Latest News

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾರಣ್ (ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ)

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 4, 2017 at 5:15 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Short Story_Thumb 2 Big“ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಯ್ ರಾಯಾ… ಸದಾಂ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ನೆ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸುಂ… ದೆವಾ! ಕೊಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಜಿಯೊಂ..?!” ದೊನೀ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿ. ತಾಚಿ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ದೊಳೆ ಭಿಜವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್‍ಚ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿನ್. ಫಕತ್ ರಡ್ಣೆಂ. ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಆನಿ ಆಘಾತಾನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ತೆಂ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ಪೆಟೆಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಬಿಚಿ ಕೂಡ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಚಡ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್. ಸೊಪ್ಯಾರ್, ಜಾಲಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಟೆರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್. ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ದೂಖ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಪೇಟ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ರೂಬಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಫ್ಲೇವಿ, ಪತಿನ್ ಸಾಂಡುನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಬಸಯ್ತಚ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೂಬಿಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾಲಿಂ.

Helmet Karan 1ರೂಬನ್ ಡಿಸೊಜ ಅಂತರ್ಲೆಲಿ ಖಬರ್ ಖಿಣಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಘಾತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರೂಬನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಕಾಲೆತಿ ವರ್ವಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ನವ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪತಿಣ್ ಫ್ಲೇವಿಯಾ ತಶೆಂ ಚಾರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ತೊ ಸಾರ್ತಾಲೊ.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್, ಸಹಾಯಕ್ ಆಲ್ವಿನಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ರೂಬಿ ಘರಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲುನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸಂತೊಸಾಚೆಂ, ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂಚ್ ಬೈಕಾರ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರೂಬಿ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪನ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆ ಬರಾಬರ್ ಜೀವನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸರ್‍ಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ರಗ್ಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ರೂಬಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಶ್ಹೆರ್ ಉತ್ರೊನ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಲ್ವಿನ್ ಗಂಭೀರ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಝುಜ್ತಾಲೊ.

ರೂಬಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ತಪಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಬಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಗಂಭೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಸೆಜಾರಿ, ಈಶ್ಟ್ ರೂಬಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಗಡಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಸದಾಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬೈಕ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ರೂಬಿನಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಕಠಿಣ್ ಮಾರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್, ರೂಬನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಧೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್, ತಿತ್ಲೊಚ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸೈರಿಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ದಿತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೈಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ತೊ, ಹೆರಾಂಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೊ. ಅವ್ಗಡ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ನೌಕರಾಂ, ರೈಡಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೆನೆಜರಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಖುಶೆನ್ ಪಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್. ತಾಕಾ ಬರೊ ಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲೋಕ್ ಗೌರವ್ ದಿತಾಲೊ. ಹೆಲ್ಮೆಟಾ ವಿಶಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಂವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೈಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹೆಲ್ಮೆಟಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತೊ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೊ.

ರೂಬಿಚೆಂ ಬೈಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಹೈವೇಕ್ ಘಡ್ಸೊಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹೊರಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ. ರೂಬಿ ದಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರಿಯೆಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪರ್ತಲ್ಲೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಬೈಕಾಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಮೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೈಕ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಝರೊನ್‍ಂಚ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಖಣಿಯೆಕ್ ದೆಂವ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಕಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬೇಕರಿಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆನಿ ಫಳಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಲ್ಲಿಂ. ಪಳೆತಾನಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವ್ಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಅವ್ಗಡ್ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೈವೆ ದೆಗೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಲ್ಲೊ. ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ಚಡಯ್ತಾನಾ ರೂಬಿಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ತಪಾಸುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ರೂಬಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ. ಹೆಂ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ರೂಬಿ ಆಯ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಖಬರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೇವಿ ಆಘಾತಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕಠೋರ್ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಸದಾಂನೀತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸಯ್ರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಏಕ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲ್ಲಿಂ.

Helmet Karan 2

ರೂಬಿಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಮರಣ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಕೂಡ್ ಘರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಬಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ ವಿಶಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಲಿ.

ಬಿಡಿಯೆಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಪೂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ, “ರೂಬಿ ದಾಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಮಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅವ್ಗಡ್ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮೊಸ್ರಾನ್ ಕೊಣೆ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲಾಂಗೀ ಕಿತೆಂಗಿ..? ಕೊಣಾಕ್ ಗೊತ್ತು…?!” ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್.

“ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ ಖಂಯ್! ಅವ್ಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಗೀ ಮಾರ್ನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ..!” ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಭರ್ಶಿಲೆಂ.

ರೂಬಿನ್ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ದುಬಾವ್. ರೂಬಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೊ ದುಬಾವ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ. ಶಿವಾಯ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆನಿ ರೂಬಿಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಅವ್ಗಡಾಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಲೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಈಟ್ ದಿತಾಲೆಂ.

ರೂಬಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಅಸೊ ಕಸೊ ಘಾಯ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಛೆ! ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ತರ್ನಾಟೊ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೂಬಿ ಅಶೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿತಿನ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ರಡ್ತಾಲೆ, ಹೆರಾಂ ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ನವ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಪೆಂಯ್ಟ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಕುಂದೊ ಪರ್ತಲ್ಲೊ.

ರೂಬನಾನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಧಾವಿ ಜಾತಚ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಐಟಿಐ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚಜೆ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡಿನ್ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸ್ವಪ್ಣೆಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ತಶಿಚ್ ಉರ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಗಲ್ಫಾಚಿ ವಿಜಾ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿಚ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಮವ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಜಾ ಹಾಡಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಜಿವಾನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರೂಬನ್, ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಖುಶೆನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಧನ್ಯಾಕ್ ತೊ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾಲೊ. ರೂಬಿಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬಜೆ, ಥಂಯ್ ವಾವ್ರುನ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಜಮಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಧ್ಯಾನ್.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ರಾಫಾಯೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೂಬಿಚ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರಿಕ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥಂಯ್ ಯೆತಾಲೊ. ರೂಬಿಚೆಂ ಎಕೀನ್‍ಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ರೂಬಿ ರಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ರಫಾಯೆಲಾಲಾಗಿಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಗತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರೂಬಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಗಿ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರೂಬಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಧನ್ಯಾನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಸುಫಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತೊ ವೀಸ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ಕ್ಷಮತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್‍ಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ರೂಬಿಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ದಿಲೊ. ರೂಬಿಚಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾಯ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲಾನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರೂಬಿಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ರೂಬಿಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲಾನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ರೂಬಿಚೆಂ ಗಲ್ಫಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸುಟಯ್ಲೆಂ.

ವರ್ಸಾಂ ಉಬ್ತಾನಾ, ರೂಬಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೀಸ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಜ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ರೂಬಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಂಪೆನಿಕ್ ಆತಾಂ ವಿದೇಶಿ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಹಾರ್‍ಭಾರ್ ರೂಬಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ.

ಧನ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರೂಬಿನ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಆದಾಯ್ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಾಧಿ ಜಿಣಿ, ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತೃಪ್ತ್ ಜಿಣಿ ತೊ ಜಿಯೆತಾಲೊ.

ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾಯ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್‍ಚ್ ಘರ್ ಕರ್, ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಫ್ಲೆಟ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರೂಬಿ ಆಯ್ಕಲೊ ನಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಸಾಂಡ್ಚೊ ನಾ, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ರಾವನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್‍ಚ್ ಆಪುಣ್ ತೃಪ್ತ್, ಚಡಿತ್ ಆಶಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಬೈಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಬಿಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಗಡಾಂ ಪರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ನಿಯಮ್ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾ ವೆಳಾರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ನ್ಹೆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯಾ ಗೌರವಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ತಸಲೊ ಮೆನೆಜರ್ ಆಜ್ ತಕ್ಲಿ ಭೆತುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಹ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್, ರೂಬಿಚೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಗಜಾಲ್ – ರೂಬಿಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ!?

ರೂಬಿ ಸಂಗಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಲ್ವಿನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಾಲೊ, ತೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಯೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಟ್‍ಯಿ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ದೆಂವವ್ನ್ ರೂಬಿಚಿ ಕೂಡ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಸಾಧೊ ರೂಬಿ, ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾನ್ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರೂಬಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೊ. ರೂಬಿನ್ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ರೂಬಿಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ದುಡು ಜೊಡ್ತಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಚ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ರೂಬಿ ತಸಲೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮನಿಸ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ರೂಬಿನ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಮುನಾಫ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೊ ಹಕ್ಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತೊ. ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖುಶೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯಿ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಬಿಕ್ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಬಾಯಿಂತ್‍ಚ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ವಸ್ತಿ ಕಚ್ರ್ಯಾ ತಾಕಾ ರೂಬಿ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಡ್ರೈವರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ರೂಬಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಣೆ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ರೂಬಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಬೈಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ. ದರ್ವಡ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ತರ್ ಹೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ಹೆಲ್ಮೆಟಾಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಶಿ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಫುಟ್ಲಿ? ರಫಾಯೆಲಾಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜಲೊನಾ. ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಲಿ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಫ್ಲೇವಿಯಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ರೂಬನ್ ಸರೊನ್ ಬಾರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೇವಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ರೂಬಿಚೆಂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಯೆತಚ್ ತೆಂ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೇಂಬರಾಂತ್ ರಫಾಯೆಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತಾಣೆ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಲೊ.

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವೆಳಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರೂಬಿಕ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂ, ಸಾಧನಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಲಯ್ಲೆ.

ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುನ್, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ, ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತೆಂ ಫೆಕ್ಟರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪತಿ ಸಂಗಿಂ. ಆಜ್ ರೂಬಿ ನಾ. ತಾಕಾ ದುಖ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ವಾವ್ರಾಡಿ ಮರ್ಲಿನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆಂ.

ರೂಬನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮೆನೆಜರ್ ರೂಬಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫೆಕ್ಟರಿ ಮೊನಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಣೆ ವಚೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯಿ ಮನ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖಮಳ್, ಪುರಾಸಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ.

ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಯೆತಾಸರ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವ್ಹರುಂದಿ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ರೂಬಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಆಖೇರಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿಯಾ. ಮರ್ಲಿನಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಫುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ಲೇವಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಮೇಜ್, ಕದೆಲ್, ಕಬಾಟ್, ಶೋಕೇಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆತಚ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ಮರ್ಲಿನಾನ್.

ಫ್ಲೇವಿ ಘಾಬಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮರ್ಲಿನಾಕ್. ‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಡಮ್…?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ತರ್, ಫ್ಲೇವಿನ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಬಾಗಿಲ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಾರಾಕ್ ಲೊಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ರೂಬಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಲೊಕ್ ಘಾಲ್ನ್‍ಂಚ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ.

ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಫ್ಲೇವಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಕ್ಕಾರಾಂನಿ ಧಾಂವೊನ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮರ್ಲಿನಾನ್ ತಿಳ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರೂಬಿಚೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್!

ಫ್ಲೇವಿ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಮರ್ಲಿನ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಫೆಕ್ಟರಿ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ರೂಬಿಚೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ರೂಬಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಿಣ್ಶಿತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿಕ್.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಉರ್ಲೆಂ? ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯ್‍ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೈಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ರೂಬಿನ್. ತರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಶೆಂ ತೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ? ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಛೇಂಬರಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ, ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೊ ರಫಾಯೆಲ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊ ಕೊಣ್? ರೂಬಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ.

ತಕ್ಷಣ್ ಫ್ಲೇವಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಆಲ್ವಿನ್ ರೂಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೊ. ತೊ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸ್ತೆಲೆಂ…”

“ಯೆಸ್! ಹಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಫಾಯೆಲ್.

ಆಲ್ವಿನಾಕ್ ರೂಬಿನ್‍ಂಚ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರೂಬನಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಫೆಕ್ಟರಿಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ಅವ್ಗಡಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಅಧ್ರ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ತಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಠಿಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದುಕಿನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂಕ್ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ:

“ಮೆನೆಜರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಖುಶೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಇಮೈಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್‍ಚ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಫಳಾಂ, ಬೇಕರಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆ ತಾಣೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲೆಂ, ಇತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ದಾಕವ್ನ್, ಅಳೆ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲೊ…”

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ವಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಂತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅವ್ಗಡಾ ವೆಳಾರ್ ರೂಬಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಶ್ಯೊಚ್ ಭಿತರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಇಮೈಲಾಚಿ ಪ್ರತಿ.

ರೂಬನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧನ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ರೂಬಿಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಪರಿಶ್ರಮಾ ವರ್ವಿಂ ರಫಾಯೆಲ್ ವರ್ತೊ ಧಾದೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ರೂಬಿನಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲಾಕ್, ಆದಿಂ ರೂಬಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದುಬಾಯ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲಾನ್, ಥಂಯ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿದೇಶಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ದುಬಾಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೂಬನ್ ಆನಿ ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಧನ್ಯಾನ್ ವಿಸಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ರೂಬಿಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಇಮೈಲ್ ವಾಚುನ್ ರೂಬಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಚೊ ನ್ಹಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇಮೈಲಾಂತ್ ಧನ್ಯಾನ್ ವೆಚಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಾರಿಕ್, ರಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ. ತಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಗಲ್ಫಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ರೂಬಿ ಫುಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ವ್ಹತ್ರ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ತೊ ದರ್ವಡ್ಲೊ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಅಶೆಂ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ತೊ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಎಕಾ ವೊರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹೆಲ್ಮೆಟಾಚೊ ಜೋಪ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಲೊಕ್ ಕರುಂಕೀ ತೊ ವಿಸರ್ಲೊ. ಆಲ್ವಿನಾಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಘರಾ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಟ್ಲೊ.

ಸಂಭ್ರಮಾನ್, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂನಿ ಬೈಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಬಿಕ್, ಹೈವೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆಗಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಹೆಡ್‍ಲೈಟ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಬೈಕ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಖಿಣಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ. ರೂಬಿಚೆಂ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಪರ್ತಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಲ್ವಿನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಉಜ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಳೊನ್ ಮೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೈಕ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ದೆಂವ್ಣೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೈಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಬಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಮ್ಹೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಫಾತ್ರಾಚಿ ಧಾರ್ ಲಾಗೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬ್‍ಲ್ಲೊ.

ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊ ರೂಬಿ. ತಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹೆರಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ, ಆಪುಣ್‍ಚ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಸಕನಾ ಜಾಲೊ.

ನಶಿಬಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ವಿಧಿನ್ ತಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಇಮೆಯ್ಲ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿ ಥಂಯ್ಚ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

(ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 2016 ಎಪ್ರಿಲ್ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ)

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಥಾವಸ್ತು, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಾ ಲೋಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಸುರಕ್ಷಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕಾಣ್ಯೆ ಬರಿಂ ದಿಸಾನಾಸ್ಚೆ ತಶೆಂಏಕ್ ಕುತೂಹಲಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕವ್ಣೆದಾಯಕ್ ಕಾಣಿ ಗುಂತುಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News