Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 20: ಭಾಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : August 2, 2018 at 9:51 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್, ಅತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ನಿರಾಶೆಚಿ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮಾವಳ್ನಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಾಣಿಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಜಿರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್:

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ – ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ರಾಣಿಯೆನ್ ಫಾವೊತಿ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ – ಆಯ್ಕೊನ್, ಆಂದ್ರೆಯಿಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ನರ್ಗಲಿ: ಚಿಕ್ಕೆ ಖಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಡೆಂ ದಿಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚಿ ಸುನ್‍ಬಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ನಹಿಂವೇ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ವೊರಾಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ತ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್, ಪೆಜಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಪುಣ್‍ಯೀ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್…”

“ತುಮಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ, ತಿಣೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿ. “ಬದ್ಲಾಕ್, ತುಮಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ…”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಜಾರಾಕ್‍ಚ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್ ಖಂಯ್.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯೀ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪೆಟುಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲಿ ನವಿಚ್, ಮಿನಿನಾಚಿ ಏಕ್ ಪಿರ್ಡುಕ್ ತಿಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.”

“ಹಿ… ಹಿ ಕೊಣಾಚಿ? ಬಹುಶ್ಯ…”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿ. “ಹಿ ಪಿರ್ಡುಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸುನೆಚಿ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ. ತಿಕಾ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹೊ ನಗ್ ತಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತೊ ಕಾಡುನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹೊಜೆಲಾಗಿಂ ದವರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ – ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ಕಾಲ್ ತಿ ಬಿದ್ನೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ – ಪುಣ್ ಹೊ ನಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ – ‘ತ್ಯಾ ನಗಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ… ಮ್ಹೊಜೆಂ ಆಯಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾಂ – ತೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೆತಿತ್, ವಾ, ಯೇನಾ ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಪಿರ್ಡುಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ… ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲಾ…”

“ಕಿತೆಂ… ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಹಿ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂಶಿ, ಜಿವಾಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್, ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ? ಲಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಮ್ಹೊಜೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್, ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಫರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸುನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್’ಯೀ – ತಿಕಾ ಆಮಿ ಭೆಟನಾಯೆ – ಆನಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಆಯಪಣಾಚೊ ನಗ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್! ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ತಾಪೊನ್. “ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ತೊ ಆಸೊಂದಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹೊಜೊ ಪೂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಲೊಚ್. ತವಳ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ತೊ ದಿಯಾ.”

“ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯೀ. “ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್ಚೊ ನಾಕಾ. ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್, ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಯಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಸುನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಯಾಂ.”

ಕಶಿ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭನಾ ಜಾಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಯೀ ಮ್ಹೊಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ವಚನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಕಾನ್ ಕಾತ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಪೆಜಾರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚಿ – ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಖಾಲ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿ ಠೊಲಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜಾಲಿ. ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೆಜಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಲೆ…”

ತಶೆಂ – ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಉರ್ಬಾ-ಉಮೆದ್ ನಾಸ್ತಾಂ – ಘಡಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್, ಜೆರೆಮಿಯೊ ಮಿನೆಜ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್, ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

* * * * *

ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ-ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಕ್ರೋಧಾನ್, ತಶೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಆನಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚಿ ಮತ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್ – ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಫುಡಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ‘ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಸೊ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಧೊಶಿ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ತೊಯೀ ಆಪ್ಲೆ ಪಯ್ಕಿಲೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಸವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಳಾವಳ್ ದೀವ್ನ್, ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ತೆ ವೆತಾಲೆ.

ತಶೆಂ ವೆತಾಂ-ವೆತಾಂ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೊಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಪಯ್ಲಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಯಮ್ ಚುಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪವಾದ್ ಚಿಂತುನ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಲಿ… ತೆಂ ಸರ್ವ್ ವೀಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಪಣ್‍ಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವಿಶಿಂ – ದುಬಾವಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಚಿಂತುನ್ ಥರ್ಥರೊಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಧಾರ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ತಾಕಾ ಶೀದಾ ಪಟ್ಟಣಾಕ್‍ಚ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಖುದ್ ಬಾದಶಹಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಂವ್ಚಿ, ಆನಿ ಜಾಯ್ತಸಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿವಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ‘ಭಾಸ್’ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಜಾಯ್ತಶೆಂ – ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್‍ಯೀ ‘ಭಾಸ್’ ದಿಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಚಿ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಮಾತ್ರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಫುಡ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯೀ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಮುಲ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ತಾಣಿಂ ರಾತಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಶಿರಾಡಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಮಂಜರಾಬಾದ್‍ಚೊ ತುಂಡು ರಾಯ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬದ್ಲುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಎಕಾ ಥರಾನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆಂ ಬರೆಂ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಠೊಲಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್, ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಯೀ, ಆದಿಂ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಚ್ಯಾ ತುಂಡುರಾಯಾಕ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಆಪುಣ್ ಬಾದಶಹಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ – ನವ್ಯಾ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ – ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತುಂಡುರಾಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಪಾಳಯಗಾರಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಫಳ್ಹಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂಚಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್, ಆನಿ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಚಾವೆಚಿ ಜಾಂವ್, ವಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಂವ್, ಮತಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆನಿ ಮೊಗಾಂತ್ ‘ನಿರಾಶಿ’ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫುಡೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್, ಮೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸೊ ಸಯ್ರ್‍ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ತೊ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್‍ಯೀ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಹಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ಯೆಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆನ್, ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ಗೋಳಿತೊಟ್ಟುಂತ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಲೊ.

ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಬಿದ್ನೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಣಿಯೆನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸವಾರ್, ಆನಿ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ಜೋಡುಮಾರ್ಗ ನಾಖ್ಯಾರ್ ಭೆಟ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕಲೆ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಯೇವ್ನ್, ಉಬಾರ್’ಚಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಚಿ) ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್’ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ.

ತಾಂಕಾಂ ಚಾರ್ ಭುಜಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್-ಸಾಟ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್, ಧಯ್ರಾನ್ ಸವಾರಿ ಕರುನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಾ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಯೋಧಾಂಪರಿಂ ಫಾವೊತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಾಂ ತಾಣಿಂ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಶೆಕಿಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಉತ್ರೊನ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಠಾಣ್ಯಾಕ್, ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ ತಾಣಿಂ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ, ಆನಿ ಲಡಾಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ.

ಹೆಣೆಂ ಪಹರಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಬೊಬೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ…

“ಚತ್ರಾಯ್! ಫುಡೆಂ ಯೆಶ್ಯಾತ್ ತರ್… ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಮರ್ತೊಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ವ್ಯರ್ಥ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚತುರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕಡ್ಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ವೊಡುನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಪುನ್ – ಚಿತ್ಳಾಪರಿಂ ಉಡೊನ್ – ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಆಯಾಝಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ… “ರಾವ್! ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್ ಕಾಫರಾ.”

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಲಡಾಯ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಘಾಯೆವ್ನ್ ವಾ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಯಾಝ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಜಣ್, ಕಶೆಂಗೀ ರಾನಾ-ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್:

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಳ್ಕಿಚೆ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ಸವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಪುರ್ತೊ ಜೀವ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ರಡ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಮಾರುನ್, ತಿ ಶಾಬೀತಾಯೆನ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯ್ಕೊನ್ – ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಿಕಾ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಭಾಲ್ ನಿಯಾಳುನ್, ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ಚುರ್ಚುರ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಹರ್ದೆಂ ಬಡಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾನ್-ಭುಕೆಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ – ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾನ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 21: ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 19: ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಮಜತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News