಂಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂಗೀ? ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾಲಿ. ಅಸೊಚ್ಚ್‍ಗೀ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೊ? ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾನ್. ತೊ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಚ್ ರೊಬಿನಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.

“ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅಶೆಂಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸಾಂ. ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?” ಸವಾಲ್ ರೇಶ್ಮಾಚೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಘಡಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ?”

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ ತೆಂ?

“ತುಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಯಾ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ.”

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೆಂಯೀ ಉಟ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪಾಂತಿ ಸುಟೊನ್ ಪಾಟಿರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿ. ಕೇಸ್ ಥೊಡೆ ಬಿಸ್ಳೊನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ.

ದೊಗಾಂಯ್ ವಚೊನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮೆಜಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಬನ್ಸ್ ಆನಿ ಚಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ರೊಬಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್?”

“ತುಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿ ರೇಶ್ಮಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೆಶಿ ತರ್ ತುಜೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಡಯ್ತಾಂ.”

“ತುಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್?”

“ವ್ಹಯ್. ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್?”

“ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳನಾ. ತುಂ ಏಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಯ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಆಧುನಿಕ್ ತರ್ನಾಟೊಚ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಚಿ, ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ. ಮಮ್ಮಿನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ತೊಂ, ಪುಣ್ ಮಮ್ಮಿನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.”

“ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕಲಿನಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.”

“ಹೊಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಆನಿ ತುಂ” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?”

“ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ರೇಶ್ಮಾ. ತಿ ಲೈನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್.”

ಚಾ ಆನಿ ಬನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ರೇಶ್ಮಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ರೊಬಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಬಸ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೊಬಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಚಡ್ ಉಣೆಂ 6 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ನೀಟ್ ಚಾಲ್, ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಲಾಂಬ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ತೊಂಡಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಹಾಸೊ, ಕಸಲೆಂಗೀ ಆಕರ್ಷಣ್. ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಚಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ತೋಂಡ್, ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್, ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಜೀವ್, ಸಾಧೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತಾಕಾ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸರೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ ವಿವಿಧ್ ನಿಬಾಂನಿ. ಪುಣ್ ಆವಯ್ಚಿ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಸಳಾವಳ್ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಖಾಕೀ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭಿಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಾವ್ಶೆಚಿ ಧುವ್ ಗುಜರಾತಿ ಚಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೇಶ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಮತ್ಲಬ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಜಾತಾಲಿ.

ರೊಬಿನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಯೆತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಓರೆಂಜ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಇತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ ಕಾಣ್ಗೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.” ತೀನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೀನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಪುರೊ.” ರೇಶ್ಮಾನ್ ದೋನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ನಾಕಾ. ಲಿಂಬೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ಭರನಾ. ತಿನೀ ಖಾವ್ಯೆತ್.”

“ಹಿಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಅನ್ಕೂಲ್” ಸಿಟಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸೊನ್ ಸಂಭಾಷಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ ರೊಬಿನಾನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಆತಾಂ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ತಾ.”

“ತುಂ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್?”

“ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಲ್ಹಾನ್. ಪಿಯುಸಿ ಕರ್ತಾ.” ಓರೆಂಜ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾವ್ಳೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾ.”

ರೇಶ್ಮಾ ಲಜೆಲೆಂ.

“ರೇಶ್ಮಾ” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಗಂಭೀರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

“ಕಸಲೊ?”

“ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ?”

“ಬಸ್ಸಾರ್ ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತುಜೆಪರಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ?”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶಾವಾದಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಕಸಲೊ ತರೀ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಜೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತುಜೊ ಲಜಿಶ್ಟ್ ಹಾಸೊ, ತುವೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ತುಜೆ ದೊಳೆ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ರುಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆವಯ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಸುಡಾಳ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ.

‘ತುಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ತಾ’. ತೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ರ್. ತುವೆಂ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಶೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.”

ರೇಶ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಬಾಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸಾ?”

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವ್ರಿಯೆತ್.

“ಆಸಾ.” ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಏಕ್ ಘಡಿ ರೊಬಿನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಕಸಲೊ ಪಿಸೊ. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬಾಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್?”

“ನಾ ತರ್, ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್.”

“ತುಕಾ ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ?”

“ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ ಚಲಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಜೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಶಿಬ್‍ವಂತ್. ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೊ?”

“ಬೆಂಗ್ಳುರ್.”

“ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ?”

“ಬಿಸ್ನೆಸ್.” ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರೇಶ್ಮಾನ್.

“ಜಾಯ್ತ್. ತುವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಾಯ್ ತರ್ ಬರೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ?”

ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

“ನಾ. ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಎಂಬಿಎ ಆಖೇರ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿಶಿನಾ.” ತೆಂ ಫಟಿ ವಯ್ರ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾನಾ ರೊಬಿನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವನಾಕಾ.”

“ಖಂಡಿತ್ ನಾ.”

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಫಟಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜ್ಹೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ರೊಬಿನಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಳ್, ತೊಚ್ಚ್ ದೃಢ್ ಆಸ್ರೊ. ತಕ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆನಿಕೀ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆಶಾ.

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ. “Sorry.”

ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. “ಆತಾಂಯೀ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್?”

ರೇಶ್ಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ತೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೇಜಯ್?”

“ನಾಕಾ, ಪಪ್ಪಾ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಲೊ.”

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬಸ್ಸ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೆಂಯೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೆಂ ರೊಬಿನಾನ್.

“ತುಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ ನಾ. ತುಕಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಸರ್ನ್ ಸೊಡ್.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಚಲ್ಲೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಕಸಲೆ ಚುರ್ಚುರೆ, ಕಸಲಿಂಗೀ ಭೊಗ್ಣಾಂ…

“ರೇಶ್ಮಾ” ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ ವಾಲ್ಟರ್, ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್.

ಗಡ್ಬಡೊನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಸಂಗಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

“ಮಮ್ಮಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಪಪ್ಪಾ? ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.”

“ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತಿಕಾ.”

“ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಪ್ಪಾ, ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಸೊರ್ತಾ?” ಶಿಣೊನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಯೆತಿಂ ನಾ.”

“ತುಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾ?”

“ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂದಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚಜಾಯ್.” ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಮೂಡ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾಡ್ ಜಾಲೊ.

ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ನ್ಂಚ್ ತೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

“ಬಾಪಯ್ ಧುವ್ ಕಿತೆಂ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?” ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮಮ್ಮಿ, ತುಕಾ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಯ್?”

“ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಧೊಶಿನಾ. ಇತ್ಲಿ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಮೆಳನಾ.”

“ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ತಾಂ.” ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚಿ ಅನುಮತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿಂತಿ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕೆಲಿ.

ಘರಾಚ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಸನ್ವಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ದಂಡಾಳಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿಂತಿ ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ವಾಲ್ಟರಾನ್ ತಿಕಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ.

“ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಉಣೊಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ರಾವ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆ.” ಸಿಂತಿ ಹಾಸೊನ್ ವಾಲ್ಟರಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ತುವೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್ಗೀ ತಾಕಾ?”

“ನಾ. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ರೇಶ್ಮಾ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.”

“ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಮೂ… ತಾಕಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಹಾಡಯ್ಲೆಂಯ್.”

“ಪಳೆಯಾಂ. ರೇಶ್ಮಾ, ತುಂ ವ್ಹಚ್ ನ್ಹೆಸ್.”

ರೇಶ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಚೂಡಿದಾರ್ ಘಾಲೆಂ. “ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಂಯ್? ಬರೆಂ ಚೂಡಿದಾರ್ ವಾ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್” ಸಿಂತಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

“ತೆಂ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಭ್ತಾ ಸಿಂತಿ.”

“ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಿನಾ ಮಮ್ಮಾ.”

“ತುಜಿ ಖುಶಿ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸೈರಿಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಮಮ್ಮಾ.”

“ಚೆರ್ಕೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಕಂಪೆನಿ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಧಾಡ್ತಾ. 26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕುವೈಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆತಾಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮದರ್ಸ್ ಸಂಘಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುತಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ, ಬರ್‍ಯಾ ಗುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಳೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ನಾಕಾ ಮ್ಹಣನಾಕಾ ಪುತಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಮಮ್ಮಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಂಬಿಎ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ಆವಯ್ಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅನುಭವಾನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಯೆತೆಲಿಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್.”

ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ವ್ಯಾಗನರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿಂತಿ, “ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ವಾಲ್ಟರ್‌ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಜೆಲಾಕ್ ಸಿಂತಿನ್ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್.”

ಡ್ರೈವರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ.”

“ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್” ಸಿಂತಿನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಲಕ್ಷಣ್ ತರ್ನಾಟೊ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಕಾರಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆನಿಸಾಕ್ ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಆದ್ಲೆಂ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಘರ್ ಸಿಂತಿನ್ ನಿತಳ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಯೆಯಾ, ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸಾ.” ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ತಿಂ ಬಸ್ಲಿಂ.

“ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ.” ಡೆನಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ.” ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಆತಾಂ ಅಸಲಿಂ ಘರಾಂ ಉಣಿಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ನವೆಂಚ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಂತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ನರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ರೇಶ್ಮಾ.” ತೀನ್ ಜೊಡಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ.

ರೇಶ್ಮಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಸೊನ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಬಿನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಚುಕ್ಲಿ.

ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ತೊ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ನಿರಾಸಕ್ತೆನ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಂತಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಫುಲೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪೀವನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

“ಯೇಬಾ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್” ಹೆಜೆಲಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ.

ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಧಡ್ದಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ರೇಶ್ಮಾ ವಚೊನ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಎಂಬಿಎ ಕರ್ತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಳೆತಾಂ.” ರೊಬಿನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

ರೇಶ್ಮಾನ್ ಲೋವ್ ರೊಬಿನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ರೊಬಿನ್’ ತಾಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ವಿಪ್ರೋಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬರೊ ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಕಂಪೆನಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಧಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಅಮ್ಸೊರ್.” ಹೆಜಲ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

“ತಿಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ರೇಶ್ಮಾ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿ ಟ್ರೇಂತ್ ಕಾಜುಚೆ ಮೋಯ್, ಬರ್ಫಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಟ್ರೇ ಟಿಪಾಯಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ವಾಲ್ಟರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲಿ.

ರೇಶ್ಮಾನ್ ಉಟೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರ್ಫಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಫಿ ದಿಲಿ.

ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ತಿಂ ಮುಖ್ಯ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ರೇಶ್ಮಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕದಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ ರೊಬಿನ್. ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಪ್ಣಾಂ ರಾಜಾಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.” ಸಿಂತಿ ಉಲಯ್ಲಿ.

“ತುಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕೋಣ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್!” ಹೆಜೆಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಆಮಿ 30 ವರ್ಸಾಂ ಕುವೈಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ರೊಬಿನಾಕ್ ಪೊರ್ವಾಂ 27 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಂಪೆನಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್…” ಡೆನಿಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ತೊ ವೊಪ್ಲಾ ತರ್ ಆಮಿ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ” ಹೆಜೆಲಾನ್ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ಬಸೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಸಿಂತಿ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್” ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ರೊಬಿನ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಂಗಡ್ ವಚೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತೆಂ ಉಟ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಆಂಟಿ…” ಸಿಂತಿಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆಂ ರೊಬಿನಾನ್. “ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತೆಗಾಂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಬ್ಬಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿಂ ಅರ್ಧಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ರೇಶ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ.”

ಉಟೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪರ್ಜಳ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ರೊಬಿನ್” ಹೆಜೆಲಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ. “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ.”

“ಸಕ್ಕಡ್ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮಮ್ಮಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ನಾ.”

“ಊಟ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜಾಯ್.” ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮಮ್ಮಿ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಆತಾಂಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.”

ಡೆನಿಸ್ ಆನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ.

ಸಿಂತಿ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟೊನ್ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಮಿ ಆನಿ ಉಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ನಾಕಾ. ಸತ್ ಆತಾಂಚ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ. ತುಮಿ ವಚ್ಯೆತ್.”

“ಸಿಂತಿ, ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ…” ಹೆಜೆಲಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಹೆಜೆಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಮಿ ವಚಾ. ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ?”

ಆನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ವಾಲ್ಟರಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ” ಆನಿ ಚಲ್ತೆಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹೆಜೆಲಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಉಟೊನ್ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಿನಾನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಹೆಜೆಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ರೊಬಿನ್? ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ಲಿಯ್?”

“ಮಮ್ಮಾ, ತುಜೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತೆಂ ಮಸ್ತ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಲ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸೈರಿಕೆ ವಿಶಿಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬಾಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆವಯ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆವಯ್ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ವತ್ತಾಯ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮಮ್ಮಿ ತೆಂ ಸುಖಿ ಆಸೊಂದಿ.”

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ (Click to read)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಅವಸ್ವರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವಾಲ್! ಕೆನಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಸನ್ಮಾನ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯಾ: https://chat.whatsapp.com/DoN1Pahf2ytDCOBrTrd5CH

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

3 comments

  1. A good intresting story Robin and Reshma they would have married
    Only Reshma said for her protection it’s not her mistakes but Robin he would have discussed about this with Reshma Her boyfriend…. so sad by ending.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News