ಕಲಾಂಗಣ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ನಿರಂತರ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 1, 2018 at 6:33 PM

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುರೂಪಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ’ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾಲ್ 1986 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್, 32 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ, ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್-ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಥಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಕಲಾಂಗಣ್’ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಕಲಾಂಗಣ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವೆದಿ ಆಸಾತ್. 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಫಿ ಥಿಯೇಟರ್ (ಉಗ್ತಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿ) ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಿ. ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಗ್ತಿ ವೆದಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಭಾ ಸಾಲ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತಾತ್.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಂತ್ ದಫ್ತರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಲಾಂಗಣಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಿರಂತರ್ ಹರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚೊ 200ವೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಶೇಸ್.

ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ, ತರ್ನೆ ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೈಲೆಚೆ, ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕುಲಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ 199 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ನಾಚ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್, ಕವಿತಾ ನಾಟಕ್, ಕಂತಿಗೊ ಆನಿ ನಾಟಕ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಲೋಕ್‍ವೇದ್, ಲೋಕ್‍ಕಲಾ, ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಹರಿಕಥಾ, ಫೊಕಣಾಂ, ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್, ಕವಿತಾ-ಸಂಗೀತ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಯರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ನಾಟಕ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಗಾಯನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್, ನಾಚ್-ನಾಟಕ್-ಗಾಯನ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ನಾಚ್ ತಶೆಂಚ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ನಾಚ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವೆದಿ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ಯೆನ್ ಸುಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲಾ.

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ವಿಳಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸೊಭ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್, ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಮಜತ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‍ಯೀ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ).

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಯೋಜನ್, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಹೆರಾಂನಿ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ ತಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತ್/ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್, ವಾವುರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಸ್ವಂತ್ ಬಾಂಧಾಪ್, ದಫ್ತರ್ ಆನಿ ವೆದಿ ಕಲಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಅಸಲೊ ವಾವ್ರ್, ನಿರಂತರ್, ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಚಲನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಾಸ್ತವ್.

ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂಯೀ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ವೆಳಾರ್ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಶಿಬಿರಾಂ, ತರ್ಬೆತಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ, ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಮುಳಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಕಲಾ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂನಿಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಗರ್ಜಾಂ-ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ಯಾಯ್-ಅನೀತಿ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಮೆಟಾಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೆಲಾ! ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಲಿಪಿವಾದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ್, ವಂಚನ್ ಆನಿ ದ್ರೋಹಾ ವಿರೋಧ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋನ್. ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿಂಚ್ (ಥೊಡ್ಯಾ) ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಬರವ್ಪಿ ವರ್ಗಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್‍ಚ್ ಅಪಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ.

ಅಶೆಂ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್, ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಕೃಷಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾನ್ ಆನಿ ಕಲಾಂಗಣಾನ್, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್, ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ, ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ವೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಿ ಉರಂವ್ಕ್, ಪಾವಂವ್ಕ್ ಖರೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

(ಹೆರ್ ವಿಚಾರ್, ಗಜಾಲಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್)

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್
ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: 1-200 ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ

1 comment

  1. ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮೊಗಾಕ್ ವುಲೊ ದೀವ್ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಾಣ್ ಮಾಚಿಯೆರ್ ಯೇಕ್ ವುತ್ತಮ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾನಾ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ತುಮಿ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾತಾ.ಸಮೇಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಶಾಬಾಸ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *