Latest News

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ: ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕ್ವಿಜ್’ – ಭಾಗ್ ಘೆಯಾ, ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ

Budkulo Media Network

Posted on : August 3, 2023 at 9:15 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿನೂತನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಟಂವ್ಕ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ‘ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಬರಂವ್ಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ತುಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್, ವೀಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇ-ಸಾತೊಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಚಿಕಾಗೊಚೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಏಕ್ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದಿ ಇನಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಾಲು ಕೆಲಾ.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂವ್. ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 2,500-00 (ರುಪಯ್ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್) ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟ್ತಾಂವ್. ನಗದ್ Google Pay ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀದಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಮಿ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ – 1’

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿಣ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ‘ಸೈರಿಕ್’ ಕಾಣಿ ತಲಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜಾಪಿ ಧಾಡಿಜೆ.

ಕಾಣಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂಕ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಗ್ರೂಪ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಗ್ರೂಪ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಹರ್ ದೀಸ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೊ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭೋವ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾ (Admins Only, ಪುಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ ದಿಲಾ) ಆನಿ ತಾಂತುಂ ವಾಚ್ಪಾ ಥಂಯ್ ಬರೊಚ್ ಹುರುಪ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಟಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಖಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ Guess ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್‍ಯೀ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಪ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಚಿ ದಿವ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ. ತಿಕಾ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ದಿವ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಸವೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.

ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ:

1. ಆಮಿ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಧಾಡಿಜೆ.

2. ಕಾಣಿ: ‘ಕ್ವಿಜ್ ನಂ. 1’ – ಹಾಕಾ ಆಮಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಸೈರಿಕ್’ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ತಾಚೆಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಲಗ್ತಿ ಕೆಲಾಂ).

3. ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಸಬ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ವಾಕ್ಯಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 7 (ಸಾತ್ Seven) ಸವಾಲಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಟೈ-ಬ್ರೇಕರಾಂತ್ 5 (ಪಾಂಚ್ Five) ಸವಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಜರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಸೂಕ್ತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ ವಿಭಾಗ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂ ಫಕತ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹೆರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬರವ್ಪಿ/ಬರವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ/ತಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್, ಸವಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಚಡ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ.

4. ಹೊ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ, ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ‘ಸೈರಿಕ್’ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ಅಗೋಸ್ತ್ 20, 2023 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಆವ್ದಿ ಆಸ್ತೆಲಿ.

5. ‘ಸೈರಿಕ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 21, 2023ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ರು. 2,500-00 ಐವಜಾಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ನಗ್ದೆನ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್. ರು. 750-00, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 550-00 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ರು. 400-00 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಜ್ ರುಪಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. (ಇನಾಮ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ).

6. ಜಾಪಿ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 24 ಅಗೋಸ್ತ್, 2023 ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ.

7. ಇನಾಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್, ಮಾಹೆತ್ ತಶೆಂ ನಿಯಮಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸವಾಲಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವಯಾ.

ಗುಮಾನಾಕ್: ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ… ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತಕ್ರಾರ್, ಸಂವಹನಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಕಾಣಿ ‘ಸೈರಿಕ್’ (ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ)

 

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ https://chat.whatsapp.com/GVbz61zjpZa8PN1wE7YSSL

 

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News