Latest News

ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರಿನಾಂವ್: ಎರಿಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 3, 2018 at 4:50 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 200’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್.
ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್, ವಾ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಎರಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಎರಿಕಾ ವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ಫಟ್ಕಿರೆ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್, ಕಲ್ಪಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ತಾತ್. ಹಾಂ. ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್.

ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್, ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಎರಿಕಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ವಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತಾ/ಕೆಲೆಂ/ಜಾಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ, ತಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಹೆ ಉಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ‘ಮಿಸಾಂವ್’ ಜಾರಿ ಕರ್‍ತಾತ್. ಮಿಸಾಂವ್ – ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ನಿಂದಾ-ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ, ಸೊಂವ್ಚೆಂ, ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗುಂತುನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‍ಹರಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್; ಜಶೆಂ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ, ಕಲಾಂಗಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್, ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ತರೀ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೊ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಭರಿತ್ ಖೊಟೆಪಣಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎರಿಕಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅನ್ನಾಡ್ಪಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್, ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕ್, ವಿಪ್ರೀತ್, ಕಠಿಣ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತೆಂಯೀ ಖಾವ್ನ್, ಭೊಕಾವ್ನ್, ಜೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಕ್‍ಚ್ ಖೊಟಾಂವ್ಚೆಂ, ಜೆವಣ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾ, ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಕ್ಚೊ ನಾ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಸಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್, ನಿರಂತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಧನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಆನಿ ತಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಜಾಣಾಂ ಜಾಯಾ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಾ ಠಿಕಾ, ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್: budkuloepaper@gmail.com

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತುವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್?

ಎರಿಕ್: ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿ – ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ – ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಕರ್‍ತಾ – ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಕೇಜ್ ಸಯ್ತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ನಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಟೆಂಡರಾಚಿ ಕೇಜ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಝುಜ್ತಾಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಯೂನಿಯನಾನ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಯೂನಿಯನಾನ್ ಮ್ಹಜೊಯೀ ಹಾತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಯೂನಿಯನ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ದುಕಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಕೇಜ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜಿಚ್ ಕೇಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಬಿಜೈ (ಬ್ರಾಂಚ್) ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಸಂತೊಸಾನ್. ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್. ಬಂದಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಷಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಲಿ ಪಡ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸಾಚೆಂ ಆಫರ್ ದಿಲೆಂ. ಬಿಸ್ನೆಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತರ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಸ್ತ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆನಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಮೈನರ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ನಿಯಾಳ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಾಂತ್‍ಚ್ ಫುಲ್‍ಟೈಮ್ ವಾವುರ್‍ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್‍ತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಫುಲ್‍ಟೈಮ್, ಕಸಲಿಯೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂಗೀ ವರ್‍ಸಾಂ ಹಾಂವ್ ಘೊಳ್ಳಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್, ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ತಿ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ (ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಜೆ). ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್. ಆತಾಂ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ತಾಚಿ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆ, ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸೂಚನ್ ಖಂಯ್. ‘ತಾಕಾ ಕಾಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ?, ತಾಕಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುನ್ ವಗೆಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೇ?’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್‍ತಾಂ, ಜಮಾತಿ ಆಪಯ್ತಾಂ, ಸೆನ್ಸಸಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಇತ್ಯಾದಿಂ ಖಾತಿರ್. ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್. ಪುಣ್, ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಏಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಡ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಜರ್ ಫಕತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊಂಗೀ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಿ ನ್ಹಯ್. ದುಡು ಕರ್‍ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಕೇವಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿನಾ, ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಗೀತ್ ರಚುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಕರಿನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಖ್ಲಾಂ.

ಕಾಲ್, ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಲುವಿ, ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಮಸ್ತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ‘ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಂ ಕಶೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್?’ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆಂ, ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹೆಂ. ಜಶೆಂ ತುಮಿ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ತರೀ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳ್ತಿತ್, ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳತ್; ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆಯೀ ನಾಂತ್, ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್’ಯೀ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳನಾ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೊ, ‘ವ್ಹಯ್, ಸಮ್ಜತಾ. ಕಶೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್‍ಗೀ ತುಮಿ…’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹೆಂ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಿಸಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಸದಾಂಚ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಯ್. ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ವಿವಾದ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ, ನಿಂದಾ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಫಟ್ಕಿರ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗುಂತುನ್, ಸತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತುಜೆ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್‍ತಾತ್, ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್/ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆ ಆಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಎರಿಕ್: ತುಕಾ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾಂ. ಮಸ್ತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ, ತವಳ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಹೆನ್ರಿ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ಹೆನ್ರಿ, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಪ್ತ್ ಶೈಲೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ, ಬಾಪ್ ಹೆನ್ರಿಕ್, ‘ಫಾದರ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾತ್ ನೆ. ತರ್, ಲೋಕ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಾಪ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಬಾಪ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ದಾಕವ್ನ್, “ಥಂಯ್ ಪಳೆಯಾ ಫಾದರ್, ತೊ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ ಪಳೆಯಾ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ? ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಖುರ್‍ಸಾಯ್ಲೊಮೂ? ತಾಕಾ ಜರ್ ಖುರ್‍ಸಾಯ್ಲೊ, ಮ್ಹಜೆರ್ ದೋನ್ ಫಾತರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಹೆಂ. ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಕರ್ತಿತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಕರ್‍ಚೆಂಯೀ ನಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ. ಪುಣ್, ಹೊಗೊಳ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಖಂಡನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರಿನ್? ನಾ. ತೆಂ ಸಹಜ್‍ಚ್ಚ್. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಹೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀ ಚಲ್ತಾ.

ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾತರ್’ಯೀ ಪಡ್ತಾತ್, ಟೊಮೆಟೆಯೀ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆ ಹಾರ್’ಯೀ ಪಡ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಅಸಲಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುರ್ಸತ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲೆ; ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ – ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹೆ ಮಾರ್‍ತಾತ್ ತರ್, ಹೆ ಕೊಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾತ್? ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾಗಿ?

ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಿತಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. ಎಕಾ ಥರಾನ್ ರೆತಿರೆಪರಿಂಚ್ ತಿ – ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ, ಖರಸ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ‘ಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಆಜ್ ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ – ಆಮಿ ಖರೆ ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕೊಣೀ ‘ಕಾಲೆಂಯಾ ತುಮ್ಚೆಂ? ಮುಗ್ದನಾಯೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಸಾಂಗನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ತುಮಿ ಇತ್ಲೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.” ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

ಅಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್, ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗನಾ. ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ಬಾನಾವ್ನ್, ಫಟವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಆಮಿ ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ವಳ್ಕತಾ ಆಮ್ಕಾಂ. ಪಳೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ರಾಶಿಂನಿ ಮೆಳ್ತಾ, ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದಿತಾತ್? ನಿಮಾಣೆಂ, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ದಿತಾತ್ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಯೆಟ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಯೆಟ್ತಾತ್, ತರೀ ದಿತಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿನಿಂ ದುರ್‍ಸತಾತ್, ಯೆಟ್ತಾತ್. ಮಾಗಿರೀ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೋಬ್ ನಾ ನೆ? ಆಮ್ಕಾಂ ಲೋಬ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ನೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ನಿಷ್ಠಾ, ನೀತ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಖರೆಂಪಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಜರ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖರೆಂಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಲೋಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಜ್, ಏಕ್ ಮೂಟ್‍ಭರ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಗಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ‘They hate our guts’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಸನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಸನಾ. ತಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪೂರಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೆಚ್ ಕರ್‍ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್. ಅಳೇ ಬಾಬಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ? ದರ್ಯೊ ಆಸಾ, ಮಾಸ್ಳಿ ಆಸಾ. ಜಾಳ್ ಕಾಣ್ಗೆ, ವಚ್. ತುಕಾ ತುಜೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ, ತಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಂಗೀ? ಹ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆವ್ನಾಂಗೀ? ಆಮಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ! ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲಾ, ಪುಣ್ ಬಾನಾವ್ನ್, ಫಟವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಮಿ ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕೆನ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮೊರ್‍ತಾ, ಉರಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್, ಲೊಕಾನ್ ಭಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಬೆಪ್ಪಾಗೀ? ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಪ್ಪಾ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಶೆಂಡಿ ಲಾಂವ್ಕ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊರ್‍ತಾ, ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್‍ತಾಗೀ? ಆಮಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಕಾ ಖಂತಿನ್, ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ತಾಂವ್. ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕೊಣೀ ಜರ್ ಆಮಿ ಕೇವಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?! ಕಸಲೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್? ಆಮಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್; ಖಂಯ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್?

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ (ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್.) ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಜೆ.ಕೆ.ಎಸಾನ್ ಎದೊಳ್ 7 ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್, 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಮಾತಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾ, ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ಘರಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾ. ಅಳೆ, ಲೊಕಾಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೋಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ (ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್) ತಾಣಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ. ದೆಕುನ್, ಹಾಂವ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ಅರ್ಧೆಂ ಖರ್ಚಿತಾಂ ಆನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಘರಾ ವ್ಹರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್‍ತೆಲೆ ಪಿಶೆಯೇ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ವ್ಹರುಂಕ್? ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ಸಾಂಗ್? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಜಾಂವ್, ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಲೆಕಾಂ ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಪಿನಾ. ಆಮಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾನ್, ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ಪಾನಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವರ್‍ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ತಾಂವ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ, ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಜರ್ ತರ್ ಕೊಣೀ ಆಮ್ಕಾಂ ದುರ್‍ಸತ್, ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಸೊಡಾ ತಿ ಗಜಾಲ್.

ಅಳೆ, ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ದರ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಹಸ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್, ತಡಿರ್ ರಾವೊನ್? ತುಂಯೀ ಉಡ್! ಹಾಂ. ಹಾಣಿಂಯೀ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವೆಗ್ಳೊ, ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಆಮ್ಚೊ ಧಾ ಜಣಾಂ ಪಾಸತ್ ಉದ್ದೇಶ್, ತಾಂಚೊ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ (ಆಪ್ಣಾ) ಪಾಸತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಕಸೊಯೀ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊನ್, ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ವೆದಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ (ವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್) ಮೆಳ್ಚಿ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಏಕ್ ನಿಸಣ್ (ಸಬಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಆಸ್ಚಿ ನ್ಹಿಸಣ್) ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ತುಜ್ಯೆ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ವಿಶಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ನೆ? ಕಸಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್?

ಎರಿಕ್: ಅಳೆ, ಆಮಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತಾಂಕಾಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್. ತಾಂಕಾಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ತಾಂತುಂ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್, ಲೊರಿ ಟ್ರಾವಾಸೊ, ಗೊಂಯ್ಚೊ. ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಗ್ರೇಡ್‍ಚ್ ವಾಡ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ತಾ, ‘ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್, ತುಮ್ಚಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹೊ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾನ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್ ವಳ್ಕತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮಟ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಮರ್‍ತಾ ಪಾಸೊನ್ ಋಣಿ ಆಸಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಸೊಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ನೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಉಚಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಉಪ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ಅನುಪ್ಕಾರ್’ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್, ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಯೀ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ಮನಿಸ್. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಹೆಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಜೆ, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ… ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ, ಚಲ್ತಾ. ಆಮಿ ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆ ಬದ್ಲನಾಂತ್, ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಯಾ, ತೆ ಥೊಡೆ ಅನುಪ್ಕಾರ್’ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿ ಕರ್‍ತೇ ವಚಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ನಾಕಾರಿ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯೆ ವಿಶಿಂ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಇತ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಇಮೇಜರಿ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ, ತಿತ್ಲೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ಲಾ; ತೆಂ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ತೆಂ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ, ವಾವ್ರ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾಂತ್, ನಿರಂತರ್ ಮುಂದರುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ?

ಎರಿಕ್: ಪಳೆ, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿ ಪ್ರೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತಾಚಿ ಗುಲಾಮ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್. ರೆಬೆಲ್. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಆಸ್ಚೆ ಮೂಟ್‍ಭರ್. ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಆಸಾತ್, ಭಾರೀ ಥೊಡೆಚ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್ ತರ್, ಮೂಟ್‍ಭರ್ ಥೊಡೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್. ಸಗ್ಳೆ ಹೆ, ಪ್ರೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್ ಮನಿಸ್, ತುಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತಾತ್. ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್‍ಚ್ ವಿರೋಧ್. ಚಿಂತಪ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸನಾ.

ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಕಳನಾ. ವಿಷಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ. ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಿತಾಂ. ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ, ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಬರೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಂ, ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಆಜ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ‘ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್‍ಯಾ, ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಟ್ಲಾಂ, ಆಜ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ತಾ!’ ಅಳೆ, ಕಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್? ತೊ ವಿಷಯ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ವಿಷಯಾಚೆರ್, ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಶೆಂ. ಹೆಂ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸಕನಾ (To differentiate between the issue and the person). ಸಂಸಾರ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್‍ಮೆಂಟ್, ಹಾಕಾ ಖಂಡನ್‍ಂಚ್ ಕರಿಜೆ, ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ದವರಿಜೆ, ವಿರೋಧ್‍ಚ್ ಕರಿಜೆ. ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕರಿಜೆ (ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್).

ಆಜ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆರ್, ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಾಂಡುನ್, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಪ್ರೆಶಿಯೇಶನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತೆಂ, ಸ್ವಂತ್ ಖುಷೆನ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಹಾಂವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್. ಸಮಾಜ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಮಾಜ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರುನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ?

ದುಖ್ತಾ, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್‍ಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಫುಗ್ತಾಂ, ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಬಾವ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾವ್ಜೆನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಶೆವಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಸಾ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ – ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್, ಸಮಾಜ್ ಕೋಣ್, ಉಲಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆನಾ. ಲೆಕಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಟ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾತ್. ನಾ, ಹಟ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಂ. ಹಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಹಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಕೆದಾಳಾಗೀ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಬಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಖಂಡ್. ತೊ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಲನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಘಟ್ಟ್ ಉರ್‍ತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫರಕ್ ಪಡನಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ವಿರೋಧ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತೊಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್, ದೊದೋನ್ ವೆದಿ ಘೆವ್ನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ‘ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಮಿ ಆಸೊನೀ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ’ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ. ‘ನಾ, ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ…’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೊಯೀ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ. ತಾಕಾಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲೆಂ; ವಿಷಯ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ, ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿರೋಧ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಲಾಗನಾ. ಹಾಂವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಖಂಡ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಹಟ್ಟಿ. ಹಟ್ ಧರುನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ.

Send you Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಸಂದರ್ಶನ್-ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್
ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: 1-200 ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ
ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಿರಂತರ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್ – ಕಲಾಂಗಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News