ವಿಪರ್ಯಾಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 14, 2015 at 10:08 PM

(ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ)

Viparyas_Artworkಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ದಿಸಾಳೆಂ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಆಜೂನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಮತ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್. ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಚರ್ಚಾ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತಿಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೃಷಿ ಭುಂಯ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ತಸಲಿ ಖಬರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ದಿಶಾ ಘೆತಲಿ. ಎಕೆಕ್ಲೊ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಕು ಪಾಶಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ತಾಣೆ ಬೈರಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ.

ತಿ ಖಬರ್, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಬ್ಳಾಚೆರ್ ನಿಶೇದ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚಿ.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ತ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾನಾರ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚಿ. ಖಬ್ರೆಸವೆಂ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತೊ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ. ಮುಂಬೈ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವಯ್ವಟಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ, ಡಿ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಂವಾಚೊ. ಹೊಟೆಲಾಂ, ಬಸ್ಸಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ತೊ ಚಲಯ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿಕ್, ಜೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ತಾಕಾ ದುಬಾಯ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ತ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಾನಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾಚೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಗೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖರ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಚೊ ಐವಜ್ ತಾಣೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ, ನಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಎಸ್. ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಚಾರಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕರುಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜೊಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ತಾಕಾ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರೀ ಮುಗ್ದಾನಾ ತಿತ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಪೊಸುನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚೊ ಆಧಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರುಂಕ್ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಗುಪಿತ್ ಉಮೆದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ತಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ತೊ. ಜಾಹೀರಾತಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೊ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ಹೊ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ರಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ಚಿವಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್. ಆನಿ ಹೊ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೆವಾದಿನ್ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್. ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್, ಆಜ್ ತಾಕಾ ಗುತ್ತುದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಆಪಯ್ನಾಂತ್.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ತಾಲೆ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ತಾಕಾ ಫುಗಾರ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಲೆ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ದರ್ಬಾರಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಮಾಳ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೊ. ಕರ್ತಲೊ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಘರಾಂತ್ ಸರ್ವೆಂಟಾಂ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ, ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ರಾಧಕ್ಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತಾಣೆ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ?

ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘರ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ತ ನಾಂವಾಚೆಂ ತೆಂ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ. ಪುತಾನ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‍ಚ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್? ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

Viparyas_blurbಗಾಂವ್! ಹಾ! ದಾಮಣ್ಣ ಗಾಂವಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಯೆತಾನಾ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ತಾಲೊ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಜಾಗೊ ನಂಯ್, ಏಕ್ ಗಾಂವ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೊನ್ಶಿಂ ಎಕ್ರೆ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್. ಭಾತಾಚೆ ಗಾದೆ ಕಿತ್ಲೆ, ಸಾಗೊಳಿ ಆನಿ ಉತ್ಪತ್ ಕಿತ್ಲಿ! ತಾಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕೀ ಥಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಾರಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಕಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ.

ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜೈನಾಂಚ್ಯಾ ಅರಸು ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಾಂಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಭಾರಿಚ್ ಊಂಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಗುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಂಕೆಲಿಂ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣಾಕ್ ಅರಸುಗೆಲಿಂ, ಗೆಣಿಕ್ ಘೊಳ್ತೆಲಿಂ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಾನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಗುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುಮಿವಂಯ್ಕುಟಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ವರ್ಸಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಬೆಳೆಂ ಜಾತಚ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕಂಬಳ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ. ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣಗೆರ್ ಕಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಕಂಬ್ಳಾ ಚಲ್ತಾಲೊ. ವಿಶಾಲ್ ಬೆಟಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಂಬ್ಳಾ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ರೆಡೆ ಆನಿ ಕಂಬ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಆದಿಂ ಕೊಸ್ಚೆ ರೆಡೆಚ್ ಕಂಬ್ಳಾಂತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಕಶೆಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶೆವಾಚೆ ದೀಸ್, ಲೊಕಾಕೀ ವಿರಾಮಾಚೊ ಕಾಳ್. ದೆಕುನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಬ್ಳಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕಂಬ್ಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ರೆಡೆ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜೊಡೆ ರೆಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಚ್ ಜೋತ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಧನಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೊನ್ಶಿಂ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ದೆಡ್ಶೆಂ ಎಕ್ರೆ ಸಾಗೊಳಿಚ್ ಚಲ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಂಬ್ಳಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಕಸಲೆಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್. ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೇಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಚಿಂ ಆನಿ ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಲೇಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೊಟೊ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೊ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್. ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್, ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೇಣಿಕ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂಗೆಲಿಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಿತ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಸತ್ಕಾರ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾಂ ತರೀ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆನಿ ರಾಜ್ ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ಸೆವಾ. ಸದಾಂಚೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣಾಂಚಿ ಮರ್ಜಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹುನ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಾಲೀಸ್. ತಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಸೊಭಾಯ್! ತಾಂಚೆ ತೆ ಆಕರ್ಶಕ್ ಕಾಳೆ ಕಾಳೆ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ದಾಂತೊಣಿ. ವ್ಹಾವ್! ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ವಿಶಾಲ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್. ಆಧುನಿಕ್ ಯಂತ್ರಾಂ ಆನಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಸರ್ವ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿನ್.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಕಂಬ್ಳಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾನಿಂಚ್. ಇನಾಮಾಂ ವಯ್ರ್ ಇನಾಮಾಂ ತೆ ರೆಡೆ ಧನ್ಯಾಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾಲೆ. ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ದುಸ್ರೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಇನಾಮಾ ರುಪಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಸಗ್ಳೊ ತೊ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ಷೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾನ್ ತೆ ಪಳೆತಾಲೆ ಆನಿ ರಾಯ್‍ಕುಂವರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಅಸಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಪೂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜಾತಚ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಉಬ್ಲೆ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ತಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಉಬ್ಲೆ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಧುವಾಂಕ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಿಂ ಬೊಂಬೈ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಸುಧಾಕರ ಆಕಯ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೊ. ತಾಚಿ ಧಾವಿ ಜಾತಚ್ ತಿಣೆ ಬೊಂಬೈ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಬೊಂಬೈ ಏಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತೊ ವೊಪ್ಲೊ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಯ್ನ್ ಸಳ್ ಧರ್ತಾನಾ, ತಾಣೆ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಏಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆ ಆಖೇರಿಕ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ.

ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವೊಂಬಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಧಾಕರಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಶಾಲಿನಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತಾಯ್, ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಕರ್ಶಣಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರೀ, ವಿದೇಶಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಬರೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಯಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೊಂಬೈ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತೀ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ತವಳ್‍ಚ್ ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಯ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ. ತಿಸ್ರೊ, ನಿಮಾಣೊ ಚೆಡೊ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್. ಶಾಲಿನಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ರಸ್ತೊ ಅಶೀರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾಡ್ಯಾಚೊ. ಬಸ್ಸಾಂಯೀ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ. ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾತಾಲೆಂ. ಕಾರಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಸ್ ತಶೆಂ ರಾನಾಂ ಗುಡ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಾಂಕಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡಯ್ತಾಲಿ. ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಸ್‍ಭರ್ ಗೇಣಿಕ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂಚಿಂ ಆಳಾಂ, ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಿಂ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಗಲೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ರಾಧಕ್ಕ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ದಾಮಣ್ಣ ಆನಿ ರಾಧಕ್ಕಾಚಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಜೊಡಿ. ಹಾಸ್ಕುರ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ರಾಧಕ್ಕ ಘೊವಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್, ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲಿ. ಘೊವ್ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚೊ ಹಾರ್-ಭಾರ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ. ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಮಸ್ತು ಉಲಯ್ಜೆ, ರಾಧಕ್ಕಾ ತಾಕಾ ಕಾನ್ ಜಾತಾಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಚ್ ತಾಂಚೊ ಬಾಂಧ್ ಚಡ್ ಘಟ್ ಜಾಲೊ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆಧಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಿಂ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಘೊವಾಕ್ ಪಾನ್‍ಪೊಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆಪ್ಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ತಿಂ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

Viparyas_blurb 2ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಚಿ ಖಬರ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ತಿ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯ್ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ನಕ್ಷಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಘುಂವ್ಡೆನಿಂ, ಲಾಂಬ್ ಅಂತರಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಕರ್ನ್ ನಿಟಾಯೆಕ್ ವೆಚೊ ನವೊ ರೂಂದ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮುಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಆನಿ ತಯಾರಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಸಲಿ ಮಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಮಣ್ಣ ಸವೆಂ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟಯ್ತಾತ್, ಪಯ್ಸ್ ಖಂಯ್ಗೀ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ – ಅಸಲಿ ಖಬರ್ ಕೋಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಲೊಕಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ, ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಹೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ರಚುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯ್ ರಾಜಧಾನಿಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಕ್ಷಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೂಪಟಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್ ರಸ್ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಘುಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಶಾಲ್ ಗಾದೆ, ಉದ್ಕಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಆನಿ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚೆ ಜಯ್ತ್ ಸಾಂಖೊವ್ ಬಾಂಧುಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾದೆ, ಬಾಂಯೊ, ತಳಿಂ ಕೋಣ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಾ? ಅಶೆಂ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಗುಮಾನಾವಿಣೆಂ ಕಂಟಕ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ದಾಮಣ್ಣಾನ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುಧಾಕರ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಯ್ವಟ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆನ್ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುಶಿಚ್ ಜಾಲಿ! ಯೋಜನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇವಲ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಧನ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಜಮೀನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂತಯ್ತಾನಾ ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪ್ರಕಾಸಾನ್ ಫುಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಯೋಜನಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ನಾ. ಆಕಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ರಸ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ, ಗರ್ಜೆಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೊ, ಪರಿಹಾರ್ ಧನ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುತಾನ್ ಆಕಾಂತಾವಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ರಸ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಉದ್ಕಾಚಿ. ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ತಾಂತುಂ ಆವ್ರ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ. ದೆಕುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಸ್ತೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಗಾದ್ಯಾ-ಉದ್ಕಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಮಾತಿ ಮೋವ್, ವಾಹನಾಂಚಿಂ ರೊದಾಂ ರೊಂಬ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತೆಣೆಂಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಉಬಾರಾಯೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂನ್ ಗಾಂವ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತಲೆ. ಹಿಶಿನ್ ಆನಿ ತಿಶಿನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ತಲೊ, ಅಂತರ್ ಚಡ್ತಲೊ. ಗಾಂವಾಂಚೆಂ ಛೇದ್ ಜಾತಲೆಂ. ರಸ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೊರೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾತಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಫಾತರ್ ಪಡ್ತೆಲೆ, ಸಾಗೊಳಿಚಿ ಸುವಾತ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತೆಲಿ.

ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತೊ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಂಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಲಿ. ಶ್ಹೆರ್ ವಾಡ್ತೆಲೆಂ, ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ತೆಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸುಧಾಕರಾನ್ ಲೋಂಚ್ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ನೀಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸಾಟ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಭೂಸುಧಾರಣ್ ಕಾನೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ಶಿಂ ಎಕ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಗೊ ವೊಕ್ಲಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ನವ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಅಂತರ್ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣಾಂಕ್‍ಯೀ ರಸ್ತೊ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ. ಮುಖ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಬೊಂಬೈಂತ್ ಆದಿಂಚ್ ಅಸಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಖ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲಿಚ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಕ್ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಆಧುನಿಕತಾ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಹಾಚಿ ಖಂಚಿಯ್ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಪಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಧಾಕರಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲವ್ನ್, ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೊಚ್. ದೀಸ್ ಗೆಲೆ, ಮಹಿನೆ ಉಬ್ಲೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಉಜಳ್ಳೊ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಟಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಮಧೆಂ ಅಂಧ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಗೊರ್ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಆದಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ವಿಶಾಲ್ ಗಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆತಾಂ ಉತ್ತರ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಿ. ಆಧುನಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಸವೆಂ ರಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಳಾಚಿಂ ಯಾಂತ್ರಾಂ, ವಾಹನಾಂನಿ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್, ಹಳ್ಳಿ, ಗಾದೆ, ಶೆತಾಂ, ರಾನ್, ಗುಡೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಗ್ರಾಸಿಲೆಂ. ಭುಂಯ್ಕ್ ಖೊಂಡ್ಲೆಂ, ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲೆಚ್. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಂಚ್ ಜೋತ್ ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಧನಿ ಸಯ್ತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾಚ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಬಳ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಕರ್ತೆಲಿಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?

ಗುತ್ತು ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಯೋಜನಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಡ್ವಾಚೊ ಐವಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಡ್ವಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ? ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ದುಡ್ವಾನ್ ಭೊಕಾಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲಿ. ಕೊಣೆಂ ಕೊಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಗೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ವೋಂಯ್, ದೊರೆ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಗಾದೆ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲೆ. ಕೃಷಿ, ಸಾಗೊಳಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಿ. ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಲೆ ಗಾಂವ್‍ಚ್ ಅಶೆಂ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಸುಕಿದಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲಿ.

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ರಾಧಕ್ಕ ರಡ್ಲಿಂ. ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ದಖೊಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೂತ್ ಘರಾಚ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ, ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಗುತ್ತುಂತ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲಿಂ. ತಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಸುಧಾಕರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಗುತ್ತುಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಹಳ್ಳಿ ಆದ್ಲೆಂ ಜಿವಾಳ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಧುನಿಕೆತ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಸವೆಂ ಸುಧಾಕರಾ ಗುತ್ತು ಪಾವ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ ಗಾದೆ, ತೊಟಾಂ, ಗುಡ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಘರಾಚಿ, ಗೊಟ್ಯಾಂಚಿ, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಡಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಮಣ್ಣ ಆನಿ ರಾಧಕ್ಕ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಗೊಳಿ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ಲಿಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆನಿ ಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ರಾಧಕ್ಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್? ಪಾಪ್ ತಿಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್, ಮುಖ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಸರ್ಗ್ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಫಿ, ಫಳಾರ್, ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಧುವೆನ್ ಚಾಲಾಕೆನ್ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಬೊಂಬ್ ಫುಟಯ್ಲೊಚ್. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಗಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕೀ ವಿಸರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ವಿವರುಂಕ್. ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ವಿಕ್ಚಿ, ಮೆಳ್ಚೊ ಐವಜ್ ಕಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚಿ ಆಸ್ತ್, ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬದಿಕ್, ಜೆಂ ಎದೊಳ್ ತಾಣಿಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ತಪಾಸಣ್ ಆನಿ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂವ್, ಗಾದೆ, ತೋಟ್ ತಪಾಸುನ್ ಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ತಶಿಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕೇವಲ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆವಯ್ನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Viparyas_blurb 3ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಗತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಘರಾ ಸವೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್, ದಾಮಣ್ಣಾ ಆನಿ ರಾಧಕ್ಕಾಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಸುಧಾಕರಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಲೆವಾರಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಂವ್ಡಾಂನಿ ಸುಧಾಕರಾಕ್ ವಹಿಸಿಲ್ಲಿ. ಧುಂವಾಂನಿಯ್ ಐವಜ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಐವಜ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಿಚೆವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ, ಆಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಪುಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ, ಮೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ. ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಠೋರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವೊಗಿಂಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಣಿ ಅಸಲೆಂ ಪುರಾ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್, ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಕೊಣಾಕೀ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಉತರ್ ಕೊಣಾಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ನಾ. ದಾಮಣ್ಣಾ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಧಕ್ಕ ಧೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪತಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್. ಥಂಯ್ಚ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ರಾತ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಗೊ ತಪಾಸುನ್ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲಿಂ, ಕಿತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ, ಕೆದಾಳಾ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ, ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್‍ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಉರ್ಲಿ ನಾ. ರಾಧಕ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ರಾಘವಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾಂಕ್, ವಿನವ್ಣೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಆನಿಕೀ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿಂ.

ದಿಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಪ್ತೆ ಉಬ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೆ ಜಣ್ ಆಳಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಕ್ಳಿನ್ ಜಾಗೊ ಮೆಜ್ತಾನಾ ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ರಾಧಕ್ಕಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕೀ ನೆಗಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ತಿಂ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲಿಂ. ಜಾಗೊ ಮೆಜುನ್, ಮೋಲ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ನ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನಾಕ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್ ತೊ ದೀಸ್ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಆಕಾಂತ್ ಪಾವೊನ್, ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ದೂಖ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಧಕ್ಕಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನಾಕ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಿಣೆ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ದುರಂತ್ ರುಪಾರ್. ತಿಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ತಿಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ವಿಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನವಿಚ್ ಏಕ್ ಸಮಾಧಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ರಾಧಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಗ್ಳಿ ರಡ್‍ಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಏಕ್ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ವಿಧಿ ಆನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮುಂದರಿಲೆಂಚ್. ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಲೊ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಲೊ? ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಘಾತಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಘಾತಾಂನಿ ತೊ ಜೆಂಜರ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜಮೀನ್ದಾರಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂ. ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾನಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ದೂಖ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ಗತ್ ಕಳೊನ್ ತಾಣಿಂಯೀ ತಾಕಾ ಹುಂಗೊನ್, ಲೆಂವೊನ್, ತಕ್ಲಿ ಘಸ್ಟುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ, ನಿಶ್ಟಾ ಪಾಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ರುಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂನಿ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಟ್‍ಪಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಗುತ್ತುಚೆಂ ಘರ್, ಗಾದೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ವೆಚಿ ಘಡಿ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಕಾಳ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ದೂಖ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತೊ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್, ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚರ್‍ಲ್ಲಿ. ಘಟ್ಟ್ ಮನ್ ಕರುನ್ ಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪುತಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ, ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪುತಾನ್ ಬಿಡಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಬದ್ಲಿ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ಝರ್ಲೆ ಚರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಹೊ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ತಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೋಗ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತಾಲಿಂ. ವಿಂಗಡ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್, ಥಂಯ್ ಹೆರಾಂ ಕೊಣಿ ವಚಾನಾತ್ಲಿಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಥಂಯ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ಗೊಂಚ್ಯಾಕೀ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖುದ್ ತಾಕಾಚ್ ಆಪುಣ್ ಗುತ್ತುಚೊ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಸುಧಾಕರಾನ್ ಎಕಾ ಬಿಲ್ಡರಾಕ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಚಿರ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ವೊಣದ್ ಬಾಂಧುನ್ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ದೊರೊ ಉಬಾರ್ಲೊ. ವರ್ಸಾಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ನವಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿಂ. ಬೊಂಬೈ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಘಾಲಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲೊ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗುತ್ತುಚೊ ಜಾಗೊ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಸಾಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಸುರೂಪ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್, ಜೆಸಿಬಿಂನಿ ರಾನ್, ಗುಡೆ, ಘರ್ ಆನಿ ದೊಂಗೊರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಖಿಣಾನ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಯಂತ್ರಾಂಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ತರೀ ಕಶಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ? ತಾಂಕಾಂ ಫಾತೊರೀ ಎಕ್‍ಚ್, ರೂಕ್‍ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್, ಘರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ತೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಫರಕ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ರಚ್ಲಾಂ. ರಾಧಕ್ಕಾಚಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಸಮಾಧಿ ಪರ್ತುನ್ ಘಾಲ್ಯಾಗೀ ವಾ ತ್ಯೊ ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ದಫನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್!

ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕೀ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಣಂಬೂರ್ ಹಾರ್ಬರ್, ಬಜ್ಪೆಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್, ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್., ವಿಶೇಸ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಲಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕೈಗಾರಿಕಾಂಕ್, ಯೋಜನಾಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಕಶೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಗೀ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ, ಗಾದೆ, ಬಾಂಯೊ ಆಪೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಕೃಷಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಿಕಿರಣ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾವರಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್, ತೆಂಯ್ ನಂಯ್ ಉಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತಾಂ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಬಿಲ್ಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತುರ್ತಾನ್ ಬಾಂಧಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಮನ್ಶಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಆನಿ ಸಾಹೆತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತಾಣೆಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ, ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಗಾಂವ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾ, ಘರಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಯಂತ್ರಾಂಕ್ ಗಾದೆ, ತೊಟಾಂ, ಬಾಂಯೊ ಆನಿ ನಂಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗ್ರಾಸುನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಮಾಜೆಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಚೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ತಾಲೆಂ.

Viparyas_blurb 4ಪ್ರಚಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಎಕೇಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ತಾಕಾಯಿ ಹೆಂ ಖುಶೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಸಂಬಂಧಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲೊಕಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್ತೊ ಆನಂದ್ ದಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಫುಗಾರ್ಚೆ, ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆ ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊಯೀ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಜಾರಾಂಚೆ ಕೊರೊಡ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ನಂಯ್. ಶಿವಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿನಾಯ್ತಿ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕೀ ತಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲೆಂ. ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತಯಾರ್ ನಾ!?

ಪಯ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಧುವಾಂಕ್ ಕೊಲಿಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ವಟಾಕ್ ಆನಿ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಸೈರಿಕೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ದೋಗ್ ಸೊಫ್ಟ್‍ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೊ ಕುಡ್ಸುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮೆಟಾಕ್ ಏಕ್ ಆಳ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಲೊ. ಶಿಕೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೆತ್ಲೆನಾಂತ್. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಾಟಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಖರ್ಸುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಶೆವಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಗಾಂಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಉಣೆಂಪಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ಮನರಂಜನ್ ದೀವ್ನ್, ಖುಶ್ ದವರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾನ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಲೊ. ಬುದ್ವಂತ್ ಈಶ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾ ವಾಂಟೆ ತಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾಲೆ.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೆಂನಾ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಂಬ್ಳಾಕ್ ನಿಶೇದ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುನ್ ತಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳಿಂ. ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ರಾಧಕ್ಕಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಭದ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಮತಿಂತ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ.

ಕಂಬ್ಳಾ ನಿಶೇದಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಉಡುಪಿಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನಿಶೇದ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ನಿಶೇದ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ದಾಮಣ್ಣಾಕ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ, ವಿಶೇಸ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಂಬ್ಳಾಕ್ ಗಾದೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಿತ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಂಬ್ಳಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ಅನುಭವಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ನಿಶೇದಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಬಾ ತಾಕಾ ಉದೆಲಿ.

* * * * *   * * * * *   * * * * *

ಪ್ರತಿಭಟನಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸಾಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೊ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ದಾಮಣ್ಣಾನ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪತ್ರ್ ದಾಮಣ್ಣಾನ್ ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ದೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಚುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ವಂದಾಲ್ಲಿ, ಮುಖಮಳ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ತೋಂಡ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್‍ಚ್ ನದರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ರಾಂದ್ಪಿಣಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೈರಾಸ್ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪತ್ರಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್‍ಚ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಂಬ್ಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಿಶೇದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶೆರಾಂತ್ ಶೆಂಬರೊಂ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ತಿ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಜೋತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಕರ್ಶಕ್ ಜಿವಾಚೆ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆ ರೆಡೆ ತೆ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಧರ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಂಬ್ಳಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ ವಾಂಟೊ, ರೆಡೆ ಆನಿ ಕೃಶಿ ನಾಸ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರಾಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಂಯ್. ಉದ್ಕಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆತಚ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ, ಜನೆರ್ 8, 2015
www.raknno.com
(This story has won Third Prize in Raknno Weekly’s Literary Competition – 2014)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *