ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 1, 2015 at 6:42 PM

Budkulo_Sardar Simanv_T2ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್. ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಭ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಸಕತ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್, ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಾಲಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ಉದೆಲೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಕ್ತೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊರೊಡೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂನಿ ಧಲಯ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಏಕ್ ವಿಭಾಗ್‍ಚ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ಲಿ.

ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ ವಾ ಪಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್‍ಶಾಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಅತಿ ಗರ್ಜ್. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೆ, ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ಚೆ, ಲಾಲೆಂವ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಉದೆಲೆ ಆನಿ ರಾಯ್ಸಲೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಅಸಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆ, ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆ.

Budkulo_VJP Saldanha_Devache Kurpen Budkulo_VJP Saldanha_Belthangadicho Baltazar Budkulo_VJP Saldanha_Sardarachem Sannidhan_2 Budkulo_VJP Saldanha_Mogachi Mahima

ಅಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್: ಪತ್ತೇದಾರಿ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಹೊಲಿವುಡ್ ಸ್ಪೈ ಏಜೆಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೊಂಡ್, ಸೂಪರ್‍ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೈಡರ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಹ್ಯಾರಿ ಪೊಟ್ಟರ್ ಭುರ್ಗಾಂಚೊ ಹೀರೊ. ಹೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ, ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾರತಾಂತೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಸಿನೆಮಾ ತಶೆಂ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲಾಂನಿ ಅಸಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಸಬಾರ್. ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ತೇಗ್ ಈಶ್ಟ್, ಲುಜ್ಯಾಮಿ, ದುಜಾಮ್, ಹರಿರಾಜಾ, ವಿಲನ್ ತಿಮ್ಮಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್. ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚುನ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮತ್, ವೆರೊನಿಕ ಕುವೆಲ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ವಿಲನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್; ಸಿಞÉೂರ್ ಜುಂವಾಂವ್, ಜುವಾನಾ ಮೊನಿಜ್, ವಿಲನ್ ಪಾಪಿಯಾಸ್ ತಸಲೆ ಫಾಮಾದ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ನಂಯ್ ಫಕತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ, ವಿಶೇಸ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೊ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಸೊಭ್ಚೊ, ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ನಾಯಕ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ದಗ್ದುನ್, ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್, ಕ್ರೂರ್ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಹಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಅಶ್ಯೊ ಅಸಾತ್: ಪಯ್ಲಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’, ದುಸ್ರಿ ‘ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’, ತಿಸ್ರಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’, ಚವ್ತಿ ‘ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ’, ಪಾಂಚ್ವಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಸನ್ನಿಧಾನ್’, ಸವಿ ‘ಬಂದಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಆನಿ ನಿಮಾಣಿ, ಸಾತ್ವಿ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’. ಹ್ಯೊ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್‍ಗಿ, ತಾಂತುಂ ಸಬಾರ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ತಸಲೆಂ ಪಾತ್ರೀಕರಣ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಸಿಕ್, ರೋಮಾಂಚಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ರಾಯ್ಸತಾ. ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್, ತಾಂಕ್, ಸಾಹಸಾಂ, ಝುಜಾ ವಿದ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ, ತ್ರಾಣ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ಕರ್ತಾ, ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ, ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತಾ.

(‘ಬಂಧಡೆಂತ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ ಆನಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚ್ಯೊ, ಪುಣ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ).

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ. ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಸಿಞÉೂರ್ ಜುವಾಂವ್ ಖಡಾಪಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹೀರೊ ತರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿ, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.

ವಾದಾಳಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ಹೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಠಿಣ್ ಆಕಾಂತಾಂಚಿ, ಅಪಾಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ಅಪರಿಮಿತ್, ಗೋಚರ್/ಅಗೋಚರ್ ವಿಘ್ನಾಂಕ್, ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ಪರಾಕ್ರಮಾಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಭಿರಾಂತಿಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಅಶೆಂ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾ, ಝುಜ್ತಾ, ಸಾಹಸಾಂ ಆಧಾರ್ತಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಖಡಾಪಾಚಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ತಾಂಕ್ ರುಜು ಕರ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೊಗಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೀರೊ.

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಮೇ 29, 2015ಚ್ಯಾ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ’ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ).

ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *