Latest News

ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 2, 2018 at 7:48 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲೋಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಜರ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಂಗ್‍ಮಂದಿರ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ವಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಣ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೆಂಚ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ವೆದಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ ವಿವರಿಲಾಂ. ಆತಾಂ, ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ, ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಲಾಗಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. 200ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಹೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಸಂದರ್ಶನ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಮುಖ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಆನಿಕೀ ರೋಚಕ್ ಆಸಾ, ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚಾ!

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಕಶೆಂ ಉದೆಲೆಂ? ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸಲೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ?

ಎರಿಕ್: ಕಲಾಂಗಣ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಕ್ ವೆದಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂಯೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರಂತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಿ ವೆದಿ ಮ್ಹಣ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕೀ ವೆದಿ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ತೆಂ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ 2001 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ. 2002 ಜನವರಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಸತತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾತ್?

ಎರಿಕ್: ಹೆಂ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂತುಂ ಕಸಲಿಂಯೀ ಲೆಕಾಂ ನಾಂತ್. ಲಾಭ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾ. ನಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್, ತೊ ನಷ್ಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಗೀ… ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್‍ಂಚ್. ಪುಣ್, ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಪಾಂಗುರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕಸೊ ಚಲ್ತಾ?

ಎರಿಕ್: ಸುರ್ವೆರ್ ಪಂಗಡ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ನ್, ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಶೋ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಸೊಡ್ನ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ರು. ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಖರ್ಚತಾ. ತಾಂಚೊ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ವಸ್ತಿ, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್, ಸತ್ಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಸ್ತಾಲೊ. ತರೀ, ಹೆಂ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟ್ಟಾನ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಸ್ತಾ. ಹರ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ನಗದ್‍ಯೀ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್…

ಎರಿಕ್: ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತರ್ ಸರಾಸರ್ 55 ಹಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 60 ಹಜಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತರ್, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ವಾ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಹರ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ರು. 18,000-00 ನಗದ್ ದಿತಾಂವ್. ಶಿವಾಯ್, ದೋನ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ಏಕ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಂತ್, ದುಸ್ರೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಂತ್, ಘಾಲ್ತಾಂವ್ (ಸಕ್ಕಡ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಘಾಲ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ). 500 ಇನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಛಾಪುನ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ಇಮೈಲಾಂ, ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ಬ್ಯಾನರ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್‍ಪತ್ರಾಂಯೀ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ. ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ನಾ!?

ಎರಿಕ್: ಬಿಲ್ಕುಲ್. ವೆದಿ, ಆವಾಜ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ಲೊಕಾಕ್ ಆಮಿ ಹಾಡಯ್ತಾಂವ್. ರಿಹರ್ಸಲಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಂವ್, ಸವ್ಲತಾಯೊ ದಿತಾಂವ್, ರಿಹರ್ಸಲಾಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಸೌಂಡ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿತಾಂವ್. ಅಶೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಮ್ಚಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ (ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್) ಕಾರ್ಯೆಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ ವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾಗೀ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜರ್ ತಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊ, ತವಳ್ ಪರಿಹಾರ್/ಪರ್ಯಾಯ್ ಕಿತೆಂ?

ಎರಿಕ್: ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಪರ್ಯಾಯ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬುಕಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ವಾ, ಆಮ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ. ನಾಟಕ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದವರ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?

ಎರಿಕ್: ಏಕ್, ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಆದಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾನ್ ಯೇಜೆ, ಪಳೆಜೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಂಚ್. ತೀನ್, ಚಾರ್ ವಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ಮಾಗಿರೀ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ವೊಜೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಾಚ್ಚ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಖುಷೆಚಿ ವಂತಿಗಿ ದೀಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್. ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖುಷೆಚ್ಯಾ ವಂತಿಗೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್; ಪುಣ್ ಚಡ್ ಮೆಳನಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂದರ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಶೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಖಚಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ?

ಎರಿಕ್: ಅಳೆ, ವೊಜೆಂ ವೊಜೆಂಚ್. ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಧಾರ್‍ಶಿಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಪಳೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೆವಾ ದಿತಾ – ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವರ್ಟಾಯ್ಸರ್ಸ್, ಸೌಂಡ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ದಿತಲೊ, ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ದಿತಲೆ – ಹಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಧಾರ್ಶಿಲಾಂ. ಆಮಿ ದುಡು ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ದವರ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಖಚಿತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆದಾಯ್ ನಾ; ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಳೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾ ವಿದೇಶಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ನಾ. ಲೊಕಾಚೆರ್’ಚ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಮಿ ಕರಿಜೆ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಚಲ್ಲಾಂ, ಮುಖಾರಿಂಕ್‍ಯೀ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಏಕ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ? ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಜರ್ ಆಮಿ ವೆದಿ ದೀನಾಂವ್, ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀನಾಂವ್, ತರ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಟ್ಟಾನ್ ಆಮಿ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಗೀ? ಕನಿಷ್ಠ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪುಣೀ ದವರ್ಲಾಗೀ?

ಎರಿಕ್: ಸುರ್ವೆರ್ ಲೋಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಪುರೊ). ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬೊಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಅಡೇಜ್ ಘಂಟ್ ಲೋಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿನಾಂಗೀ? ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ? ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ ‘ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್?’ ಮ್ಹಣ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಾಂಧ್ತೊಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಬಾಂಧಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ. ತಶೆಂ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಎಕ್ರೊ ಧಾ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾತಾ. ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್. ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಮಿ ವಚನಾಂವ್‍ಗೀ?

ಸುರ್ವೆರ್ ಲೋಕ್ ನರ್ಗತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ, ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಗೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾ. ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊಚ್ ತರೀ, ಆಮಿ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ದವರಿನಾಂವ್. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಹರಿಕಥೆ, ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ನಾಟಕಾಂ ತಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂಯೀ ದವರ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೊ. ಲೋಕ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ.

ಆಮಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಫಾಯ್ದೊ ಅಪೇಕ್ಸುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೋಲ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಂವ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾತ್ರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆರ್ ಖರ್ಚ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಅಶೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಂವ್. ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಚಿ ತಾಂಚಿ ಕಾಲೆತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ತಾತ್, ವಿಸರ್ತಾತ್. ಆಮಿ ತಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆನಾಂವ್. ಕಾರಣ್ – ಆಮ್ಕಾಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾಂ, 200ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ? ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಸಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್? ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?

ಎರಿಕ್: ಆಮ್ಕಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾ, ಕೀ, ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಲಾಭ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಲುಕ್ಸಾಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ತರೀ ಕೆಲೆಂ ನೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಆಮಿ ಲೇಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ. 200 ಕಾರ್ಯಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಲೆ? ಸರಾಸರ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 20-25 ಕಲಾಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ, ನಟ್, ನಾಚ್ಪಿ, ಫೊಕಣಾಂಗಾರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ? ಸುರ್ವೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. 18 ಹಜಾರ್ ಉಣೆಂ, ಪಾವ್ತಾತ್‍ಗೀ ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂಗಾ ಕಾಂಯ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ 18 ಹಜಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆ ಉಣೆಂ ಪಡ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಎಂ.ಸಿ.ಕ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್, ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾವನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ವೆದಿಕ್ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಜ್, ಅಸಲಿ ವೆದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಖರ್‍ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಶಿ ಯೆಂವ್ಚಿ? ಹ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್. ಆಮಿ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್, ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಸಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ತಿ ಹ್ಯಾ ವೆದಿಕ್? ಆಜ್ ಹಿ ವೆದಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ವರಸ್‍ಭರ್ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಕಾರ್ಯಿಂ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫುಡಾರಾಕ್ (ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ವಿಶಿಂ) ಕಸಲಿಂಯ್ ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂಗೀ?

ಎರಿಕ್: ನಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಸಲಿಯೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಿಜೆ. ಆದಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ ದೇಡ್ ವರಸ್‍ಭರ್ ರು. 25,000-00 ಲೆಕಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಮುಂದರುಂಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಗಿರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೋಷಕ್ ಮೆಳ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ಫುಡೆಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ನಾಂವ್’

Send you Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್
ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: 1-200 ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ
ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಿರಂತರ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್ – ಕಲಾಂಗಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News