Latest News

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಸೊಡ್ವಣ್

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Posted on : October 2, 2017 at 3:50 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Walter Lasrado Mumbai1948 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಗಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಕಳ್-ನಕ್ರೆಚೊ. ಮುಂಬಯಿಂತ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಸ್ವ-ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಲಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ್) – ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಿ ಧುವೊ. 1964 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ, ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿವಾಯ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಂತ್‍ಯೀ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ವರ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ವೀರ್‌ಸೇನ್ ನಕ್ರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಂನಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್’ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಆನಿ ‘ಕುಟಾಮ್’ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ವಾಲ್ಟರಾಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಪರಂಪರಾಗತ್ (Conventional) ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಠಿಕಾ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂಚ್ ದಾಕಯ್ತಾ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ನವ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

Story_Sodvonn_T1

ಗೊಡ್ವಿನಾಬ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಟಿವಿಂತ್ ‘ಕ್ರಾಯ್ಮ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ತಿ. ಏಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೆಂ ಜೊಡೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೊ ತಾಂಚೊ ಪುತ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದೊನೀ ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ  ಸುಖ್  ದುಖಾಂತ್, ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ವಚುನ್ ಆಸಾತ್. ದೊಗೀ ತರ್ನಾಟೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮಿತ್ರ್. ಬಾರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಘರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸುನ್ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಂಕ್ವಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಚೆಡುಂ  ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಆವಯ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಾಕ್‍ಭರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ್ತಾ. ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್? ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾತ್ ತರಿ ತೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆಲ್ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ. ಘೊವ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಮೊಡೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೈದ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ನೆಣ್ತೊ ಪುತ್ ಅನಾಥ್ ಜಾತಾ.

“ತೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮತಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ,” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

“ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಾಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ಜಿಣಿಭರ್ ಜೈಲ್ ಸಜಾ. ತಾಂಚೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಪುತ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲೊಮೂ? ಈಷ್ಟಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ನಿರಾಧಾರಿ ಜಾಲಿಮೂ?” ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕ್ರೂರ್, ಮೊಸ್ರಿ ಮನಿಸ್,” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ತೊಂಡ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

“ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಆಸ್ತಿಚೊ ಆನಂದ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಭಗುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೊವ್ ಜೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಜಾಯ್? ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಪತಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪತಿಣ್ ತಾಕಾ ಘರಾಂತ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಿಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾ,” ಗೊಡ್ವಿನಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್. ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತೊ ಆಸ್ಲೊಯ್,” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ದಾದ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಪೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಂಯ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಪತಿ ಜೈಲಾಕ್ ವೆತೊ.” ಗೊಡ್ವಿನಾಬ್ ತಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಮತ್ಲಾಬ್ ಕಿತೆಂ?” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆರ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ.

“ಮತ್ಲಾಬಿ ಬಾಯ್ಲೆ, ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಅಸಲಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಏಕ್ ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಮೈಕಲಾಕ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ವಿಸರ್ಲೆಂಯ್?” ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಒಹ್, ಮೈಕಲ್‍ಗಿ? ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್?” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ನೆಣಾರಿ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೊ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾ? ತುಮ್ಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರಿಂ ಖಂಚಿಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಬರಿಚ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂಯ್. ತೊ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾಲೊ, ರಾತಿಕ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ತೊ. ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ತಚ್ ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್…” ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

Story_Sodvonn_image 2

“ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ,” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಚಾವೆಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ತೊ ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಂ ತಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಯ್. ಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಚೆಕಡ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾಲೊಯ್. ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ತುಕಾ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಆಂಟಿಚ್ಯಾ ಗಡಾಂಗಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೊ ದೊಬಿತಲಾವ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಜೆ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ. ಕಶೆಂ ತುಕಾ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ.”

“ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್, ಆತಾಂ ತೊ ಹ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ನಾ. ಆಮಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊ ಆತಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾ. ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತುಜೊ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಆತಾಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚ್ಯಾತೀ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಳಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ದೇಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರೆಂ ಶಿಕುನ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ತುಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ಬರೆ ಗುಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಜೊ ಪಾತ್ರ್ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಜಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯೆ ಖುಶೆಕ್ ಆಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ,” ಗೊಡ್ವಿನಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 ***    ***    ***    ***    ***

ಸನ್ವಾರಾ ಅರ್ದೊ ದೀಸ್ ಆಫಿಸ್ ಸುಟ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಫಿಸ್ ಸುಟ್ತಚ್ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ನ್ ದೊಬಿತಲಾವ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಆಂಟಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಟಿ ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಮುಸುಂಬಿಚೊ ಸೊರೊ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೆ. ಇಜ್ಬೆಲ್ ಆಂಟಿನ್ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಉಕಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಬೂಲಿ ಚಣೆ ದಿಲೆ.

“ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ? ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಜಿ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಆಫಿಸಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಂ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸಾಂಗ್ ಪಳೆಯಾಂ,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತುಮ್ಚೆರ್ ರಾಗ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ,” ಮೈಕಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್ ಜಾಯ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಲೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆ ಲೋನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೆದಾಳಾ ಕಾಡ್,” ಮೈಕಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೆ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಂಸಾರಿ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ.

Story_Sodvonn_image 1

“ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ?” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಗ್ರೆಟ್ಟಾನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?” ಮೈಕಲಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದಿಸನಾಸ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಭಿಂಯೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಬೊಬ್ ಘಾಲಿ.” ಮೈಕಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಅರೆ ಬೆಕೂಫಾ, ತುಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ತುಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ನೀದ್ ಪಡುನ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಪೊಶೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತುಜೆಂ ಲೆಖ್ ಚುಕ್ಲೆಂ,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಗ್ರೆಟ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗಿ?” ತೊ ಗಾಗೆಲೊ.

“ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತುಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಣಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್, ಇಷ್ಟಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇನಾ.”

“ಗ್ರೆಟ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ತಾಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಯಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಚಿಂತಾ. ತುಂ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಗ್ ನಾ. ರಾಗ್ ಆಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೆತೊಂನಾ.”

“ಇಷ್ಟಾ,” ಮೈಕಲಾನ್ ಗೊಡ್ವಿನಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸುನ್ ಸಯ್ತ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚುಕ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಗುಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಶಾಖೊ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಂ,” ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್. ಖಂಚೀಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ತುಂವೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಠಿಣ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾರ್ ತುಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂವೆ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ಗಿ? ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ತುಂ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊಲೊಯ್,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಘರಾ ವೆತಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಆಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತೊಂ ಆಸ್ಲೊಂ, ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಗೊಡ್ವಿನ್. ವಿಚಾರ್ನ್ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ.

“ವಯ್ರೆ ಮಾಂಕ್ಡಾ, ತುಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆತಾಯ್ಮೂ,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಮೈಕಲ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಲಜೆವ್ನ್ ಆನಿ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಡೊಮಾಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೊಡ್ವಿನಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್, ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ ಕಳ್ವಳೊನ್. ಬಹುಶಃ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಭೋಗಾಂತ್ ತ್ರಪ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಆನಿ ಬ್ಲಡ್‍ ಪ್ರೆಶ್ಶಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕುಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಗೊಡ್ವಿನ್. ಆಪ್ಲಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಮೈಕಲಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಘೆತಾ. ಮೈಕಲಾಕ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತರಿ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಅಪರಿಚಿತ್ ಪುರುಷಾವರ್ನಿಂ ಪರಿಚಿತ್ ಮೈಕಲ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಬರೊ, ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಗೊಡ್ವಿನ್.

ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಯೆನಾತ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ವಿನಾಕ್.

“ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಆಸಾ,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತಾಚೊ ಪತಿ ಮೆಲಾ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸಾ.ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಆಸಾ,”

“ತುವೆಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊಯ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಶಾಖೊ ಆಸಾ, ವ್ಹಯ್ಮೂ? ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ವೆತಾಂವ್. ತೆದಾಳಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಲೆಂ.”

ಮೈಕಲಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆ ಆಯ್ಕುನ್ ಗೊಡ್ವಿನಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

“ಚಲ್ ತರ್ ಘರಾ ಯಾ. ಗ್ರೆಟ್ಟಾಕ್ ಖುಶ್ ಖಬಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ಯಾಂ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ತುಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ನೆಣಾ. ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಾಕಾ,” ಗೊಡ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

 ***    ***    ***    ***    ***

“ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಲೊಯ್. ದುಬಾವಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತುಂ,” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

“ದುಬಾವ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಗಜಾಲ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾ,” ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತುಜೆಕಡೆ ಕಿತೆಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಾ?” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

“ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ತಸ್ವೀರ್ ನಾ. ವೊಯ್ಸ್ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ತುಂ ಲಜೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್,” ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಖುದ್ದ್ ಯೆತಾಲೊ ತರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಯೇನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಬರಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಮೊಸ್ರಾಳೊ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆಬರಿ ಹಾಂವ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊಯ್ ನ್ಹಯ್” ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಕ್ಸಾಣೆನ್.

“ಹಾಂವ್ ಸಂಕುಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವಾಚಿಂ?” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ.

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿದೆಂತ್ ಚುಕೊನ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ತಾಯ್. ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡನಾ. ತುಕಾ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಂಗಡ್ ಹಾಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ನಿದ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಮನ್ ಜಾಯ್ನಾ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಗೀದಾಚಿ ನದರ್ ದವರ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂವೆ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಳ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧುರ್ಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ತರಿ ನೀಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾಯ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಕರ್ಚೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ. ಹೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಮೊಸ್ರಾಳೊ ಆನಿ ಸಂಕುಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?”, ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವ್ರತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾಯ್. ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್. ಆಯ್ಕಾನಾಂಯ್  ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ವೆತಲೊಂ. ಮೈಕಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರೀಗ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲೆಂಯ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?”

ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಗೊಡ್ವಿನಾಬಾಚೆಂ ಹಾಂತುಳ್ಣ್, ಬ್ಲೆಂಕೆಟ್ ಆನಿ ಉಶೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

“ಮೈಕಲಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತುಕಾ ಭಿಂವ್ಕುರ್ಯಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ದೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ತುಂ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಲೊಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖುಶೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ತುಜ್ಯೆ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸಳ್ಗಿ ದಿಲಿಯ್. ತುಕಾ ತಾಚೊ ದುಡು ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಮಜತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಊಬ್ ದಿಲಿ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಂ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.ತಾಚ್ಯೆ ಮಜತಿನ್ ಹಾಂವೆ ಸರ್ಗ್ ಪಳೆಲಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಕಶೆಂ ಲಾಗಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ತುಜೊ ಹಾತ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ರುದಾನ್ ಕರಿನಾಕಾ,” ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆನಿ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ಗೊಡ್ವಿನಾಬ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಘಾಮೆಲೊ. ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೊಟಾಂತ್ ಕಾಲೈಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟುನ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ರಾತಿಕ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೊಂಕುನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ತೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಳಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಆಪ್ಟುನ್ ಫುಟ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೊ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ವಾಲ್ಟರ್ ಬಾಬ್ ಹಾಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಪ್ರಬುಧ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಯತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಇಷ್ಟಾ ಸವೆಂಚ್, ಎಕಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ extramarital affair ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕುಸ್ಕುಟ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ , ವ ಇಷ್ಟಾಚೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ, ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ನಂತರ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಮುಕಾರ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್, ಇತ್ಲೆಂ ಜಣಾಸೊನೀ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಹೊಡೆಂ ಧಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಾಂತಿಪಣ್ ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ನೈತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಬ್ಜೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊಗೆ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಡ್ನಿನಾಚಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ಬೋಲಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಹೈಲೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News