Latest News

ಝುಂತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 26, 2015 at 9:45 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Zunth_Story_T2“ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…..!”

ಮುಖ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾಕ್. ಫೆನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ಕಳವ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಲೊಕಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ಳಿ. ತಾಣೆ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

“ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಝುಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್‍ಗಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಜಮಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಝುಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.”

ಹೆರ್ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ವಿಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲೊ. ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಯರಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆಖೇರಿಚೆಂ ಕಂತಾರ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಝುಂತ್ ಕಸೊ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕುತೂಹಲ್, ಕಸೊ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಲೊಚನ್, ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕಸಲೊ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್. ಹೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಝಳ್ಕತಾಲೆಂ.

ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕಾಡ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಿಸಾಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಭರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಝುಂತಾಕ್ ಲೋಕ್ ಉಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಝುಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಟೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಚ್ ಝುಂತಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ ಶಿಕವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಾಂಚ್ ಸ ದಾದ್ಲೆ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ. ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ತೆ ಬಸ್ಲೆ ಆನಿ ಬಿಡಿ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ರಾಯ್ಮಂಡ್ ಲೋಬೊ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಟಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಪರಿಂ, ತಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್, ವಿರಾಮ್ ನಾ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ರಾವ್ಲೊ ತರ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೇವ್ನ್, ಜಾಂಬಾಯೊ ಆಯ್ಕತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪನಾತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಗೆಲೆ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಏಕ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಚ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತರ್ನಾಟೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಶಿಂಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಮೈಕಲ್ ಪಿಂಟೊ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಗಾಂವಾರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಮುಖಾರ್. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮೈಕಲಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕತಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಜ್ಹೆಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಕಲಾನ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ಝುಂತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವಿವರಿಲಿ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊಯಿ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ.

ಝುಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಾಂತ್‍ಮಾರಿ ಚಲ್ತಾಲಿ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ವಾ ಕಾರಣ್ ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಮಾತಿಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಸಾರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ವಿವರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಡೊನ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝುಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಝುಂತಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಿಚ್ ವಿಶಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಗೀ ನಾಕಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕೀ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕಸಲ್ಯಾಕೀ ರಾವಾನಾತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಝುಂತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಓಡ್ದ್ ಮೆಳೊನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಖಮಳ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಸವಾಲ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಹಳ್ಳೆಂತ್, ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ಚಡಾವತ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಕಿತಾಲೊ. ಹೊ ತಾಚೊ ಗೂಣ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ವಾತಾವರಣ್ ಸಮಾಧಾನ್‍ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಯೆತಚ್, ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ತಾಕಾ ಫುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂನೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಸಲೆಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಉಲವ್ನ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೆಂ ಧೋರಣ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ತಾಣೆ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಝುಂತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ವಿಗಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಝುಂತ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಕಸಲೊ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಲೊಕಾನ್ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರಿಜೆ, ನಿರ್ಣಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಸಲೊಯ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತವಳ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಭಾಗಿದಾರ್‍ಪಣ್ ಖರ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಜಾರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮೋಲ್ ದೀನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಚಡ್ಲೊ.

ಸಭೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ವಿಗಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಗರ್ಜಾಲೊ. ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾನ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಕೋಣ್ ತೊ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ನ್ ತಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ತುಮಿಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ…” ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲೊ ಲೊರೆಸ್ ಸಿಕೆರ್. ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಲೊರೆಸ್ ಫುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಲೋಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ… ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್ನ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ಸಾಂತ್‍ಮಾರಿ ಕರ್ನ್ ಮಂಡೆಮಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾಚ್ ನಾಕಾ. ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ಯಾಂ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಝುಂತಾಚೊ ವಿಶಯ್‍ಚ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಲೊರೆಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಛಾರೊಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅಸ್ವಸ್ತತಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಳೆಲಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಚುಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಜಮಾತೆಂನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನವೊ ಅನುಭವ್ ನಂಯ್.

ಲೊರಸ್ ಬಸ್ಲೊ. ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಮೌನ್. ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಲೂಸಿ ಬಾಯ್ ಉಬಿ ರಾವೊನ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ಲಿ:

“ಕೋಣ್‍ಯಾ ಆಮಾಲಿ? ಕೊಣಾಕ್ ಸೊವ್ತಾಯ್? ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಪಿಯೆಜೆಗಿ? ಆಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಪುರ್ಪುರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಯ್ರಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಖಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿ. ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಖಂಯ್ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ. ಫಾದರ್ ಹಾಕಾ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊಯೀ ವರ್ಗನಾ. ತಾಚೆಂ ಕಾಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ? ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರಿಜೆಚ್. ಹುಂ…!”

ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಚಡ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಮೈಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಧರ್ತಚ್ ಆವಾಜ್ ನಿವ್ಲೊ.

“ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಯೆತ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಮೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಯ್ಕತಾ. ಘೆಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೈಕ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಚಡಯ್ಲಿ ಮೈಕಲಾನ್.

ಮಾಲ್ಗಡೊ ಆಂತೊನ್ ವೇಗಸ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಆಂತೊನಾಬ್ ಆತಾಂಯ್ ಚುರುಕ್ ಮನಿಸ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ ತೊ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‍ಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ತಾಣೆಂ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್‍ಯೀ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಂತೊನಾಬಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ.

“ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ. ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಜೆವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಬ್. ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾತಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕಾ ನಾ ಏಕ್ ರಿತಿನ್ ವೆಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಜಾತಾ. ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಡಿಮಾಂಡ್. ಫೆಸ್ತಾಂ, ಗೊವ್ಜಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೊ ಜಾತ್ರೊ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್‍ಚ್ ನಿಂಯೆ ಆಸ್ಚೆ? ಫೆಸ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಗಾಂವ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಜಿಣಿ ಶೆಳೆತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭೊರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾಂ. ಜಾಂವ್ಚೊ ಲಾಭ್ ಪಳೆಜೆ. ಹೆರಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಮಿ ಖರ್ಚಿನಾಂವ್‍ಗಿ? ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಂಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆಂತೊನಾಬ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್, ಅನುಭವ್ ಪಾರ್ಕಿಲೊ ವಿಗಾರಾನ್.

ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್, ಸಬಾರಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಖರ್ಚ್, ಭೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಚಡಾವತಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಕ್, ಮನ್ಜಾತಿ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೆಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಹೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಂತ್‍ಮಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವೆಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಆದಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಘರಾಂಕ್ ಯೆಂಚ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ರೂಪ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್, ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾಲಿಂ.

ತರ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಯ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್? ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ವೊಂದಾತಾನಾ ಪರತ್ ಲೊರೆಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಉಟ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆಯ್ ಆಜ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಹೆ ಪೂರಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಫರಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊರೊ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವೆಪಾರಿಸ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಲುಟ್ಟಾತ್. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರುಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ. ಹಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವೆಪಾರಿಸ್ತಾಂಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್. ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಶಾಹಿಂಚಿ ಪಿತೂರಿ….” ಮ್ಹಣ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಲೊರೆಸಾನ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್, ಆದಿಂ ತೊ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ.

ಲೊರೆಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡೆ ಗರಮ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಆರ್ನಲ್ಯೊ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಯ್ಗಾ ತುಂ ಲೊರೆಸಾ? ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಚಳ್ವಳ್ ಕರುನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಯ್ ತುಂ? ತುಜೊ ಅಸ್ಲಿ ಇರಾದೊ ಕೊಣಾಕ್ ಗೊತ್ತುನಾಂಗಾ? ವೈನ್ ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆತಾಂ ಲೊಕಾಚಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾಯೇ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ?” ಗರ್ಜಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್. ತೊ ಲೊರೆಸಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ. ಆದ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ.

ವಿಗಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಇನಾಸ್: “ಫಾದರ್ ಹೊ ಲೊರೆಸ್ ಆಸಾ ನೆ ಆದಿಂ ಕುಡ್ಚೆಲಾ. ವೈನ್ ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ ಹೊ. ಹಾಚಿ ಖಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾ ಫಾದರ್. ತಾಕಾ ಹೆರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡುನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಹೊ ಅನ್ನಾಡಿ. ತಾಚೆಂ ಕಾಲೆಂ ಆಯ್ಕತಾತ್ ಫಾದರ್…”

ತಾಣೆಂ ಆಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಪೀಂತ್ ಕದ್ವಳ್ಳೆಂ. ಇನಾಸ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಹರ್ ವಿಶಯ್ ಇನಾಸಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಇನಾಸಾಕ್ ದೆಖ್ತಾನಾ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೊ. ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಯೀ ದಿಸನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊರೆಸ್ ಚಡ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತರೀ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಲ್ವಣಿ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನೊ ಹೊ ಏಕ್ ದಳ್ದಿರ್ ಸಯ್ತಾನ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಡ್ಚುನ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ನಿದ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಮಾಜಿ ಬೆಬ್ದೊ! ತಾಚ್ಯೊ ಬಾಳ್ಬುದಿ ತಾಣೆ ಸೊಡ್ಚ್ಯೊ ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್. ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖಂತ್ ಖಂಯ್. ಹಿಶ್ಶೀ! ಹ್ಯಾ ಅಗ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗತ್ ಪಾಡ್… ಆಮ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ. ಆಮಿ ಘೊಳ್ತಾಂವ್, ಆಮಿ ಜೆವ್ತಾಂವ್. ಲೊಕಾಚೆಂ ಚೋರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಖಂತ್!”

ಲೊರೆಸಾನ್ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದುಡು ದೀನಾಸ್ತಾಂ ತಿಕಾ ಸತಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯೀ ತಿಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಕೊಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಂಚಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂಮೂ ಹೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಫೆಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಸಂತೊಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೆಂ ಆಮಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಭೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸೊಂದಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾರೊಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪಾಸ್ಕು ಪೀಂತ್. ತಾಚೆ ಕರ್ನಾಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ಮಜೂರ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ ನಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ. ತೊ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಫೆಲಿಸ್ ಸೊಜ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ. ತಾಣಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಲೊರೆಸ್ ಸಿಕೆರಿಚೆರ್ ನಾನಾಂತೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಂ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಮಂಡನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ವಾದ್ ಮಂಡನ್ ಜಾಲೆ. ತರ್ಕ್, ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಶಾಂತ್‍ಪಣಿಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ಉಟೊನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸೂಚನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ತಿಕ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ವಂತಿಗಿ ಕಾಣ್ಗೆಂಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸೂಚನ್ ದಿತಚ್ ಆಂತೊನಾಬಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಐವಜ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಹೆರಾಂನಿಯ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ ಆನಿ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ಅಧೀರ್ ಜಾಲೊನಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಪಾಸೊತ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ಪರತ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಪಿಂರ್ಗಲೊ.

“ತರ್ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪುರೊ. ಗುಪಿತ್ ವೋಟ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ. ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಗುಪ್ತ್ ಮತದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ವೋಟ್ ಕರ್ಯಾಂ…” ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪುಣ್ ತಯಾರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೊರೆಸ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ದೊಳೆ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ.

ಝುಂತ್ ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವ್ಲೆಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲೆ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಲೋಕ್‍ಯೀ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ವೋಟ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತರ್ ಆನಿಕೀ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ತರೀ ಜಾಯ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಾಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ? ಲೊಕಾಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾಲಿ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಪಾರ್ಕಿಲೊ ಮೈಕಲಾನ್. ತೊ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ವೋಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಡಿ ನಾ. ಝುಂತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಮತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ ವೆಳಾಚಿ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟಿಚಿ. ಜರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ಯಾಂ.”

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ತೃಪ್ತೆನ್ ತಾಣೆಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮತದಾನಾಚಿ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೆ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಝುಂತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ತೆ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆ. ಸಕ್ಡಾಂಚಿಂ ಥೊಂಡಾಂ ತಾಂಚಿ ಮತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಪರತ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ತರ್ ಆಮಿ ವೋಟ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ. ಹೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಚುನಾವ್ ಚಲಜೆ. ವೋಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಕ್ ನಮಿಯಾರಿಜೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚುನಾವಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ…”

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೋಕ್ ಪರತ್ ಗುಜ್ಗುಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚುನಾವಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಂಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಲೊರೆಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗರ್ಜಾಲೊ.

“ವೋಟಿಂಗ್ ಭೇದ್‍ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಜೆ. ಕಸಲೊಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ದೆಕುನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಹೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ…” ಲೊರೆಸ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ. ವಿಗಾರಾನ್ ಆತಾಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿನಾ.

ಆಂತೊನಾಮ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮೈಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೊರೆಸ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಕಸಲೆಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಯೇತ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.”

ಆಂತೊನಾಮಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಯ್ಮಂಡ್ ಆನಿ ಮೈಕಲಾಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಲೊರೆಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತೃಪ್ತಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ನಂಜ್ಯೆಚಿ ಲಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ತಿ ಗೀಳ್ನ್ ವಿಕಾಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಜಮಾತಿಂತ್ ಹರ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡನಾತ್ಲಿ. ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ರಗ್ಳೆ ಕರ್ಚೆ ತಾಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್. ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಾರಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಸಾಮರ್ತಿ ರುಜು ಕರುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಖೊರೊಜ್. ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ತಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್, ಖೊಡಿ ಖುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ. ಹೆರಾಂನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ.

ಹಳ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್, ಥಿಂಪಿ ಗೀಳ್ನ್ ಆಂತೊನಾಮ್ ಪರತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಫುಲವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಹೆಂ ಮತದಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಇಡೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ವಾದ್ ಯೆತಿತ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತರ್ ಕೊಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚಿ?”

ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ. ಘುಸ್ಪಡ್ ಚಡೊನ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹೊ ಹುದ್ದೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾವೊ. ಹೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಚೊ ಅರ್ಹ್ ಆನಿ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊರೆಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ತೊಚ್ ಮತದಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂದಿ.”

ಆಂತೊನಾಬಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಸಭಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‍ಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಧ್ಲೊ. ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಾಟ್ ಮೋಡ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ ಆಕಾಸ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನವೊಚ್ ಹುರುಪ್ ಭರ್ಲೊ. ಝುಂತ್ ಖಂಯ್ ಪಾವತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂತೊನಾಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಆಂತೊನಾಮಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಜಾಣಾರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಚಾಲಾಕಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ.

ಆಂತೊನಾಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಆಂಗ್ ತಾಚೆಂ ಘಾಮೆಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್, ಹಾಂವ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ… ಮ್ಹಾಕಾ… ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೇಳ್ ಜಾಲೊ… ವೆತಾಂ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಡ್ಬಡೊನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಝಂತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News