Latest News

A Beautiful Narration: ಚಿಯರ್ಸ್….. ದೇಬ್ರೆರುಂ, ದೇಬ್ರೆರುಂ..!

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : January 31, 2024 at 10:58 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಬರವ್ಪಿ: ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ

“ಮನ್ಶಾನ್ ಎದೊಳ್ ಅನ್ವೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಉಜೊ, ರೋದ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಧರುನ್ ಲಾಂಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಲಿ ತರೀ ತೊ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೊ.

“ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ ಧನ್ಯಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“It is elementary my dear!” ಶೆರ್ಲೊಕ್ ಹೋಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಸೊರೊ, ಯಾನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್! ಸೊರೊ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ.” (ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚೆಪೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜಾಪರಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲೆಂ). “ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಪೀವನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?”

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಯೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್. ಪಿಯೊವ್ಣ್ಯಾ ಲಗ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧಿತ್ ಲೇಖನಾಂ ವರ್ನಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ down to earth ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸೊರೊ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ panacea ವಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ರಾಮಬಾಣ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಸಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಗೀತ್‍ಕಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ‘ಪೀನೇವಾಲೊಂ ಕೊ ಪೀನೇ ಕಾ ಬಹಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ..’ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸತ್ ಹೊ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾ! ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗೀ? ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್‍ಯೀ ಫಿಟ್ ಜಾತಾ. ಖುಶಾಲಾಯ್, ದುಖ್, ಕರಂದಾಯ್, ಉದಾಸ್‍ಪಣ್… ತುಂ ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಸಾಂಗ್… ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಟಮ್ಮ’ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ತೊವ್ಲೆಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಎಂಜೊಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಿ ಘರಾಂತ್ ಕರಂದಾಯ್, ಕಿಟ್ಪಿಟ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್! ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಹುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಭಡ್ತಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ‘ವಚ್… ವಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್..!?’ ದುಸ್ರೆ ಚಿಡಾಯ್ತಾತ್. ಬಹುತೇಕ್ ಹಿ ಭವಿಶ್ಯ್ ವಾಣಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ!

ಸೊರೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೀವನ್. ಅಪವಾದ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗುಲಾಮೀ (addictive) ಸವಯೊ ಪೂರಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಚಡೊನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಂಪರಿಂ! ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೇನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಆಪುಟ್ ಬಯ್ಲ್‍ಸೀಮ್ಯಾಚಿ ಗಾದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ: ‘ತಿಕ ಹೊಡೆಯುವ ದೇವರನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ!’ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್! Adventurous fellows!

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂಸ್ಚೆಪರಿಂ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂದಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ್ ಕಸಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಯೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊರೊ ಉಕಡಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ ತಾಣಿಂ! ತೊ ಉಜೊ ಫುಂಕುನ್, ಧುಂವರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಥೊಡೊ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆಮ್ ಲೊಕಾನಿಂಯೀ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯಾಚೊ Arrack ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಲೋಕ್ ಘರಾಚ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿದೇಶಿ ಸೊರೊ (IMFL) ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಸನಾತ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ Arrack ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗತ್‍ಯೀ ಸಬಾರಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಪಾವ್ ಆಸ್ಲೊ. ಇಚಿಲಾಚಿ ಸುರ್. ಆಮ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್. ಸುರೆಂತ್ ಕ್ಲೋರಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಸಾಯನಿಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿ ಸುರೆಂತ್‍ಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ! ಹ್ಯಾ ರಸಾಯನಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಾವಟಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮೊರ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಯ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ.

ಘರಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಬ್ರಾಂದಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ (ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್) ಏಕ್ ರಿತುವಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೊಂಕಾರೆ ಕಾಡಿನಾತ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ರಾಂದಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಘರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊಚ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿತಾಲೊ! ನಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ ಘುಟಾನ್ ಆವಯ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ನಂತರ್ (ಮಾರೊಗ್, ಬಸ್ಸಾಂ, ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ., ಡಿಶ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ) ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಚೆಂಚ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ವಾ suburb ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕುವೆಂಪುಚ್ಯಾ ‘ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ’ತೇಜಸ್ವಿಚ್ಯಾ ‘ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಲ್ನಾಡಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ.

ಪರ್ದೇ ಕೆ ಪೀಛೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ?

ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಗೃತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಮುಕೊಟೆಂ (Mask) ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ರಾತಿಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಹೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸದಿಳ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ (ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್?) ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ಸೊರ್‍ಯಾ ವರ್ತೊ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದಿಮಾನವಾನ್‍ಯೀ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಪ್ಪಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಥರ್ behave ಕರ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ watch ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್. ದಿಸಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಚಾಬೊಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಅರ್ಧಿ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಿಟ್ಲರಾಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆ. ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ವಾಚಾಳಿ ಜಾತಾಲೆ, ಪೆಂಕ್ಡಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಸಾಯ್ಬಿಣೆಚ್ಯಾ ಲದಿನೆಪರಿಂ ಸೊವ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಗಂಭೀರ್ ಮನಿಸ್ ಭೋವ್ ಖುಶಾಲಿ ಜಾತಾಲೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡಪರಿಂ ಖುಷ್ ಜಾತಾಲೆ. ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ‘ವಾಡ್‍ಗೋ ರಾಂಡ್ಯೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟುನ್‍ಂಚ್ ವಾಗಾಪರಿಂ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾಲೆ. ತೊಟಾಂತ್ಲೆ ಆಳ್ ಸಮೇತ್ ‘ಅಯ್ಯೆರ್‌ಲಾ ಯಾನ್ಲಾ ಒಂಜೇ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಏಕ್ದಂ let down ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಏಕ್ದಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬಿಕ್ಕೋಡ್‍ಚಿ (ಬೇಲೂರಾ ಲಾಗಿಂ). ಮಮ್ಮಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಸಾ ವರ್ನಿ ಮಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಟಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಜೇವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮಧೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಯೀ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಹಾಡಾಂ ಚಾಬ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆತಾಂಯೀ ಯೆತಾ! ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಶೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಏಕ್ದಂ ಖುಶಾಲಿ ಜಾತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾ sober ಆಸ್ಚೊ, ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಬಾಪಾಯ್‍ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪಿತುಳೆಚಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾಲೊ (ಹಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆ ಝಾಡಾಂಕ್ ವಕತ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ನಳಿಯೆಚಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ). ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ: “ಅಂತೊಣಿನಾ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ್ ಸಾಂತಾಣೆದಾ ಮರಾ… ಅಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೆರಿಕ್ಕ್ ಬೊಟ್ಟೊಡುಯಾ…” ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ ನೆಣಾಂ!

ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊತಿಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಿಡೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಆಪುಟ್ಟ್ ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಝರವ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಶೆಳ್, ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸಕಸಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿತಾಲಿಂ. (ಹೊ ಮೊತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗುಳಿಯೊ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ!).

ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ’ (smoking) ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ Macho ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಸೊರೊ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತೊಟಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಗ್ರಹಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊರೊ ಚಿರುಟ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ನಂತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಮೆನೆಜರ್ ಪೈಪ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪಪ್ಪಾಪರಿಂ. ದಂಧೊ ಕರ್ತೆಲೆ ಬರೆಂ yield ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೋಡ್ ಕಾಲವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ raw materialಕ್ ಕೊಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಾ ಮೈಲ್‍ತುತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಲಾಂ, ನವಸಾಗರ, ಕುಂಕ್ಡಾ ಗೂ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಸ್ಟೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. (ತೆದ್ನಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಟ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ). ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾಚಿಯೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡ್ರೈವರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲಿ. ಮಮ್ಮಾ ಕಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಡಾಕ್ ಸೀಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಮುಡ್ಡುನ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಭಾತ್ ಮುಂಗೊ ಹಾಡವ್ನ್ ಧಾಡಾವ್ನ್‌ಯೀ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆತಾಂ ನಾ ತರೀ ಸೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಜಳವ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಎಸ್ಟೆಟಿಂನಿ ಜಳವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕೀಡ್ ಲಾಗೊನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಫ್ಯೆ ಬೊಡ್ಡೆ ಚಡಾವತ್ ಎಸ್ತೆಟಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ‘ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ರಾತಿಂ, ಮೆಲ್ಲಿಂ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ರಹಸ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಶಿತ್ ಉಕಡ್ಚೆಂ, ಭಾತ್ ಉಕಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಪರಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ – ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಜೊ ಚಾಲೂ ದವರ್ಚೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತೆತ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್!

ನ್ಹಾಣ್, ಅಮೊರಿ, ಸೊರೊ, ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸತಾಚ್ ಪಪ್ಪಾ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಟಿಕ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತ್‍ಭರ್ ಉಜೊ ಜಳವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಪೀವನ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಲೆಂ! ಪುಣ್ ಸೊರೊ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಕಸಲೊಗಿ ವಯರ್ಲೆಸ್ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್, ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ potency ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭರ್ನ್ ಘಟ್ಟ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗುಡ್ದಿ ಚೆಪುಂಕ್. ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ potency ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಆಮಿ ಕೌತುಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಬುಡವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾ ತೆಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಬಣಾನ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಬೋಟ್ ಜಳನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾ ಡಿಸೈಡ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆಮಿ ಜಳ್ಚಿ ಕಾಡಿ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಗ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಪೆಟ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊರೊ

ಮಲ್ನಾಡ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂ, ರಸ್ತೆ, ವೀಜ್ ದಿವೆ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಕಾರಿಚೆ, ಪೊಲಿಸ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಸೊರೊ ವಿಕುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಹಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಒಫಿಸರಾಂಕ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಂ. ಮಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ನಾಂವ್ Arrack. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯಾವಾಂನಿ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೃಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೇಲೂರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಕೃಶಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ!

ಆಮ್ಗೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜನೆಲ್ ಬಸವ್ನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾಂವಾಕ್ ಎಕಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ವೆಪಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೊಚ್! ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭುಂಯಾಂವಾಕ್, ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಮೆಜುಂಕ್ ತೀನ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ಮಾಪಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಪಿಯೆತೆಲೆ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದ್ರಾಮ್, ಅರ್ಧೆಂ ದ್ರಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ದೆಂ ದ್ರಾಮ್ ದೀ ಅಯ್ಯೆರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆಪಾರ್ ಸಾತ್-ಸಾಡೆಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿಕ್ಕೊಡ್ ಸಾಂತೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಯಾನಿ ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಧಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಪ್ಪಾಚೆ ಆದ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್‌ಯೀ ಯೆತಾಲೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಲೊಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲೆ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತತಾನಾ ಕಶೆ ಜಾತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಖೂಬ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಬ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಗೌಡಾಚೊ ಭಾವ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ black sheep. ಆಲ್ಕೋಹೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಗಡಂಗಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಇತ್ಲೆ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಗೀ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದ್ರಾಮ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಸಗ್ಳಿ ಬಂದ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತೊ ಎಕ್ದಂ sober ಮನಿಸ್ ಜಾತಾಲೊ! ಏಕ್ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗಡಂಗ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಲಾಗೊನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಪ್ಪಾಕೀ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಶೆಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ (ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್) ಪಡ್ತಾಲೆಂ!

ದೇವ್‍ಯೀ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೆ!

ಮನಿಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ದೆವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಫೇವರಿಟ್ ಸೊರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸೋಮರಸ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ದೇವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಂಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾತ್. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂತ್ ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವಾರಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಭೈರವ. ಹಾಂಗಾ ಯೆತೆಲೆ ಭೈರವಾಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪೂಜಾರಿ, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಎಕಾ ಗೂಂಡ್ ಪಿರಿಂತ್ ಸೊರೊ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಸೊರೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾ!

ಜುದೆವ್, ಎಜಿಪ್ತ್, ರೋಮನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾ. ಗ್ರೀಕಾಂಕ್ ಡಿಯೋನಿಸಸ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೇವ್ ತರ್, ಹೊಚ್ ರೋಮಾನಾಂಕ್ ಬಾಚ್ಚುಸ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾ. ಆಮಿ ವಾಯ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ರಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಾಯ್ನಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಸೊರೊ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸೊರೊ ಧಾರಾಳ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್!

ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊರೊ ಜಾಯ್!

ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊರೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟಿಂಬರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಸ್ತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ‘ಮೂಗಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅವಾಂತರ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೂಗಲಿಂತ್ ಹಸ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಟಿಂಬರ್ ಲೋಡ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಸ್ತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೂಗಲಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಧ್ವಂಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಭಾತೆಣಾ ಕುಡೆ, ಕಳ್ಮೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ… ರಾಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವುತ್ ಮಲೆಯಾಳಿಚೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ತೆಂವೀ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಎರಾಕ್ ಕೋಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾವುತಾನ್ ತಿಕಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ (ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ!). ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಸ್ತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಹಸ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಲಾಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕನಿಷ್ಠ್ 2 ಲೀಟರ್ ಆಪುಟ್ ಇಥನೊಲ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ, ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಕಾಲವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ತರೀ, ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘Beautiful People’ (Gods must be Crazy ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚೆಂ) ಫಿಲ್ಮ್ ಜರೂರ್ ಪಳೆಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ 1974ಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ವನ್ಯ್ ಪಿಂತುರ್ ಹೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಮರುಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ ಅಮಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ enjoy (?) ಕರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ಚೆನಾಂತ್.

ಸೊರೊ ಕೊಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ?

ಸರ್ವ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಅವ್ಚಿತ್, ಅಚಾನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಸತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸೊರೊಯೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅಮಾಲಿಕ್ ಪೀವನ್ ‘ಮಹೂವ’. ಮಹೂವ ರುಕಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡೊನ್ ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಫೊಂಡ್ಕುಲಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಕುಸೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಪರ್ಮಳ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಮಾಂಕೊಡ್, ಚಿತ್ಳಾಂ, ಅಗಸಾರ್ ಲಾಗಾ ಮಾರ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ behave ಕರ್ಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಸ್ಕಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಹೂವಾಂತ್ಲೆಂ ಅಮಾಲಿಕ್ ರಸಾಯನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಣಿಂ ಮಹೂವ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಚಾಬೊನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಅಮಾಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಭಟ್ಟಿ’ ದೆಂವಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಲಿಂ! (ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಕತೆ: ದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ, ಡೊ. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ).

ಹರ್ ಎಕಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಕೀ ಕೆದ್ನಾಂ ನಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂ Enough is enough ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾಚ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂ ಮಧೆಂಯ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಅಮಾಲಿ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಏಕ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಘರ್ಚಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್. ತೊ ಸಕ್ಡಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂ ಅಮಾಲ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೆವಿನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವನ ದೇವತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಸೊಪುತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್!

ಸೊರ್‍ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಜೋಕ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಾಲೂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಹಾಸೊ, ಗಾಳಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಂಚಿಯ್ ಏಕ್:

ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಪೊರ್ಬುಂಚೊಚ್. ಉಗ್ತೆಂ ಬಾರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಘೊವ್ ಸವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ದೆಖೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೊಟುನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾಯ್. ತೆ ಕಾಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್?”

“ತೆಂ ಹಾಂವೀ ಜಾಣಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಮ್ಹಜೊ ತಿಸ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೆವುನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾಂ. ಹೊ ನಿಮಾಣೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತಿತೀನ್ ಜಾಲೆ!”

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಚಿಯರ್ಸ್..! ದೇಬ್ರೆರುಂ!!

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಸಂಗಿಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನ್

ಓಪನ್ ಬಾರ್: Enjoy ಡಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಯ! Comedy Article

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News