Latest News

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಿಜ್: ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’

Budkulo Media Network

Posted on : September 11, 2023 at 8:42 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಬ್ಳೆ ಆತಾಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸೆನ್ಸೇಶನಲ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಆನಿ ಇಮೋಶನಲ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಟಂವ್ಕ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಮಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ಹಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ನಗದ್ ತಶೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಲೊಕಾನ್‍ಂಚ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ, ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮೆಚ್ವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. (ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲಾಂ). ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 18ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಜಾಪಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 25, 2023 ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 30ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 2,500 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂಚೊ ಪೋಷಕ್ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಇ-ಸಾತೊಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲಯನ್ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು. ಸಾಂಗಾತಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾನ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ರೀದ್’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್, ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಕ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ’ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊಯೀ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಫುಡೆಂ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ‘ಸೈರಿಕ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಬರಿಚ್ ಉಮೆದ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್, ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ನವ್ಯಾನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ. ತುಮಿ ಶೀದಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಸೆರ್ವಯೆತ್.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿವರ್ ಸವಾಲಾಂ ದಿತಾನಾ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಚಡಾವತ್ ಆದ್ಲಿಂಚ್ ನಿಯಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಸುಧ್ರಾಪ್ ವಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ದಿತಾಂವ್.

‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’ ಕಾಣಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ – ಸೂಚನಾಂ (Click & Read)

ಅಗೋಸ್ತ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ https://chat.whatsapp.com/GVbz61zjpZa8PN1wE7YSSL

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News