Latest News

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ – ಏಕ್ ಝಳಕ್ (ರೇಡಿಯೊ ಭಾಷಣ್)

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 27, 2017 at 3:09 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 24ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.15 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಹೆಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ, ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕಾದಂಬರಿ – ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ಭಾಸ್ ವಾಡೊಂಕ್‍ಯೀ ವರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ (1950) ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ಲೆಂ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ ಹಿ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲಿ.

Budkulo_VJP Saldanha_Devache Kurpenಅಶೆಂ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನವಿಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ಅಶೆಂ, ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವೊದ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ (1950) ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ರಚನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚೆ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಪ್ರಮುಖ್. ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂನಿ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕೃತಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಖಡಾಪಾನ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಚಡ್‍ಶ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯೊ.

ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಗ್ರಂಥಾಂ, ಡಿಕ್ಷಿನರಿ ಧರ್ನ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಆಸಾತ್, ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ಭೊಗನಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಬೃಹತ್ ಗೃಂಥಾಂ ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವೊದ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸುಗ್ಗೆ ಕಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ. ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಕೃತಿಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊ.ಸಾ.ನ್ ಆಪಡ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಕಸಲಿಯ್ ವಿಷಯ್ ತರೀ ತಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಚ್ ಜೊ.ಸಾ.ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಆಟ್ (58) ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿ ವರ್ವಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಪಿತುಳ್’, ‘ರುಜ್ವಾತ್’, ‘ತೊರಿಚಿ ದಾಳ್’ ತಸಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಆಧ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಬಂಧಡೆಚೆರ್ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ 9 ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಲಗ್ತಿ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ.

Budkulo_AT Lobo_Vell-Ghadi_coloured

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಕಾರಣ್. ವಿಶೇಸ್ ಸಾಹಸ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮೋಗ್ ವಾ ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್, ಘಾತ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಪರಿಸರಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಸರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ.

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ನೋವ್ ತರೀ, ತಾಂತುಂ ಸಾತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಎಕಾಚ್ ಕೃತಿಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ತರ್, ಹೆರ್ ದೋನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕೃತಿಯೊ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲಿ, ಜಿ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್‍ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ.

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆಂ ಬೆಳೆಂಚ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಅನುಭವಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆನಿ ದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚುನ್ ದಿಲ್ಯೊ. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಮುಂದರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್’, ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’, ‘ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ’, ‘ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಸನ್ನಿಧಾನ್’, ‘ಬಂದಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾಂ’ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್.

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ಖಡಾಪಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ‘ಬಂದಡೆಂತ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ ಆನಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿಯೊ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯೊ ವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ, ವಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಬರ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲಿ – ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಅಧ್ಯಾಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಗೊಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಪಾಂಚ್ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿಯೊ ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಯೀ ವಿಜೆಪಿನ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ತಂತ್ರ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ. ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ತಿ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಮುಂದರಿತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಎಕೇಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ‘ಪುರ್ವಜ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್’, ‘ವಾಂಜೆಲಾಚೆ ವಾಟೆರ್’, ‘ಜಿವೊ ವಾ ಮೆಲ್ಲೊ’ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ‘ಯಾ ತರೀ ಮಂಗಳಾಪುರಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೃತಿಯೊ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ರುಪಾರ್‍ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿಜೆಪಿನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಜೊ ತಾಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್. ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ.

ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೊ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಬರವ್ಪಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ರಮ್ಯ್, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾ ಶೈಲೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ದೀರ್ಘ್ ಕೃತಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾರ್ ತಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಸಾಳಕ್’ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ತಿ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ.

‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕೃತಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ವಿಶೇಸ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ‘ತುಂ ಬರೊ ಜಾ’ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಅವ್ವಲ್ ಕೃತಿ. ‘ರೀದ್’, ‘ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ತಸಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಮಾತ್ರ್. ಎಟ್ಯೆಲಾಕ್‍ಯೀ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ಚ್ಯಾಕೀ ದೀರ್ಘ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ’ ಕೃತಿ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿ. ತಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತವಳ್‍ಚ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚಿ ಕಾಣಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತಾಚಿ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಕೃತಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್‍ಚ್ ಸಂಪೊನ್ ಅಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ತೇಗ್, ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಸಾಹಿತಿ ಉದೆಲೆ. ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಯೀ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್‍ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಲೆಂ, ಚಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಝೂಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ಲೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್.

‘ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್’ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾನ್ ಚವೀಸ್ (24) ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಶೈಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ – ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ, ಲಿಯಾಬ್, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ದೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಲ್ಯಾನ್ಸ್‍ಲೊಟ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಗೇರಾ ಮುಲ್ಕಿ, ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಎಚ್.ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್, ಶಾನ್ ಬೊಂದೆಲ್, ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ, ರೋನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕ್ಯಾಥ್ರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಹಿಲ್ಡಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ರೀಟಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಪ್ರಮುಖ್.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ದೋಗ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ. ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ನಿರಂತರ್ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚುನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಲ್ಯೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ. ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್’, ಪಯ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ತಾಚ್ಯೊಚ್ ಕೃತಿಯೊ. ಅಸ್ತಿತ್ವ್‍ವಾದಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ. ಇರಾಕಾನ್ ಕುವೈಟಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್’, ಜೆಹಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೆರ್ ‘ಧಹಶತ್’ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚಿ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿಯೀ ಆಸಾತ್. ಕವಿ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್ – ‘ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೋಡ್ತ್’ ಆನಿ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’. ತಾಚಿ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯಿಂತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ ‘ಕಾಣಿಕ್’, ‘ಝೆಲೊ’, ‘ಮಿತ್ರ್’, ‘ಕುರೊವ್’, ‘ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಪುನವ್’ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕುರೊವ್’ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಎಕ್ಶೆಂ ಸತ್ತರ್ (170) ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

‘ಆಂಜೆಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡುಣೆ 5000 ಕಾದಂಬರಿ, ಲಗ್ಬಗ್ ದೆಡ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್.

ಅಶೆಂ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ ದ್ವಾರಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಕಾರಾಂನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಕೃತಿಯೆಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಫುಡೆಂಯೀ ಬರೆ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ.

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News