Latest News

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ – ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣಿ

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Posted on : October 12, 2017 at 5:40 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಬೋರ್ನಿಯೊ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಫಿಯರ್, ಡೊಗ್ ಡೆತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್’ ತಾಚ್ಯಾ The Second Pan Book of Horror Stories ಬುಕಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ Boomerang (1931) ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ತರ್ಜಣ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ‘ಕರ್ಣಕೀಟ’ ನಾಂವಾರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 1985 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಾಂತ್ (8-10-2006) ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿಚ್ ಕಾಣಿ ‘ಪ್ರತಿಘಾತ್’ ನಾಂವಾರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ 2013 ಎಪ್ರಿಲ್ 18ಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

Story_Intro n FB T_Farikponn

ವಾರ್ವಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಲಲೆಂ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧೊಂಪ್ರಾಕ್ ಥಾಪ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಂಡಿಗಮ್ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಿ.

“ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆತುರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಜಾಯ್ತ್,” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಥಾವ್ನ್. ಭಾರಿಚ್ ಹುನೊನಿ ಕಾಣಿ, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಓರ್ಡರ್ ಕೆಲೆ. ವೇಯ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್, “ಹೂಂ, ತುಜಿ ಗಲೀಜ್ ಕಾಣಿ ಸುರು ಕರ್” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಬೋರ್ನಿಯೊಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಿತಲ್ರ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಹಾಂತುಂಯಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಸಾ…” ವಾರ್ವಿಕ್ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಸ್ತ್ರೀ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ತಾಣೆ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?

“ಹೂಂ… ತೆಂಚ್. ಬಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆಂ ಸುಂದರಿ. ತೆಂಚ್ ಚೆಡುಂ. ಲಿಯೋಚಿ ಪತಿಣ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕೋನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕೋನಾರ್ ಆಸಾ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋನಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಸೊನ್.

ವಾರ್ವಿಕ್ ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್, ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕುನ್, “ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಆತಾಂ ರಂಗ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಜಿರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಕುನ್ ಮೆಜುನ್ ಪಳೆಲಿ. ಖುದ್ ಶೋಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗೊಂಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. ವಾರ್ವಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಉಮೆದ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಲಿಯೊ ಆನಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ತ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಷಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಸ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸೊನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಲಿಯೋ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಮತಿಚೆರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಲಿಯೋ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ರೋನಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೋಗ್ ಪುರುಷಾಂ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಎಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟಿ… ಇತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಭಾಗಿದಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯೊ ಉಬ್ಜೊನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಏಕ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.”

“ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾ ಖಾತಿರ್?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಬಿರ್ಮತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಾಣಾಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಂಗಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಕಸಲೆಗಿ ಸಂಕಟ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್… ತುಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ?”

“ಸಮ್ಜಲೆಂ… ಸಾಂಗ್.”

“ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ರೋನಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಅಖ್ರೇಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಿಸೊಚ್ ಜಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಿಯೊಣೆಂಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಶೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ನ್ಹಯ್.”

“ರೋನಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ?” ಹಾಂವೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ದೋನ್ ದೊಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಇಷ್ಟಾಗತಿಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ತೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಸಾಂಗಜೆಗಿ? ಮೊಗಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಆತಾಂ ಜಳ್ಚೊ ಉಜೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ರೋನಾ ಕಠಿಣ್ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಲಿಯೋ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ತರೀ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಠಿಣ್ ನಿಶ್ಟುರ್. ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಯಾರ್. ಪುಣ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ.

Story_Farikponn_Ear Wig

“ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೋನಾಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಯೋ ಸಮ್ಜಲೊ. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ದುಬಾವಾಚೊ ಬುಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪತಿ, ಆನ್ಯೆಕೆ ವಾಟೆನ್ ದೊರಗ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಭಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರೇಮಿ. ರೋನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಕಿ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!”

“ಜ್ವಾಲಾಮುಕಿ ಕೆದಾಳಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಕೆದಾಳಾ ತರೀ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ಹಾಂವೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್,

“ಜಾಲೆಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ತೇದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆತುರಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್. ತೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತುಜೆಂ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಪುರೊ. ತುಜೊ ಆತುರಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತುಕಾ ಆಮ್ಸೊರ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?”

ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ, ತೊ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಲಿಯೋನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಸೊಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಧಯ್ರ್’ಯೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಠಿಣ್ ಭಿಂಯೆಲೆಂ.

“ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಿಯೋ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ವೆಳಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಿಯೋನ್ ಶೀದಾ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.”

“ಹಾಂ, ತೆದಾಳಾ ರೋನಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೆಂ? ಉಲ್ಲಾಸಾನ್‍ಗಿ ವ ಗಂಭಿರಾಯೆನ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆಂ.”

ಹಾಂವ್ ಘಡಿಭರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಉತರ್‍ಚ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ನಾ. ರೋನಾ ತಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಲಿಯೋಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ವಾರ್ವಿಕಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭರ್ಲಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

“ಲಿಯೋ ಏಕ್ ಶೆಳಿಯೆಪರಿಂ ಜಾಲೊ. ಶಾಂತ್ ರಿತಿನ್ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.”

“ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ?”

Story_Farikponn_Boomerang“ರೋನಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಿಯೋ ಭಿತಲ್ರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಾಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ತಾಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಚಿ ಕಪಟಿ, ಪೈಶಾಚಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಜಿವಾನ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಿಕ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬರ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಾಟ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ತಾಪಾನ್ ವಳ್ವಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ರಾತ್-ದೀಸ್ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ? ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ರೋನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಯೋ ಸಯ್ತ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ರೋನಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚಿ ಆನಿ ರೋನಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಿಯೋಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಿಯೋಕ್ ಕಸೊ ಮೆಳ್ತಲೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್?

“ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಾನಾಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿಂ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಬಾಪ್‍ರೆ! ಕಸಲಿಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಭಯಾನಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾಂ ತಿಂ! ತಿಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯೋಚೆ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಪೈಶಾಚಿಕ್ ಉಪಾಯ್ ಝಳ್ಕಲೊ.”

ವಾರ್ವಿಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಾಣಿ ತಾಚೆರ್‍ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ,

“ಮುಕಾರ್?”

“ಮುಕಾರ್… ಬೋರ್ನಿಯೊಂತ್ ಕರ್ಣಕೀಟ್ (ಇಯರ್’ವಿಗ್) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕಾ ಜಾತಿಚೊ ಗುಂಗುರ್ಲೊ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಸಾಳಿಯೆ ಜಾಳಾಪರಿಂ ಮೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಗುಂಗುಲ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೆಣ್. ರುಕಾ ಭಿತರ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ಬುರಾಕ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಣ್ ಅಂಟ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತೊ. ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಪಾಯ್‍ಕಾರಿ. ತೊ ಆಂಗಾರ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾನ್ಪೊ ತಾಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್.”

ವಾರ್ವಿಕ್ ಹೆ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕದೆಲಾಚೆ ಮುಕ್ಲೆ ದೆಗೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಭಾರಿಚ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..!” ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ,

“ವ್ಹಯ್. ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಲಿಯೋಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ಭಾರಿಚ್ ಅಮಾನುಶ್ ಯೆವ್ಜಣ್.”

“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ತೆಚ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಹಜಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂಚ್ ಕಾನ್ಪೊ ಖಾವ್ನ್ ಕಾನ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ಮಾತ್ಯಾ ಭಿತರ್…”

ವಾರ್ವಿಕಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ನ್, “ಪುರೊ ರಾವಯ್!” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. “ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಒಹ್, ಲಿಯೋ ಕಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ, ತೊ ಏಕ್ ನರರಾಕ್ಷಸ್.”

ವಾರ್ವಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್‍ಯೀ ಲಿಯೋ ವಿಶಿಂ ದ್ವೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ,

“ವ್ಹಯ್, ನರರಾಕ್ಷಸ್. ಪುಣ್ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಅಶೆಂ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ…?”

ವಾರ್ವಿಕಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ, “ಪುಣ್ ಅಸಲಿ ದಗ್ದಣಿ? ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಗ್ದಣಿ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಸೊ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ಏಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾರ್ವಿಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್, “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ರಾವೊನ್, “ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕ್.”

ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾರ್ವಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ “ಹೂಂ ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತೊ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ತಕ್ಲಿ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಕಟ್ ಭೊಗುನ್ ಕಠಿಣ್ ದೂಕ್ ಸೊಸುನ್ ಬಸೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ವಾರ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೋನಾ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಆನಿಕಿ ರೋನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಯೋ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ರೋನಾ ಕಸಲೊಯ್ ದುಬಾವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಲಿಯೋ ಸಯ್ತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ.

“ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್, ರೋನಾ-ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ದೊಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವರಾಂಡಾಂತ್ ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಭಿತರ್ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪಾಕೆ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಉಬ್ತಾಲೆ. ರೋನಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ರೇಂದ್ ವೊಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊರಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆಯ್ಕಲಿ. “ಅಯ್ಯೋ… ಮ್ಹಜೊ ಕಾನ್! ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ! ಏ ದೆವಾ, ಕಿತೆಂಗಿ ಪೊಕೊರ್ತಾ..!”

“ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ರೋನಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೂಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾನಾ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಮಾತೆಂ ಪೊಕೊರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪರತ್ ಪೊಕ್ರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತೊ ಜೊರಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

“ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಳ್ವಳೆ, ಸೊಸುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ದೂಕ್.”

ವಾರ್ವಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊಂ. ಭಿಂಯಾನ್ ಮೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ಧವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ತೊಂಡ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಭಿಯೆಲ್ಲೊಂ.

“ಲಿಯೋ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸದಾಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವೊರಾಕ್, ದೋನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ದೂಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲಿಂಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂ ದಿತಾಲೊ. ತೆಂ ಫಕತ್ ರಂಗಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೋನಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಕರಾವಳಿಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಯೋನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

“ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ದಯ್ಹಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವೆಂ ಮೊಡೆಂ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.”

“ಹಾಂ?!”

“ವ್ಹಯ್. ತೆದಾಳಾ ಲಿಯೋ-ರೋನಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಲ್ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್, ಖಾವ್ನ್ ಫುಗ್‍ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ದೊಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲೊ. ಅಬ್ಬಾ! ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಲೊ ತೊ ಕರ್ಣಕೀಟ್! ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್-ರೋನಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳಿ.

“ಏಕ್ ಘಡಿ ತೆಗಾಂಯ್ ಮಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್, ‘ಏ ದೆವಾ, ಕಶೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲಿಯ್… ಅಪಾರ್ ದುಕಿ ಥಾವ್ನ್…’ ಮ್ಹಣ್ ರಾವೊನ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ರೋನಾ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಲಿಯೋನ್ ಮಾತ್ರ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಕಠಿಣ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ವರ್ತಾನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆ ಲಿಯೋಕ್ ನೀಟ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಲಿಯೋನ್ ನದರ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚೆ ದಾಂಬ್ಣೆಕ್ ಚಿರ್ಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಕೀಟ್ ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೂರ್ ತೊಂಡಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಲಿಯೋ, ‘ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.”

“ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್, ಹೊ ಕರ್ಣಕೀಟ್ ಆತಾಂ ಮೆಲಾ. ತುಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಕೀಟ್ ಆತಾಂ ಮೆಲಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಕೊರ್ಲೊಲೊ ಕೀಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೇಶ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಲಾ… ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್… ಹೊ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಕರ್ಣಕೀಟ್… ಹೇಯ್, ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕ್… ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಕೀಟ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವಲ್ರ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೊಚ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಕರ್ಣಕೀಟಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ಭಿತರ್…

“ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ. ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವಯ್ಲೆಲಿ ಸುರಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಲಿಯೋನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತೆ ದೊಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಾಳಿ ಸೊವ್ನ್, ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್, ನಾಕ್ಷೆಂನಿ ಬೊಕುರ್ನ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋನಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಲಿಯೋಚೊ ಹಾತ್‍ಚ್ಚ್ ವಯ್ರ್ ಜಾಲೊ. ದೊನೀ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವಯ್ಲೆಲಿ ಸುರಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೋನಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಕ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಡ್ಬಡೆಂತ್ ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸುರಿ ರೋನಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೆಂ ಮತಿವೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಲೆಂ ರಗತ್ ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಡಿಭರ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್… ರೋನಾ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಯೋಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

ಹಾಂವೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ತುಜಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಬಾ, ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ, ವಾರ್ವಿಕ್.”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಕ್ಲಿಫರ್ಡಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೊಗಿ ತೊ?”

ವಾರ್ವಿಕ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಗತ್. ತೊ ಆತಾಂಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ. ಲಿಯೋಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ರುಜ್ವಾತ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಕೊಣೀ ಪಾತ್ಯೆಲಿಂನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್.”

“ಹಾಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?”

ವಾರ್ವಿಕಾನ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News